Toán 2 - Tuần 33 - Ôn tập phép cộng và phép trừ

Download (0)

Full text

(1)

Bài giải .

Bài 3: Một trường tiểu học có 256 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?

Trường tiểu học đó có số học sinh là : 265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số : 499 học sinh

(2)

Bài 4: Bể thứ nhất chứa được 865 l nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 200l nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

Bể thứ hai chứa được số nước là : 865 – 200 = 665 (l)

Đáp số : 665 lít nước

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in