• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề học kỳ 1 GDCD 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Đề học kỳ 1 GDCD 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

Trang 1/2 - Mã đề 159 SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT HỒ NGHIH KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2022- 2023 MÔN: GDCD - KHỐI LỚP 11

Thời gian: 45 Phút (không kể thời gian giao đề) (Đề có 2 trang)

Họ tên : ...SBD………... Lớp : ...

I.TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

Câu 1. Ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội là quá trình

A. công nghiệp hóa. B. công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. tự động hóa. D. hiện đại hóa.

Câu 2. Khi giá cả hàng hóa tăng thì sẽ làm cho người tiêu dùng

A. mua hàng hóa nhiều hơn. B. đầu tư hàng hóa khác.

C. không mua hàng hóa. D. mua hàng hóa ít hơn.

Câu 3. Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định

A. giá cả và giá trị sử dụng của hàng hóa. B. giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa.

C. giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ. D. chất lượng và số lượng hàng hóa.

Câu 4. Cạnh tranh kinh tế là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm

A. giành những điều kiện thuận lợi để thu lợi nhuận.

B. khẳng định vị trí và địa bàn hoạt động của mình.

C. trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của nhau.

D. loại trừ các đối thủ trong làm ăn kinh tế.

Câu 5. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

A. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa.

B. Chi phí, khả năng và điều kiện để sản xuất ra hàng hóa.

C. Thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

D. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

Câu 6. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh được xem là A. hiện tượng tất yếu. B. nhân tố cơ bản.

C. cơ sở quan trọng. D. động lực kinh tế.

Câu 7. Kết cấu hạ tầng của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào dưới đây của quá trình sản xuất?

A. Tư liệu lao động. B. Đối tượng lao động.

C. Nguyên vật liệu nhân tạo. D. Công cụ lao động.

Câu 8. Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?

A. Quan hệ sản xuất. B. Phương thức sản xuất.

C. Sở hữu tư liệu sản xuất. D. Lực lượng sản xuất.

Câu 9. Quy luật giá trị yêu cầu trong lưu thông, giá cả phải?

A. cao hơn trục giá trị. B. thấp hơn trục giá trị.

C. xoay quanh trục giá trị. D. ngang bằng trục giá trị.

Câu 10. Thành phần kinh tế nào dưới đây nắm giữ những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế?

A. Kinh tế tư bản nhà nước. B. Kinh tế nhà nước.

C. Kinh tế tập thể. D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 11. Khi trên thị trường giá cả tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Cung và cầu giảm. B. Cung tăng, cầu giảm.

C. Cung và cầu tăng. D. Cung giảm, cầu tăng.

Mã đề: 159

(2)

Trang 2/2 - Mã đề 159 Câu 12. Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên

A. những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

B. sự phát triển của công nghệ tự động hóa.

C. sự phát triển của công nghiệp cơ khí

D. những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Câu 13. Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị là A. người sản xuất có thể sản xuất nhiều loại hàng hóa.

B. làm cho người tiêu dùng mua được hàng hóa rẻ.

C.làm cho người sản xuất ngày càng được giàu có.

D. kích thích lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.

Câu 14. Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Bảo vệ môi trường tự nhiên. B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

C. Đa dạng hóa các quan hệ kinh tế. D. Nâng cao chất lượng cuộc sống.

Câu 15. Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. lao động cá biệt của từng người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

B. lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

C. công dụng của hàng hóa thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

D. sức lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Trình bày các biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh? Cho ví dụ minh họa từng biểu hiện.

Nhà nước cần làm gì để phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh? (2,5 điểm) Câu 2. Là công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp THPT, em có trách nhiệm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ? (2,5 điểm)

--- HẾT ---

(3)

1 SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN GDCD – KHỐI LỚP 11

Thời gian làm bài : 45 Phút

HƯỚNG DẪN CHẤM I.TRẮC NGHIỆM:

Câu/mã đề 159 193 227 261 295 329 363 397

1 D B A B A C A A

2 D D A A B A D D

3 C C D A D B D B

4 A C B A C C D C

5 D A C D B B B D

6 D A C D D B A A

7 A D D B B B A C

8 C C D A C D D C

9 C B D B C B D B

10 B C A D A D A B

11 B B C C C D A D

12 C B A B D C D A

13 D A A A C C B A

14 B B A A D A A D

15 C C C D C B D C

(4)

2 II. TỰ LUẬN:

ĐỀ 159;227;295;363

Câu 1 Trình bày các biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh? Cho ví dụ minh họa. Nhà nước cần làm gì để phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh?

2.5 điểm

Hướng dẫn chấm

- Trình bàycác biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh:

+ Chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên trong khai thác tài nguyên làm cho môi trường suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng. Cho ví dụ minh họa……

+Để giành giật khách hàng và lợi nhuận nhiều hơn, một số người không từ những thủ đoạn phi pháp và bất lương. Cho ví dụ minh họa….

+Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, từ đó nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân nhân. Cho ví dụ minh họa……

- Nhà nước cần làm gì để phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh?

+ Để phát huy mặt tích cực của cạnh tranh: Cần tăng cường sự quản lí và giáo dục, nâng cao đời sống nhân dân;tuyên dương khen

thưởng những chủ thể kinh tế sản xuất kinh doạnh đứng pháp luật và đạo đức danh nghiệp………

+ Để hạn chế mặt tiêu cực của cạnh tranh: Xây dựng và hoàn thiện luật cạnh tranh, quản lí và xử lí nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức trong sản xuất kinh doanh như: xử lí hành vi vi pháp từ hành chính đén hình sự,công khai tên doanh nghiệp lên các phương tiện truyền thông …..

(ghi chú: học sinh có thể trình bày chung nhưng đảm bảo nội dụng vẫn ghi điểm)

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 2 Là công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp THPT, em có trách nhiệm như thế nào để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

2,5 điểm

Hướng dẫn chấm

-Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-Trong sản xuất kinh doanh cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới.

-Tiếp thu và ưng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, giá thành thấp tăng khả năng cạnh tranh và giành được nhiều lợi nhuận.

-Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ theo hướng tiếp thu khoa học -công nghệ hiện đại gắn với phát triển kinh tế tri thức.

……….

0,5 điểm 0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Đề 193;261;329;397

(5)

3 Câu 1 Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Giải thích tính tất yếu

khách quan của công nghiệp hóa hiện đại hóa ?

2.5điểm Hướng

dẫn chấm

- Công nghiệp hóa hiện đại hóa: là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng phổ biến của cơ khí máy móc cùng với công nghệ, phương tiện phương pháp tiên tiến hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

-Tất yếu khách quan của công nghiệp hóa hiện đại hóa:

+ Do yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH . Giải thích:CSVC-KT của CNXH là nền công nghiệp hiện đại, cơ cấu hợp lí, trình độ cao …….

+ Do yêu cầu rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tê, kĩ thuật công nghệ giữa nước ta với khu vực và thế giới.. Giải thích: nước ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng kém pahts triển làm hạn chế tăng trưởng, chất lượng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế……

+ Do yêu cầu tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của CNXH. Giải thích: XH muốn phát triển chủ yếu phải làm cho NSLDD XH cao……

1.0điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 2 Là công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp THPT, em có trách nhiệm như thế nào để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

2.5 điểm

Hướng dẫn chấm

-Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-Trong sản xuất kinh doanh cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới.

-Tiếp thu và ưng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, giá thành thấp tăng khả năng cạnh tranh và giành được nhiều lợi nhuận.

-Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ theo hướng tiếp thu khoa học -công nghệ hiện đại gắn với phát triển kinh tế tri thức.

………

,5 điểm 0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

---hết---

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?. Cho tam

A. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật. Tính xác suất sao cho trong 3 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ. Trong các số nói

A. Mùa hạ gió mát mẻ, mùa đông gió ấm áp. Mùa hạ gió nóng ẩm, mùa đông gió lạnh khô. Mùa hạ gió nóng khô, mùa đông gió lạnh ẩm. Mùa hạ gió nóng bức, mùa đông

Câu 9: Em có đồng ý với ý kiến: “Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội thành công của chính mình”

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.. Friendship is

Từ đó, hãy bàn về sự cần thiết phải tìm thấy niềm vui sống... HƯỚNG

Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà không thể theo chiều ngược lại?. ---

- Học tập Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin về nước thông qua sách báo, tài