• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

Đề thi môn Toán Lớp 11 Trang 1/ 2 trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN - THẠCH THẤT

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG CÁC MÔN VĂN HÓA KHỐI 10, 11

NĂM HỌC 2022-2023 ĐỀ THI MÔN: TOÁN-LỚP 11

Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 2 trang)

Số báo danh:... Họ và tên ...

Câu 1 (2,5 điểm):

Giải phương trình cos 2 1

(sin 2 sin 1) 0

1 tan 2

x x x

x+ + − =

+ Câu 2 (4,5 điểm):

a. Giải phương trình :

(

x+1

)(

x+4

)

3 x2+5x+ =2 6

b. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn

5 3

2

2 , 0

n

x x

x

 +  

 

 

biết n là số nguyên dương thỏa mãn: 3Cn2+1+n P. 2 =4An2 Câu 3 (3,0 điểm):

Từ các chữ số 0,1,3,5,7,8 có thể lập được bao nhiêu số có tám chữ số mà trong đó chữ số 8 có mặt đúng 3 lần còn các chữ số khác xuất hiện đúng một lần?

Câu 4 (3,0 điểm):

a. Tính giới hạn

2 3

0

( 2023) 1 5 2023

limx

x x

I x

+ − −

=

b. Cho dãy số

( )

un xác định bởi: 1 2 1

( )

1

2022; 2023

2 2, 3

n n

n

u u

n n

u u

u +

= =

  

 = +



Tính giới hạn của dãy số

( )

un Câu 5 (5,0 điểm):

1. Cho tứ diện ABCD gọi I J, lần lượt là trung điểm của AC BC, trên đoạn BD lấy điểm K sao cho BK =2KD; Gọi E F, lần lượt là giao điểm của CDAD với mặt phẳng

(

IJK

)

. Chứng minh rằng FK song song với IJ.

ĐỀ CHÍNH THỨC

(2)

Đề thi môn Toán Lớp 11 Trang 2/ 2 trang

2. Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại AD biết AD=DC =a, AB=2a; SD=b. Trên đoạn AD lấy điểm M sao cho AM =x 0

(

 x a

)

.

Mặt phẳng

( )

qua M song song với ABSD cắt BC SB SA, , lần lượt tại N P Q, , . a. Chứng minh rằng NP luôn song song với một mặt phẳng cố định

b. Khi MN vuông góc với MQ, tìm x để tứ giác MNPQ có diện tích lớn nhất.

Câu 6 (2,0 điểm)

:

Cho các số thực không âm a b c, , thỏa mãn a2 + + −b2 c2 3b0. Chứng minh rằng: 1 2 4 2 8 2

(a 1) +(b 2) +(c 3) 1

+ + +

--- HẾT ---

(Thí sinh không dùng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

(3)

Đề thi môn Toán Lớp 11 Trang 1/ 6 trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN - THẠCH THẤT

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG CÁC MÔN VĂN HÓA KHỐI 10, 11

NĂM HỌC 2022-2023

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN: TOÁN. LỚP 11 Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian

giao đề

u

Nội dung Điể

m 1 Giải phương trình sau: cos 2 1

(sin 2 sin 1) 0

1 tan 2

x x x

x+ + − =

+ 2.5

ĐK: cos 0 2 ( )

tan 1

4

x k

x k

x x k

 

 

   +

  

  

  − 

   − +

 

0.5

2 2

2 2

cos 2 1

(sin 2 sin 1) 0

1 tan 2

2(cos sin )cos

(sin 2 sin 1) 0 cos sin

2cos 2sin cos 2sin cos sin 1 0

2sin sin 1 0

x x x

x

x x x

x x

x x

x x x x x x

x x

+ + − =

+

 − + + − =

+

 − + + − =

 − + + =

1.0

sin 1 2

2

1 6 2

sin 2 7

6 2

x x k

x k

x

x k

 

 

 

 =  = +



 

  = − +

= −  

 

  = +

 

0.5

Kết hợp đk pt có nghiệm: 2

x= − +6 k , 7

2 ( )

x= 6 +kk 0.5 2.a a. Giải phương trình :

(

x+1

)(

x+4

)

3 x2+5x+ =2 6 2.0

(

x+1

)(

x+4

)

3 x2+5x+ = 2 6 x2+5x+ −2 3 x2+5x+ − =2 4 0

0.5

Đặt t = x2+5x+2 (t 0)

Ta được pt: 2 1 ( )

3 4 0

4 ( )

t L

t t

t TM

 = −

− − =   =

0.5

(4)

Đề thi môn Toán Lớp 11 Trang 2/ 6 trang

+ Với 2 2 2

4 5 2 4 5 14 0

7

t x x x x x

x

 =

=  + + =  + − =   = − KL: PT có 2 nghiệm x=2;x= −7

1.0 2b Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn

5 3

2

2 , 0

n

x x

x

 +  

 

  biết n là số nguyên dương thỏa mãn: 3Cn2+1+n P. 2 =4An2 2.5 ĐK n2,n

( )

2 2

1 2

1 ! ! ( 1)

3 . 4 3. 2 4. 3. 2 4( 1) 3

2!( 1)! ( 2)! 2

n n

n n n

C n P A n n n

n n

+

+ +

+ =  + =  + = −  =

− − 1.0

+Với n=3

5 15 15 15

3 3 3(15 ) 2 45 5

15 15

2 2

0 0

2 2

.2 . 2

n

k k k k k k k

k k

x x C x x C x

x x

= =

 +  = +  = =

   

   

 

0.5

Số hạng không chứa x tương ứng với 45 5− k=  =0 k 9 Số hạng không chứa x trong khai triển là C15929

0.5 0.5 3 Từ các chữ số 0,1,3,5,7,8 có thể lập được bao nhiêu số có tám chữ số mà

trong đó chữ số 8 có mặt đúng 3 lần còn các chữ số khác xuất hiện đúng

một lần? 3.0

+ Xét các số có tám chữ số (kể cả chữ số 0 đứng đầu) Có C83 =56cách chọn 3 vị trí cho chữ số 8

5vị trí còn lại có 5! 120= cách xếp các chữ số 0,1,3,5,7 Vậy có 56.120 6720= số

1.0

+ Xét các số có 8 chữ số có chữ số không đứng đầu C73 =35 cách chọn 3 vị trí cho chữ số 8

4vị trí còn lại có 4! 24= cách xếp các chữ số 1,3,5,7 Vậy có 35.24 840= số

1.5

Vậy số các số cần tìm là: 6720 840− =5880 số 0.5

4a Tính giới hạn

2 3

0

( 2023) 1 5 2023

limx

x x

I x

+ − −

= 1.0

(5)

Đề thi môn Toán Lớp 11 Trang 3/ 6 trang

( )

( )

2 3 3

0 0

3

0 0 3 2 3

0 3 2 3

1 5 2023( 1 5 1)

lim lim

2023( 5 )

lim 1 5 lim

(1 5 ) 1 5 1

2023( 5) 10115

0 lim

(1 5 ) 1 5 1 3

x x

x x

x

x x x

I x x

x x x

x x x

x x

− − −

= +

= − + −

− + − +

= + − = −

− + − +

0.5

0.25 0.25

4b Cho dãy số

( )

un xác định bởi: 1 2 1

( )

1

2022; 2023

2 2, 3

n n

n

u u

n n

u u

u +

= =

  

 = +



Tính giới hạn của dãy số

( )

un

2.0

+ Với mọi n2 ta có

1

1 1 1 1 1 1 1

2 1

3 2 3 3 ( ) ( )

3 3

n n

n n n n n n n n n n n n

u u

u + + u + u u u + u u u u + u u u

=  = +  − = − +  − = − −

(*)

0.5

Xét dãy số

( )

vn với vn =un+1un

Từ (*)  1 1

3 ( )

n n n

v = − vv là một cấp số nhân với 1 2 1 1

1; 3

v =u − =u q= −

Ta có:

1 1 2 2 1 1 1 2 1 1

1

1 1

1

1 1

... ...

1 1

1 3 3 1 3 3 1

1. 2022 1 2022 2022

1 1 1 4 3 4 4 3

3

n n n n n n n

n

n n

n

u u u u u u u u v v v u

v q u

q

= − + − + + − + = + + + +

 

− −   

−      

= − + = + + =  − −  + = + − −  1.0

Ta có

1 1

lim 0

3

− n− =

 

  . Vậy 3 8091

lim 2022

4 4

un = + =

0.5

5.1 Cho tứ diện ABCD , gọi I J, lần lượt là trung điểm của AC BC, trên đoạn BD lấy điểm K sao cho BK =2KD; Gọi E F, lần lượt là giao điểm của CD và AD với mặt phẳng

(

IJK

)

. Chứng minh rằng FK song song với IJ .

1.0

(6)

Đề thi môn Toán Lớp 11 Trang 4/ 6 trang

Vẽ hình:

Trong (IJK)nối JKcắt CDtại E, nối EI cắt ADtại F.

0.5

Ta có:

( )

;

( )

, / / ,

( )

( )

IJIJK ABABD IJ AB IJKABD =FK; FK IJ, phân biệt Suy ra FK / /IJ

0.5 5.2 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại . AD;

AD=DC=abiết AB=2a; SD=b. Trên đoạn AD lấy điểm M sao cho

( )

0

AM =x  x a . Mặt phẳng

( )

qua M song song với AB và SD cắt , ,

BC SB SA lần lượt tại N P Q, , .

a. Chứng minh rằng NP luôn song song với một mặt phẳng cố định b. Khi MN vuông góc với MQ, tìm x để tứ giácMNPQcó diện tích

lớn nhất.

4.0

5.2.

a

Chứng minh rằng NP luôn song song với một mặt phẳng cố định 2.0

K

F E

J I

D

C B

A

(7)

Đề thi môn Toán Lớp 11 Trang 5/ 6 trang

5.2.

a

+ Từ

M

kẻ đường thẳng song song với

AB

SD

lần lượt cắt

BC

tại N,

SA

tại Q

+ Từ

Q

kẻ đường thẳng song song với

AB

cắt

SB

tại P

0.5

Ta có:

/ / / / / /

AM AQ

MQ SD

AD AS

AM BN

MN AB

AD BC

AQ BP PQ AB

AS BS

 =

 =

 =

BN BP / /

NP SC BC BS

 = 

SC

(

SCD

)

,NP

(

SCD

)

.

Do đó

( )

/ /

NP SCD

cố định

0.5

1.0 5.2.

b

b. Khi MN vuông góc với MQ, tìm x để tứ giácMNPQcó diện tích lớn nhất.

2.0

/ / / /

/ / PQ AB

PQ MN

MN AB

 



. Theo giả thiết

MNMQ

. Tứ giác

MNPQ

là hình thang vuông tại

M Q,

( )

MNPQ 2

MN PQ MQ

S +

=

0.5

. .

MQ AM AM SD b x

SD = ADMQ= AD = a

. ( ).2

2( )

PQ SQ DM DM AB a x a

PQ a x

AB SA AD AD a

= =  = = − = −

Gọi

I = ADBC

. 2 .(2 ) 2

2

MN IM AB IM a a x

MN a x

AB IA IA a

=  = = − = −

0.75

Q

P

N M

D C

B A

S

(8)

Đề thi môn Toán Lớp 11 Trang 6/ 6 trang

( ) (

2 2 2

) (

4 3

)

.3 4 3 3 2 2

2 2 6 6 2 3

MNPQ

MN PQ MQ a x a x bx b b a x x

S a x x ab

a a a

+ − + −  − + 

= = = −    =

Dấu bằng xảy ra khi

4 3 3 2

3 ax= x =x a

Vậy tứ giác MNPQ có diện tích lớn nhất khi

2 3 x= a

0.5

0.25

6 Cho các số thực không âm a b c, , thỏa mãn a2+ + −b2 c2 3b0.

Chứng minh rằng: 1 2 4 2 8 2

(a 1) +(b 2) +(c 3) 1

+ + +

2.0

+ Với 2 số thực dương

x0, y0

ta có

( ) ( ) ( )

( )

2 2

2 2 2

2

2 2 2

2 1 1 8

8 4

x y xy

x y x y xy

x y x y

x y xy

 + 

  + +   + 

 +  +



.

0.5

+ Áp dụng:

1 2 4 2 8 2 8 2

( 1) ( 2)

1 1 2

2 2

a b b b

a a

+  =

+ +  + + +   + + 

1 2 1 2 8 2

( 3)

2 5

2 2

b c b

a a c

+ 

 + +  +  + + + 

   

   

( )

2

2 2 2 2

8 8 8 16

( 3) 8. 2 2 10

2 5

2 2

P b c b a b c

a a c

 +  =

+ + + +

 + +   + + + 

   

   

0.75

Ta có:

(a−1)2 + −(b 2)2+ −(c 1)2  0 a2 +b2 + c2 2a+4b+2c−6 Theo giả thiết: 3ba2+ +b2 c2

3b2a+4b+2c−6 hay 2a+ +b 2c6 Do 02a+ +b 2c+10 16  P 1

Dấu bằng xảy ra khi a=1,b=2,c=1

0.5

0.25

Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng

thì vẫn cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định

.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Write complete sentences using the words/ phrases given in their correct forms.. You can add some more if necessary , but you have to use all the

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học, tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn

Câu 1(4 điểm): Hiện nay, một số học sinh có thói quen lạm dụng mua sắm, sử dụng các thiết bị công nghệ đặc biệt là điện thoại thông minh, máy tính bảng,

Hiểu biết sự phân bố các sự vật, hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất có tính quy luật từ xích đạo về hai cực giúp con người định hướng và có các hoạt động thực

Đây chính là mấu chốt của xét nghiệm CIR (Carbon Isotope Ratio - Tỉ lệ đồng vị carbon) - một xét nghiệm với mục đích xác định xem vận động viên có sử dụng

Giả sử bóng chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với xà ngang, bóng được coi như một chất điểm và bỏ qua sức cản không khí.. Xà

a) Cellulose là thành phần chính của màng tế bào thực vật, gồm nhiều đơn phân cùng loại là glucose liên kết với nhau bằng liên kết  1,4 glycoside. b)

- Thí sinh có thể chọn một số bài thơ tiêu biểu, phù hợp để minh chứng cho yêu cầu của đề để làm sáng tỏ vai trò của tác phẩm trong việc thể hiện cuộc đời và giá