• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán trường Thanh Hà – Hải Dương lần 3 | Toán học, Đề thi THPT quốc gia - Ôn Luyện

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán trường Thanh Hà – Hải Dương lần 3 | Toán học, Đề thi THPT quốc gia - Ôn Luyện"

Copied!
6
0
0

Văn bản

(1)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG Trường THPT Thanh Hà

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học 2015 – 2016.

Môn Toán, Khối 12. Thời gian làm bài 180 phút Câu 1 (1,0 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 4 2 2 1

4

y= xx + .

Câu 2 (1,0 điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=e2x(2x+3) trên đoạn

[

3;0

]

.

Câu 3 (1,0 điểm): a) Cho 3

sinα =5 với

π α π2 < < . Tính giá trị biểu thức: os2 sin

P=c α − α +π2.

b) Giải phương trình: 2 2

( )

4

( )

log ( 1) 1log 1 2 log 2 1 ;

x− +2 x+ = x+ xR. Câu 4 (1,0 điểm):

a) Gọi z z1, 2 là các nghiệm phức của phương trình z2−2z+ =5 0. Tính độ dài đoạn AB, biết A, B lần lượt là các điểm biểu diễn số phức z z1, 2.

b) Cho phép khai triển 3x2 1 9;

(

x 0

)

x

 −  ≠

 

  thành biểu thức ẩn x. Tìm số hạng không chứa x.

Câu 5 (1,0 điểm): Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường:y=2xex, y=0, x=2. Câu 6 (1,0 điểm): Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có góc giữa BC’ và mặt phẳng

(ABB’A’) là 300, cạnh đáy là a 3. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và khoảng cách giữa hai đường BC’ và AC.

Câu 7 (1,0 điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;-1;3) và đường thẳng d có phương trình 1 2

2 1 1

x− = y− = z

− − . Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với d. Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho AM =2 6.

Câu 8 (1,0 điểm): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có phương trình: x2+ y2+2x−4y−20=0. Đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC cắt (C) tại E(3;-1) khác A. Điểm 5 5

3 3; G 

 

  là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết đỉnh B có hoành độ lớn hơn 3.

Câu 9 (1,0 điểm): Giải hệ phương trình:

3 3 2 3 2 8 2

; ,

2 2 3 10 4 2 3

y y x x x

x y R

x y x y x x

 + + − = −

 ∈

 − − − − − − = − +



Câu 10 (1,0 điểm): Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: a3+ +b3 c3=3.

Chứng minh 2 3 3 2 2 3 4 4 23 3 2 3

2 3 2 3 7 2 6 11 2

a b c

b b +c a a c +a b a b a

− + + − − + + + − − + .

--- Hết ---

(2)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

Câu Nội dung Điểm

(1đ) 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 4 2 2 1 4

y= xx + . 1,00

a, TXĐ: D=R.

b, SBT: ' 3 4 , ' 0

(

2 4

)

0 0

2

y x x y x x x

x

 =

= − = ⇒ − = ⇔  = ±

Xét dấu y’. 0,25

Hs đồng biến trên (-2;0) và (2; +∞), nghịch biến trên

(

−∞ −; 2

)

và (0;2)

Hs đạt cực đại tại x=0 ⇒yCD =1. Hs đạt CT tại x= ± ⇒2 yCT = −3

4

2 4

1 2 1

lim lim ; lim

4

x y x x x y

x x

→+∞ →+∞ →−∞

 

=  − + = +∞ = +∞ 0,25

BBT:

x −∞ -2 0 2 +∞

y’ - 0 + 0 - 0 +

y +∞ 1 +∞

-3 -3

0,25 ĐT: Vẽ đúng, đẹp

f(x)=x^4/4-2x^2+1

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4

x y

0,25

2(1đ) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y=e2x(2x+3) trên [- 3;0]. 1,00 Hs đã cho liên tục trên [-3;0]

( )

2 2 2

' 2 x(2 3) 2 x 2 x 2 4

y = e x+ + e = e x+ 0,25

( )

' 0 2 3; 0

y = ⇔ = − ∈ −x 0,25

Ta có: y(0)= 3; y( 2) e 4 41; ( 3)y 3e 6 63

e e

− = − = − = − = 0,25

Vậy [ ] [ ] 4

3;0

3;0ax 3 0; min 2

m y khi x y e khi x

= = = − = − 0,25

0,5đ3a Cho 3

sinα =5 với

π α π2 < < . Tính os2 sin

P=c α− α +π2. 0,5

Ta có: os2 1 sin2 1 9 16. ê os 0 os 4

25 25 2 5

c α = − α = − = Do π < <α π n n c α < ⇒c α = − 0,25

(3)

( )

2 2 9 4 27

1 2 sin os 1 2 sin os 1 2.

25 5 25

P= − α −c −α = − α−c α = − + = 0,25

0,5đ3b Giải phương trình sau: 2 2

( )

4

( )

log ( 1) 1log 1 2 log 2 1 ;

x− + 2 x+ = x+ xR 0,5

ĐK: x > 1.

Pt log2

(

x− +1

)

log (2 x+ =1) log (22 x+ ⇔1) log2

(

x2− =1

)

log2

(

2x+1

)

0,25

2 2 1 3

( )

1 2 1 2 2 0

1 3

x l

x x x x

x

 = −

⇒ − = + ⇔ − − = ⇔ 

 = +

Vậy pt có nghiệm x=1+ 3 0,25

0,5đ4a Gọi z z1, 2 là các nghiệm phức của phương trình z2−2z+ =5 0. Gọi A, B lần lượt

là các điểm biểu diễn số phức z z1, 2. Tính độ dài đoạn AB. 0,5 Xét pt: z2−2z+ =5 0. ∆ = − = − =' 1 5 4 (2 )i 2

Pt có hai nghiệm z1 = −1 2 ;i z2 = +1 2i 0,25

Ta có: A(1;-2); B(1;2)AB=

( )

0; 4 AB=4 0,25

0,5đ 4b Cho phép khai triển 3x2 1 9;

(

x 0

)

x

 −  ≠

 

  thành biểu thức ẩn x. Tìm số hạng không

chứa x? 0,5

CT số hạng TQ: 1 9 2 9

( )

9 9 18 3

(3 ) . 1 1 . .3 .

k

k k k k k k

Tk C x C x

x

+

 

= −  = −

 

0,25 Do số hạng không chứa x nên 18 - 3k = 0  k=6.

Vậy số hạng không chứa x là: C96.33 =2268

0,25 5(1đ) Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi: y=2xex, y=0, x=2. 1,00

Xét pt hđ giao điểm: 2xex = ⇔ =0 x 0. DT hp cần tìm: 2 2

0 0

2 x 2 x

S =

xe dx=

xe dx 0,25

Đặt 2

0

2 2 2

2 2

0

x x

x x

u x du dx

S xe e dx

dv e dx v e

= =

 ⇒ ⇒ = −

 =  =

 

0,25

2 2

2 2

0 0

x x

S = xee 0,25

S =2e2+2 0,25

6(1đ) Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có góc giữa BC’ và mặt phẳng (ABB’A’) là 30 , 0 cạnh đáy là a 3. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và khoảng cách giữa hai đường BC’ và AC.

điểm1

*) Xác định góc giữa BC’ và mp(ABB’A’): Gọi H là trung điểm của A’B’C H' A B' '

(

ABB A' '

) (

A B C' ' '

)

C H'

(

ABB A' '

)

=> Góc giữa BC’

và (ABB’A’) là C BH' ⇒C BH' =300 ' ' '

A B C

đều cạnh a 3 ' 3. 3 3 ' 3

2 2

C H a a BC a

⇒ = = ⇒ =

B' B

A' A

C' C

H

0,25

(4)

3

2 2 2

. ' ' '

3 9 2

' 9 3 6 . ' ( 3) . . 6 (dvtt)

4 4

ABC A B C ABC

CC = aa =aV =s CC = a a = a 0,25

*) d(BC AC', ) =?

Do AC//A’C’ ⇒d(BC AC', ) =d(AC BA C,( ' ')) =d(A BA C,( ' ')) =x; . ' ' ' ' . ' '

' '

1 3 3. .

A BA C

A BA C A BC

A BC

V x S x V

= ⇒ = S 0,25

3

. ' ' '. ' '

1 1 3 3 3 2

. ' . . . 6.

3 3 2 2 4

A BA C C A BA A AB

a a a

V =V = C H S = a = ; BC’=3a;

 

2 ( )

' ' , '

3 5 55

' ' 3; ' 15 cos ' ' sin ' '

10 10

1 3 11 3 22 3 22

' . ' '.sin ' '

2 4 11 11

BA C AC BC

A C a A B a BA C BA C

a a a

S A B A C BA C x d

= = ⇒ = ⇒ =

⇒ = = ⇒ = ⇒ = 0,25

7(1đ)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;-1;3) và đường thẳng có phương trình

1 2

: 2 ,

x t

d y t t R

z t

 = +

 = − ∈

 = −

. Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với d. Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho AM =2 6.

1,00

Đt d có vtcp u

(

2; 1; 1− −

)

. MP (P) vuông góc với d nên (P) có vtpt u

(

2; 1; 1− −

)

. 0,25

Ptmp (P): 2

(

x− −1

) (

y+ − − = ⇔1

) (

z 3

)

0 2x− − =y z 0 0,25

( ) ( )

( ) 1 2 ; 2 ; 2 ;3 ; 3

MdM + t − − ⇒t t AM t − − −t t

0,25

2 (3;1; 1)

2 6 6 18 24 1

( 1;3;1)

AM t t M

M

 −

= ⇒ + = ⇒ = ± ⇒  −

0,25 8(1đ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có

phương trình: x2+ y2+2x−4y−20=0. Đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC cắt (C) tại E(3;-1) khác A. Điểm 5 5

3 3; G 

 

  là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết đỉnh B có hoành độ lớn hơn 3.

1,00

+) Đtròn (C) có tâm I (-1;2), bán kính R = 5.

Gọi H là trực tâm tam giác ABC.

CM được: 1

IG=3IH

 

. Từ đó H(7;1)

G I

C A

B

E M H

0,25 +) ĐT AH chính là đường thẳng HE => pt (HE): x – 2y -5 =0.

( )

( 1; 3)

A=AHCA − −

0,25 +) CM được BC là đường trung trực của HE => pt(BC): 2x + y -10=0

(có thể tìm điểm D đối xứng với A qua I. CM được BHCD là hình bình hành=>

trung điểm M của BC chính là trung điểm M của HD => Tọa độ điểm M. ĐT BC đi

(5)

qua M nhận IMlà vtpt => ptđt BC) 0,25 +) ĐT BC cắt (C) tại hai điểm B, C. Do B có hoành độ lớn hơn 3 nên giải hệ tìm

được B(4;2); C(2;6). 0,25

8(1đ)

Giải hệ phương trình sau:

3 3 2 3 2 8 2 (1)

2 2 3 10 4 2 3 (2)

y y x x x

x y x y x x

 + + − = −



− − − − − − = − +



1,00

ĐK: 2, 32

( )

10 4

x y

I

x y

 ≤ ≥



 ≤ −

Xét pt (1) . Đặt t= 2− ⇒ = − ⇒ = − ⇒x t2 2 x x 2 t2 2x 2− = −x 6t 3t3 Khi đó (1) trở thành: 3y3+2y=3t2+2 (3)t . Xét hs

3 2

( ) 3 2 '( ) 9 2 0 ( ) d ê

f u = u + uf u = u + > ∀ ∈ ⇒u R f u b tr n R Từ (3) ta có: f(y) = f(t) => y = t hay

2

0

2 2

2 y

y x y x

x y

 ≥

= − ⇒ = −

 = −

0,25

Thay 2 2 ào (2) ó :

2

y x

v ta c

x y

 = −



 = −

( ) ( )

3 2 3 2

3 2 3 4 8 0 6 1 2 3 2 4 8 0

y − − −y y− − yy+ = ⇔ y − − + −y y− + − yy+ = Ta thấy với 3 ì 1 2 3 0; 2 2 4 8 0

y≥ 2 th + y− > + yy+ > nên pt đã cho tương đương:

( )

2 2

2

2

2 2

2 2 3 0

2 3 1 4 8 2

2 2 ( )

2 2

2 3 0 (*)

2 3 1 4 8 2

y y y y

y y y

y x tm

y y y

y y y

 − 

−  + + − − =

 − + − + + 

 

= ⇒ = −

 −

⇔  + + − − =

 − + − + +

0,25

Với 2 2

( )

2

2

3 2 2

2 2

2 2 3 1 2 3 1

4 8 2 ( 2) 4 2 2 2 2

( 2)

1

4 8 2

y y y

y y y y y y

y

y y

≥ ⇒ ≤ ⇒ − ≥ −

− + − +

− + + = − + + > − = − > −

⇒ − − > −

− + +

=> VT (*) là

2 2 2

2

2 2 3

2 3 2 3 3 2 0

2 3 1 4 8 2 2

y y y y y y y y

y y y

+ + − − − > + + − = + > ∀ ≥

− + − + +

=> pt (*) vô nghiệm.

0,25

Vậy pt có nghiêm duy nhất (-2;2). 0,25

10 Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: a3+ +b3 c3 =3. Chứng minh: 1,00

(6)

(1đ) 3 3 3

2 3 2 4 4 2 2

2 3 3

2 3 2 3 7 2 6 11 2

a b c

b b +c a a c +a b a b a

− + + − − + + + − − +

Ta có:

3 3

2

2 3 2 2 (1)

2 3 2

a a

b b

b b

− + ≥ ⇒ ≤

− +

0,25 Xét hs:

( ) ( )

3 2 2

( ) 3 2 7 ( : ô) ê 0; '( ) 3 3 0 1 0;

f c =cc+aa+ a tham s tr n +∞ ⇒ f c = c − = ⇔ = ∈c +∞

Lập bảng biến thiên của f(c) trên

(

0;+∞

)

( ) ( )

2 3 2 3 3 3

( )

2 2

1 2 5 4 2

2 3 7 4 2

b b b

f c f a a

c a a c

⇒ ≥ = − + ≥ ⇒ ≤ =

+ − − + 0,25

Xét hs:

( )

( )

4 2 4 2

3

( ) 6 2 11 ( : ô) ê 0;

'( ) 4 2 6 0 1 0;

g a a a a b b b tham s tr n

g a a a a

= + − + − + +∞

⇒ = + − = ⇔ = ∈ +∞

Lập bảng biến thiên của f(c) trên

(

0;+∞

)

( ) ( )

4 2 4 4 2 3 2 3 3

( )

3 3

1 2 7 6 , 0 3

2 6 11 6 2

c c c

g a g b b a b

a b a b a

⇒ ≥ = − + ≥ ∀ > ⇒ ≤ =

+ + − − + 0,25

Cộng vế với vế của (1), (2), (3) ta có đpcm 0,25

Chú ý: Học sinh làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng 

Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I cần máy thứ nhất làm việc trong 3 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờA. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II cần máy thứ nhất

Một mặt phẳng qua trục của hình trụ và cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông.. Tính thể tích của khối trụ

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân tại...

Tổng các giá trị của m để đồ thị hàm số không có đường tiệm nào

Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 24cm.. Tính diện tích của

Tính theo a độ dài đường sinh l của hình trụ, nhận được khi quay hình chữ nhật ABCD xung quanh trục AB.. Tính quảng đường vật đi được trong khoảng 10s

Câu 18: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc hai đáy của khối trụ.. Tính

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có M, N tương ứng là trung điểm của AB, CD.. ĐỀ

Viết phương trình đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (Q) đồng thời cắt đường thẳng AB và vuông góc với đường thẳng AB... Chọn ngẫu nhiên 2 số trong các số

Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và IC theo a.. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông

Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật.. Cho

Tìm tọa độ hình chiếu của I trên (P). Đoàn trường lấy ngẫu nhiên 4 lớp để tổ chức lễ ra quân làm lao động vệ sinh môi trường cho địa phương vào Tháng thanh niên.

Chọn ngẫu nhiên mỗi tổ 2 giáo viên đi dự tập huấn chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi2. Tính xác suất sao cho trong các giáo viên được chọn có 2

Tính thể tích khối chóp S ABC. Thí sinh không được sử dụng tài liệu. cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM. Chú ý:.. +) Đáp án dưới

Ghi chú: Học sinh có thể giải bằng cách lập bảng biến thiên của f(x) hoặc bảng xét dấu của f’(x) vẫn được điểm tối đa... Tìm xác suất để học sinh này đạt được

Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB và tìm điểm C trên đường thẳng d sao cho CAB là tam giác cân tại C.. Gọi M là giao điểm của

Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S lên mặt phẳng ( ABCD ) là trung điểm của đoạn AB.. Gọi K là trung điểm

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của AD, góc giữa đường thẳng SB và mặt đáy bằng 60 0..

S ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD SB ,

Viết phương trình mặt phẳng song song với  và trục Ox đồng thời tiếp xúc với mặt cầu (S).. Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là

t Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ khi vật bắt đầu tăng

Kim tự tháp Kêốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên.. Cho hình chóp tứ giác