Toán 2 - Tuần 26 - Luyện tập

23  Download (0)

Full text

(1)

11 12

8 7 10 9

6 5 4

3 2 1

§ång hå chØ mÊy giê ? KIỂM TRA BÀI CŨ

KIỂM TRA BÀI CŨ

§ång hå chØ 9 giê.

(2)

11 12

8 7 10 9

6 5 4

3 2 1

§ång hå chØ mÊy giê ? KIỂM TRA BÀI CŨ

KIỂM TRA BÀI CŨ

§ång hå chØ 10 giê 15 phót.

(3)

11 12

8 7 10 9

6 5 4

3 2 1

§ång hå chØ mÊy giê ?

§ång hå chØ 12giê 30 phót.

(4)

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

2

2 giê

(5)

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

2

1 giê rưỡi

(6)

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

6 giê 15 phót

(7)

LuyÖn tËp

Bµi1:

(8)

a)Nam cùng các bạn đến vườn lúc mấy giờ?

b)Nam và các bạn đến chuồng voi lúc mấy giờ?

c)Nam và các bạn đến chuồng hổ lúc mấy giờ?

d)Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc mấy giờ? e)Nam và các bạn ra về lúc mấy giờ?

Bài 1

(9)

Bài 1:

a)Nam cùng các bạn

đến vườn thú lúc mấy giờ? a)Nam cùng các bạn đến vư ờn thú lúc:

8 giờ 30 phút

(10)

b)Nam cùng các bạn

đến chuồng voi lúc mấy giờ? a)Nam cùng các bạn đến chuồng voi lúc:

9 giờ

11 12

8 7 10 9

6 5 4

3 2 1

(11)

Bài 1:

a)Nam cùng các bạn

đến chuồng hổ lúc mấy giờ?

a)Nam cùng các bạn đến chuồng hổ lúc:

9 giờ 15 phút

11 12

8 7 10 9

6 5 4

3 2 1

(12)

e)Nam cïng c¸c b¹n

ra vÒ lóc mÊy giê? e)Nam cïng c¸c b¹n ra vÒ lóc:

11 giê

11 12

8 7 10 9

6 5 4

3 2 1

(13)

Bµi 1:

d)Nam cïng c¸c b¹n

Ngåi nghØ lóc mÊy giê? d)Nam cïng c¸c b¹n ngåi nghØ lóc:

10 giê 15 phót

11 12

8 7 10 9

6 5 4

3 2 1

(14)

Bài 2:

a)Hà đến trường lúc 7 giờ, Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút.Ai đến trường sớm hơn?

b)Ngọc đi ngủ lỳc 21 giờ, Quyên đi ngủ lúc 21 giờ

30 phút .Ai đi ngủ muộn hơn?

(15)

Bài 2:

11 12

8 7 10 9

6 5 4

3 2 1 11 12

8 7 10 9

6 5 4

3 2 1

Hà đến trường lúc 7 giờ Toàn đến trư ờng lúc 7 giờ 15 phút

Hà đến trư ờng sớm hơn Toàn

a)

(16)

Bµi 2:

11 12

8 7 10 9

6 5 4

3 2 1 11 12

8 7 10 9

6 5 4

3 2 1

Ngäc ®i ngñ lóc 21 giê. Quyªn ®i ngñ lóc 21 giê 30 phót

Quyªn ®i ngñ muén h¬n Ngäc.

b)

(17)

Bài 3: Điền giờ hoặc phút vào chỗ trống thích hợp.

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8…

b)Nam đi từ nhà đến trưườngưhết 15…

c)Em làm bài kiểm tra trong 35…

phút

phút

giờ

(18)

Đồng hồ chỉ :

6 giờ

16 giờ

22 giờ 9 giờ

(19)

Đồng hồ chỉ :

6 gi 15 phót

(20)

Đồng hồ chỉ :

16 gi 30 phót

(21)

ChuÈn bÞ bµi sau:

T×m sè bÞ chia

(22)
(23)

Đồng hồ chỉ :

16 gi 30 phót

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in