TVL 2 - Tuần 30 - Nghe và trả lời câu hỏi

19  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Qua suối

Qua suối

(3)
(4)

a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu ? a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu ? b) Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ? b) Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ? c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh

chiến sĩ làm gì ? chiến sĩ làm gì ?

d) Câu chuyện qua suối nói lên điều gì về d) Câu chuyện qua suối nói lên điều gì về

Bác Hồ ? Bác Hồ ?

(5)

a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu ? a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu ?

Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi công tác.Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi công tác.

(6)

b) Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ?

Anh chiến sĩ bị vấp

(7)

c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh

chiến sĩ làm gì ? chiến sĩ làm gì ?

Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để những chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để những

người đi sau sẽ không bị ngã nữa.

người đi sau sẽ không bị ngã nữa.

(8)

d) Câu chuyện qua suối nói lên điều gì về d) Câu chuyện qua suối nói lên điều gì về

Bác Hồ ? Bác Hồ ?

Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người.Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người.

(9)

a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi

công tác.

công tác.

b) Anh chiến sĩ bị vấp.

b) Anh chiến sĩ bị vấp.

c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để những người đi sau sẽ không bị ngã những người đi sau sẽ không bị ngã nữa.nữa.

d) Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người.

d) Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người.

(10)

Bài 2: Viết câu trả lời cho câu hỏi d trong bài tập 1.

d) Câu chuyện qua suối nói lên điều gì về Bác Hồ ?

Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người.

(11)
(12)

2

3 1

4

(13)

Câu 1: Các chiến sĩ đi theo Bác để làm gì ?

để bảo vệ Bác.

để được đi du lịch.

(14)

Câu 2: Trong lúc đi,

cã chuyÖn g× x¶y ra víi anh chiÕn sÜ ?

bị đau chân.

bị ngã

(15)

Câu 3: Nghe lời Bác anh chiến sĩ đã làm gì ?

đã kê lại hòn đá.

đã đứng lên và tiếp tục đi.

(16)

Câu 4: Vì sao Bác bảo kê lại hòn đá ?

Vì thấy nó xấu.

Vì Bác sợ người đi sau bị

ngã.

(17)

Về nhà xem lại bài.

Về nhà xem lại bài.

Chuẩn bị : Đáp lời Chuẩn bị : Đáp lời

khen ngợi. Tả ngắn về Bác

khen ngợi. Tả ngắn về Bác

Hồ. Hồ.

(18)

Về nhà xem lại bài.

Về nhà xem lại bài.

Chuẩn bị : Đáp lời Chuẩn bị : Đáp lời

khen ngợi. Tả ngắn về Bác khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ. Hồ.

Chuẩn bị : Đáp lời Chuẩn bị : Đáp lời

khen ngợi. Tả ngắn về Bác

khen ngợi. Tả ngắn về Bác

Hồ. Hồ.

(19)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in