Chính tả 2 - Tuần 23 - NV Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

Download (0)

Full text

(1)

vc

(2)
(3)

Tìm câu tả đàn voi vào hội?

Đồng bào Tây Nguyên mở hội đua voi vào mùa nào?

Ngoài những chữ cái đầu đoạn, đầu câu thì trong đoạn văn có những từ nào được viết hoa? Vì sao?

Tây Nguyên, Ê – đê, Mơ – nông là những chữ được viết hoa vì đó là tên riêng chỉ vùng đất, dân tộc.“Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến.”

(4)
(5)
(6)

LUYỆN VIẾT

TỪ KHÓ

Tây Nguyên Ê - đê

Mơ - nông buôn

rực rỡ nục nịch

nườm nượp

(7)

Bài 2:

a) Điền vào chỗ trống l hay n

…..ăm gian ….ều cỏ thấp ….e te Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

…..ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

…..àn ao lóng ….ánh bóng trăng ….oe.

L L l l

l l

N

(8)

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống

Âm đầu b r l m th tr

ươt rượt

ươc bước

rước

lướt lược

mướt thượt thước

trượt trước

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in