Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 27 tiết 2

28  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

Bài tập 1:

a) Yêu nước

b) Lao động cần cù c) Đoàn kết

d) Nhân ái

M: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.

Kho tàng tục ngữ, ca dao ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao :

(3)

Bài tập 1:

a) Yêu nước:

-

Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh - Con ơi, con ngủ cho lành

Để mẹ gánh nước rửa bành con voi.

- Muốn coi lên núi mà coi

Coi bà Triệu Ẩu cưỡi voi đánh cồng.

- …

(4)

b) Lao động cần cù:

- Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

- Có công mài sắt có ngày nên kim.

- Có làm thì mới có ăn

Không dưng ai dễ đem phần cho ai.

- Trên đồng cạn, dưới đồng sâu Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.

- …

(5)

c) Đoàn kết:

- Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

- Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.

- Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

- Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

- …

(6)

d) Nhân ái:

- Thương người như thể thương thân.

- Lá lành đùm lá rách.

- Máu chảy ruột mềm.

- Môi hở răng lạnh.

- Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần.

- Chị ngã, em nâng.

- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

- …

(7)

Bài tập 2:

Mỗi câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ dưới đây đều nói đến một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Hãy điền những tiếng còn thiếu trong các câu ấy

vào các ô trống theo hàng ngang để giải ô chữ hình

chữ S.

(8)

1) Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

2) Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

3) Núi cao bởi có đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu.

4) Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.

5) Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau Cùng.

6) Cá không ăn muối cá ươn

Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.

(9)

7) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

8) Muôn dòng sông đổ biển sâu

Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn.

9) Lên non mới biết non cao

Lội sông mới biết lạch nào cạn sâu.

10) Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng.

11) Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi nhớ thương.

(10)

12) Nói chín thì nên làm mười

Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.

13) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

14) Uốn cây từ thuở còn non

Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

15) Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

16) Con có cha như nhà có nóc

Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.

(11)
(12)

C U K I U

K H Á C G I N G N Ú I N G I

X E N G H I Ê N G T H Ư Ơ N G N H A U

C Á Ư Ơ N

N H K C H O N Ư C C Ò N

L C H N À O

V N G N H Ư C Â Y

N H T H Ư Ơ N G T H Ì N Ê N

Ă N G O

U N C Â Y C Ơ Đ

N H À C Ó N Ó C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

(13)

Câu 1: HÀNG NGANG GỒM 7 CHỮ CÁI

Muốn sang thì bắc ...

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

HẾT

GIỜ 12345

(14)

Câu 2: HÀNG NGANG GỒM 9 CHỮ CÁI

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng ... nhưng chung một giàn

HẾT

GIỜ 5 1234

(15)

Câu 3: HÀNG NGANG GỒM 7 CHỮ CÁI

Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp... ở đâu.

HẾT

GIỜ 12345

(16)

Câu 4: HÀNG NGANG GỒM 9 CHỮ CÁI

Nực cười châu chấu đá xe Tưởng rằng chấu ngã, ai dè...

HẾT

GIỜ 12345

(17)

Câu 5: HÀNG NGANG GỒM 10 CHỮ CÁI

Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải ... cùng

HẾT

GIỜ 12345

(18)

Câu 6: HÀNG NGANG GỒM 5 CHỮ CÁI

Cá không ăn muối ...

Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.

HẾT

GIỜ 12345

(19)

Câu 7: HÀNG NGANG GỒM 8 CHỮ CÁI

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Ăn khoai ... dây mà trồng.

HẾT

GIỜ 345 12

(20)

Câu 8: HÀNG NGANG GỒM 7 CHỮ CÁI

Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ, biển đâu ...

HẾT

GIỜ 345 12

(21)

Câu 9: HÀNG NGANG GỒM 7 CHỮ CÁI

Lên non mới biết non cao Lội sông mới biết ... cạn sâu.

HẾT

GIỜ 12345

(22)

Câu 10: HÀNG NGANG GỒM 10 CHỮ CÁI

Dù ai nói đông nói tây Lòng ta vẫn ... giữa trời.

HẾT

GIỜ 23 45 1

(23)

Câu 11: HÀNG NGANG GỒM 9 CHỮ CÁI

Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi ...

HẾT

GIỜ 12345

(24)

Câu 12: HÀNG NGANG GỒM 6 CHỮ CÁI

Nói chín ... làm mười

Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.

HẾT

GIỜ 12345

(25)

Câu 13: HÀNG NGANG GỒM 5 CHỮ CÁI

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

...nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

HẾT

GIỜ 12345

(26)

Câu 14: HÀNG NGANG GỒM 6 CHỮ CÁI

... từ thuở còn non

Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngay.

HẾT

GIỜ 12345

(27)

Câu 15: HÀNG NGANG GỒM 4 CHỮ CÁI

Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi ... mới ngoan.

HẾT

GIỜ 12345

(28)

Câu 16: HÀNG NGANG GỒM 8 CHỮ CÁI

Con có cha như ...

Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.

HẾT

GIỜ 12345

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại