• Không có kết quả nào được tìm thấy

5} để lập thành số có 4 chữ số (các chữ số có thể dùng nhiều lần hoặc không dùng lần nào)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "5} để lập thành số có 4 chữ số (các chữ số có thể dùng nhiều lần hoặc không dùng lần nào)"

Copied!
5
1
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN

NGUYỄN TRÃI

ĐỀ THI NĂNG KHIẾU LẦN II- KHỐI 11 NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi: 09/11/2020 Câu 1: (3,0 điểm)

a) Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị của hàm số

3 2 2 2

( 2) ( 3)

yx m x m  m x m cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

b) Tìm x y, biết x2y2 54 9 6 2

2 2 x y log xlog ylog .

c) Dùng các chữ số từ tập A = {0; 1; 2; 3; 4; 5} để lập thành số có 4 chữ số (các chữ số có thể dùng nhiều lần hoặc không dùng lần nào). Tính xác suất để số lập được có đúng 2 chữ số 1 và 2 chữ số còn lại khác nhau.

Câu 2: (1,0 điểm) Tìm tất cả các đa thức P(x) và Q(x) không phải là hằng số sao cho P Q x( ( ) )2 P x Q x( ). ( )2 với mọi số thực x.

Câu 3: (1,0 điểm)

Tìm cặp số tự nhiên ( , )m n thỏa mãn: 20m10m2 1 19n.

Câu 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có đường cao BD, CE cắt nhau tại H. M là trung điểm BC, I là trung điểm AH, N là trung điểm DE.

a) CMR: M, I, N thẳng hàng.

b) Gọi P, Q là trung điểm ME, MD. Đường thẳng qua A song song BC cắt đường trung trực của AM tại J. CMR: P, Q, J thẳng hàng.

Câu 5: (2,0 điểm) Cho bảng ô vuông m n . Kí hiệu miếng ghép loại A là miếng ô vuông 2 2 , miếng ghép loại B là miếng 1 4 hoặc 4 1 .

a) Tìm m và n sao cho bảng ô vuông m n có thể lấp kín bằng cách ghép các miếng loại A và B không chồng lên nhau. (Có thể chỉ cần dùng 1 loại).

b) Với mỗi cách ghép kín bảng m n , chứng minh nếu ta thay một miếng loại A thành 1 miếng loại B hoặc ngược lại, ta không thể ghép kín bảng m n được nữa.

(2)

Hướng dẫn chấm Câu 1:

a) Xét phương trình: x3(m2)x2(m2 m 3)x m 2 0 (1) Hay: (x1)(x2(m3)xm2)0

Để phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt thì pt: x2(m3)xm2 0 (2) có 2 nghiệm phân biệt khác 1, tức là:

1)  (m3)24m2 0 2) 1 ( m3).1m2 0

Giải ra ta được:   1 m 3. Vậy m {0;1;2}

b) Điều kiện: x, y > 0.

Có: log x4 log y9 t thì x4 ,t y9t, nên xy36t

Do đó: tlog xy36 6 2 2 2

x y log

=> (2xy)2 8xy => y = 2x.

Thay vào pt x2y2 5 ta được x = 1, y = 2.

c) - Không gian mẫu: Số số có 4 chữ số lập từ các chữ số trong A.

Gọi số có 4 chữ số là abcd thì a có 5 cách chọn, b có 6, c có 6 và d có 6.

Số phần từ của không gian mẫu là: 5.6.6.6 = 1080.

- Gọi số có 4 chữ số mà có đúng 2 chữ số 1 và 2 chữ số còn lại khác nhau là abcd TH1: a = 1. Chọn vị trí chữ số 1 còn lại: 3 cách

Chọn 2 chữ số từ 5 chữ số còn lại rồi xếp vào 2 vị trí còn lại: A52 TH2: a1 . Chọn a có 4 cách.

Chọn 2 vị trí cho 2 chữ số 1: C32 Chọn chữ số còn lại: 4 cách.

Số số có 4 chữ số mà có đúng 2 chữ số 1 mà 2 chữ số còn lại khác nhau là:

2 2

5 3

3.A 4.C .4 108 . Vậy xác suất là: 1

10

(3)

Câu 2: Gọi bậc của P là m, bậc của Q là n, ta có: 2mn = m + 2n Do đó: (m-1)(2n-1)=1, suy ra m = 2, n = 1.

P(x) bậc 2 nên P x( )ax2bx c

Thay vào ta được: aQ x4( )bQ x2( ) c P x Q x( ) 2( ). Do degQ = 1 nên tồn tại Q x( )0 0 Thay vào ta có c = 0 và P x( )aQ x2( )b

Q(x) bậc 1 nên Q x( ) px q . Thay vào ta được: P x( )a px( q)2b Đồng nhất hệ sô với P(x), ta được p = ±1 => P(x) = a𝑥2 ±2axq + a𝑞2+b

=> 2aq = ±b và aq2 b 0

Giải ra ta được: 𝑄(𝑥) = ±𝑥 và 𝑃(𝑥) = 𝑎𝑥2

𝑄(𝑥) = ±(𝑥 − 2), 𝑃(𝑥) = 𝑎𝑥2− 4𝑎𝑥 Thử lại thấy thỏa mãn.

Câu 3: Nếu m = 0, thay vào vô lí

Do đó m > 0. Lấy mod 10 suy ra 19n1 10 nên n chẵn.

Lấy mod 20 ta được 10m2 20 nên m chẵn.

Đặt m = 2k, n = 2l, thay vào ta được: 40k2  1 (20k19 )(20l k19 )l Do đó 20k 19l 0 => 20k 19l 1 => 40k2 1 20k1

Điều này chỉ đúng khi k = 1. Thay vào ta được m = n = 2.

(4)

Câu 4:

a) Dễ chứng minh ME = MD, IE = ID. Do đó IM là đường trung trực của DE.

Vậy M, I, N thẳng hàng.

b) Xét đường tròn tâm P đường kính ME, tâm Q đường kính MD, tâm J bán kính JA = JM. Ta CM 3 đường tròn này có cùng trục đẳng phương.

IEM IDM IAJ 900

Do đó IE tiếp xúc (P), ID tiếp xúc (Q) và IA tiếp xúc (J)

Lại có IA = ID = IE nên I thuộc trục đẳng phương của 3 đường tròn.

Và 3 đường tròn cùng đi qua M.

Nên 3 đường tròn có cùng trục đẳng phương là IM.

Vậy 3 tâm P, Q, J thẳng hàng.

Câu 5:

a) Mỗi miếng đều ghép được 4 ô, nên để ghép kín bảng thì m n. 4

Thử lại: Khi m hoặc n chia hết cho 4, ta có thể ghép chỉ bằng miếng loại B Khi m và n cùng chẵn, ta có thể ghép chỉ bằng miếng loại A.

b) Để lấp kín bảng thì m hoặc n phải là số chẵn, vai trò như nhau, giả sử m chẵn.

Ta tô màu bảng vuông bởi 4 màu 1 2 3 4

(5)

1 2 1 2 1 2 4 3 4 3 4 3 1 2 1 2 1 2 4 3 4 3 4 3

Khi đó, 1 ô vuông loại A sẽ có đủ hết 4 màu 1, 2, 3, 4, còn miếng loại B sẽ chỉ có 2 màu và đều có 2 ô cùng màu.

Nếu ta đổi một miếng loại A thành B hoăc ngược lại, thì số ô màu 1, 2, 3, 4 được ghép bởi các miếng loại B sẽ cùng tăng lên hoặc giảm đi 1.

Mà khi ghép bởi các miêng loại B, số ô mỗi màu luôn là số chẵn. Ban đầu khi ghép được, số miếng lại B đã thỏa mãn điều này, và khi thay, số ô mỗi màu tăng 1 hoặc giảm 1, là số lẻ, điều này không thể xảy ra. Vậy không thể ghép kín được nữa

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Hỏi có thể cho mô hình tứ diện trên đi qua vòng tròn đó (bỏ qua bề dày của vòng tròn) thì bán kính R nhỏ nhất gần với số nào trong các số sau.. Có bao nhiêu giá trị

Thầy Đức nhận xét: Bài toán đã rất tường minh khi dễ dàng tính được diện tích đáy và chiều cao, qua đó tính được thể tích khối chóp S.ABC theo a.?. Đây là đồ thị hàm

Để vẽ đường tròn qua ba điểm không thẳng hang ta vẽ đường trung trực của các đoạn thẳng AB, AC, BC.. Ba đường trung trực này cắt nhau tại 1 điểm, điểm này chính là

Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O; I và J lần lượt là trung điểm của AD và BC... Chứng minh rằng: B, M, N

( Ñoä daøi ñoaïn thaúng laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai ).. 33) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A ; ñöôøng

III. Từ một điểm trên đáy BC, vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt các đường thẳng AC, AB lần lượt tại M và N. Gọi H và K lần lượt là trung điểm của BC và MN. Chứng

- Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.. III. Gọi M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AC. Đường vuông góc với BC

Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O; I và J lần lượt là trung điểm của AD và BC... Chứng minh rằng: B, M, N

a) Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm, tức là đường nối tâm là đường trung trực của dây chung. b) Nếu hai đường tròn

Từ một điểm M bất kỳ trên cạnh BC, vẽ đường thẳng song song với AD, cắt AB và AC lần lượt tại E và F.. Gọi I là trung điểm

Hãy nêu cách vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB bằng thước.. thẳng

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính AH, cắt AB, AC lần lượt tại M và N. Gọi I là trung điểm của BC. Vẽ các đường

(Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng a và đi qua điểm O). Đường trung trực của đoạn thẳng OA cắt Ox ở D, đường trung trực.. Gọi C là giao điểm của

c) Qua A kẻ đường thẳng d song song với BC. Gọi I, K lần lượt là giao điểm của DE, DF với đường thẳng d.. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi K là giao điểm của

1) Chứng minh 4 điểm A,B,O,C thuộc một đường tròn và OA là trung trực của BC. Chứng minh: OD.OA không đổi. Gọi I là trung điểm của EF và gọi M là giao điểm của

Trên một mảnh đất hình vuông có diện tích 81 m 2 người ta đào một cái ao nuôi cá hình trụ sao cho tâm của hình tròn đáy trùng với tâm của mảnh đất (hình vẽ bên).. Ở giữa

Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao (H thuộc BC), N là trung điểm của AB. Chứng minh tứ giác NETH là hình bình hành. b) Ta chứng minh I là trung điểm

Tập hợp điểm biểu diễn số phức z trong mặt phẳng phức Oxy là một hình vành khăn... Tìm tập hợp các điểm biểu diễn của số phức

Cho tứ giác ABCD ( AB, CD không song song), gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC.. Cho tam giác ABC với H, O, G lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn

Câu 1: Một con đường quốc lộ cách không xa hai điểm dân cư. Hãy tìm bên đường đó một địa điểm để xây dựng một trạm y tế sao cho trạm y tế này cách đều hai điểm dân cư.

b) Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng d tại I, OI cắt BC tại K.. Trên đường tròn tâm O, lấy điểm C sao cho AC = 6cm.. Kết quả khác Câu 7: Tâm

Trong nửa thời gian còn lại người đó đi với vận tốc v2=10km/h, nửa cuối cùng đi với vận tốc v3=5km/h.. Tính vận tốc trung bình trên cả

Trong không gian cho bốn điểm không đồng phẳng, có thể xác định nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm