• Không có kết quả nào được tìm thấy

(1)MỤC LỤC L

Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "(1)MỤC LỤC L"

Copied!
50
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Ơ N

Ch

CH

 • ơ

TỔNG QUAN VỀ HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ

KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 • Chính quyền
 • Cơ quan thuộc Chính quyền
 • Các bộ, Các cơ quan ngang bộ
 • Ủy ban nhân dân các cấp

Ở trung ương có Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do nhân dân trực tiếp bầu ra, có nhiệm kỳ 5 năm. Chính quyền địa phương (cấp tỉnh, huyện và thành phố) có một Volksraad do người dân bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 5 năm.

Hội đồng nhân dân bầu ra Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp tạo thành hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam. Quản lý công tác của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, xây dựng, kiện toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước thống nhất từ ​​Trung ương đến cơ sở; lãnh đạo hoạt động kiểm tra của Hội đồng nhân dân đối với việc thực hiện các văn bản do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.

Ủy ban nhân dân do Volksraad bầu ra là cơ quan chấp hành của Volksraad, cơ quan quản lý địa phương của bang, chịu trách nhiệm trước Volksraad cấp trên và các cơ quan chính quyền cấp trên. Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tuân theo Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan chính quyền cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp để bảo đảm việc thực hiện các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội. và thực hiện các chính sách khác tại chỗ. UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và giúp bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở.

Cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện nhiều nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban. và phù hợp với quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND là cơ quan tham mưu, giúp UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện nhiều nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của UBND cùng cấp và theo quy định của pháp luật. pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ trụ sở chính đến cơ sở.[21]

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ

 • Công tác hành chính
  • Nhiệm vụ chính của Cơ quan nhà nước
  • Công tác hành chính
  • Nhiệm vụ giao dịch hành chính
 • Giao dịch hành chính trực tuyến
  • Giao dịch hành chính thông thường
 • Khái niệm về hành chính điện tử
 • Các giao dịch hành chính điện tử trong cơ quan nhà nước
  • Các dịch vụ công
  • Các loại hình giao dịch hành chính điện tử của cơ quan nhà nước

Chính phủ điện tử là việc cơ quan nhà nước sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông để thực hiện các giao dịch hành chính trực tuyến nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. , các tổ chức xã hội và các cơ quan nội bộ chính phủ. Giao dịch hành chính điện tử sử dụng công nghệ mới như hạ tầng công nghệ thông tin, mạng máy tính và quan trọng nhất là mạng Internet làm nền tảng quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước để cung cấp dịch vụ cho toàn đô thị. Giao dịch hành chính điện tử kết nối các cơ quan công quyền trong hoạt động, cung cấp, chia sẻ thông tin và phối hợp để mang lại giá trị tốt nhất trong việc cung cấp dịch vụ công với chất lượng tốt nhất, mới nhất trên môi trường điện tử.

Khách hàng của Burger thường lựa chọn dịch vụ tốt nhất cho cuộc sống. Các cơ quan hành chính trở thành trung tâm kết nối thông tin, giúp đỡ, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc lựa chọn và thực hiện các dịch vụ hành chính. Nghị định 86/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ tại Điều 9 về quản lý nhà nước đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực.

Theo nghị định trên, công vụ là hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính nhà nước. Dịch vụ công là loại hình dịch vụ do Nhà nước (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho các tổ chức, đơn vị ngoài Nhà nước thực hiện dưới sự giám sát của Nhà nước. Các dịch vụ do giao dịch G2B cung cấp cũng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ở cấp độ cao hơn, các dịch vụ G2B bao gồm mua sắm điện tử và trao đổi trực tiếp giữa chính phủ và nhà cung cấp để mua hàng hóa và dịch vụ. Các dịch vụ và giao dịch trong quan hệ giữa chính phủ và nhân viên như bảo hiểm, dịch vụ việc làm, trợ cấp thất nghiệp, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, v.v.

SỐ SƠ ĐỒ THỎA THUẬN KHÓA BÍ MẬT DÙNG TRONG

VẤN ĐỀ THOẢ THUẬN KHOÁ BÍ MẬT

SƠ ĐỒ THỎA THUẬN KHÓA BÍ MẬT DIFFE HELLMAN

Biết bA và bB để tính KA,B là bài toán Diffie-Hellman tương đương: biết αamodp. Đây là một vấn đề tương đương với vấn đề logarit rời rạc hoặc vấn đề phá vỡ chữ số ElGamal. Hệ thống phân phối khóa Diffie-Hellman được thảo luận trong phần trước có thể dễ dàng được chuyển đổi thành một giao thức để trao đổi trực tiếp (hoặc thỏa thuận) các khóa giữa những người dùng mà không cần sự can thiệp của TA đóng vai trò là người điều hành hoặc phân phối khóa.

Kết hợp Giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman bằng cách thêm một điều phối viên TA để có được hệ thống phân phối khóa Diffie-Hellman, như được mô tả trong Phần 7.2.1, là một giải pháp như vậy. Tuy nhiên, nếu vai trò giới hạn của TA không được hoàn thành, TA có thể được chỉ định vai trò xác thực yếu hơn không liên quan gì đến khóa, chẳng hạn như xác minh thuật toán xác minh chữ ký của người dùng và chính thông tin khóa (cả riêng tư và công khai) được trao đổi trực tiếp giữa những người sử dụng. Với giải pháp TA bị hạn chế cao này, chúng tôi có được giao thức sau.

Mỗi người dùng A có ID nhận dạng (A) và sơ đồ chữ ký với thuật toán ký sigA và thuật toán xác minh verA. TA cũng có vai trò xác thực nhưng không cần xác thực bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc tạo khóa mật mã của người dùng (dù là riêng tư hay công khai) mà chỉ cần xác thực một lượng nhỏ thông tin liên quan khác như thuật toán xác minh chữ ký của người dùng. Về thông tin liên quan đến việc tạo khóa mật mã, người dùng sẽ trao đổi trực tiếp với nhau.

TA cũng có sơ đồ chữ ký riêng, bao gồm thuật toán chữ ký sigTA và thuật toán xác minh (công khai) verTA. Nếu tất cả các bước đó được hoàn thành và các phép kiểm tra đều đúng thì giao thức kết thúc và cả A và B đều nhận được khóa công khai K.

SƠ ĐỒ THỎA THUẬN KHÓA BÍ MẬT BLOM

TT: Không người dùng nào có thể xác định thông tin chính của hai người dùng khác. Bởi vì đây là các hệ số của đa thức gw(x) mà TT gửi cho W. Chúng ta sẽ chỉ ra rằng thông tin mà W biết là phù hợp với một giá trị tùy ý t p Z của khóa Ku,v. Xét phương trình ma trận sau: Vì rw là ru và rw là rv nên định thức của ma trận hệ số là khác không.

Do đó, phương trình ma trận có nghiệm duy nhất cho a, b, c. Nói cách khác, bất kỳ giá trị t nào trong p Z đều có thể được lấy làm khoá Ku,v. b). Do đó, chúng có bốn phương trình trong đó ba ẩn số là ẩn số và dễ dàng tính được các nghiệm duy nhất cho a, b, c.

NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH PHÂN PHỐI KHÓA BLOM VỚI K > 1

 • Cấu hình hệ thống
 • Các thành phần của chương trình
 • Chương trình
 • Hướng dẫn sử dụng chương trình

Trước khi chạy chương trình nhấn F9 để kiểm tra lỗi + Nếu không có lỗi nhấn CTRL+F9 để chạy chương trình.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Thấy được tầm quan trọng của vấn đề, nghiên cứu này sẽ cung cấp một phương pháp mô hình hoá hỗ trợ việc phân tích các yếu tố tác động đến quyết định thuê

Đánh giá về chất lượng dịch vụ công trực tuyến mà KBNN cung cấp thì đã đảm bảo tính thông suốt, đường truyền ổn định, đảm bảo an toàn, quy định

Khi được chiếu sáng pin có khả năng biến trực tiếp năng lượng ánh sáng thành điện năng qua việc làm giải phóng nhiều điện tử trong lòng chất bán dẫn và cung cấp

Hồ Chí Minh là 2 đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước, tập trung nhiều trường đại học, bệnh viện hàng đầu; các dịch vụ bảo hiểm, tư vấn, quảng

*Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu được và sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh

 Ví dụ điển hình cho những giao dịch này là những trang web bán hàng qua mạng, ở đó, khách hàng là người dùng cuối có thể đặt mua sản phẩm và dịch vụ trực tiếp từ

Theo đó, ngoài tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu tại Luật Quản lý, sử dụng

Khi đó, nhà nước chỉ tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; quốc phòng, an ninh; lĩnh vực độc quyền tự