• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện kế toán thu nhập, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng...

Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Hoàn thiện kế toán thu nhập, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng..."

Copied!
118
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Một trong những biện pháp quan trọng được các doanh nghiệp quan tâm là không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm. Để làm được điều này, một trong những việc doanh nghiệp cần làm là tổ chức tốt công tác kế toán. Vì nó là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp.

Sau khi tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy công tác kế toán nói chung và kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Xi Tân Phú Xuân đặc biệt là công ty cổ phần măng là một bộ phận quan trọng. của công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, vì vậy luôn đòi hỏi sự trau chuốt, quan tâm, nghiên cứu để đi đến một phương pháp thống nhất, khoa học nhất trong công tác kế toán, vì vậy tôi quyết định đi sâu tìm hiểu công tác kế toán của công ty với đề tài: “Hoàn thiện kế toán thu nhập, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân”.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI

 • Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  • Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  • Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  • Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
 • Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định
  • Doanh thu và các loại doanh thu
  • Chi phí và các loại chi phí
  • Xác định kết quả kinh doanh
 • Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp
 • Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  • Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ
  • Kế toán các khoản chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
  • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
  • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức kế toán doanh thu,

Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải sản xuất ra nhiều sản phẩm, cung ứng nhiều dịch vụ, tiêu thụ nhanh và thu được nhiều lợi nhuận. Câu hỏi đặt ra cho các công ty là làm thế nào để không ngừng nâng cao lợi nhuận và đứng vững trên thị trường cạnh tranh. Đồng thời phải thường xuyên theo dõi, tính toán, đo lường và ghi chép mọi hoạt động của doanh nghiệp để có hành động khắc phục kịp thời.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

Khái quát chung về Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh
 • Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân
 • Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân
  • Tổ chức bộ máy kế toán
  • Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân . 45
  • Tổ chức hệ thống sổ sách và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty Cổ
  • Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán

Công ty cổ phần xi măng Tân Phú Xuân có trụ sở tại xã Liên Khê - Thủy Nguyên - Hải Phòng. Là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đá dăm và xi măng phục vụ cho ngành xây dựng. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân.

Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xi măng Tân Phú Xuân Xuân. Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh có địa bàn phân bổ rộng nên công ty sử dụng hình thức kế toán tập trung. Là người giúp Giám đốc công ty tổ chức và quản lý toàn bộ công tác kế toán sổ sách, nắm bắt các thông tin kinh tế tài chính của công ty.

Cùng các bộ phận liên quan có trách nhiệm báo cáo và trình bày kịp thời các vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chế độ kế toán áp dụng tại Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tân Phú Xuân Xuân. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân.

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung. Thực trạng tình hình luân chuyển, tính giá thành và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xi măng Tân Phú Xuân.

Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại

 • Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty
  • Đặc điểm sản phẩm hàng hóa
  • Kế toán doanh thu bán hàng
  • Kế toán các khoản giảm trừ
 • Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân . 62
  • Kế toán chi phí bán hàng
  • Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
 • Kế toán thu nhập, chi phí khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Công ty sử dụng phương thức thanh toán trực tiếp (trả tiền mặt và chuyển khoản) và phương thức trả chậm (người mua chịu). Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần xi măng Tân Phú Xuân Địa chỉ: Liên Khê - Thủy Nguyên - Hải Phòng. Bán 300 tấn xi măng PCB30 cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quang.

Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân có các khoản giảm giá hàng bán là chiết khấu thương mại dành cho khách hàng và hàng bán bị trả lại. Cuối mỗi tháng, công ty lập biên bản đối chiếu số tiền chiết khấu thương mại với khách hàng. Chiết khấu thương mại tháng 12 cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quang Huy.

Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần xi măng Tân Phú Xuân Xuân. Việc kế toán chi phí bán hàng tại Công ty cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân được hạch toán trên tài khoản 642 và được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí bán hàng vào bên Nợ tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Tên Đơn vị: Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân Địa chỉ: Liên Khê - Thủy Nguyên - Hải Phòng. Tài khoản: Để hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân sử dụng tài khoản 642, cấp chi tiết 2. Kết quả lãi lỗ của Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân được hạch toán như sau: Xác định theo sơ đồ 2.1.

SV: Nguyễn Thị Mai_QT1002K 98 CHƯƠNG 3 – HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN.

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

Đánh giá khái quát về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết

 • Những ưu điểm
 • Một số hạn chế

Về mô hình tổ chức bộ máy kế toán: Hình thức kế toán tập trung phù hợp với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó, Công ty không có dự phòng để bù đắp cho những rủi ro có thể phát sinh ảnh hưởng đến tình hình tài chính, gây thiếu vốn sản xuất và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty thường nợ lương của nhân viên đến khoảng 20 tháng sau khi thanh toán.

Về bộ máy kế toán, xét về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhìn chung đội ngũ kế toán của Công ty cổ phần xi măng Tân Phú Xuân có trình độ đại học và trung cấp kế toán. Hiện nay, thị trường chính của công ty chỉ ở địa phương và một số địa bàn lân cận. Sinh viên: Nguyễn Thị Mai_QT1002K 101 hàng của công ty vẫn chưa được biết đến ở đâu.

Điều này dẫn đến việc khách hàng chậm thanh toán, vòng quay vốn của công ty bị kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thứ sáu, về hệ thống sổ sách kế toán: Một số sổ sách kế toán của Công ty chưa đúng mẫu quy định làm ảnh hưởng đến công tác ghi chép, theo dõi. Ví dụ tài khoản 131 của Công ty không có cột số dư.

Thứ bảy, về trích lập giảm giá hàng tồn kho: Công ty cổ phần xi măng Tân Phú Xuân là doanh nghiệp sản xuất nên lượng hàng tồn kho rất lớn. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng Tân Định.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
 • Một số nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
 • Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác

Một số nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh và chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân. Tại ngày 31/12/N, kế toán tính và trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho năm N+1.

Để bắt kịp thời đại và đáp ứng yêu cầu quản lý, Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân nên sử dụng phần mềm kế toán cho công tác kế toán. Sau khi xác định được tỷ lệ chiết khấu hợp lý, công ty phải định khoản qua tài khoản 635 – Chi phí tài chính. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho tại thời điểm kết thúc năm tài chính (ngày 31 tháng 12) thấp hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Tại ngày 31/12/N, kế toán tính và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho năm N+1. Kế toán thu nhập, chi phí, việc xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp chiếm vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Lý luận: Nêu những vấn đề nhận thức về thu nhập, chi phí, xác định kết quả kinh doanh, kế toán doanh thu, kế toán giá vốn hàng bán và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Về mặt thực tế: Đã nêu thực trạng hạch toán số liệu thu nhập, chi phí hàng bán, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Tân Phú Xuân năm 2009. Thành viên: Nguyễn Thị Mai_QT1002K 115 quan điểm hoàn thiện công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và hoàn thiện công tác kế toán nói chung, đặc biệt là công tác kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Với phạm vi hoạt động rộng, Tập đoàn đã thiết lập cơ chế quản lý nội bộ (gồm cơ chế khoán quản chi phí, kế hoạch phối hợp kinh doanh, chiến lược phát

Nghiệp vụ kinh doanh thực hiện các công việc sau: Quản lý và thực hiện các kế hoạch và hoạt động kinh doanh của công ty; Phân tích đánh giá các thị trường và xác

Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở GDĐT phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Dạy học chịu trách nhiệm tổng hợp, đề xuất Dự toán kinh phí triển khai Kế hoạch theo đúng quy định.. Gửi bằng

Tài khoản kế toán phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn

Trên thị trường EU, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), một mặt do những hạn chế từ quy mô kinh doanh, thường xuyên gặp phải những khó khăn trong cạnh tranh với các

Đặt vấn đề* Với hàng nghìn năm lịch sử tồn tại và phát triển, kế thừa những di sản văn hóa cổ đại, cùng những điều kiện kinh tế xã hội và sự giao lưu với các luồng văn hóa ngoại lai,

Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Bên cạnh những ưu điểm đề cập ở trên công ty Cổ phần Vân Vũ còn

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  Ý kiến 1: Công ty nên tiến hành mở sổ chi tiết về doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán để