TLV 2 - Tuần 19 - Đáp lời chào, lời tự giới thiệu

Download (0)

Full text

(1)
(2)

1.Chị Hưương đang nói gì?

Chào các em!

2. Nếu là các con, các con sẽ nói gì?

Chúng em chào chị ạ.

(3)

1.Chị Hư ơng nói tiếp gì nữa?

Chị tự giới thiệu về mình:Chị tên là Hư ơng. Chị đ ược Cử

đến phụ trách Sao của các em Nếu là các con con sẽ nói gì ?

Ôi, thích quá! Chúng em mời chị vào lớp ạ.

(4)

Khi muèn lµm quen víi ng ư êi kh¸c chóng ta cÇn lư­u ý ®iÒu g×?

Khi muèn lµm quen víi ng ư êi kh¸c

chóng ta cÇn lư­u ý ®iÒu g×?

(5)

Khi tự giới thiệu về mình chúng ta cần có thái độ nh ư thế nào?

Khi tự giới thiệu về mình chúng ta

cần có thái độ nh ư thế nào?

(6)

Nãi n¨ng lÞch sù chÝnh lµ t«n träng ng ưêi kh¸c vµ t«n träng b¶n th©n m×nh.

Nãi n¨ng lÞch sù chÝnh lµ t«n träng ng ưêi

kh¸c vµ t«n träng b¶n th©n m×nh.

(7)

2.Ghi lời đáp của em trong mỗi trư ờng hợp sau:

Có một ngư ời

đến nhà em, tự giới thiệu:

“Chú là bạn của bố cháu.

Chú đến thăm bố mẹ cháu.”

a. Nếu bố mẹ em có nhà a. Nếu bố mẹ em có nhà

b. Nếu bố mẹ em đi vắng b. Nếu bố mẹ em đi vắng

Lời đáp của em

Chỏuưchàoưchỳ.ưChỳưchờưbốư

mẹưchỏuưmộtưlỏtưạ.

Chỏuưchàoưchỳ.ưTiếcưquỏ,ưbốư

mẹưchỏuưvừaưđi.ưLỏtưnữaưchỳư

quayưlạiưcúưđượcưkhụngưạư?

(8)

ư3.Viết lời đáp của Nam:

ư-ưChào cháu.

- Cháu chào cô ạ. thư a cô, cô hỏi ai ạ ?

ư- Cháu cho cô hỏi: đây có phải nhà bạn Nam không?

- Dạ, đúng ạ.

ư

- Tốt quá. Cô là mẹ của bạn Sơn đây.

- A, cô là mẹ của bạn Sơn ạ? Th ưa cô, cô có việc gì bảo cháu ạ.

ư

- Sơn bị sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin

phép cho sơn nghỉ học.

(9)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in