Tuần 23 - Toán 4- Luyện tập chung tr131- Thùy Dung

15  Tải về (0)

Văn bản

(1)

LUYỆN TẬP CHUNG TOÁN LỚP 4

(Trang 131,132)

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ

A

(2)

Bài 1: Tính

2

3 + 5 4

 

3

5 + 9 8

 

3

4 2 7

 

11

5 4 3

a) b) c) d)

 

(3)

Bài 1: Tính

2

3 + 5 4

a)

   

¿ 12 8 + 15 12

 

¿ 23 12

3

5 + 9 8

b)

   

¿ 24 40 + 45 40

 

¿ 69 40

3

4 2 7

c)

   

¿ 21 28 28 8

 

¿ 13 28

11

5 4 3

d)

   

¿ 33 15 20 15

 

¿ 13 15

(4)

Bài 2: Tính

4

5 + 17 25

 

7

3 5 6

 

1

 

9

2 3

a) b) c) d)

 

(5)

Bài 2: Tính

4

5 + 17 25

a)

   

¿ 20 25 + 17 25

 

¿ 37 25

7

3 5 6

b)

   

¿ 14 6 5 6

 

¿ 9 6 = 3 2

1 + 2 3

c)

   

¿ 3 3 + 3 2 ¿ 5 3

 

9

2 3

d)

   

¿ 9 2 6 2

 

¿ 3 2

(6)

Muốn cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số, ta làm như thế nào?

Ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi

cộng hoặc trừ hai phân số đó.

(7)

Bài 3: Tìm x

𝑥 + 4

5 = 3 2

 

𝑥 3

2 = 11 4

 

25

3 𝑥 = 5 6

a) b) c)

 

(8)

Bài 3: Tìm x

𝑥 + 4

5 = 3 2

a)

 

¿ 3

2 4 5

 

¿ 7 10

 

𝑥

 

𝑥

 

𝑥 3

2 = 11 4

b)

 

𝑥

 

𝑥

 

¿ 11

4 + 3 2

 

¿ 17 4

 

25

3 𝑥 = 5 6 c)

 

𝑥

 

𝑥

 

¿ 25

3 5 6

 

¿ 45

6 = 15 2

 

(9)

Bài 4: Tính

12

17 + 19

17 + 8 17

 

2

5 + 7

12 + 13 1 2

a) b)

 

(10)

Bài 4: Tính

a) 17

8 17

19 17

12  

 17

19 

 

 

17 8 17

12   

17 20 17

19

17

39

(11)

Bài 4: Tính

b) 12

13 12

7 5

2  

15 31

 

 

  

 12

13 12

7 5

2

 3

5 5

2 12

20 5

2  

15 25 15

6

(12)

Bài 5: Trong giờ học tự chọn, lớp 4A có

số học sinh học Tiếng Anh và học sinh học Tin học.

Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

 

(13)

Tiếng Anh Tin học

𝟐 𝟓

  𝟑

𝟕

 

?

Bài 5:

TÓM TẮT:

Tiếng Anh:

Tin học : học sinh

Tiếng Anh và Tin học: . . .học sinh?

 

(14)

Bài giải

Bài 5:

Số học sinh học Tin học và Tiếng Anh chiếm số phần là:

𝟐

𝟓 + 𝟑

𝟕 = 𝟐𝟗 𝟑𝟓

 

(học sinh)

Đáp số: học sinh 𝟐𝟗

𝟑𝟓

 

(15)

CHÚC CÁC EM

CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại