Lop 2 - TOAN - Tuan 30 - Bai - Luyen tap

Download (0)

Full text

(1)

TOÁN 2

(2)

1. Kiểm tra:

1cm = mm10

1m = mm1000 4cm = mm40

1000mm = m 1 10mm = cm1

2m = dm20

(3)

13cm + 15cm = 28 cm Hoạt động 1: Tính:

66km – 24km = 42 km 23mm + 42mm = 65 mm 5 km x 2 = 10 km

18 m : 3 = 6 m

25 mm : 5 = 5 mm

Toán

Luyện tập

(4)

nhaø

?km

18 km 12 km

Thò xaõø Thaønh phoẩ

Moôt ngöôøi ñi 18km ñeơ ñeân thò xaõ, sau ñoù lái ñi tieâp 12km ñeơ ñeân thaønh phoâ. Hoûi ngöôøi ñoù ñaõ ñi

ñöôïc taât cạ bao nhieđu ki-lođ-met?

Hoát ñoông 2: Giại toaùn coù lôøi vaín

(5)

Bài giải.

Người đó đã đi được tất cả là:

18 + 12 = 30 (km)

Đáp số: 30km.

(6)

+ Các cạnh của hình tam giác là:

AB = 3cm, BC = 5cm, CA =4cm

Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi của hình tam giác đĩ.

A

B C

3cm 4 cm

B 5cm C

B C

A

B C

Hoạt động 3: Thực hành đo và tính độ dài

(7)

Bài giải

Tam giác ABC có chu vi là:

3 + 5 + 4 = 12 (cm) Đáp số: 12cm

(8)

Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò

Muốn tính chu vi hình tam giác chúng ta làm thế nào?

Nêu tên các đơn vị đo độ dài mà em đã học ?

Figure

Updating...

References

Related subjects :