• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề khảo sát Toán 9 năm 2021 - 2022 trường THCS Lê Quý Đôn - Hà Nội - THCS.TOANMATH.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Đề khảo sát Toán 9 năm 2021 - 2022 trường THCS Lê Quý Đôn - Hà Nội - THCS.TOANMATH.com"

Copied!
5
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

PHÒNG GD – ĐT QUẬN CẦU GIẤY TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

(Đề gồm 01 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT TOÁN 9 LẦN Năm học 2021 - 2022 Ngày kiểm tra: 31/5/2022

Thời gian làm bài: 90 phút(Không kể thời gian phát đề) Bài I. (2,0 điểm) Cho các biểu thức

2 x

A x

  và 8 1 1

4 2 2

x x x x

B x x x

  

  

   với x > 0, x ≠ 4 1) Tính giá trị biểu thức A khi x = 16.

2) Rút gọn biểu thức B.

3) Cho P = A : B. Tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn: P x. 32

x 1 .

Bài II. (2,5 điểm)

1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai vòi cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 1 giờ 20 phút đầy bể. Nếu để vòi I chảy một mình trong 10 phút rồi khóa lại và mở tiếp vòi II chảy trong 12 phút thì cả hai vòi chảy được 2

15 bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể?

2) Một chiếc nón có đường kính đáy bằng 40cm, độ dài đường sinh là 30cm. Người ta lát mặt xung quanh hình nón bằng 3 lớp lá khô. Tính diện tích lá cần dùng để tạo nên một chiếc nón như thế (lấy   3,14)

Bài III. (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình:

  

  

1 3 22

2 1 8

   

 

   



x y xy

x y xy

2) Cho phương trình: x2mx m 3   0.

a) Giải phương trình với m 3.

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x , x là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác 1 2 vuông có cạnh huyền bằng 21.

Bài IV. (3,0 điểm) Cho đường tròn tâm O bán kính R có hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau. Lấy điểm M bất kì thuộc đoạn thẳng OA (M khác O và A). Tia DM cắt đường tròn (O) tại N.

1) Chứng minh bốn điểm O, M, N, C cùng thuộc một đường tròn.

2) Chứng minh DM.DN = DO.DC = 2R2.

3) Đường tròn tâm M bán kính MC cắt AC, CB lần lượt tại E và F. Chứng minh ba điểm E, M, F thẳng hàng. Tìm vị trí của điểm M trên đoạn thẳng OA để S 4  1

CE CF đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài V. (0,5 điểm) Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a + b + c = 2.

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = ab + bc - 2ca.

--- Hết ---

(2)

PHÒNG GD – ĐT QUẬN CẦU GIẤY TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

(Đề gồm 01 trang)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT TOÁN 9 LẦN Năm học 2021 - 2022

Ngày kiểm tra: /5/2022

Thời gian làm bài: 90 phút(Không kể thời gian phát đề)

Bài Nội dung Điểm

I 2,0

1 2 x

A x

  với x > 0 0,5

Thay x = 16 (tmđk):

 

2 16

16

 

A x 0,25

3

A 2 0,25

2 8 1 1

4 2 2

x x x x

B x x x

  

  

   1,0

8 1 1

4 2 2

x x x x

B x x x

  

  

  

  

     

  

1 2 1 2

8

4 2 2 2 2

x x x x

x x

B x x x x x

   

   

    

0,5

    

 

2

2

2 2 2 2 2

x x

x x x

B x x x x x

 

  

     0,5

3 0,5

2 4

: :

2

 

  

x x x

P A B

x x x

   

3 3

. 1 4 1 2 3 5 0

2 2

         

P x x x x x x 0,25

1 2



5

0

xx  2 x  5 0 ( x 1 0)

5 25

2 4

x   x (tmđk)

0,25

II 2,5

1 2,0

Gọi thời gian vòi I, II lần lượt chảy một mình đầy bể là x, y (giờ), (x,y>

4

3

) 0,25

Trong 1 giờ, vòi I chảy được:

1

x

(bể), vòi I chảy được: 1 y (bể) Cả hai vòi chảy được:

4 3

1: 3  4

(bể)

0,25

(3)

Cả hai vòi cùng chảy sau 1 giờ 20 phút đầy bể, ta có PT: (1h20’ =

4 3 ( ) h

)

1 1 3

  4 x y

0,25

Sau 10 phút 1 6

 

 

h , vòi I chảy được:

1

6x

(bể)

Sau 12 phút 1 5

 

 

h, vòi II chảy được: 1

5y (bể) Hai vòi chảy được 2

15 bể, ta có PT: 1 1 2 6 5 15

x y

0,5

Ta có HPT:

1 1 3 4

1 1 2

6 5 15

  



  



x y

x y

0,25

Giải hệ PT được: x = 2(tmđk); y = 4 (tmđk) và KL 0,5

2 0,5

R = 20cm

Sxq = Rl = .20.30 (cm2) 0,25

Diện tích lá cần dùng là: 3..20.30  3,14.1800 = 5652 (cm2)

Vậy diện tích lá cần dung để tạo nên một chiếc nón khoảng 5652 (cm2) 0,25

III 2,0

1 Giải hệ phương trình:

  

  

1 3 22

2 1 8

   

    



x y xy

x y xy 1,0

Biến đổi thành

3 25

2 10

  

  

x y

x y 0,5

Giải được:   81

x

y và KL 0,5

2 Cho phương trình: x2 – mx + m – 3 = 0 1,0

a 0,5

Thay m = -3 ta được: x2 + 3x – 6 = 0 0,25

Giải PT được nghiệm: 1 3 33; 2 3 33

2 2

x    x    0,25

b

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông có

cạnh huyền bằng 21 0,5

 

1

2

2 2 2

1 2

' 0 0 0

21 x

x

x x

 

 

 

  

  0,25

(4)

 

2

' m 2 8 0 m

      HT Vi-ét: 1 2

1 2 3

x x m

x x m

 

  

 

1

2

0 0 x x

 

  

1 2

1 2

0 0 0

0 3 0 3 3

x x m m

x x m m m

   

  

   

      

 

 

 

2 2

2 2

1 2 1 2 1 2

2 2

21 2 21

2 3 21 2 15 0

x x x x x x

m m m m

     

       

Giải m = 5 (tm) và m = -3 (ko tm)

Kết hợp… m = 5

0,25

IV 3,0

1 Chứng minh bốn điểm O, M, N, C cùng thuộc một đường tròn. 1,0 Vẽ hình đúng đến câu 1)

Ta có AB CD tại O (gt)MOC900

 900

DNC ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)) MNC 900

0,5 Tứ giác OMNC có  MNC MOC 90 9000 1800

MNCMOClà hai góc đối nhau Suy ra tứ giác OMNC nội tiếp (dhnb)

Vậy 4 điểm O, M, N, C cùng thuộc một đường tròn

0,5

2 Chứng minh DM.DN = DO.DC = 2R2 1,0

Chứng minh: NDC∽ODM(g.g) 0,5

. . .2 2 2

DN DC DM DN DO DC R R R

DO DM     0,5

3 1,0

+) Chứng minh ba điểm E, M, F thẳng hàng

ACBlà góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O) ACB900hay ECF900ECFlà góc nội tiếp chắn cung EF của (M, MC)

Suy ra EF là đường kính của đường tròn tâm M.

Ba điểm E, M, F thẳng hàng.

0,5

+) Chứng minh CE+CF không đổi khi M di động trên đoạn thẳng OA.

C/m: ADE = BDF(g.c.g)(AD=BD; ADE FDB(cùng phụ với góc ADF) Suy raAE BF

Mà CE+CF = (CA+AE)+(BC-BF) = CA+BC+AE-BF= 2AC

0,25

(5)

Tính được AC R 2 Suy ra CE+CF=2R 2

Vậy CE+CF không đổi khi M di động trên đoạn thẳng OA.

+) Tìm vị trí của điểm M trên đoạn thẳng OA để S 4 1 CE CF

  đạt giá trị nhỏ nhất

Ta có S = 4 1 9 9

CE CF CE CF  2 2R

S nhỏ nhất 9 2 1 2

2 2 CE CF

CE CF

R    

2 2 3.

CA AE BC BF BC BF

     

Kẻ FP//EC (P thuộc AB), 1 1

3 3

BF BD BP BA BCBA   

AEM PEM g c g

. .

AM MP BP MP AM 13AB23R

Vậy M thuộc AO sao cho AM=2 3AO.

0,25

V Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a + b + c = 2.

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = ab + bc - 2ca 0,5 Từ a b c      2 a c 2 b

  2a c b 22

acdo b0

 0 2 ac   2 0 ac1

*P ab bc 2ca b a c

 

2ac0.

a c 

2    P 2 Pmin     2 a c 1,b0

0,25

* 2

 

2

2

 

2

2 1

4

b b

P ab bc ca b a c ac b b  

         

1 max 1 1, 0, 0

P P b a c

        hoặc b1,c0,a0

0,25

 

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Riêng vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể phải mất 3 giờ?. Hỏi riêng vòi thứ hai chảy một mình đầy bể phải mất

Trang trại làm một bể nước mới hình trụ, có cùng chiều cao và thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên; biết ba hình trụ trên là phần chứa nước của mỗi bể.. Bán

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước.. Lần thứ nhất chảy vào bể, lần thứ hai chảy vào thêm

Trước khi hoàn thiện mỗi chiếc cột là một khối bê tông cốt thép hình lăng trụ đứng đáy là hình vuông có cạnh 20 cm; sau khi hoàn thiện (bằng cách trát thêm vữa tổng

Bài 4: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước..

Nhưng thực tế hai vòi cùng chảy trong 2 giờ đầu, sau đó vòi thứ hai chảy một mình trong 6 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy trong bao lâu sẽ đầy

Viết phân số với tử số là số đo thời gian (phút), mẫu là 60 rồi rút gọn về dạng phân số tối giản.. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang.. Nếu hai vòi I và II cùng chảy thì bể

Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể.. Bài

Để đánh giá khả năng áp dụng công nghệ BLTC trong xử lý nước thải chăn nuôi trong điều kiện tự nhiên tại tỉnh Thái Nguyên và xác định được thời gian khởi động cần thiết

Một cây lăn sơn tường có dạng là một khối trụ với bán kính đáy là 5cm và chiều cao (chiều dài lăn) là 30cm.. Nhà sản xuất cho biết sau khi lăn 500 vòng thì cây sơn tường

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa

Nếu để chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn hơn vòi thứ hai là 2 giờ.. Mọi cách giải đúng đều cho điểm

Sau hai giờ vòi nước đó chảy được số phần

Bài 4: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước.. Lần thứ nhất chảy vào bể, lần thứ hai chảy vào

Bài 4: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước.. Lần thứ nhất chảy vào bể, lần thứ hai chảy vào

[r]

thao tác đo thu được kết quả như hình vẽ. Hãy tính chiều cao của tháp. Cho ΔABC có đường cao AH. Kẻ HD vuông góc AB tại D. Chứng minh rằng ΔAED đồng dạng với ΔABC

Một công ty dự định điều động một số xe để chuyển 180 tấn hàng từ Hải Phòng về Hà Nội, mỗi xe chở khối lượng hàng như nhau.. Do nhu cầu thực tế cần chuyển thêm 28

2.. 2) N ếu học sinh có cách giải đúng mà khác với hướng dẫn chấm thì giáo viên thống nhất chia điểm d ựa vào hướng dẫn chấm dành cho câu hay ý đó. 3) Giáo viên

Hỏi nếu cùng chảy thì trong một giờ cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể.. d

Nếu mở vòi thứ nhất chảy một mình trong 20 phút rồi khóa lại rồi mở tiếp vòi thứ hai chảy trong 30 phút thì cả hai vòi chảy được 1..

Một tháp nước có bể chứa là một hình cầu, đường kính bên trong của bể chứa đo được là 6 (mét). Người ta dự tính lượng nước đựng đầy trong bể đủ cung cấp cho một

Nếu người ta mở cả hai vòi chảy trong 4 giờ rồi khóa vòi hai lại và để vòi một chảy tiếp 14 gi ờ nữa thì mới đầy bể.. Tính thời gian mỗi vòi