• Không có kết quả nào được tìm thấy

Luyện gõ phím nhanh Typing master

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Luyện gõ phím nhanh Typing master"

Copied!
42
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Bài 10:

LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG

TYPING MASTER

(2)

CÂU HỎI BÀI CŨ CÂU HỎI BÀI CŨ

Câu 1: Hãy cho biết vị trí nào là thanh công thức?

Câu 1: Hãy cho biết vị trí nào là thanh công thức?

Trả lời: V trí: 2Trả lời: V trí: 2

1 1 2 2

3 3

4 4

(3)

CÂU HỎI BÀI CŨ CÂU HỎI BÀI CŨ

Câu 2: Địa chỉ trong hình sau là gì?

Câu 2: Địa chỉ trong hình sau là gì?

Trả lời: Đ a khối là: B2:C6

Trả lời: Đ a khối là: B2:C6

(4)

Bài 10:

LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG

TYPING MASTER

(5)

Bài 10:

LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING MASTER

Bài 10:

LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING MASTER

Luyện phím

bằng trò chơi

Luyện gõ qua

bài kiểm tra kĩ

năng Giới

thiệu phần mềm

Thực hiện các bài

luyện phím

bằng

10

ngón

(6)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

1. Giới thiệu phần mềm:

1. Giới thiệu phần mềm:

- Typing Master là phần mềm dùng để luyện gõ phím nhanh thông qua các bài học, bài kiểm tra và các trò chơi hấp dẫn; qua đó em sẽ luyện được kĩ năng gõ bàn phím bằng mười ngón.

- Typing Master là phần mềm dùng để luyện gõ phím

nhanh thông qua các bài học, bài kiểm tra và các trò chơi

hấp dẫn; qua đó em sẽ luyện được kĩ năng gõ bàn phím

bằng mười ngón.

(7)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

1. Giới thiệu phần mềm:

1. Giới thiệu phần mềm:

+ Nháy đúp vào biểu tượng Typing Master trên màn hình.

+ Gõ tên vào ô Enter Your name.

+ Nhấn Enter.

+ Nháy đúp vào biểu tượng Typing Master trên màn hình.

+ Gõ tên vào ô Enter Your name.

+ Nhấn Enter.

 - Khởi động phần mềm:

 - Khởi động phần mềm:

có tên chưa Nếu

trong danh sách

Đã có tên trong

danh sách

(8)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

1. Giới thiệu phần mềm:

1. Giới thiệu phần mềm:

 - Thành phần của màn hình chính Typing master:

 - Thành phần của màn hình chính Typing master:

+ Studying: Thực hiện các bài luyện gõ từ cơ bản đến nâng cao.

+ Studying: Thực hiện các bài luyện gõ từ cơ bản đến nâng cao.

(9)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

1. Giới thiệu phần mềm:

1. Giới thiệu phần mềm:

 - Thành phần của màn hình chính Typing master:

 - Thành phần của màn hình chính Typing master:

+ Typing: Làm bài kiểm tra tổng thể kĩ năng gõ phím nhanh và chính xác.

+ Typing: Làm bài kiểm tra tổng thể kĩ năng gõ phím nhanh và chính xác.

(10)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

1. Giới thiệu phần mềm:

1. Giới thiệu phần mềm:

 - Thành phần của màn hình chính Typing master:

 - Thành phần của màn hình chính Typing master:

+ Game:

Luyện kĩ năng gõ phím qua các trò chơi.

+ Game:

Luyện kĩ năng gõ

phím qua các trò

chơi.

(11)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

Phần mềm Typing Master có 2 phần luyện tập: Phần cơ bản (Touch Typing Course) và

Phần nâng cao (Speed Building Course) Phần mềm Typing Master có 2 phần luyện tập: Phần cơ bản (Touch Typing Course) và

Phần nâng cao (Speed Building Course)

(12)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

Phần cơ bản

Phần cơ bản

(13)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

12 bài luyện cơ bản

12 bài luyện cơ bản

(14)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

- PHẦN CƠ BẢN 12 bài luyện cơ bản

1. Hàng phím cơ sở 2. Phím E và I

3. Phím R và U 4. Phím T và O

5. Chữ hoa và dấu chấm 6. Phím C và dấu phẩy 7. Phím G, H và dấu nháy 8. Phím V, N và dấu hỏi 9. Phím W và M

10. Phím O và P 11. Phím B và Y 12. Phím Z và X

 - PHẦN CƠ BẢN 12 bài luyện cơ bản

1. Hàng phím cơ sở 2. Phím E và I

3. Phím R và U 4. Phím T và O

5. Chữ hoa và dấu chấm 6. Phím C và dấu phẩy 7. Phím G, H và dấu nháy 8. Phím V, N và dấu hỏi 9. Phím W và M

10. Phím O và P 11. Phím B và Y 12. Phím Z và X Quay l i màn hình chính

Quay l i màn hình chính

Tiếp t c vào Tiếp t c vào

(15)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

Phần nâng cao

Phần nâng cao

(16)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

2. Thực hiện các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón:

- PHẦN NÂNG CAO 6 Bài luyện nâng cao

1. Tập trung hàng phím cơ sở

2. Tập trung ngón trỏ 3. Tập trung ngón giữa

4. Tập trung ngón đeo nhẫn 5. Tập trung ngón út

6. Các từ thường dùng

 - PHẦN NÂNG CAO 6 Bài luyện nâng cao

1. Tập trung hàng phím cơ sở

2. Tập trung ngón trỏ 3. Tập trung ngón giữa

4. Tập trung ngón đeo nhẫn 5. Tập trung ngón út

6. Các từ thường dùng

Quay l i màn hình chính Quay l i màn hình chính

Tiếp t c vào Tiếp t c vào

(17)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

3. Luyện gõ phím bằng trò chơi:

3. Luyện gõ phím bằng trò chơi:

(18)

Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

a. Trò chơi Bubbles (bong bóng) a. Trò chơi Bubbles (bong bóng)

Khởi động trò chơi Khởi động trò chơi

Bước 1: Nhấn Start Bước 2: Nhấn Next

(19)

Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

a. Trò chơi Bubbles (bong bóng) a. Trò chơi Bubbles (bong bóng)

Ô đi m Ô đi m

Số lầ!n b qua Số lầ!n b qua

- Trến màn hình sẽ' xuầt hi n các bong bóng, ệ trong mố'i bong bóng có m t ch cái. Nhi m v ộ ữ ệ ụ c a ngủ ười ch i là gõ ơ chính xác các phím tương ng v i các ch ứ ớ ữ cái này. Nếu gõ đúng bóng sẽ' n tung và ổ người ch i đơ ược t ng ặ m t số đi m nhầt đ nh. ộ ể ị - Khi gõ ch cái cầ!n phần ữ bi t ch in hoa và in ệ ữ thường.

- Trến màn hình sẽ' xuầt hi n các bong bóng, ệ trong mố'i bong bóng có m t ch cái. Nhi m v ộ ữ ệ ụ c a ngủ ười ch i là gõ ơ chính xác các phím tương ng v i các ch ứ ớ ữ cái này. Nếu gõ đúng bóng sẽ' n tung và ổ người ch i đơ ược t ng ặ m t số đi m nhầt đ nh. ộ ể ị - Khi gõ ch cái cầ!n phần ữ bi t ch in hoa và in ệ ữ thường.

Luật chơi Luật

chơi

(20)

Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

a. Trò chơi Bubbles (bong bóng)

a. Trò chơi Bubbles (bong bóng) Luật

chơi Luật

chơi

- Nếu khống k p gõ, các bong bóng ị này sẽ' chuy n đ ng lến trến và ể ộ vượt ra kh i màn hình. Mố'i lỏ ượt ch i ơ ch đỉ ược phép b qua ỏ 6 bong bóng.

- Chú ý các bong bóng màu hố!ng ho c ặ màu xanh đ m là các bong bóng ậ

chuy n đ ng nhanh h n cầ!n u tiến ể ộ ơ ư gõ trước. Tầt nhiến làm n các bong ổ bóng này sẽ' được đi m cao h n. ể ơ - Có th d ng cu c ch i bằ!ng cách ể ừ ộ ơ nháy chu t vào nút Nẽxt ho c cancẽl ộ ặ phía dưới màn hình chính.

- Nếu khống k p gõ, các bong bóng ị này sẽ' chuy n đ ng lến trến và ể ộ vượt ra kh i màn hình. Mố'i lỏ ượt ch i ơ ch đỉ ược phép b qua ỏ 6 bong bóng.

- Chú ý các bong bóng màu hố!ng ho c ặ màu xanh đ m là các bong bóng ậ

chuy n đ ng nhanh h n cầ!n u tiến ể ộ ơ ư gõ trước. Tầt nhiến làm n các bong ổ bóng này sẽ' được đi m cao h n. ể ơ - Có th d ng cu c ch i bằ!ng cách ể ừ ộ ơ nháy chu t vào nút Nẽxt ho c cancẽl ộ ặ phía dưới màn hình chính.

(21)

Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

b. Trò chơi ABC (bảng chữ cái) b. Trò chơi ABC (bảng chữ cái)

Khởi động trò chơi Khởi động trò chơi

Bước 1: Nhấn Start Bước 2: Nhấn Next

(22)

Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

b. Trò chơi ABC (bảng chữ cái)

b. Trò chơi ABC (bảng chữ cái) Luật

chơi Luật

chơi

- Có th ch n m t trong các ki u hi n dãy kí t

thẽo vòng tròn trong b ng ch n d ưới đầy.

- Chú ý gõ phần bi t ch in hoa và in thường.

- Khống h n chế th i gian th c hi n trò ch i. ơ - Có th ch n m t trong các ki u hi n dãy kí t

thẽo vòng tròn trong b ng ch n d ưới đầy.

- Chú ý gõ phần bi t ch in hoa và in thường.

- Khống h n chế th i gian th c hi n trò ch i. ơ

Đi m số Đi m số

Th i gian Th i

gian

(23)

Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

c. Luyện gõ bằng trò chơi Clouds c. Luyện gõ bằng trò chơi Clouds

Bước 1:

Nháy vào mục Games Bước 1:

Nháy vào mục Games

Khởi động trò chơi Khởi động trò chơi

Bước 2:

Lựa chọn games Clouds và nháy vào nút Start

Bước 2:

Lựa chọn games Clouds và nháy vào nút Start

Bước 3:

Nháy vào nút Next Bước 3:

Nháy vào nút Next

(24)

Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

- Trên màn hình sẽ xuất hiện các đám mây có chữ. Nhiệm vụ của người chơi là phải gõ cho đúng với cụm từ xuất hiện trên đám mây này.

Gõ đúng được một từ sẽ được thưởng một số điểm nhất định.

- Khi gõ xong một từ nhấn phím Enter hoặc Space để chuyển sang đám mây tiếp theo.

Phím BackSpace dùng để chuyển về đám mây trước đó.

- Trên màn hình sẽ xuất hiện các đám mây có chữ. Nhiệm vụ của người chơi là phải gõ cho đúng với cụm từ xuất hiện trên đám mây này.

Gõ đúng được một từ sẽ được thưởng một số điểm nhất định.

- Khi gõ xong một từ nhấn phím Enter hoặc Space để chuyển sang đám mây tiếp theo.

Phím BackSpace dùng để chuyển về đám mây trước đó.

c. Luyện gõ bằng trò chơi Clouds c. Luyện gõ bằng trò chơi Clouds

- Không nhất thiết phải gõ xong toàn bộ một từ trước khi chuyển sang đám mây tiếp theo. Có thể chuyển sang đám mây khác, gõ xong và quay trở lại để hoàn thành nốt từ đang gõ.

- Các đám mây có hình mặt trời sẽ có điểm số cao hơn, cần chú ý ưu tiên cho các đám mây này.

- Chỉ cho phép bỏ qua 6 đám mây.

- Không nhất thiết phải gõ xong toàn bộ một từ trước khi chuyển sang đám mây tiếp theo. Có thể chuyển sang đám mây khác, gõ xong và quay trở lại để hoàn thành nốt từ đang gõ.

- Các đám mây có hình mặt trời sẽ có điểm số cao hơn, cần chú ý ưu tiên cho các đám mây này.

- Chỉ cho phép bỏ qua 6 đám mây.

Luật chơi Luật

chơi

(25)

Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

c. Luyện gõ bằng trò chơi Clouds

c. Luyện gõ bằng trò chơi Clouds Luật

chơi Luật

chơi

Số đi m

Số đi m Số t đã b b quaSố t đã b b qua ị ỏị ỏ Ch cầ!n th c hi n trến mố'i

đám mầy

Ch cầ!n th c hi n trến mố'i đám mầy

L u ý: ư Em cầ!n gõ

ch Hoa kết h p

v i phím

Shift L u ý: ư

Em cầ!n gõ

ch Hoa kết h p

v i phím

Shift

Nhần Cancẽl

đ quay l i màn

hình các trò

ch i ơ

(26)

Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

d. Luyện gõ bằng trò chơi Wordtris d. Luyện gõ bằng trò chơi Wordtris

Bước 1:

Nháy vào mục Games Bước 1:

Nháy vào mục Games

Khởi động trò chơi Khởi động trò chơi

Bước 2:

Lựa chọn games

WordTris

và nháy vào nút Start

Bước 2:

Lựa chọn games

WordTris

và nháy vào nút Start

Bước 3:

Nháy vào nút Next Bước 3:

Nháy vào nút Next

(27)

Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

- Trên màn hình sẽ xuất hiện các thanh chữ, trên mỗi thanh chữ sẽ có một từ.

- Nhiệm vụ của người chơi là gõ nhanh các chữ này trước khi thanh chữ bị rơi xuống khung.

- Mỗi khi gõ xong một từ cần nhấn phím Space chuyển sang từ tiếp theo.

- Chỉ cho phép bỏ qua 6 thanh chữ.

- Trên màn hình sẽ xuất hiện các thanh chữ, trên mỗi thanh chữ sẽ có một từ.

- Nhiệm vụ của người chơi là gõ nhanh các chữ này trước khi thanh chữ bị rơi xuống khung.

- Mỗi khi gõ xong một từ cần nhấn phím Space chuyển sang từ tiếp theo.

- Chỉ cho phép bỏ qua 6 thanh chữ.

d. Luyện gõ bằng trò chơi Wordtris

d. Luyện gõ bằng trò chơi Wordtris Luật

chơi Luật

chơi

(28)

Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER Bài 10: Th c hành

LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

d. Luyện gõ bằng trò chơi Wordtris

d. Luyện gõ bằng trò chơi Wordtris Luật

chơi Luật

chơi

Số đi m Số đi m

T cầ!n gõ T cầ!n gõ Em cầ!n gõ nhanh

thanh ch xuầt hi n Em cầ!n gõ nhanh thanh ch xuầt hi n

Nhần Cancẽl

đ quay l i màn

hình các trò

ch i ơ

(29)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

4. Luyện gõ qua bài kiểm tra kĩ năng gõ:

4. Luyện gõ qua bài kiểm tra kĩ năng gõ:

L a ch n n i dung bài tẽxt đ th c hi n

bài ki m tra bàn phím

nhanh L a ch n n i

dung bài tẽxt đ th c hi n

bài ki m tra bàn phím

nhanh L a ch n

th i gian làm bài ki m tra

Nháy nút Start tẽst đ bằt đầ!u làm bài

1.L a ch n n i dung bài tẽxt đ th c hi n bài ki m tra gõ bàn phím nhanh

2.L a ch n th i gian làm bài ki m tra 3.Nháy nút Start tẽst đ bằt đầ!u làm bài

1.L a ch n n i dung bài tẽxt đ th c hi n bài ki m tra gõ bàn phím nhanh

2.L a ch n th i gian làm bài ki m tra 3.Nháy nút Start tẽst đ bằt đầ!u làm bài

(30)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

4. Luyện gõ qua bài kiểm tra kĩ năng gõ:

4. Luyện gõ qua bài kiểm tra kĩ năng gõ:

(31)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

4. Luyện gõ qua bài kiểm tra kĩ năng gõ:

4. Luyện gõ qua bài kiểm tra kĩ năng gõ:

(32)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. C l p th c hành 2 trò ch i (kho ng 10-15 phút) ả ớ ự ơ ả

2. Gi i đáp nh ng thằc mằc trong quá trình th c ả ữ ự hành.

3. Ôn t p. ậ

1. C l p th c hành 2 trò ch i (kho ng 10-15 phút) ả ớ ự ơ ả

2. Gi i đáp nh ng thằc mằc trong quá trình th c ả ữ ự hành.

3. Ôn t p. ậ

(33)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

* Những lưu ý khi thực hành

* Những lưu ý khi thực hành

T thế ngố!i sai ư

T thế ngố!i sai ư

(34)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

* Những lưu ý khi thực hành

* Những lưu ý khi thực hành

- Ngố!i th ng l ng, đầ!u ẳ ư th ng, bàn phím đ ngay ẳ ể trung tầm, ngón cái đ t lến ặ phím cách, các ngón còn l i ạ đ t lến các phím xuầt phát ặ c a hàng phím c s . ủ ơ ở

- Chú ý là tầ!m mằt cao h n ơ mép trến màn hình đ tránh ể m i mằt và tia b c x chiếu ỏ ứ ạ tr c tiếp vào mằt. ự

- Ngố!i th ng l ng, đầ!u ẳ ư th ng, bàn phím đ ngay ẳ ể trung tầm, ngón cái đ t lến ặ phím cách, các ngón còn l i ạ đ t lến các phím xuầt phát ặ c a hàng phím c s . ủ ơ ở

- Chú ý là tầ!m mằt cao h n ơ mép trến màn hình đ tránh ể m i mằt và tia b c x chiếu ỏ ứ ạ tr c tiếp vào mằt. ự

T thế ngố!i đúng ư

T thế ngố!i đúng ư

(35)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

* Những lưu ý khi thực hành

* Những lưu ý khi thực hành

- * Khi gõ phím cần chú ý:

- Luôn đặt các ngón tay lên hàng phím cơ sở.

- Mắt nhìn thẳng vào màn hình, không nhìn xuống bàn phím.

- Gõ phím nhẹ nhưng dứt khoát.

- Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím theo quy định. Khi cần gõ phím nào ngón tay phụ trách sẽ vươn ra gõ phím đó xong quay về lại vị trí ban đầu.

- * Khi gõ phím cần chú ý:

- Luôn đặt các ngón tay lên hàng phím cơ sở.

- Mắt nhìn thẳng vào màn hình, không nhìn xuống bàn phím.

- Gõ phím nhẹ nhưng dứt khoát.

- Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím theo quy định. Khi cần gõ phím nào ngón tay phụ trách sẽ vươn ra gõ phím đó xong quay về lại vị trí ban đầu.

T thế ngố!i đúng ư

T thế ngố!i đúng ư

(36)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

* Những lưu ý khi thực hành

* Những lưu ý khi thực hành

* - Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím theo quy định. Khi cần gõ phím nào ngón tay phụ trách sẽ vươn ra gõ phím đó xong quay về lại vị trí ban đầu.

* - Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím theo quy định. Khi cần gõ phím nào ngón tay phụ trách sẽ vươn ra gõ phím đó xong quay về lại vị trí ban đầu.

Cách đặt tay lên bàn phím:

(37)

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

Bài 10: LUY N GÕ PHÍM NHANH B NG TYPING MASTER

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

C l p th c hành 2 trò ch i (kho ng 10-15 phút) ả ớ ự ơ ả

C l p th c hành 2 trò ch i (kho ng 10-15 phút) ả ớ ự ơ ả

(38)

CÂU HỎI CỦNG CỐ CÂU HỎI CỦNG CỐ

Muốn di chuyển khung chữ nhật giữa các đám mây thì ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Muốn di chuyển khung chữ nhật giữa các đám mây thì ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Trả lời:

A. Phím Tab

B. Phím Shift, Ctrl

C. Phím Space, Enter và Backspace D. Phím mũi tên

Trả lời:

A. Phím Tab

B. Phím Shift, Ctrl

C. Phím Space, Enter và Backspace

D. Phím mũi tên

(39)

CÂU HỎI CỦNG CỐ CÂU HỎI CỦNG CỐ

Trong trò chơi WordTris khi gõ xong từ trên thanh chữ ta thực hiện thao tác nào?

Trong trò chơi WordTris khi gõ xong từ trên thanh chữ ta thực hiện thao tác nào?

Trả lời:

A. Nhấn Enter

B. Nhấn phím cách (space) C. Nhấn Enter hoặc cách

Trả lời:

A. Nhấn Enter

B. Nhấn phím cách (space)

C. Nhấn Enter hoặc cách

(40)

CÂU HỎI CỦNG CỐ CÂU HỎI CỦNG CỐ

Ta được phép bỏ qua mấy từ trong trò chơi Clouds (đám mây)?

Ta được phép bỏ qua mấy từ trong trò chơi Clouds (đám mây)?

Trả lời:

A. 3 từ B. 4 từ C. 5 từ D. 6 từ

Trả lời:

A. 3 từ

B. 4 từ

C. 5 từ

D. 6 từ

(41)

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học hết lý thuyết Bài 10 và những kiến thức đã học.

- Luyện các bài tập của phần mềm cho thuần thục.

- Chuẩn bị trước Bài 3

(42)

Cảm ơn quý thầy cô và các em đã về dự tiết học

hôm nay!

Chúc quý thầy cô sức khỏe & thành công!

Chúc các em học tốt

nhé!

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Đang làm việc trên trang tính, để mở thêm một bảng tính mới ta làm sao1. Mở

Các kí tự gõ Kết quả hiện trên màn hình Kết quả hiện trên màn

Câu 2: Em hãy thực hiện xóa chi tiết cửa sổ trong tranh vẽ ở hình 1 để được hình như hình 2.1. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT

Sàng lọc bất thường bẩm sinh trong 3 tháng đầu thai kỳ..

Ở màn hình khởi động, em lựa chọn trò chơi nháy chuột vào biểu tượng rồi chọn một trong ba mức độ sau:. Để quay lại màn hình khởi động,

Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh, lạ lùng… Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng

Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Tiếng chim hót không ngớt vang vọng mãi trên trời cao

N1:Chân phải bước sang ngang, rộng bằng vai, hai tay trước, lòng bàn tay hướng vào nhau, hít vào.. N2: Từ từ hạ tay xuống và thở ra bằng

- Hs hiểu được rằng cần học và rèn luyện học gõ 10 ngón theo các phần mềm khác nhau và tiếp tục học trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường.. NỘI

Chơi các đồ chơi, trò chơi ấy như thế nào thì chúng trở nên có hại. c/ Những đồ chơi, trò chơi nào

Khi cần gõ phím nào, ngón tay phụ trách sẽ vươn ra từ hàng phím cơ sở để gõ phím đó. Đưa

b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên. Chọn điều kiện để lọc như hình.. Thực hiện nhập điều kiện lọc như sau. b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết

1)Cần thưa gửi, xưng hô cho phù hợp với quan hệ giữa mình và người được hỏi... 2)Cần tránh những câu hỏi làm phiền lòng

Hai chân đứng rộng bằng vai, tay trái gập ra sau, bàn tay úp đặt trên lưng, tay phải giữ khuỷu tay trái áp sát đầu, thân trên thẳng.. Thực hiện

b/ Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ... a / Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nên học

 Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu hs đọc và tìm hiểu nội dung trong SGK và quan sát bài trình chiếu sau. GV đưa ra các câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh đến nội

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.Thực hiện được các động tác phối hợp bốn bước chạy đà trong

Mặc dầu tiếp thị vẫn là mục tiêu chính của DMO còn bao gồm nhiều hơn vai trò tiếp thị, nó còn thực hiện các hoạt động quan trọng khác

Quan sát bàn phím trả lời

MỞ RỘNG VỐN TỪ: ĐỒ CHƠI – TRÒ CHƠI.. Bài 1: Xếp các trò chơi sau vào ô thích hợp trong bảng: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.+.

- Khi goõ xong moät töø em caàn goõ phím caùch neáu muoán goõ töø tieáp theo vaø ñöa caùc ngoùn tay trôû laïi haøng phím cô sôû..

- Nháy chuột tại khung tranh - Gõ chữ xuất hiện trên đường đi của Mario. * Luyện gõ hàng phím cơ sở và hàng

[r]