Toán 2 - Tuần 20 - Bảng nhân 4

Download (0)

Full text

(1)

Kiểm tra bài cũ:

S

3

?

3 × 8

× 3

1 .

9 24

Bài 2: Mỗi túi có 3 kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu

kilôgam gạo ?

Tóm tắt Giải

1 túi : 3 kg Số kilôgam gạo của 8 túi có tất cả là:

8 túi: …kg? 3 x 8 = 24 (kg) Đáp số: 24 kg

(2)

Bảng nhân 4

}

}

}

4 được lấy 1 lần, ta viết:

4 x 1 = 4

4 được lấy 2 lần, ta có:

4 x 2 = 4 + 4 = 8 Vậy: 4 x 2 = 8

4 được lấy 3 lần, ta có:

4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12 Vậy: 4 x 3 = 12

4 x 1 = 4 x 2 = 4 x 3 = 4 x 4 = 4 x 5 = 4 x 6 = 4 x 7 = 4 x 8 = 4 x 9 = 4 x 10=

48 1216

20 24 28 3236 40

(3)

Bài 1: Tính nhẩm:

4 x 2 = 4 x 4 = 4 x 6 =

4 x 1

=

4 x 5

=

4 x 3

=

4 x 8

=

4 x 9

=4 x 10

=4 x 7

=

28 40 36 32

2 0 1 2

4

2 4

16 8

(4)

Bài 2: Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao

nhiêu bánh xe ?

Tóm tắt : Giải :

1 xe ô tô : 4 bánh xe 5 ô tô như thế có số bánh xe là:

5 xe ô tô: …bánh xe ? 4 x 5 = 20 (bánh xe) Đáp số: 20 bánh xe

(5)

Bài 3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

4 4 8 8 1 1

2 2 4 4

0 0

16 20 24 28 32 36

(6)

Củng cố:

Thi đọc bảng nhân 4

4 20

4 × 8 32

× 5

(7)

Dặn dò:

-Về nhà ôn lại bảng nhân 2, 3, 4.

-Làm các bài tập trong vở Bài tậpToán.

- Bài sau: Luyện tập.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in