Lop 2 - TOAN - Tuan 33 - Bai - On tap phep nhan va phep chia

16  Download (0)

Full text

(1)
(2)

♫ ♫ KHỞI ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ♫ ♫

♫ ♫

♫ ♫

(3)

Ôn tập về

phép nhân và

phép chia

(4)

20 x 4 = 80

Đ

80 : 4 = 2

S x : 3 = 5

x = 5 x 3 x = 15

Đ S

Đúng giơ thẻ Đ, sai giơ thẻ S

x x 5 = 35

x = 35 : 5

x = 5

(5)
(6)
(7)

HOẠT ĐỘNG 1

HOẠT ĐỘNG 2

(8)

Ôn tập về

phép nhân và

phép chia

(9)

4x9 = 36 :4 =

5x7 = 35 :5 = 2x8 = 16 :2 = 3x8 =

24 :3 = 3

6 9 2 4 8

3 5 1 7 6 8

Bài 1 Bài 1 Bài 1 Bài 1

(10)

2 x 2 x 3 =

4 x 3 = 12 40 : 4 : 5 =

10 : 5 = 2

4 x 9 + 6 =

36 + 6 = 42 3 x 5 – 6 =

15 - 6 = 9

2 x 7 + 58 =

2 x 8 + 72 =

14 + 58 = 72

16 + 72 = 88

(11)
(12)

Bài 3:

Bài 3:

Có 27 bút chì màu chia cho Có 27 bút chì màu chia cho

3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy

bút chì màu ? bút chì màu ?

Tóm tắt Tóm tắt Có :

Có : 27 bút chì màu27 bút chì màu Chia :

Chia : 3 nhóm 3 nhóm Mỗi nhóm :

Mỗi nhóm : ? bút chì màu? bút chì màu Tóm tắt

Tóm tắt Có :

Có : 27 bút chì màu 27 bút chì màu Chia :

Chia : 3 nhóm 3 nhóm Mỗi nhóm :

Mỗi nhóm : ? bút chì màu? bút chì màu

(13)

Bài 5 : Số ? Bài 5 : Số ?

4 + …. = 4

4 + …. = 4 … x 4 = 0… x 4 = 0 4 - ….. = 4

4 - ….. = 4 … : 4 = 0… : 4 = 0 4 + …. = 4

4 + …. = 4 … x 4 = 0… x 4 = 0 4 - ….. = 4

4 - ….. = 4 … : 4 = 0… : 4 = 0 0

0

0 0

(14)

Ai nhanh

ai đúng

(15)

Khoanh vào 1 số hình vuông 4

a b

(16)

- Ôn tập lại bảng nhân, chia . - Chuẩn bị bài: Ôn tập về đại lượng.

Kính chúc quí Thầy Cơ mạnh khỏe

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in