Lop 2- TNXH - Bai 16 - Cac thanh vien trong truong

15  Download (0)

Full text

(1)
(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ

Ở trường, em đọc truyện và mượn sách ở phòng…

A. Văn phòng B. Thư viện

C. Phòng giáo viên

(3)
(4)

Hãy giới thiệu về

ngôi trường của em?

(5)

Trường em có

những ai?

(6)

CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thầy hiệu trưởng

phó hiệu trưởng

Thầy cô giáo Thầy

Tổng phụ trách Đội Cô thư viện

Học sinh Chú bảo vệ

Cô văn thư

Cô kế toán

(7)

- Em hãy qua sát các bức ảnh sau và cho biết đây là thành viên nào trong trường chúng ta?

- Công việc của thành viên đó là gì?

(8)

Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng

BAN GIÁM HIỆU

Thầy cô trong Ban giám hiệu là những người lãnh đạo,

quản lí nhà trường.

(9)

Quan sát ảnh, điền tên thành viên và công việc của thành viên đó trong nhà trường vào bảng sau:

Ảnh Thành viên Công việc

1

2

3

4

5

(10)

CÁC THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC

Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng Người lãnh đạo - Quản lý mọi hoạt động trong trường.

Thầy cô giáo Giảng dạy và giáo dục học sinh.

Tổng phụ trách Tổ chức quản lý hoạt động đội và sao nhi đồng.

Chú Bảo vệ Trông coi, gìn giữ trường lớp, chăm sóc cây cối.

Cô Thư viện Quản lý thư viện

Cô Kế toán Tính toán các khoản chi tiêu trong trường.

Cô văn thư Quản lý hồ sơ sổ sách trong trường.

Học sinh Học tập – Tham gia các hoạt động của

trường.

(11)

Học sinh phải biết kính trọng và

biết ơn tất cả các thành viên trong

nhà trường, yêu quý và đoàn kết

với các bạn trong trường.

(12)

Ô CHỮ

KỲ DIỆU

(13)

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 1 2 3 4 5 6 6

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 4 5 6

1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

H I Ệ U T R Ư Ở N G

P H Ụ T R Á C H Đ Ộ I T H Ư V I Ệ N

S Â N T R Ư Ờ N G B I Ế T Ơ N

G I Á O V I Ê N L Ớ P H Ọ C

H Ọ C S I N H L A O C Ô N G

T R Ư N G H C

Từ Từ

khóa khóa

ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN

HÀNG 2:

HÀNG 2: Người phụ trách các phong trào đội thiếu niên ở trường học gọi là…

HÀNG 9:

HÀNG 9: Nhờ có bác .… nên trường em luôn sạch đẹp

HÀNG 8:

HÀNG 8: Người đi học gọi là…HÀNG 7:

HÀNG 7: Các hoạt động dạy và học thường diễn ra ở…

HÀNG 6:

HÀNG 6: Người làm công việc dạy học gọi là…HÀNG 5:

HÀNG 5: Em phải kính trọng và … các thầy cô giáo

HÀNG 4:

HÀNG 4: Nơi em tập thể dục, múa hát tập thể

là…

HÀNG 3:

HÀNG 3: Nơi em đến để đọc và mượn sách là…

HÀNG 1:

HÀNG 1: Người trông nom quản lí chung các công việc của nhà trường là...

ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN

(14)

Về nhà:

- Các em xem lại bài

- Chuẩn bị tiết sau, bài 25: “Phòng

tránh ngã khi ở trường”

(15)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in