• Không có kết quả nào được tìm thấy

TOÁN 4-TUẦN 29-LUYỆN TẬP TRANG 152

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "TOÁN 4-TUẦN 29-LUYỆN TẬP TRANG 152"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)
(2)

Khởi động

Khởi động Khởi động

Khởi động

(3)

Em hãy nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số?

 Bước 1: Vẽ sơ đồ bài toán

 Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

 Bước 3: Tìm số bé

 Bước 4: Tìm số lớn

(4)

Luyện tập

Luyện tập Luyện tập

Luyện tập

(5)

Hiệu hai số Tỉ số của hai số Số bé Số lớn

15 36

2 3

1 4

30 45

12 48

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022 Toán

Tiết 145: Luyện tập chung

(6)

?

?

738

Hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần) Số thứ nhất là:

738 : 9 = 82 Số thứ hai là:

82 + 738 = 820

Đáp số: Số thứ nhất: 82; Số thứ hai : 820

Vì giảm số thứ nhất đi 10 lần thì được số thứ hai nên số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai. Ta có sơ đồ:

Bài 2: Hiệu của hai số là 738. Tìm 2 số đó, biết rằng số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai.

Bài giải

Số thứ hai : Số thứ nhất:

(7)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

Gạo nếp:

Gạo tẻ:

220 kg

? kg

? kg

10 + 12 = 22 ( phần) Số ki – lô - gam gạo nếp là:

220 : 22 x 10 = 100 (kg)

Số ki – lô - gam gạo tẻ là:

220 – 100 = 120 (kg)

Đáp số: Gạo nếp: 100kg Gạo tẻ: 120kg

Bài 3: Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 220kg.

Biết rằng số gạo trong mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu kg gạo mỗi loại?

Bài giải

(8)

Bài giải Nhà An Hi u sách

840m

Trường học

?m ?m

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8( phần)

Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách dài là:

840 : 8 x 3 = 315 ( m)

Đoạn đường từ hiệu sách đến trường dài là:

840 – 315 = 525 (m)

Đáp số: Đoạn đường đầu: 315m;

Đoạn đường sau: 525m

(9)
(10)

Số bé:

Số lớn: 99

Dựa vào sơ đồ sau, em hãy tìm số bé và số lớn.

A. 45, 54 B. 40, 50 C. 55, 44 D. 44, 55

Số bé và số lớn lần lượt là:

?

?

(11)

Số bé:

Số lớn:

120

Dựa vào sơ đồ sau, em hãy tìm số bé và số lớn.

A. 20, 100

D. 150, 30 C. 100, 20 B. 30, 150

Số bé và số lớn lần lượt là:

?

?

(12)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

là chiều cao cột nước bị hạ xuống và được dâng lên so với mực nước ban đầu ở bình A và B; hx và hy là chiều cao cột nước ở bình A và B ở trạng thái cân bằng mới.. Khi

Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây , biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây

Công ty sử dụng dây chuyền A đóng bao gạo với khối lượng mỗi bao là 5 kg và sai số tuyệt đối là 0,2 kg. Công ty sử dụng dây chuyền B đóng bao gạo với khối lượng mỗi bao là

Câu 1. c) Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Biết rằng số gạo trong mỗi túi đều cân nặng như nhau. Hiệu của hai số là số

Trong bài văn miêu tả cây cối, mỗi đoạn văn có một nội dung nhất định, chẳng hạn: tả bao quát, tả từng bộ phận của cây hoặc tả cây theo từng mùa, từng thời kì

Con hãy quan sát để tìm cân nặng của túi gạo, cân nặng của Lan....

Con hãy quan sát để tìm cân nặng của túi gạo, cân nặng của Lan....

[r]