• Không có kết quả nào được tìm thấy

Lop 2 - TOAN - Tuan 25 - Bai - Luyen tap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Lop 2 - TOAN - Tuan 25 - Bai - Luyen tap"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)
(2)
(3)

Kiểm tra bài cũ

Đọc thuộc bảng chia 5

(4)

LUYỆN TẬPLUYỆN TẬP

Thứ hai, ngày 25 tháng 02 năm 2013

Toán

BÀI 1: BÀI 1: Tính nhẩm:Tính nhẩm:

10 : 5 =

30 : 5 = 15 : 5 =

45 : 5 = 20 : 5 =

35 : 5 = 25 : 5 = 50 : 5 =

BÀI 2: BÀI 2: Tính nhẩm:Tính nhẩm:

5 x 2 = 10 : 2 = 10 : 5 =

5 x 3 = 15 : 3 = 15 : 5 =

5 x 4 = 20 : 4 = 20 : 5 =

5 x 1 = 5 : 1 = 5 : 5 = 10 5

2

(5)

BÀI 3: Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ?

Tóm tắt

35 quyển vở : 5 bạn

Mỗi bạn : … quyển vở ?

Bài giải

(6)

LUYỆN TẬPLUYỆN TẬP

Toán

BÀI 4: Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa có 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa?

Tóm tắt

Mỗi đĩa : 5 quả cam

25 quả cam xếp : … đĩa ?

Bài giải

(7)

LUYỆN TẬPLUYỆN TẬP

Toán 1

Bài 5. Khoanh vào số con voi trong hình? 5

(8)

(Xem trước bài trang 124) LUYỆN TẬPLUYỆN TẬP

Toán

(9)

Tài liệu tham khảo