Tập đọc 5 - Tuần 30 - Thuần phục sư tử

24  Download (0)

Full text

(1)

Tập đọc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

(2)
(3)
(4)

Đoạn 1: Đoạn 1: Từ đầu đến Từ đầu đến trong vùng giúp đỡ trong vùng giúp đỡ . . Đoạn 2: Đoạn 2: Vị giáo sĩ Vị giáo sĩ vừa đi vừa vừa đi vừa khóc. khóc.

Đoạn 3: Đoạn 3: Nh ng mong muốn Nh ng mong muốn chải chải bộ lông bờm sau gáy.

bộ lông bờm sau gáy.

Đoạn 4: Đoạn 4: Một tối Một tối lẳng lặng bỏ đi. lẳng lặng bỏ đi.

Đoạn 5: Đoạn 5: Phần còn lại Phần còn lại

Thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022 Thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022

Tập đọc

Thuần phục s tử

(trang 117)

Theo truyện dân gian a- rập

(5)

Luyện đọc

Ha-li-ma, giáo sĩ sợi lông bờm

khiếp đảm

no nê, Đức A-la mềm lòng

Thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2021 Thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2021

Tập đọc

Thuần phục sư tử

(trang 117)

Theo truyện dân gian a- rập

(6)
(7)
(8)

Ha-li-ma, giáo sĩ

sợi lông bờms

khiếp đảm

no nê, Đức A- la mềm lòng

Luyện đọc:

Tập đọc

Thuần phục s ư tử (trang117)

Theo truyện dân gian a- rập

(9)
(10)

Ha-li-ma, giáo sĩ

sợi lông bờms

khiếp đảm

no nê, Đức A- la mềm lòng

Luyện đọc: Tìm hiểu bài

Ha-li-ma đến gặp vị giáo sĩ để làm gì?

Nàng muốn vị giáo sĩ cho lời khuyên: làm cách nào

để chồng nàng hết cau có, gắt gỏng và hạnh phúc nh tr ớc.

Tập đọc

Thuần phục sư tử (trang117)

Theo truyện dân gian a- rập

(11)

Luyện đọc: Tìm hiểu bài:

Ha-li-ma, giáo sĩ s sợi lông bờm

khiếp đảm

no nê, đức A- la mềm lòng

Tập đọc

Thuần phục s ư tử

Theo Truyện dân gian a- rập

Vị giáo sĩ ra điều kiện thế nào?

Ha- li- ma phải lấy đ ợc ba sợi lông bờm của một

con s tử sống thì giáo sĩ sẽ cho biết bí quyết.

(12)

Ha-li-ma, giáo sĩ

sợi lông bờms

khiếp đảm

no nê, Đức A- la mềm lòng

Luyện đọc: Tìm hiểu bài

Tập đọc

Thuần phục sư tử

Theo truyện dân gian a- rập

Vì sao nghe điều kiện của vị giáo sĩ, Ha- li-ma

sợ toát mồ hôi, vừa đi vừa khóc?

Vì điều kiện của giáo sĩ đ a ra rất khó thực hiện đ ợc:

đến gần s tử đã khó, nhổ ba sợi lông bờm của nó càng khó hơn.

(13)

Luyện đọc: Tìm hiểu bài:

Ha-li-ma, giáo sĩ s sợi lông bờm

khiếp đảm

no nê, đức A- la mềm lòng

Tập đọc

Thuần phục sư tử

Theo Truyện dân gian a- rập

Ha-li-ma nghĩ ra cách gì

để làm thân với s tử?

Tối đến nàng ôm con cừu non vào rừng. Khi thấy s tử gầm lên, nhảy bổ tới nàng vất con cừu cho nó ăn.

Tối nào cũng vậy, s tử đ ợc ăn quen rồi đổi tính và

quen với nàng, nằm cho nàng chải bộ lông bờm sau gáy.

(14)

Ha-li-ma, giáo sĩ

sợi lông bờms

khiếp đảm

no nê, Đức A- la mềm lòng

Luyện đọc: Tìm hiểu bài

Tập đọc

Thuần phục sư tử

Theo truyện dân gian a- rập

Ha- li ma đã lấy ba sợi lông bờm của s tử nh thế nào?

Một tối khi s tử đã no nê, ngoan ngoãn nằm bên chân nàng, nàng bèn khấn Đức A- la che trở rồi nén nhổ ba sợi lông bờm của nó. Con vật giật mình, chồm dậy nh ng bắt gặp ánh mắt dịu

hiền của nàng, nó cụp mắt xuống, rồi lẳng lặng bỏ đi.

(15)

Luyện đọc: Tìm hiểu bài Ha-li-ma, giáo sĩ

s sợi lông bờm khiếp đảm

no nê, đức A- la mềm lòng

Tập đọc

Thuần phục sư tử

Theo Truyện dân gian a- rập

Qua việc làm và hành động của Ha-li-ma, em thấy cô là ng ời nh

thế nào?

Ha- li- ma rất thông minh và có lòng kiên nhẫn.

Ha-li-ma rất thông minh và có lòng kiên nhẫn

(16)

Ha-li-ma, giáo sĩ

sợi lông bờms

khiếp đảm

no nê, Đức A- la mềm lòng

Luyện đọc: Tìm hiểu bài

Tập đọc

Thuần phục sư tử

Theo truyện dân gian a- rập

Vì sao khi gặp ánh mắt dịu hiền của Ha-li-ma, con s tử

đang giận dữ bỗng cụp mắt

xuống, rồi lẳng lặng bỏ đi ?

Vì nó yêu mến Ha-li-ma nên không thể nóng giận khi nhận ra ng ời nhổ lông bờm của nó là nàng.

Ha-li-ma rất thông minh và có Ha-li-ma rất thông minh và có lòng kiên nhẫn

lòng kiên nhẫn

(17)

Luyện đọc: Tìm hiểu bài Ha-li-ma, giáo sĩ

s sợi lông bờm khiếp đảm

no nê, đức A- la mềm lòng

Tập đọc

Thuần phục sư tử

Theo Truyện dân gian a- rập

Ha-li-ma rất thông minh và có lòng kiên nhẫn

Ngoài thông minh và kiên nhẫn Ha-li-ma còn có đức tính

gì ?

Ha-li-ma rất dịu dàng

Ha-li-ma rất dịu dàng

(18)

Luyện đọc: Tìm hiểu bài Ha-li-ma, giáo sĩ

s sợi lông bờm khiếp đảm

no nê, đức A- la mềm lòng

Tập đọc

Thuần phục s tử

Theo Truyện dân gian a- rập

Ha-li-ma rất thông minh và có lòng kiên nhẫn

Theo vị giáo sĩ, điều gì

làm nên sức mạnh của ng ời phụ nữ?

Bí quyết làm nên sức mạnh của ng ời phụ nữ là trí thông minh, lòng kiên nhẫn và sự dịu dàng

Ha-li-ma rất dịu dàng

(19)

Tập đọc Tập đọc

Thuần phục sư tử

Thuần phục sư tử

( trang 117)( trang 117)

Truyện

Truyện Dân gian A rậpDân gian A rập

í nghĩa:

Thông minh, dịu dàng và kiên nhẫn là những đức tính làm nên sức mạnh của ng ời phụ nữ, giúp họ bảo vệ hạnh phúc gia

đình.

Luyện đọc Tìm hiểu bài Ha-li-ma, vị giáo sĩ

sợi lông bờm khiếp đảm

ngon lành

no nê, lén nhổ, lẳng lặng

Ha-li-ma rất dịu dàng

Ha-li-ma rất thông minh và

kiên nhẫn

(20)
(21)

Nh ng mong muốn hạnh phúc đã giúp Nh ng mong muốn hạnh phúc đã giúp

nàng tìm ra cách làm quen với chúa sơn lâm.

nàng tìm ra cách làm quen với chúa sơn lâm.

Tối đến , nàng ôm một con cừu non vào rừng.

Tối đến , nàng ôm một con cừu non vào rừng.

Thấy có mồi s tử gầm lên một tiếng, nhảy bổ Thấy có mồi s tử gầm lên một tiếng, nhảy bổ

tới. Ha-li-ma cũng hét lên khiếp đảm rồi ném tới. Ha-li-ma cũng hét lên khiếp đảm rồi ném

con cừu xuống đất.

con cừu xuống đất.

Mấy ngày liền, tối nào cũng đ ợc ăn món Mấy ngày liền, tối nào cũng đ ợc ăn món thịt cừu ngon lành trong tay Ha-li-ma, s

thịt cừu ngon lành trong tay Ha-li-ma, s ư ư tử tử dần dần đổi tính. Nó quen với nàng, có hôm dần dần đổi tính. Nó quen với nàng, có hôm

còn nằm cho nàng chải bộ lông bờm sau gáy.

còn nằm cho nàng chải bộ lông bờm sau gáy.

làm quen

chải bộ lông bờm quen

dần dần đổi tính

ném hét lên khiếp đảm

nhảy bổ

gầm lên

(22)

Luật chơi: Có 2 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thỡ món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thỡ món quà không hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây.

(23)

Hộp quà màu vàng

Khẳng định sau đúng hay sai :

Điều duy nhất làm nên thành công của ng ời phụ nữ là tính quyết đoán.

Đúng Đúng Sai Sai

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(24)

Hép quµ mµu xanh

Theo vÞ gi¸o sÜ, ®iÒu lµm nªn søc m¹nh cña ng êi phô n÷ lµ: Th«ng minh, dÞu dµng, kiªn nhÉn.

Sai Sai

§óng §óng

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in