• Không có kết quả nào được tìm thấy

Toán 5 - Tuần 11 - Nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Toán 5 - Tuần 11 - Nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên"

Copied!
18
0
0

Văn bản

(1)
(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ

ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH:

A) 61 X 3 B) 123 X 12

(3)

Toán

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

(4)

Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau ,mỗi cạnh dài 1,2 m.Hỏi chu vi của

hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét ?

m 2 ,

1 1,2m

A

B C

m 2 , 1

(5)

Ví dụ 1: Hình tam giác ABCcó ba cạnh dài bằng nhau ,mỗi cạnh dài 1,2 m.Hỏi chu vi của

hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét ?

m 2 ,

1 1 , 2 m

A

B

1 , 2 m

C

Ta phải thực hiện phép nhân : 1,2 x 3 = ? (m)

Ta có : 1,2 m = 12 dm 12

3

36 (dm ) = 3,6m

x

(6)

Bước 2: Đánh dấu phẩy ở tích

*Phần thập phân của số 1,2 có 1 chữ số , *Ta dùng dấu phẩy tách ra ở tích 1 chữ số kể từ phải sang trái

3 3 6

X

1, 2

,

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :

Bước 1 :

*Thực hiện phép nhân như nhân các

số tự nhiên

(7)

So sánh 2 cách làm

Cách 1 : 1,2 m = 12 dm 12

x3

36 dm = 3,6m

Cách 2 : 1,2 ( m) x3

3,6 ( m)

Giống nhau : Đặt tính và tính

Khác nhau :

Cách 2 : Phải đánh dấu phẩy ở tích

Đếm : ở phần thừa số thập phân có bao nhiêu chữ số

Tách : ở tích bấy nhiêu chữ số ( theo thứ tự từ phải sang trái) Cách 1 : Phải đổi đơn vị .

(8)

Ví dụ 2 : 0,46 x 12 = ?

Đặt tính

0,46 x 12 92 4 6 5 52 ,

Bước 1:

Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên Bước 2 : Đánh dấu phẩy ở tích

Đếm : Phần thập phân của 0,46 có 2 chữ số

Tách : Ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ số kể từ trái sang phải

(9)

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như thế nào?

1,2 3 3,6

0,46 12 92 46

5,52

x x

(10)

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau :

Bước 1 :-Nhân như nhân các số tự nhiên.

Bước 2 :

-Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ trái sang phải.

(11)

LUYỆN TẬP

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

3,6 x 7 1.28 x 5 0,256 x 3 60,8 x 45

3,6 7 25,2

1,28 5 6,40

0,256 3 0,768

d) 60,8 4 5 3 0 4 0 2 4 3 2 2 7 3 6,0

x x x

x

(12)

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

Thừa số 3,47 15,28 2,06 4,036

Thừa số 3 4 7 10

Tích

(13)

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

Thừa số 3,47 15,28 2,06 4,036

Thừa số 3 4 7 10

Tích 10,41 61,12 14,42 40,360

(14)

Bài 3 : Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6 km . Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu

ki- lô - mét ?

(15)

Tóm tắt

Mỗi giờ ô tô đi : 42,6 km Trong 4 giờ ô tô đi : ? km

Bài giải :

Trong 4 giờ ô tô đi được số ki- lô - mét là : 42,6 x 4 = 170,4 ( km )

Đáp số : 170,4 km

(16)

Công chúa Công

chúa

Trò chơi Trò chơi

? ?

? ?

? ?

1,1 x 3

x 2

x 4

158,4 158,4

3,3 3,3

19,8 19,8

39,6 39,6

1,1

X 6

x 2

x 4

X 6

x 3

(17)

Toán

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

a) Ví dụ 1 b) Ví dụ 2 Luyện tập Bài 1 trang 56 Bài 2 trang 56 Bài 3 trang 56

(18)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.. - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân số thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia ở số bị chia sang phải bấy nhiêu chữ số... Các dạng

-Nhân như nhân các số tự nhiên - Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân. có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. - Bỏ dấu phẩy ở

nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải qua trái. NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ

Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải

Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải

Vì SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy nên SH là đường cao của hình chóp S ABCD.. Nên I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Muốn nhân một số

+ Vậy khi nhân một số thập phân với 10 ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đĩ sang bên phải một chữ?. số là được

hơn số chữ số phần thập phân của số trừ, ta có thể viết thêm chữ số thích hợp chữ số 0 vào bên phải. phần thập phân của số

- Bỏ dấu phẩy rồi nhân như hai số tự nhiên. - Đếm xem trong phần thập phân ở cả hai thừa số có tất cả bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy

[r]

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.. - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái... Chúc các con học

Vậy muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái...

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực

+ Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Nên ta dịch chuyển dấu

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.. Nhân một số thập phân

- Đếm xem ở phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện

Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia

[r]