• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hệ thống kiến thức Toán lớp 11 Học kì 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Hệ thống kiến thức Toán lớp 11 Học kì 1"

Copied!
76
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Đề thi học kì 1 – khối 11 Đề số 1

Thời gian: 90 phút

Câu 1: Phương trình: có các nghiệm là

A. B.

C. D.

Lời giải

Ta thấy cosx = 0 không thỏa mãn phương trình đã cho chia cả 2 vế của phương trình cho , ta được:

 

2 2 2

2 tan tan 1 tan 1 tan tan 2 0

tan 1 tan 2 4

arctan 2

x x x x x

x k

x

x x k

     

  

    

Chọn B.

Câu 2: Số nghiệm của phương trình trong khoảng là

A. 5 B. 7 C. 4 D. 6

Lời giải Ta có:

3 1 2

sin 3 cos 3

2 2 2

2 2

os .sin 3 sin . os 3x = sin 3

6 6 2 6 2

x x

c x c x

2 2

2sin xsin .cosx xcos x1

 

arctan 1 ;

2 2

x k x k k

; arctan

 

2

 

x 4 k x  k k

 

arctan 2 ;

x k x 4 k k arctan 2 ;

 

x k x 3 k k

cos2x

3 sin 3xcos3x 2

 ;

3 sin 3xcos3x 2

3 2

6 4 36 3

3 7 ,

3 2

6 4 36 3

x k x

k

x k x

 

 

(2)

nên Chọn A.

Câu 3: Phương trình tương đương với phương trình

A. B.

C. D.

Lời giải

Phương trình đã cho

Chọn A.

Câu 4. Cho đa giác đều n đỉnh, n Nn 3. Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 135 đường chéo.

A. n = 15 B. n = 27 C. n = 8 D. n = 18 Lời giải.

Đa giác lồi n đỉnh thì có n cạnh. Nếu vẽ tất cả các đoạn thẳng nối từng cặp trong n đỉnh này thì có một bộ gồm các cạnh và các đường chéo.

Vậy để tính số đường chéo thì lấy tổng số đoạn thẳng dựng được trừ đi số cạnh, với

 Tất cả đoạn thẳng dựng được là bằng cách lấy ra 2 điểm bất kỳ trong n điểm, tức là số đoạn thẳng chính là số tổ hợp chập 2 của n phần tử.

Như vậy, tổng số đoạn thẳng là Cn2

 Số cạnh của đa giác lồi là n

Suy ra số đường chéo của đa giác đều n đỉnh là 2 ( 3) 2

n

C n n n

23 25 17 31

; ; ; ;

36 36 36 36 36

x  

 

2 2 2 2

cos xcos 2xcos 3xcos 4x2

cos .cos 2 .cos5x x x0 sin .sin 2 .sin 4x x x0 sin .sin 2 .sin 5x x x0 cos .cos 2 .cos 4x x x0

2cos2x 1

 

2cos 22 x 1

 

2cos 32 x 1

 

2cos 42 x 1

0

       

cos 2x cos 4x cos6x cos8x 0 2cos3 cosx x 2cos7 cosx x 0

 

 

cosx cos3x cos7x 0 cos .2cos5 cos 2x x x 0 cos cos5 cos 2x x x 0

   

(3)

Theo bài ra, ta có ( 3) 135 2

n n

( )

2 3 270 18 3

n n n vi n

Chọn D.

Câu 5: Phương trình nào sau đây vô nghiệm

A. B. C. D.

Lời giải

Các phương trình ở các đáp án A, C và D có nghiệm.

Xét phương trình:

Vì nên phương trình vô nghiệm Chọn B.

Câu 6: Cho đường tròn . Ảnh của đường tròn qua phép ĐO là đường tròn có phương trình nào dưới đây?

A. B.

C. D.

Lời giải

Đường tròn có tâm và bán kính .

Gọi là ảnh của qua phép tâm và bán kính R’ = R = 3 .

Khi đó

Chọn B.

Câu 7: Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm của hai lần gieo là số lẻ

sin 2

x 3 2sinx3cosx4 tanx2017 1 sin 2

x3

2sinx3cosx4

 

2

2 2

4 2  3

  

C : x2

 

2 y1

2 9

 

C

x1

 

2 y2

2 9

x2

 

2 y1

2 9

x2

 

2 y1

2  9

x2

 

2 y1

2 9

 

C I

2;1

R3

   

0 ' 2; 1

D I I

 

C'

 

C D0

 

C' I' 2; 1

  

C' : x2

 

2 y1

2 9

(4)

A. B. C. D.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: (phần tử) Để tổng số chấm lẻ thì số cách chọn là: (cách)

Xác suất để tổng số chấm của hai lần gieo là số lẻ là:

Chọn A.

Câu 8: Tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

Lời giải

Điều kiện: 4x2    0 2 x 2 (*)

Với điều kiện (*) phương trình đã cho

2 2

2 2

3 0 3 3

0

4 0 4

4

x x x

x

x x x x

x x

 

   

3

 

0 3 3; 2

2 2

x x

x S

x x

    

Chọn D.

Câu 9: Điều kiện xác định của hàm số

A. B. C. D.

Lời giải

Điều kiện: sinxcosx0 1

2

P 3

P5 3

P 7 5

P 9

 

6.6 36

n   6.3 18

18 1 36 2 P

x3

 

4x2 x

0

2; 2;3

S   S  

2; 2

S

 

2 S

 

3; 2

1 sin cos

y x x

2 ,

x k k xk2 , k ,

x4 k k xk,k

(5)

2 sin 0

4 4

4 ,

x x k

x k k

   

  

Chọn C.

Câu 10: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai

A.

B.

C.

D.

Lời giải Chọn B.

Câu 11: Tập xác định của hàm số

A. B.

C. D.

Lời giải

Điều kiện sin 0

3 3 3

x x k x k

       

TXĐ: \ ;

D  3 k k

Chọn B.

Câu 12: Giải phương trình

 

sin sin 2

2

x k

x k

x k

 

 

   

 

cos cos 2

2

x k

x k

x k

 

 

   

 

tanxtan   x k k

 

cos cos 2

2

x k

x k

x k

 

   

cot 3

y x

\ 2 ;

3 k k

 

\ ;

3 k k

 

\ 2 ;

6 k k

\ ;

6 k k

4 4

4 sin xcos x 3 sin 4x2

(6)

A. B.

C. D.

Lời giải

Phương trình đã cho 4 sin

2xcos2x

22sin2xcos2x 3 sin 4x2

sin 22 3 1 1

4 1 3 sin 4 2 3 sin 4 cos 4 1 sin 4 cos 4

2 2 2 2

x x x x x x

      

4 2

1 6 6 12 2

sin 4 ,

7

6 2

4 2

6 6 4 2

x k x k

x k

x k x k

     

  

    

Chọn B.

Câu 13: Lớp 11A7 có 18 nam và 24 nữ. Chọn ngẫu nhiên hai học sinh để hát song ca. Xác suất để trong đó có ít nhất một nam là?

A. B. C. D.

Lời giải

Số cách chọn ngẫu nhiên 2 học sinh là: C422 861 (Cách)

Số cách chọn 2 học sinh để có ít nhất 1 nam là: 18.24C182 585 (Cách) Xác suất để có ít nhất 1 nam là: 585 195

861 287 Chọn B.

Câu 14: Giá trị nhỏ nhất của

A. 1 B. 7 C. -7 D. -3

7

4 2

7 ,

12 2

x k

k k x

  

   



4 2

, 12 2 x k

k k x

  

   



5

4 2

5 ,

12 2

x k

k k x

  

   



3

4 2

3 ,

12 2

x k

k k x

  

   



236 287

195 287

92 287

51 287

4 3cos 2

y  x

(7)

Lời giải

Ta có: cos 2x  1 3cos 2x    3 y 4 3cos 2x  4 3 1. Vậy GTNN của y1 khi cos 2x 1 2xk2  x k Chọn A.

Câu 15: Cho tập .Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có bốn chữ số đôi một khác nhau?

A. 2048 B. 420 C. 840 D. 750

Lời giải

Gọi số tự nhiên có 4 chữ số thỏa mãn đề bài là abcd +) Nếu d 0 thì số cách chọn abc là: A73 210 (cách)

+) Nếu d

2;4;6

thì a có 6 cách chọn số cách chọn là bc là A62 Trong trường hợp này có: 3.6.A62 540 (cách)

Số các số thỏa mã đề bài là: 210540750 (số) Chọn D.

Câu 16: Cho đường thẳng . Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng :

A. B. C. D.

Lời giải

Thay x      1 t 1 y 5 điểm

1;5

d Chọn A.

Câu 17: Một tổ gồm 7 nam và 6 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực nhật sao cho có ít nhất 2 nữ?

A. B.

C. D.

0;1;2;3;4;5;6;7

A

 

: 2 ,

 

3 2

x t

d t

y t

  

  

 

d

1;5

 

 2; 3

  

2;3

 3; 1

C72C65

 

C17C63

C64

C C72. 62

 

C C71. 63

C64

2 2

11. 12

C C

C75 C64

 

C76 C63

C62

(8)

Lời giải

Có các cách chọn sau:

+) 2 nữ, 2 nam C C62 72 (cách) +) 3 nữ, 1 nam C C63 17 (cách) +) 4 nữ C64 (cách)

Theo quy tắc cộng, số cách chọn là:

C C62 72

 

C C63 71

C64 (cách)

Chọn B.

Câu 18: Phương trình có nghiệm là

A. B.

C. D.

Lời giải

Phương trình đã cho cos 1 2 2 ,

2 3

x x k k

     Chọn A.

Câu 19: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục là phép đồng nhất

B. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự ta được phép đồng dạng.

C. Phép đồng dạng là một phép dời hình.

D. Phép vị tự là một phép dời hình.

Lời giải Chọn B.

Câu 20: Cho 2 đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất lấy 7 điểm phân biệt, trên đường thẳng thứ hai lấy 9 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác có các đỉnh thuộc tập 16 điểm đã lấy trên hai đường thẳng trên?

A. 560 tam giác. B. 270 tam giác. C. 441 tam giác. D. 150 tam giác.

2cosx 1 0

 

2 2 ,

x  3 k k 2 ,

 

x  3 k k

 

3 2 ,

x   k k 2 ;2 2 ,

 

3 3

x k k k

(9)

Lời giải

TH1. Lấy 2 điểm thuộc d1; 1 điểm thuộc d2C C72. 91 tam giác TH2. Lấy 1 điểm thuộc d2; 2 điểm thuộc d1C C71. 92 tam giác Vậy số tam giác cần tìm là C C72. 91C C17. 92 441

Chọn C.

Câu 21: Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả. Tính xác suất để hai quả đó cùng màu

A. B. C. D.

Lời giải

Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu trong 5 quả cầu có C52 cách TH1. 2 quả cầu lấy ra cùng màu trắng C32 cách TH1. 2 quả cầu lấy ra cùng màu đen C22 cách Vậy xác suất cần tính là

2 2

3 2

2 5

2 5

C C

P C

Chọn D.

Câu 22: Giá trị nhỏ nhất của hàm số

A. B. C. D.

Lời giải

Ta có sin cos 2 sin

x x x4

1 sin 1; 2 sin cos 2

x 4 x x x

      

Khi đó 2 2 2

sinxcosx

 2 2 2 2  y 2 2 Chọn C.

3 5

1 5

3 10

2 5

2 sin cos y  x x

2 2  2 2 2 2  2 2

(10)

Câu 23: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp ba lần. Gọi A là biến cố

“Có ít nhất hai mặt sấp xuất hiện liên tiếp” và B là biến cố “Kết quả ba lần gieo là như nhau”. Xác định biến cố

A. B.

C. D.

Lời giải

Phần tử của biến cố B là B

SSS NNN;

Phần tử của biến cố A là A

SSN SSS NSS; ;

. Vậy A B

SSS SSN NSS NNN, , ,

Chọn C

Câu 24: Trong cho và điểm . Tìm ảnh của A qua phép ?

A. B. C. D.

Lời giải

Ta có

   

'

 

'

1 2

' ' 2;1 ' 3;4

3 1

A v

A

T A A AA v x A

y

 

    Chọn D.

Câu 25: Có hai chiếc hộp: Hộp thứ nhất chứa bốn bi xanh, ba bi vàng; Hộp thứ hai chứa hai bi xanh, một bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một viên bi. Xác suất để được hai bi xanh là;

A. B. C. D.

Lời giải

Lấy 1 bi từ hộp thứ nhất có 7 cách, 1 bi từ hộp thứ hai có 3 cách n

 

 7.321 Lấy 1 bi xanh từ hộp thứ nhất có 4 cách, 1 bi xanh từ hộp thứ hai có 2 cách

 

4.2 8

n X

AB

, , , ,

A B SSS SSN NSS SNS NNN A B

SSS NNN,

, , ,

A B SSS SSN NSS NNN A  B

mp Oxy v

 

2;1 A

 

1;3 Tv

1;2

 

 1; 2

 

1; 2

  

3;4

3 5

26 21

8 21

4 7

(11)

Vậy xác suất cần tính là

 

 

218

P n X

n

Chọn C.

Câu 26: Biết n là số nguyên dương thỏa mãn Cn31An2 14

n1

. Giá trị của n là:

A. 15 B. 16 C. 14 D. 12

Lời giải

Phương trình

   

     

3 2

1

1 ! !

14 1 14 1

2 !.3! 2 !

n n

n n

C A n n

n n

 

        

 

2

1 1 1

1 14 1 14

6 6

1 6 84 5 84 0 12

n n n n n

n n n n

n n n n n n

     

    

Chọn D.

Câu 27: Trong mặt phẳng, với hệ tọa độ , cho điểm . Phép tịnh tiến theo véctơ biến M thành điểm

A. B. C. D.

Lời giải

Ta có

 

' '

' '

1 2 3

' '

3 4 1

M M

v

M M

x x

T M M MM v

y y

 

     Vậy M' 3;1

 

Chọn C.

Câu 28: Trong cho đường thẳng d có phương trình . Ảnh của đường thẳng d qua phép biến đường thẳng d thành đường thẳng có phương trình là:

A. B. C. D.

Lời giải

Oxy M

1; 3

 

2;4

v

 

' 1;7

M M' 3;2

 

M' 3;1

 

M'

 1; 7

mp Oxy 3x  y 3 0

O; 2

V

3x y 3 0

    3x  y 6 0 3x  y 6 0 3x  y 3 0

(12)

Gọi d’ là ảnh của d qua phép VO; 2 phương trình

 

d' : 3x  y m 0 Gọi A

   

1; 0 d VO; 2

 

A A'OA' 2OA 

2;0

A'

2;0

Mặt khác A'

 

d' suy ra 3.

 

     2 0 m 0 m 6.

Vậy

 

d' : 3x  y 6 0 Chọn B.

Câu 29: Lớp 11A7 có 18 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Thầy chủ nhiệm cần chọn 10 học sinh để luyện tập vũ khúc sân trường. Hỏi thầy chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn 10 học sinh sao cho có ít nhất 1 học sinh nữ?

A. B. C. D.

Lời giải

Lớp học có tất cả 42 học sinh

Số cách chọn 10 học sinh từ 42 học sinh là C1042

Giả sử trong 10 học sinh được chọn không có học sinh nữ có cách chọn Vậy số cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán là

Chọn B.

Câu 30: Hàm số tuần hoàn với chu kỳ là bao nhiêu?

A. B. C. D.

Lời giải

Hàm số y = sin 2x tuần hoàn với chu kì 1 2 2

T π π

Hàm số y = tan2x tuần hoàn với chu kì 2 2 T π

Do đó; hàm số đã cho tuần hoàn với chu kì T π Chọn D.

10

C18 C4210C1810 C4210C2410 C2410

10

C18

10 10

42 18

C C

sin 2 tan 2 y x x 3

T

T 2

2

T T

(13)

Câu 31: Giải phương trình

A. B.

C. D.

Lời giải Ta có

0

 

0

0

0 0 0

0 0

cot 4 20 1 cot 4 20 cot 60

3

4 20 60 .180

20 .45

x x

x k

x k

 

Chọn C.

Câu 32: Sắp xếp 5 người trong đó có An và Linh ngồi vào 5 ghế thẳng hàng. Xác suất để An và Linh không ngồi cạnh nhau là:

A. B. C. D. 3

5 Lời giải

Sắp xếp 5 người vào 5 ghế có cách

Giả sử An và Linh ngồi cạnh nhau, khi đó coi An và Linh là một phần tử + 3 người còn lại ngồi vào ghế.

Khi đó, có cách sắp xếp để An và Linh ngồi cạnh nhau Vậy có cách sắp xếp để An và Linh không ngồi cạnh nhau

Chọn D.

Câu 33: Từ thành phố A tới thành phố B có 4 con đường, từ thành phố B tới thành phố C có 5 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A tới C qua B chỉ một lần.

A.9 B. 20 C. 1 D. 25 Lời giải

0

1

cot 4 20

3 x

0 0

35 90 ,

x k k x200k90 ,0 k

0 0

20 45 ,

x k k x300 k45 ,0 k

1 5

4 5

2 5

5! 120

2! 4!48 1204872 72 3

120 5

 P

(14)

Đi từ có 4 cách, đi từ có 5 cách.

Theo quy tắc nhân, đi từ có cách Chọn B.

Câu 34: Phương trình

A. B.

C. D.

Lời giải

Phương trình sin2x3sinx  2 0

sinx1 sin



x2

0

 

sin 1

sin 1 2

sin 2 2

x x x k k

x

    Chọn A.

Câu 35: Trong mặt phẳng cho đường thẳng d có phương trình: . Ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véctơ có phương trình:

A. B. C. D.

Lời giải

Gọi d’ là ảnh của d qua phép Tv phương trình

 

d' :x2y m 0 Gọi A

   

1;2 d T Av

 

A'AA' v

2; 1 

A' 3;1

 

Mặt khác A'

 

d' suy ra 32.1    m 0 m 1. Vậy

 

d' :x2y 1 0

Chọn D.

Câu 36: Phép vị tự tâm tỉ số biến đường tròn : thành:

A. B.

AB BC

AC 4 5 20

sin2x3sinx 2 0

 

2 2

x k k xk

k

 

2 2

x   k k xk2

k

Oxy x2y 3 0

2; 1

v

2 1 0

x y  x2y 3 0 2x4y 3 0 x2y 1 0

 

0;0

O 2

x1

 

2 y2

2 4

x2

 

2 y4

2 16

x4

 

2 y2

2 4

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Từ hai điểm hạ đường vuông góc xuống cùng một đường đường thẳng thì chúng song song với nhau và không cắt nhau, ta gọi những điểm này là những điểm bị mất. Tại mỗi

Do vậy chỉ cần qua một điểm bất kì nằm trong mặt phẳng ( ) P mà không thuộc đường thẳng b ta sẽ kẻ được một đường thẳng c song song với b cũng nằm trong mặt phẳng ( )

C. Cả ba mệnh đề đều sai. Tìm bán kính của đường tròn đó. Gọi là trọng tâm của tam giác đó. Thể tích của khối cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của tứ diện bằng?.

Vì hình hộp là hình lăng trụ có đáy là tứ giác và có 6 mặt nên thiết diện của hình hộp và mặt phẳng bất kì là một đa giác có nhiều nhất 6 cạnh. Hình bình hành.

Gọi H , K lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và AB và M là một điểm nằm trong hình thang ABCD sao cho đường thẳng K M cắt hai đường thẳng AD và CD.. Tìm thiết

Định nghĩa hình lăng trụ: Hình lăng trụ là một hình đa diện có hai mặt nằm trong hai mặt phẳng song song gọi là hai đáy và tất cả các cạnh không thuộc hai cạnh đáy

- Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến, nếu có, của chúng có thể trùng với một trong hai đường thẳng đó  B sai?. Nếu hai mặt

- Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến, nếu có, của chúng có thể trùng với một trong hai đường thẳng đó  B sai4. - Giả sử: p cắt a và

• Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng ( nếu có) cũng song song với đường thẳng đó...

Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong

+ Để khai thác tính chất đường trung bình trong tam giác, ta chú ý tới các yếu tố trung điểm có sẵn trong đề bài từ đó xây dựng thêm một trung điểm mới để thiết lập đường

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD... Gọi AE, AF là các đường phân giác trong của ∆ ACD và ∆ SAB.

Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến (nếu có) của hai mặt phẳng nói trên sẽ song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng

Hệ quả 2: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng song song với đường thẳng đó... Gọi G là trọng

a) Tìm giao điểm E và F của mặt phẳng (ICD) lần lượt với các đường SA, SB. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn AB. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD

 Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong

Để tìm tập hợp giao điểm I của hai đường thẳng thay đổi a, b ta chọn hai mặt phẳng cố định (α) và (β) cắt nhau lần lượt chứa a, b. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là tứ

Đáp án B sai vì ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó hoặc đồng quy hoặc đôi một song song hoặc trùng nhau (lý

Tìm giao điểm của MN với (SBD). Cho hình chóp S.ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác SCD. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N

- Hai đường thẳng đó cắt một đường thẳng thứ ba và tạo thành một cặp góc ở vị trí so le trong, so le ngoài hay đồng vị bằng nhau. - Hai đường thẳng đó cùng song

Tìm giao điểm của MN với (SBD). Cho hình chóp S.ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác SCD. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N

Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh SD tại điểm N. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SB. b) Tìm giao điểm P của SC và mặt phẳng (ADN). c) Kéo dài AN và DP cắt nhau

Quan sát hình ảnh một phần bản đồ giao thông ở thành phố Hồ Chi Minh, đọc tên một số đường phố và trả lời câu hỏi.. Hai đường phố nào gợi nên hình ảnh hai