Lop 2 - TOAN - Tuan 23 - Bai - Tim mot thua so cua phep nhan

20  Download (0)

Full text

(1)
(2)

CÂU 1

CÂU 2 LUYỆN TẬP

(3)

Mời em đọc bảng chia 3.

CÂU 1

(4)

Hình nào đã khoanh vào số ô vuông?1

3

CÂU 2

(5)

TOÁN

TÌM MỘT THỪA SỐ

CỦA PHÉP NHÂN

(6)

Có 3 đĩa như nhau , mỗi đĩa có 2 quả

táo. Hãy tìm số quả táo trong 3 đĩa .

2 x 3 = 6

Thừa số Thừa số Tích 1. Nhận xét:

(7)

Muốn tìm thừa số này ta lấy tích chia cho thừa số kia.

2 2 x 3 = 6 6 6 2 3 3

:

: =

=

(8)

2

x

=

8

4

? x

4 = 8 : 2 x x 2 = 8

x = ?

x = ? 8 : 2 4

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

2. Tìm thừa số

x

chưa biết:

(9)
(10)
(11)
(12)

Tìm

x:

x

x 3 = 12 3 x

x

= 21

x

= 12 : 3

x

= 4

x

= 21 : 3

x

= 7

(13)

2/ Có 20 học sinh ngồi học , mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học?

Tóm tắt Giải

2 học sinh : 1 bàn 20học sinh : …bàn?

Có tất cả số bàn học là:

20 : 2 = 10 ( bàn) Đáp số : 10 bàn

(14)

TRÒ CHƠI :

(15)

3

TRÒ CH I Ô S MAY M N Ơ Ố Ắ

1 2

4

(16)

Mời bạn nêu nhanh kết quả tính:

3 x 7 =

21 : 3 =

21 : 7 =

(17)

3 x

x = 3

x baèng bao nhieâu?

.

0 . 1

. 3 . 9

(18)

Muốn tìm một thừa số ta làm như thế nào?

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

(19)

Bạn được 1 điểm thưởng

(20)

Chúc các em có buổi

học thú vị và bổ ích…

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in