Chính tả 2- Tuần 23 - TC Bác sĩ sói

11  Download (0)

Full text

(1)

Kiểm tra bài cũ :

bụi rậm bẩn

Nghe – viết : Cò và Cuốc

(2)

Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo :

“Có bệnh, ta chữa giúp cho.” Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.

Bác sĩ Sói

(3)

Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo :

“Có bệnh, ta chữa giúp cho.” Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.

+ Nội dung của đo n vi t ế

Sói đóng giả làm bác sĩ để lừa Ngựa. Ngựa

bình tĩnh đối phó với Sói. Sói bị ngựa đá cho một cú trời giáng.

Bác sĩ Sói

(4)

Bác sĩ Sói

Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo : “Có bệnh, ta chữa giúp cho.”

Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.trời giángtrời giáng

mưu chữachữa

chchữaữa mmưuưu

trtrờiời gigiángáng

(5)

b

chchữaữa mmưuưu

trtrờiời gigiángáng

(6)

Bác sĩ Sói

Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo : “Có bệnh, ta chữa giúp cho.”

Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa

hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.

(7)

Bác sĩ Sói

LỗiLỗi

(8)

Bác sĩ Sói

LỗiLỗi Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo : “Có bệnh, ta

chữa giúp cho.” Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói

định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.

(9)

lưa nèi lèi

nưa

Bài 2: Chọn chữ nào trong dấu ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a) - (lối , nối ):………….liền, ………®i

- (lửa, nửa): ngọn…………., một………..

b) - ( ướ ướ c, t ):…………. mong, kh n ……… ă

- (l ượ c, l ượ t): l n …………., cái ………..

ước ướt

lượt lược

(10)

Bài 3: Thi t×m nhanh c¸c tõ:

a) Chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng l/n

Thi t×m nhanh c¸c tõ:

b) Chøa tiÕng cĩ vần ươc hoặc ươt:

(11)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in