Ôn Luyện - Đại học Kiến trúc TP.HCM xét tuyển bổ sung đến 23/10/2020

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HĐTS HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1

Họ và tên thí sinh: ...

Ngày, tháng, năm sinh: ... Số CMND/CCCD: ...

Số báo danh THPT:...

Mã vạch:

Địa chỉ Hộ khẩu thường trú: ... ... ...

...

Điện thoại: ...; Email: ...

Đăng kí xét tuyển vào: Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM Mã trường: KTS Các điều chỉnh về thông tin cá nhân và chế độ ưu tiên (nếu có):

Khu vực: ……….. Đối tượng: ……….

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÍ (Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Ngành:

...

Mã ngành xét tuyển:...

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...

Điểm thi (chưa nhân hệ số): Môn 1: …….. Môn 2: ….…... Môn 3: …….... Tổng: ...

2. Ngành:

...

Mã ngành xét tuyển:...

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...

Điểm thi (chưa nhân hệ số): Môn 1: …….. Môn 2: ….…... Môn 3: …….... Tổng: ...

3. Ngành:

...

Mã ngành xét tuyển:

...

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...

Điểm thi (chưa nhân hệ số): Môn 1: …….. Môn 2: ….…... Môn 3: …….... Tổng: ...

..., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÍ

(kí, ghi rõ họ tên)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in