Toán 2 - Tuần 24 - bảng chia 4

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

KiÓm tra bµi cò:

- - §äc b§äc bảngảng nh©n 4. nh©n 4.

4 x 1 = 4 4 x 2 = 8 4 x 4 = 16 4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28 4 x 8 = 32 4 x 9 = 36 4 x10 = 40

4 x 3 = 12

(3)

4 x 1 = 4 4 x 2 = 8 4 x 4 = 16 4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28 4 x 8 = 32 4 x 9 = 36 4 x10 = 40 12 : 4 = 3

4 x 3 = 12 4 x 3 = 12

12 : 4 = 3

4 : 4 = 1 8 : 4 =

16 : 4 = 20 : 4 = 24 : 4 = 28 : 4 = 32 : 4 = 36 : 4 = 40 : 4 =

2

4 5 6 7 8 9 10

B¶ng chia 4

(4)

4 :

= 1 4

8 2 12 3

4 5 6 7 8 9 10

12 : 4 = 3 4 x 3 = 12

:

: :

: : : : : :

4 4 4

4 4

4 4 4 4 16

20 24 28 32 36 40

=

=

=

=

=

=

=

=

=

(5)

4 :

= 1 4

8 2 12 3

4 5 6 7 8 9 10

12 : 4 = 3

4 x 3 = 12 :

: :

: : : : : :

4 4 4

4 4

4 4 4 4 16

20 24 28 32 36 40

=

=

=

=

=

=

=

=

=

(6)

1. TÝnh nhÈm:

8 : 4 = 16 : 4 = 4 : 4 =

12 : 4 = 40 : 4 = 28 : 4 =

24 : 4 = 20 : 4 = 36 : 4 = 32 : 4 = 2

4 1

3 10

7

6 5 9 8

(7)

2. Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. H i mỗi hàng có mấy học sinh?ỏ

Tóm tắt

B i gi ià

Số học sinh mỗi hàng có là 32 : 4 = 8 ( học sinh)

Đáp số : 8 học sinh

học sinh?

1 hàng :

32 học sinh 4 hàng :

(8)

3. Cã 32 häc sinh xÕp thµnh c¸c hµng, mçi hµng cã 4 häc sinh. Hái xÕp ® îc ư mÊy hµng

Tóm tắt

hµng?

32 häc sinh:

1 hµng 4 häc sinh :

Bµi gi¶i:

Sè hµng 32 häc sinh xÕp ® îc lµ:ư 32 : 4 = 8 ( hµng)

§¸p sè: 8 hµng

(9)

KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ, h¹nh phóc ! Chóc c¸c em häc sinh

ch¨m ngoan, häc giái !

(10)

Quà tặng đặc biệt

4 : 4 = 1 8 : 4 = 2

20 : 4 = 5

28 : 4 = 7 32 : 4 = 8 40 : 4 = 10

1 2

3 4

12 : 4 = 3 16 : 4 = 4 24 : 4 = 6

36 : 4 = 9

Ô cửa bí mật

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in