Tập đọc 2 - Tuần 31 - Cây và hoa bên lăng Bác

27  Download (0)

Full text

(1)
(2)

KiÓm tra bµi cò:

2 HS (mçi HS 2 ®o¹n)

ChiÕc rÔ ®a trßn (tr107)

(3)

Giíi thiÖu bµi

(4)

Van tuÕ

(5)

Uy nghi

(6)

Tam cÊp

(7)

Trên bậc tam cấp, hoa dạ hưươngư chư a

đơm bông, như ng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hưương ngào ngạt.

Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn ngư ời vào lăng viếng Bác.

(8)

KÓ tªn mét sè loµi c©y ® îc

trång phÝa tr ư íc l¨ng B¸c ?

(9)
(10)

Cây dầu nước

­

(11)

hoa­ban­

(12)

Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nư ớc

được trồng quanh lăng Bác?

(13)

hoa­đào­

(14)

hoa­sứ

(15)

hoa­dạ­lan­hương

(16)

hoa­nhài

(17)

hoa­mộc­

(18)

hoa­ngâu

(19)

Tìm những từ ngữ, hình ảnh

cho thấy cây và hoa góp phần

làm đẹp cho lăng Bác ?

(20)

Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm

của con ngư ời đối với Bác?

(21)
(22)

Nội dung:

Cây và hoa đẹp nhất từ khắp miền

đất n ư ớc tụ hội bên lăng Bác, thể hiện

lòng tôn kính của toàn dân với Bác.

(23)

Luyện đọc

(24)

*

Giọng đọc toàn bài:

Để

thể hiện tình cảm tôn kính với Bác Hồ, toàn bài đọc với giọng trang trọng, trầm lắng ở câu kết, nhấn giọng những từ ngữ:

uy nghi, gần gũi, khắp miền , đâm chồi, phô sắc, toả ngát, khoẻ khoắn, reo vui,

trang nghiêm, tôn kính, thiêng liêng .

(25)

Trên bậc tam cấp, hoa dạ hư ơng chư a

đơm bông, như ng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa h ương ngào ngạt.

Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn ng ười vào lăng viếng Bác.

(26)

Chuẩn bị tr ước bài:

Chuyện quả bầu

Luyện đọc lại bài tập đọc.

(27)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in