Bài giảng; Giáo án - Trường TH Đức Chính #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-

Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Néi dung:

Ca ngîi lòng dòng c¶m cña chú bé Ga-vrèt

(6)

*Luyện đọc diễn cảm:

Ga- vrốt dốc bảy, tám bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào

một góc cửa, rồi lại phốc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ.

Nghĩa quân mắt không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em, em nhanh hơn đạn. Em chơi trò ú tim với cái chết một cách thËt ghê rợn.

nằm xuống đứng thẳng lên, ẩn phốc ra, tới, lui, dốc cạn

không rời

thiên

bắn nhanh hơn ú

ghê rợn thần

tim

(7)
(8)

Vâ ThÞ S¸u

(9)

NguyÔn B¸ Ngäc

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại