Đề giao lưu HSG Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Hà Trung – Thanh Hóa

Download (0)

Full text

(1)

UBND HUYỆN HÀ TRUNG ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HOÁ CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022-2023

Môn:

TOÁN 7

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 05 câu, 01 trang

Câu I:(4,0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) 7

3 15 20 34 19 21

7 34

15+ + +

= A

b) 2 .3 6 .20

6 . 2 9 . 4

8 8 10

9 4

5

+

= − B

c)

8 5 6 5 4 5

4 1 3 1 2 1

13 5 11

5 4 5

13 3 11

3 4 3

+

− +

− + +

− +

= C

d) 1147

1 775

1 475

1 247

1 91

1

+

+

+

+

= D

Câu II:(4,0 điểm) 1. Tìm x biết:

a,

22 1 21 2 2:

31 x =

b,

2022 1 2021

2 2020

3 2019

4 + − = − + −

x x x

x

2. Cho a, b, c là ba số thực khác 0, thoả mãn điều kiện:

b b a c a

a c b c

c b

a+ − = + − = + −

.

Hãy tính giá trị của biểu thức

 

 +



 

 +



 

 +

= b

c c

a a

B 1 b 1 1

Câu III:(4,0 điểm)

1) Tìm giá trị nguyên dương của x và y, sao cho: . 2) Tìm x; y; z biết: 2x = 3y; 4y = 5z và 4x - 3y + 5z = 7

3) Với n là số tự nhiên, chứng minh rằng: n2 +2022 không phải là số chính phương Câu IV:(6,0 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Các đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D và E cắt AB, AC lần lượt ở M, N.

a. Chứng minh rằng: DM = EN.

b. MN cắt BC tại I. Chứng minh I là trung điểm của MN.

c. Chứng minh rằng đường thẳng vuông góc với MN tại I luôn đi qua một điểm cố định khi D thay đổi trên cạnh BC.

Câu V:(1,0 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A= x2021+ x2022 + x2023

---- HẾT ----

1 1 1

x

+ =

y 5 Số báo danh

……….

(2)

1

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ

THI HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HOÁ CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: TOÁN 7

Hướng dẫn chấm này có 05 trang

Câu Nội dung Điểm

Câu I (4điểm) a)

7 3 15 20 34 19 21

7 34

15 + + +

= A

7

3 15 20 21

7 34 19 34

15 +

+

+

=

7

3 3 4 3

1 1 +

 − +

=

7 3 7 0 3

7 ) 3 1 ( 1

= +

=

+

+

=

0,25 0,25 0,25 0,25

b) 2 .3 6 .20

6 . 2 9 . 4

8 8 10

9 4 5

+

= − B

2 . 3 2 . 3 . 2 . 5 3 . 2 . 2 3 . 2

2 8 8 8 10

9 9 8 10

+

= −

5 . 2 . 3 3 . 2

3 . 2 3 . 2

10 8 8 10

9 10 8 10

+

= −

3

1 6

2 ) 5 1 ( 3 . 2

) 3 1 ( 3 . 2

8 10

8

10 = − = −

+

= −

0,5

0,5

c)

8 5 6 5 4 5

4 1 3 1 2 1

13 5 11

5 4 5

13 3 11

3 4 3

+

− +

− + +

− +

= C



 

 − + + + −



 

 − +



 

 − +

=

4 1 3 1 2 . 1 2 5

4 1 3 1 2 1

13 1 11

1 4 . 1 5

13 1 11

1 4 . 1 3

1

5 2 5 3+ =

=

0,5

0,5

d) 1147

1 775

1 475

1 247

1 91

1+ + + +

= D

37 . 31

1 31 . 25

1 25 . 19

1 19 . 13

1 13 . 7

1 + + + +

=

+ + + +

= 31.37

6 31 . 25

6 25 . 19

6 19 . 13

6 13 . 7 . 6 6 1

+ + + +

= 37

1 31

1 31

1 25

1 25

1 19

1 19

1 13

1 13

1 7 . 1 6

1

259 5 37

1 7 . 1 6

1 =

 −

=

0,25 0,25 0,25 0,25

(3)

2

Câu II (4điểm) a)

22 1 21 2 2:

31 x =

22 1 21 2 2:

7 x =

3 11 22 : 21 2 1 7

2x = =



=

 =



=

=

 −

3 4 3 7

3 1 11 2

3 1 11 2

x x x

x

Vậy 3

= 7

x hoặc

3

4 x=

0,5

0,5 b)

2022 1 2021

2 2020

3 2019

4+ = +

x x x

x

+ −

=

+

2022 1 1

2021 1 2

2020 1 3

2019

4 x x x

x

2022 23 2021

23 2020

23 2019

23+ = +

x x x

x

( )

0

2022 1 2021

1 2020

1 2019 . 1

2023 =

+

x

+

=

0

2022 1 2021

1 2020

1 2019 0 1

2023

x

x=2023. Vậy: x=2023

0,25

0,25 0,25 0,25 a)

+Nếu a+b+c 0

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có:

b b a c a

a c b c

c b

a+ − = + − = + − = a b c b c a c a b a b c

+ − + + − + + −

+ + = 1

a b c 1 b c a 1 c a b 1

c a b

+ − + = + − + = + − + = 2

=> a b b c c a

c a b

+ = + = + =2 Vậy a+b+c 0

Thì B = 1 b 1 a 1 c (b a c)( a b c)( )

a c b a c b

+ + +

+  +  + =

 

  =8

0.25đ 0.25đ 0.25đ

0.25đ

+Nếu a+b+c = 0 Thì: a + b = -c, b + c = -a, a + c = -b Hay: B = 1 b 1 a 1 c (b a c)( a b c)( )

a c b a c b

+ + +

+  +  + =

 

  = c. b. a

a c b

− − −

= -1 Vậy: a+b+c = 0

Thì B = - 1

0.25đ 0.25đ 0.25đ

0.25đ 1. (1.5 điểm)

(4)

3

Câu III (4.0

điểm) 5

1 1

1 + =

y

x

) 0 y

; 0 x ( 5

5 + =

x y xy

0 5 5 =

xy x y

25 ) 5 ( 5 ) 5

( =

x y y

25 ) 5 )(

5

( =

x y x - 5;y -5 Ư(25)=

  1; 5; 25

Ta có bảng sau:

x - 5 1 -1 5 -5 25 -25

y - 5 25 -25 5 -5 1 -1

x 6 4 10 0 30 -20

y 30 -20 10 0 6 4

Vì x, y là các số nguyên dương nên ta có

( ) (

x y;

6;30 ; 10;10 ; 30;6

) ( ) ( ) 

0,25 0,25 0,25 0,25

0,25

0,25 2. (1,5 điểm) Từ: 2x= 3y; 4y = 5z 8x = 12y = 15z

4 3 5

1 1 1 1 1 1

8 12 15 2 4 3

x y z x y z

= = = = = = 4 3 5 7 12

1 1 1 7

2 4 3 12 x y+ z = =

− +

x = 12.1 8= 3

2 ; y = 12. 1

12 = 1; z = 12. 1 4 15= 5

0.5 0.5 0. 5 3. (1,0 điểm) Vì n là số tự nhiên nên

n

2 là số chính phương do đó

n

2 có dạng

4 k

hoặc

4 k + 1

(

kN

)

Nếu n2 = 4k thì

n

2

+ 2022 4 = k + 2022 4. = ( k + 505 ) + 2

n2+

2022

không phải là số chính phương Nếu n2 =4k+1 thì

( )

2

2022 4 1 2022 4 2023 4. 505 2

n + = k + + = k + = k+ +

n

2

+ 2022

không phải là số chính phương KL: Vậy với mọi số tự nhiên n thì n2 +

2022

không phải là số chính phương

0,25 0,25 0,25 0,25

Câu IV (6.0 điểm)

O

I

N M

B H

C A

D

E

(5)

4

a) (2 điểm) Xét BDMCENcó:

)

; (

900 do MD BC NE BC NEC

MDB= =

BD=CE(gt)

MBD=NCE (=ACB) BDM =CEN (g.c.g)

DM =EN ( hai cạnh tương ứng) b) (2.0 điểm) Xét MDINEI có:

MDI =NEI =900 (do MDBC; NE BC) DM =EN (ý a)

DMI =ENI ( So le trong và MD // NE) MDI=NEI (g.c.g)

IM =IN ( hai cạnh tương ứng) Vậy I là trung điểm của MN.

c) (2,0 điểm) Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BC , O là giao điểm của AH với đường thẳng vuông góc với MN kẻ từ I

Cần chứng minh O là điểm cố định.

Nối O với B, C. Vì đường thẳng OA cố định nên cần chứng minh OC cố định hay OC AC.

Chứng minh: AHB=AHC( ch – gn) CAH

BAH=

( hai góc tương ứng)

Chứng minh OAB=OAC (c.g.c) OBA=OCA (1) Chứng minh OBM =OCN ( c.c.c) OBA=OCN (2) Từ (1) và (2) OCA=OCNOCA+OCN =1800

900

=

=

OCA OCN OC AC.

Vì AC cố định mà OCAC O là điểm cố định.

Vậy khi D di chuyển trên cạnh BC thì đường thẳng vuông góc với MN tại I luôn đi qua một điểm cố định.

0,5 0,25 0,75 0,25 0.25 0,25 0,5 0,25

0,5 0,25 0,25

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu V

(1.0 điểm)

Ta có: A= x2021+ x2022 + x2023 =

(

x2021+2023x

)

+ x2022

Do x2021+2023x x2021+2023x = 2 =2 với mọi x (1) và x2022 0 với mọi x (2)

Từ (1) và (2) suy ra: A=

(

x2021+2023x

)

+ x20222 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:

( )( )

2022 2022 2023 2021

0 2022

0 2023

2021 =

=

=

x

x x x

x x

Vậy Min A = 2 x=2022

0,25 0,25 0,25 0,25 Lưu ý: -Học sinh nếu làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

- Trong bài hình nếu học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không được chấm điểm.

--- HẾT ---

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in