LTVC4-TUẦN 31-THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

26  Download (0)

Full text

(1)

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

(2)

1. Đọc cặp câu sau và cho biết chúng có gì khác nhau.

I. Nhận xét

a) I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

b ) Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu b?

3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu b ý nghĩa gì?

(3)

- I-ren là một nhà khoa học nổi tiếng người Pháp.

Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1897 .

Mất ngày 17 tháng 3 năm 1956

( 58 tuổi).

(4)

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong các câu sau:

a, I – ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

b, Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I – ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

(5)

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

Luyện từ và câu

a, I – ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

b, Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I – ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

Hai câu trên có gì khác nhau?

?

CN VN

CN VN

(6)

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

Kết luận:

Câu b có thêm hai bộ phận được in nghiêng.

(7)

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I – ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu sau?

?

(8)

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

Vì sao I – ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng?

Nhờ đâu I – ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng?

Khi nào I – ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng?

?

Các bộ phận in nghiêng trả lời cho câu hỏi gì?

(9)

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

Các phần in nghiêng trả lời cho câu hỏi: Vì sao? Khi nào?

Kết luận:

(10)

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

?

Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu b ý nghĩa gì?

Kết luận:

Hai phần in nghiêng trên bổ sung ý nghĩa về nguyên nhân và thời gian.

(11)

GHI NHỚ

1. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,…

của sự việc nêu trong câu.

2. Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi:

Khi nào?, Ở đâu?, Vì sao?, Để làm gì?

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

(12)

Bài 1: Tìm trạng ngữ trong các câu sau

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

a, Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.

Võ Quảng

b, Trong vườn, muôn loài hoa đua nở.

Xuân Quỳnh

c, Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách làng Mỹ Lý hơn mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt.

Theo Thanh Tịnh

(13)

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

a, Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.

Võ Quảng

Trạng ngữ xác định:

thời gian

Trạng ngữ trả lời cho câu hỏi:

Khi nào?

Bài 1: Tìm trạng ngữ trong các câu sau

(14)

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

b, Trong vườn, muôn loài hoa đua nở.

Xuân Quỳnh

Trạng ngữ trả lời cho câu hỏi:

Ở đâu?

Trạng ngữ xác định:

nơi chốn

Bài 1: Tìm trạng ngữ trong các câu sau

(15)

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

c, Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách làng Mỹ Lý

hơn mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt.

Theo Thanh Tịnh

Bài 1: Tìm trạng ngữ trong các câu sau

(16)

2. Viết một đoạn văn ngắn từ 3

đến 5 câu kể về một lần em được

đi chơi xa, trong đó có ít nhất một

câu dùng trạng ngữ.

(17)

Trò chơi

(18)

Luật chơi

- Chia lớp thành 2 đội.

- Mỗi đội sẽ chọn 1 bức tranh và trả lời các câu hỏi

tương ứng để tìm ra bí ẩn phía sau. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm.

- Nếu trả lời sai đội kia sẽ giành quyền trả lời.

- Có 1 bức tranh may mắn. Đội nào chọn trúng sẽ không phải trả lời câu hỏi vẫn được 10 điểm.

-Đội được nhiều điểm hơn sẽ là đội thắng cuộc.

(19)

1

6 5

4

2 3

(20)

1. Đặt một câu có trạng ngữ với bức tranh này.

(21)

2. Đặt câu hỏi cho trạng ngữ trong câu sau:

“ Chiều chiều, tôi thường ra đầu bản nhìn lên những vòm cây trám ngóng chim về.”

Theo Vi Hồng, Hồ Thủy Giang

Khi nào tôi thường ra đầu bản nhìn lên

những vòm cây trám ngóng chim về?

(22)

3. “ Trên ngọn, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên.”

Nguyên Hồng Xác định trạng ngữ và cho biết trạng ngữ xác định cái gì?

?

Trạng ngữ: Trên ngọn Xác định: Nơi chốn

(23)

4. Trạng ngữ trong câu “ Lúc hoàng hôn, Ăng – co Vát thật huy hoàng.” là ……

Theo Những kì quan thế giới

Lúc hoàng hôn

(24)

5. Chúc mừng bạn đã

may mắn được 10 điểm.

(25)

6. Thêm trạng ngữ cho câu sau:

“Nụ mai mới phô vàng.”

Mùa xuân và phong tục Việt Nam

- Sắp nở - Mùa xuân

(26)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in