• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tải về Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học 7 năm học 2020 - 2021 có đáp án

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Tải về Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học 7 năm học 2020 - 2021 có đáp án"

Copied!
23
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn:Tin học 7

Thời gian: 90’

Ma trận đề kiểm tra Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

Cấp độ thấp Cấp độ cao Cộng

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

1. Mô đun I:

thảo vănSoạn nângbản

cao.

- nhận biết được lệnh thay thế trong văn bản và chèn thêm hình ảnh vào văn bản.

- Nêu được các bước tìm phần văn bản.

- Hiểu được lệnh vẽ hình và chèn hàng mới với bảng trong văn bản.

Vận dụng

được kiến thức để thực hành vẽ hình trong văn và tạo bảng trong soạn thảo văn bản.

Số câu Số điểm Tỷ lệ %

2 0,5 5%

1 0,5 5%

2 0,5 5%

1 2 20%

6 3,5 35%

2. Mô đun II:

Chương trình bảngtính.

Nhận biết được chức năng thanh công thức,

các bước

nhập công thức và hàm;

- Hiểu được lệnh chèn thêm hàng; sao chép địa chỉ ô chứa công thức;

Cách sử dụng Average, min.

Vận dụng kiến thức để lập bảng tính, định dạng, chèn thêm cột và nhập hàm vào ô tính.

(2)

trung bình cộng; Lệnh ngắt xuống dòng.

- Nêu được lợi ích sử dụng địa chỉ ô trong công thức.

- Trình bày được khái niệm hàm và cách nhập hàm vào ô tính; khái niệm hàm tính trung bình cộng và cách nhập vào ô tính.

Số câu Số điểm Tỷ lệ %

4 1 10%

1 0,5 5%

4 1 10%

1 1 10%

1 3 30%

11 6,5 65%

T.số câu T.điểm Tỷ lệ %

6 1,5 15%

2 1 10%

6 1,5 15%

1 1 10%

2 5 50%

17 10 100%

Đề 1:

A. Trắc nghiệm khách quan (3đ)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu em cho là đúng

Câu 1. Để thay thế một từ hoặc dãy kí tự trong soạn thảo văn bản em sử dụng lệnh?

A. Editing. B. Replace. C.Home D. Find.

Câu 2. Để chèn thêm hình ảnh vào văn bản em chọn lệnh nào trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert:

A. Picture B. Shapes C. SmartArt D. Clip Art

Câu 3.Biểu tượng trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert là:

(3)

A. Clip Art. B. SmartArt. C. Picture. D. Shapes.

Câu 4. Để chèn thêm một hàng mới bên dưới hàng trong bảng phần mềm soạn thảo em em sử dụng lệnh:

A. Insert Above B. Insert Below C. Insert left D. Insert Right.

Câu 5. Hàm Average dùng để làm gì trong Excel.

A. Xác định giá trị nhỏ nhất B. Xác định giá trị lớn nhất C. Tính trung bình cộng D. Tính tổng

Câu 6. Giả sử tại ô B2=A3+C5 khi thực hiện sao chép ô B2 sang ô C3 thì công thức ô C3 là gì?

A. =B3+C5; B. =A4+C6; C. = B5+C3; D. =B4+D6;

Câu 7. Nút lệnh Warp Text trong Excel dùng để làm gì?

A. Gộp các ô tính B. Căn biên dưới C. Ngắt xuống dòng D. Căn lề trái.

Câu 8. Giả sử tại A1=4, B2=5, C2=7, khi thực hiện công thức tại ô D2=Average(A1,B2,C2,8) kết quả là:

A. 6 B. 14 C. 24 D. 8

Câu 9. Cho khối ô B1:B4 chứa lần lượt các số 8,7,10 và 4 khi thực hiện công thức tại ô C1=min(B1:B4) cho kết quả là:

A. 8 B. 7 C. 10 D. 4.

Câu 10.Thanh công thức của Excel dùng để:

A. Nhập địa chỉ ô đang được chọn B. Hiển thị công thức

C. Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính D. Xử lý dữ liệu

(4)

Câu 11. Giả sử em lập bảng tính Excel thiếu một hàng mà không muốn lập lại bảng tính em sẽ thực hiện nút lệnh nào trong nhóm lệnh Cells của bảng chọn Home?

A. Insert B. Delete C. Format D. Merge & Center Câu 12.Để nhập công thức hoặc hàm vào ô tính dấu nào là quan trọng nhất:

A. Dấu * B. Dấu + C. Dấu / D. Dấu =

B. Tự luận (2đ)

Câu 1 (0,5đ). Em hãy nêu các bước tìm phần văn bản.

Câu 2 (0,5đ). Cho biết lợi ích sử dụng địa chỉ trong công thức.

Câu 3 (1đ). Hàm là gì, hàm được sử dụng để làm gì và lợi ích của việc sử dụng hàm? Nêu các bước nhập hàm vào ô tính?

C. Thực hành (5đ)

Câu 1 (2đ). Em sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản tạo bài sau:

Tiết/thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cơ HĐGD Ngữ văn Toán HĐGD C.Nghệ

2 Ngữ văn HĐGD Ngữ văn Tin học Ngữ văn Toán

3 Toán Anh KHTN GDCD Anh KHXH

4 Tin học C.Nghệ Toán KHTN KHTN Sinh hoạt

5 Anh KHXH KHXH HĐGD

Câu 2 (3 điểm)

1. Tạo bảng tính, nhập nội dung và định dạng như mẫu dưới đây:

Thời khóa biểu lớp 7..

Họ và tên:

(5)

Sử dụng hàm và địa chỉ ô để thực hiện các yêu cầu sau:

2. Chèn thêm một cột môn “Tin học” sau cột Tổng điểm và nhập điểm cho các bạn trong lớp.

3.Tính cột “Tổng điểm” và “Điểm trung bình” các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp

4. Thống kê các ô trung bình các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp.

5. Thống kê các ô lớn nhất, nhỏ nhất các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp.

Đề 2:

A. Trắc nghiệm khách quan (3đ)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu em cho là đúng

Câu 1. Để nhập công thức hoặc hàm vào ô tính dấu nào là quan trọng nhất:

A. Dấu * B. Dấu + C. Dấu / D. Dấu =

Câu 2. Để chèn thêm hình ảnh vào văn bản em chọn lệnh nào trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert:

(6)

A. Shapes B. Picture C. SmartArt D. Clip Art

Câu 3. Để chèn thêm một hàng mới bên dưới hàng trong bảng phần mềm soạn thảo em em sử dụng lệnh:

A. Insert Above B. Insert Below C. Insert left D. Insert Right.

Câu 4. Để thay thế một từ hoặc dãy kí tự trong soạn thảo văn bản em sử dụng lệnh?

A. Editing. B. Replace. C. Home D. Find.

Câu 5. Hàm Average dùng để làm gì trong Excel.

A. Xác định giá trị nhỏ nhất B. Xác định giá trị lớn nhất C. Tính trung bình cộng D. Tính tổng

Câu 6. Giả sử tại ô B2=A3+C5 khi thực hiện sao chép ô B2 sang ô C3 thì công thức ô C3 là gì?

A. =B3+C5; B. =A4+C6; C. = B5+C3; D. =B4+D6;

Câu 7. Nút lệnh Warp Text trong Excel dùng để làm gì?

A. Gộp các ô tính B. Căn biên dưới C. Ngắt xuống dòng D. Căn lề trái.

Câu 8. Giả sử tại A1=4, B2=5, C2=7, khi thực hiện công thức tại ô D2=Average(A1,B2,C2,8) kết quả là:

A. 6 B. 14 C. 24 D. 8

Câu 9. Cho khối ô B1:B4 chứa lần lượt các số 8,7,10 và 4 khi thực hiện công thức tại ô C1=min(B1:B4) cho kết quả là:

A. 8 B. 7 C. 10 D. 4.

Câu 10.Biểu tượng trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert là:

A. Clip Art. B. SmartArt. C. Picture. D. Shapes.

(7)

Câu 11.Thanh công thức của Excel dùng để:

A. Nhập địa chỉ ô đang được chọn B. Hiển thị công thức

C. Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính D. Xử lý dữ liệu

Câu 12.Giả sử em lập bảng tính Excel thừa một cột mà không muốn lập lại bảng tính em sẽ thực hiện nút lệnh nào trong nhóm lệnh Cells của bảng chọn Home?

A. Insert B. Delete C. Format D. Merge & Center B. Tự luận (2đ)

Câu 1 (0,5đ). Cho biết các đối tượng đồ họa của word?

Câu 2 (0,5đ). Nêu các bước sao chép dữ liệu hoặc công thức.

Câu 3 (1đ). Hàm tính trung cộng là gì? Cho biết cú pháp nhập hàm tính trung bình cộng và giải thích? Cho ví dụ minh hoạ?

C. Thực hành (5đ)

Câu 1 (2đ).Em sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản vẽ hình sau:

(8)

Câu 2 (3 điểm)

1. Em tạo bảng tính, nhập nội dung và định dạng như mẫu dưới đây:

Sử dụng hàm và địa chỉ ô để thực hiện các yêu cầu sau:

2. Tính cột “Điểm trung bình” các môn: KHTN, KHXH, Toán và Ngữ văn cho các bạn trong lớp.

3. Thống kê các ô tổng điểm, trung bình các môn KHNT, KHXH, Toán và Ngữ văn.

4. Thống kê các ô lớn nhất, nhỏ nhất các môn KHTN, KHXH, Toán và Ngữ văn của các bạn trong lớp.

(9)

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ 1:

A. Trắc nghiệm khách quan (3đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D A D B C D C A D B A D

Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 B. Tự luận (2đ)

Câu Đáp án Điểm

1

Các bước tìm phần văn bản:

B1: Vào bảng chọn Home, nhóm lệnh Editing chọn lệnh Find (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +F).

B2: Nhập dãy kí tự cần tìm kiếm trong khung Naigation xuất hiện bên trái màn hình.

0,25

0,25

2 Khi sử dung địa chỉ ô trong công thức thì kết quả sẽ được tự động cập nhất mỗi khi nội dung trong các ô thay đổi.

0,5

3

- Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức ới các giá trị dữ liệu cụ thể.

Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp cho việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.

- Các bước nhập hàm:

B1: Chọn ô cần nhập hàm B2: Gõ dấu =

B3: Gõ hàm theo đúng cú pháp của nó B4: Nhấn Enter.

0,5

0,5

(10)

C. Thực hành (5 đ)

Hướng dẫn chấm thực hành Câu 1.

- Vẽ được hình tiêu đề và nhập nội dung (0,5đ) - Tạo được bảng và nhập nội dung (1,5đ) Câu 2.

1. Lập được bảng, nhập đầy đủ nội dung và định dạng dữ liệu như mẫu (1đ).

2. Chèn thêm được cột Tin học và nhập điểm cho cột Tin học (0,5đ).

3. Sử dụng hàm SUM tính được cột tổng điểm và hàm Average tính điểm trung bình của các bạn trong lớp (0,5đ).

4. Thống kê được các ô trung bình (average) các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp (0,5đ).

5. Thống kê được các ô lớn nhất (max), nhỏ nhất (min) các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp. (0,5đ).

ĐỀ 2:

A. Trắc nghiệm khách quan (3đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D B A B C D A D B D C A

Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 B. Tự luận (2đ)

Câu Đáp án Điểm

(11)

1

Các đối tượng đồ họa trong word:

- Picture: ảnh chụp

- Clip Art: tranh ảnh có sẵn trong bộ sưu tập - Shapes: mẫu hình vẽ.

- SmartArt: Mẫu sơ đồ, biểu đồ - Chart: biểu đồ, đồ thị.

0,5

2

Các bước sao chép dữ liệu hoặc công thức:

B1: Chọn ô tính hoặc các ô tính nguồn.

B2: Nháy chọn nút lệnh Copy B3: Chọn ô tính đích.

B4: Nháy chọn nút lệnh Paste.

B5: Nếu muốn kết thúc việc sao chép, nhấn phím ESC.

0,5

3

- Hàm tính trung bình cộng của một dãy các số có tên là Average - Cú pháp nhập hàm average:

=average(a,b,c,..) trong đó các biến a,b,c, là các số, địa chỉ hay khối ô của các ô cần tính.

- Lấy được ví dụ

0,25

0,5

0,25

C. Thực hành (5 đ)

Hướng dẫn chấm thực hành Câu 1.

- Tạo được hình vẽ (1đ)

(12)

Câu 2.

1. Lập được bảng tính, nhập đầy đủ nội dung và định dạng như mẫu (1đ).

2. Sử dụng được hàm Average tính được cho cột “Điểm trung bình” các môn:

KHTN, KHXH, Toán và Ngữ văn cho các bạn trong lớp. (0,5đ).

3. Thống kê được các ô tổng điểm (sum), trung bình (average) các môn KHNT, KHXH, Toán và Ngữ văn (0,5đ).

4. Thống kê được các ô lớn nhất (max), nhỏ nhất (min) các môn KHTN, KHXH, Toán và Ngữ văn của các bạn trong lớp. (0,5đ).

(13)

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn:Tin học 7

Thời gian: 90’

Phần I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:

1: Muốn lưu trang tính em thực hiện

A.Chọn File -> Save -> gõ tên C. Chọn View ->Save ->gõ tên B.Chọn File -> Save as -> Gõ lại tên

khác D. Cả A, B, C đều đúng

2: Để nhập dữ liệu vào một ô ta thực hiện?

A. Nháy đúp chuột vào ô và nhập công

thức C. Nhập dữ liệu trên thanh công

thức

B. Nháy chuột vào ô và nhập công thức D. Tất cả đều đúng 3: Kết quả nào sau đây là của biểu thức Sum(6) - max(5)

A. 11 B. 1 C. -1 D. Tất cả sai

4: Trong ô C1 có dữ liệu là 18, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em nhập vào ô F1: =Average(C1:E1) trại ô F1 em sẽ được kết quả là.

A. 30 B. #VALUE C. 6 D. Tất cả sai

5: Khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương tình báo lỗi

A. #VALUE B. #NAME C. #DIV/0! D. #N/A

6: Hộp tên cho biết thông tin:

A. Tên của cột B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được chọn D. Cả A, B, C sai 7:Thanh công thức dùng để:

(14)

chọn chọn B. Nhập dữ liệu cho ô tính được

chọn D. Cả 3 ý trên.

8:Trong các công thức sau công thức nào viết đúng

A. =Sum(A1;A2;A3;A4) B. =SUM(A1,A2,A3,A4)

C. =Sum(A1;A4) D. =Sum(A1-A4)

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9:Sử dụng các ký hiệu phép toán của Excel. Hãy viết các công thức sau:

a) (79):(62)x(31) b) 3 22

) 2 5 (

3 5

Câu 10: Cho trang tính sau:

a) Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu

b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu d) Sử dụng hàm viết công thức tìm ô có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Câu 11:Cho trang tính sau:

(15)

a) Viết công thức có sử dụng địa chỉ tính trung bình cộng các ô có chứa dữ liệu.

b) Viết công thức sử dụng hàm tính tổng các ô có chứa dữ liệu.

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8

Đáp án A D B D B C D B

II. Tự luận (6 điểm)

Câu Nội dung Điểm

Câu 9

a)= (7+9)/(6-2)*(3+1) b)= (5^3 – 3^2)/((5+2)^2)

1 điểm 1 điểm

(16)

Câu10 a)Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu:

= (A1+B1+C1+D1+E1)

b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu:= (A1+B1+C1+D1+E1)/5

c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu

= AVERAGE(A1,B1,C1,D1,E1) hoặc AVERAGE(A1:E1 d) Sử dụng hàm viết công thức tìm ô có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

= Max(A1, B1, C1, D1, E1) hoặc Max(A1:E1)

= Min(A1, B1, C1, D1, E1) hoặc Min(A1:E1)

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm 0,25 điểm Câu11 a) Viết công thức có sử dụng địa chỉ tính trung bình cộng các

ô có dữ liệu:

= AVERAGE(B2:C5,D7:F8)

b) Viết công thức sử dụng hàm để tính tổng các ô có chứa dữ liệu:

= Sum(B2:C5,D7:F8)

1 điểm

1 điểm

(17)

Mức độ

Nội dung

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

TN TL TN TL Tổng

Thấp Cao

TN TL TN TL

Chương trình bảng tính là gì

- Tên đầy đủ của chương trình bảng tính

- Tổ hợp phím sao chép dữ liệu trong ô tính - Giao diện của chương trình bảng tính

- Ưu điểm của thông tin được lưu ở dạng bảng tính - Trang tính trong chương trình bảng tính

Số câu 3 2 5

Số điểm 0,75 1,25 2

Tỉ lệ 7,5% 12,5% 20%

Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

- Địa chỉ ô đang kích hoạt - Nhận biết các dữ liệu trên trang tính

- Công dụng dải lệnh Formulas và data

Hiểu cách tìm một địa chỉ nằm ngoài phạm vi màn hình

Số câu 3 1 4

Số điểm 0,75 0,25 1,0

Tỉ lệ 7,5% 2,5% 10%

Thực tính toán trên trang tính

Hiểu các bước nhập hàm vào ô tính

Chuyển biểu thức toán học sang chương trình bảng tính Excel

Số câu 1 1 2

Số điểm 0,25 2 2,25

Tỉ lệ 2,5% 20% 22,5%

(18)

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn:Tin học 7

Thời gian: 90’

ĐỀ BÀI A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

I. (3,0 điểm) Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng và ghi vào Sử dụng các

hàm để tính toán

- Biết được công thức đúng của giá trị lớn nhất - Các hàm trong chương trình bảng tính

Hiểu các hàm thông dụng trong Excel

Vận dụng tính điểm trung bình và xác định giá trị lớn nhất

Số câu 1 1 1 3

Số điểm 0,25 1 1 2,25

Tỉ lệ 2,5% 10% 10% 22,5%

Thao tác với bảng tính

Thao tác chènthêm hàngtrong bảng tính

Thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu trên trang tính

- Ý nghĩa của kí hiệu ##### trong bảng tính

Số câu 1 1 1 3

Số điểm 0,25 2 0,25 2,5

Tỉ lệ 2,5% 20% 2,5% 25%

Tổng số câu 8 1 6 1 1 17

Tổng số điểm 2 2 3 2 1 10

Tỉ lệ 20% 20% 30% 20% 10% 100%

(19)

Câu 1. Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?

A. MicroSoft Word B. MicroSoft Excel C. MicroSoft Pain D. MicroSoft Access

Câu 2. Để chèn thêm hàng em thực hiện các thao tác nào sau đây?

A. Click trái tại hàng chọn Insert B. Click phải tại hàng chọn Delete C. Click phải tại hàng chọn Insert D. Click phải tại hàng chọn Format Cells

Câu 3. Trên trang tính có bao nhiêu dữ liệu?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4.Để kích hoạt ô D200 nằm ngoài phạm vi màn hình, ngoài cách dùng chuột và thanh cuốn em có thể :

A. gõ địa chỉ vào thanh công thức B. gõ địa chỉ D200 vào ô hộp tên C. nháy chuột tại nút tên cột D D. nháy chuột tại nút tên hàng 200 Câu 5. Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì?

A. Tính toán nhanh chóng B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

C. Dễ sắp xếp D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán

nhanh chóng

Câu 6. Muốn sao chép nội dung trên ô tính ta dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + X B. Ctrl + V C. Ctrl + C D. Ctrl +

P

Câu 7. Địa chỉ ô E7 nằm ở vị trí :

A. cột 7, dòng E B. cột E, dòng 7 C. dòng E, dòng 7 D. cột E, cột 3

Câu 8. Khi mở một bảng tính mới thường có bao nhiêu sheet?

A. 1 sheet B. 2 sheet C. 3 sheet D. 4

sheet

Câu 9. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. =Max(“a1: a5”) B. =Max(a1:a5) C. =Max(“a1,a5”) D.

=Max(‘a1:a5’)

(20)

Câu 10. Nếu một trong các ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A. Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số B. Công thức nhập sai

C. Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số D. Nhập sai dữ liệu.

Câu 11. Khi nhập công thức, dấu gì được nhập đầu tiên?

A. Dấu hai chấm B. Dấu ngoặc đơn C. Dấu nháy D. Dấu

bằng

Câu 12. Dải lệnh dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lí dữ liệu là :

A. home B. formulas C. data D.

formulas và data

II. (1,0 điểm) Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ (...) của các câu sâu đây và ghi vào giấy bài làm (Ví dụ 1. con người). Mỗi từ hoặc cụm từ điền đúng được 0,25 điểm.

Trang tính gồm các ….(1)….. và các …..(2)…… là miền làm việc của bảng tính.

Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ….(3)…… dùng để chứa …..(4)……

III. (1,0 điểm) Nối mỗi câu ở cột A với mỗi câu ỏ cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh và ghi vào giấy bài làm (ví dụ câu 1 chọn đáp án A ghi 1-A). Mỗi câu nối đúng đạt 0,25 điểm.

Cột A Cột B

1. Average A. là hàm tính tổng

2. Sum B. là hàm xác định giá trị nhỏ nhất 3. Max C. là hàm tính trung bình cộng 4. Min D. hàm làm tròn số nguyên

E. là hàm xác định giá trị lớn nhất B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1.(2,0 điểm)Nêu cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao hàng (2đ)

(21)

Câu 2.(2,0 điểm) Viết biểu thức toán học sau sang chương trình bảng tính.

a. (10-5)2+ 4 x 5 c. 2 + 75 x 4 b. (5 x 42) : 2 d. (15 + 5) x 4%

Câu 3.(1,0 điểm) Cho bảng tính sau :

a. Dùng công thức tính ĐTB của 3 môn Toán, Văn, Anh trong ô F4, F5.

b. Dùng hàm thích hợp để xác định ĐTB lớn nhất và ĐTB nhỏ nhất trong ô F6, F7.

--- Hết ---

(22)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

I. (3,0 điểm)Chọn đáp án đúng (mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đápán B C B B D C B C B C D D

II. (1,0 điểm) Điền từ, cụm từ đúng đạt 0,25 điểm

1. cột 2. hàng 3. ô tính 4. dữ liệu

II. (1,0 điểm) Mỗi câu nối đúng đạt 0,25 điểm

1. C 2. A 3. E 4. B

II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm) Câu 1. (2,0 điểm)

* Cách điều chỉnh độ rộng của cột: {Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm}

B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải tên cột cần tăng hay giảm độ rộng.

B2: Kéo thả chuột sang phải để tăng (hay sang trái để giảm) độ rộng cột.

* Cách điều chỉnh độ rộng của hàng: {Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm}

B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải tên hàng cần tăng hay giảm độ cao hàng.

B2: Kéo thả chuột lên trên để tăng (hay xuông dưới để giảm) độ cao hàng (HS có thể chọn cách làm khác)

Câu 2. (2,0 điểm)

* Viết biểu thức toán học sang chương trình bảng tính : {Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm}

a. (10-5)2+ 4 x 5 => (10-5)^2 +4*5 b. (5 x 42) : 2 => (5*4^2) / 2

c. 2 + 75 x 4 => 2+7^5 *4 d. (15 + 5) x 4% => (15+5)*4%

(23)

Câu 3. (1,0 điểm)

a. Tính ĐTB :{Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm}

F4 = (8+9+8)/3 = 8,33 F5 = (9+9+10)/3 = 9,33

b. Xác định GTLN, GTNN : {Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm}

F6 = max(F4:F5) = 9,33 F7 = max(F4:F5) = 8,33

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 tại đây:

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền..D. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:..

Câu 2: (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống.. Khu vực các kí tự đặc biệt nằm trên hàng phím số. Tất cả thông tin trong m áy tính được lưu trữ dưới dạng các tệp B.

Để thụt lề đầu dòng, em đưa con trỏ chuột vào trước kí tự đầu tiên của đoạn văn bản rồi nhấn phím cách nhiều lầnB. Để thụt lề đầu dòng, em đưa con trỏ chuột vào trước kí

Chọn đáp án đúng nhất bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu Câu 1 : Đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông là gì?. Đứng đầu nhà nước là vua,

Hệ điều hành máy tính điều khiển tất cả các thiết bị phần cứng và mọi chương trình hoạt động trên máy tính.. Hệ điều hành máy tính chỉ

mặt trăng- mặt trời- trái đất Câu 3: Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của

Biết tổng số máy cuả đội thứ nhất và đội thứ hai nhiều hơn hai lần số máy của đội thứ ba là 1 máy và năng suất của các máy như nhau.. Câu 8

Peace Corps volunteers build bridges of cross-cultural understanding with people of other countries1. They help people from other countries learn more about who

Câu 1 (2đ) Trình bày nguyên nhân và hậu quả của ô nhiểm không khí ở đới ôn hòa Câu 2 (2đ) Trình bày nguyên nhân và biện pháp khắc phục của hiện tượng hoang mạc hóa ngày

Việc tập trung trồng cây công nghiệp mà không chú trọn cây nông nghiệp, các nước Châu Phi sẽ có hệ quả gì?. trồng Cây Loại cây Phân bố Hình thức

Đang làm việc trên trang tính, để mở thêm một bảng tính mới ta làm sao1. Mở

D)Bên trong các hoang mạc đới nóng có nhiệt độ cao quanh nămA. Câu 4: Diện tích các hoang mạc có

- Tồn tại còn 1 số người dân thực hiện chưa tốt việc bảo vệ môi trường sống của cây trồng vì sau khi sử dụng các biện pháp chưa sử lí triệt để những loại hoá chất hoặc

- Phân hữu cơ, phân lân dùng để bón lót vì các chất dinh dưỡng trong phân thường ở dạng khó hòa tan phải có thời gian để phân bón phân hủy thành các chất hòa tan cây

- Cần phải bón phân cho cây trồng trong quá trình trồng trọt vì làm như vậy để cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây để cây có thể phát triển

Ta thực hiện sao chép nội dung công thức trong ô D3 sang ô D4 thì kết quả của ô D4 sẽ là:.. Công thức nào đúng trong các công thức sau

Nêu tên các hàm tính: Tổng, giá trị trung bình, hàm xác định giá trị lớn nhất, hàm xác định giá trị nhỏ nhất.. Cho bảng tính

Địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được phân cách nhau bởi dấu :D. Địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái

Thống kê được các ô lớn nhất (max), nhỏ nhất (min) các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp... Sử dụng được hàm Average tính được cho cột

Viết đúng cú pháp các hàm, sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô tính, cũng như địa chỉ các khối trong côngA. Vận dụng các hàm vào

11 - Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hay giảm dầnA. Mặc định, thứ tự của cột có dữ

Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ cột minh họa tổng doanh số của từng người bán hànga. Xem trước khi in và điều chỉnh vị trí của các dấu ngắt trang( nếu cần) để có