TOÁN 4-TUẦN 29-LUYỆN TẬP TRANG 152

12  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Khởi động

Khởi động Khởi động

Khởi động

(3)

Em hãy nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số?

 Bước 1: Vẽ sơ đồ bài toán

 Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

 Bước 3: Tìm số bé

Bước 4: Tìm số lớn

(4)

Luyện tập

Luyện tập Luyện tập

Luyện tập

(5)

Hiệu hai số Tỉ số của hai số Số bé Số lớn

15 36

2 3

1 4

30 45

12 48

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022 Toán

Tiết 145: Luyện tập chung

(6)

?

?

738

Hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần) Số thứ nhất là:

738 : 9 = 82 Số thứ hai là:

82 + 738 = 820

Đáp số: Số thứ nhất: 82; Số thứ hai : 820

Vì giảm số thứ nhất đi 10 lần thì được số thứ hai nên số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai. Ta có sơ đồ:

Bài 2: Hiệu của hai số là 738. Tìm 2 số đó, biết rằng số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai.

Bài giải

Số thứ hai : Số thứ nhất:

(7)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

Gạo nếp:

Gạo tẻ:

220 kg

? kg

? kg

10 + 12 = 22 ( phần) Số ki – lô - gam gạo nếp là:

220 : 22 x 10 = 100 (kg)

Số ki – lô - gam gạo tẻ là:

220 – 100 = 120 (kg)

Đáp số: Gạo nếp: 100kg Gạo tẻ: 120kg

Bài 3: Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 220kg.

Biết rằng số gạo trong mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu kg gạo mỗi loại?

Bài giải

(8)

Bài giải Nhà An Hi u sách

840m

Trường học

?m ?m

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8( phần)

Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách dài là:

840 : 8 x 3 = 315 ( m)

Đoạn đường từ hiệu sách đến trường dài là:

840 – 315 = 525 (m)

Đáp số: Đoạn đường đầu: 315m;

Đoạn đường sau: 525m

(9)
(10)

Số bé:

Số lớn: 99

Dựa vào sơ đồ sau, em hãy tìm số bé và số lớn.

A. 45, 54 B. 40, 50 C. 55, 44 D. 44, 55

Số bé và số lớn lần lượt là:

?

?

(11)

Số bé:

Số lớn:

120

Dựa vào sơ đồ sau, em hãy tìm số bé và số lớn.

A. 20, 100

D. 150, 30 C. 100, 20 B. 30, 150

Số bé và số lớn lần lượt là:

?

?

(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in