• Không có kết quả nào được tìm thấy

TVL 2 - Tuần 30 - Nghe và trả lời câu hỏi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "TVL 2 - Tuần 30 - Nghe và trả lời câu hỏi"

Copied!
19
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)
(2)

Qua suối

Qua suối

(3)
(4)

a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu ? a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu ? b) Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ? b) Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ? c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh

chiến sĩ làm gì ? chiến sĩ làm gì ?

d) Câu chuyện qua suối nói lên điều gì về d) Câu chuyện qua suối nói lên điều gì về

Bác Hồ ? Bác Hồ ?

(5)

a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu ? a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu ?

Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi công tác.Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi công tác.

(6)

b) Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ?

Anh chiến sĩ bị vấp

(7)

c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh

chiến sĩ làm gì ? chiến sĩ làm gì ?

Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để những chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để những

người đi sau sẽ không bị ngã nữa.

người đi sau sẽ không bị ngã nữa.

(8)

d) Câu chuyện qua suối nói lên điều gì về d) Câu chuyện qua suối nói lên điều gì về

Bác Hồ ? Bác Hồ ?

Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người.Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người.

(9)

a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi

công tác.

công tác.

b) Anh chiến sĩ bị vấp.

b) Anh chiến sĩ bị vấp.

c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để những người đi sau sẽ không bị ngã những người đi sau sẽ không bị ngã nữa.nữa.

d) Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người.

d) Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người.

(10)

Bài 2: Viết câu trả lời cho câu hỏi d trong bài tập 1.

d) Câu chuyện qua suối nói lên điều gì về Bác Hồ ?

Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người.

(11)
(12)

2

3 1

4

(13)

Câu 1: Các chiến sĩ đi theo Bác để làm gì ?

để bảo vệ Bác.

để được đi du lịch.

(14)

Câu 2: Trong lúc đi,

cã chuyÖn g× x¶y ra víi anh chiÕn sÜ ?

bị đau chân.

bị ngã

(15)

Câu 3: Nghe lời Bác anh chiến sĩ đã làm gì ?

đã kê lại hòn đá.

đã đứng lên và tiếp tục đi.

(16)

Câu 4: Vì sao Bác bảo kê lại hòn đá ?

Vì thấy nó xấu.

Vì Bác sợ người đi sau bị

ngã.

(17)

Về nhà xem lại bài.

Về nhà xem lại bài.

Chuẩn bị : Đáp lời Chuẩn bị : Đáp lời

khen ngợi. Tả ngắn về Bác

khen ngợi. Tả ngắn về Bác

Hồ. Hồ.

(18)

Về nhà xem lại bài.

Về nhà xem lại bài.

Chuẩn bị : Đáp lời Chuẩn bị : Đáp lời

khen ngợi. Tả ngắn về Bác khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ. Hồ.

Chuẩn bị : Đáp lời Chuẩn bị : Đáp lời

khen ngợi. Tả ngắn về Bác

khen ngợi. Tả ngắn về Bác

Hồ. Hồ.

(19)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi..

Da Bác hồng hào, vầng trán cao, đôi mắt hiền từ lúc nào cũng nhìn chúng em trìu mến.. Em muốn hứa với Bác sẽ chăm

Đặt một câu hỏi có cụm từ để làm gì? Và trả lời câu hỏi đó... a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi... b) Nói lên tình cảm của

*GDTTHCM: Qua câu chuyện qua suối,giúp hs hiểu được tình cảm và sự quan tâm của Bác Hồ đối với mọi người.Từ đó rút ra bài học cho bản thân:Cần quan tâm

Nhóm 1: Từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi Nhóm 2: Từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ... 1 Sắp xếp các từ dưới đây vào hai

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ,em thức rồi ngỡ vẫn còn mơ, em mơ ước hôn đôi má bác vui bên bác em múa hát, hát bài Hồ Chì Minh muôn năm, hát bài Hồ Chì Minh muôn năm.?. * Hãy

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ,em thức rồi ngỡ vẫn còn mơ, em mơ ước hôn đôi má bác vui bên bác em múa hát, hát bài Hồ Chì Minh muôn năm, hát bài Hồ Chì Minh muôn năm.?. * Hãy

* Baïn haõy ñoïc Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nieân, nhi ñoàng?. * Baïn haõy ñoïc moät caâu ca dao (1 baøi haùt) noùi veà