Mĩ thuật 2- Tuần 17 - CD7 - Con vật thân thuộc(T1)

Download (0)

Full text

(1)

Cô giáo: Nguyễn Thị Diệu Thúy Trường Tiểu học Ngọc Thụy

L P 2

(2)

TI T 2Ế

(3)

THỰC HÀNH

(4)

Củng cố,dặn dò :

- Lưu giữ sản phẩm cẩn thận.

- Chuẩn bị đủ đồ dùng cho buổi học sau.

- Các bộ phận chính của con vật ?

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in