Đề khảo sát Toán 9 năm 2021 - 2022 phòng GD&ĐT thành phố Thái Nguyên - THCS.TOANMATH.com

Tải về (0)

Văn bản

(1)

UBND TP THAI

NGUYEN

KIEM TRA

KHA9

sA1' HQC SINH LoP 9

pHoNG_q4q luc_yADAo rao Nim

hsc 202t _ 2022

MON: TOAN

Thdi gian ldm bdi: 120 philt, kh6ng ke thdt gion giao

di pO

mem

tra

gdm c6 01 trang, L0 cffu, m6i ceu 1,0 tli6m)

on

gA.r

Cflu

1. Kh6ng dirng mdy

tinh cdmtay,rut

ggn bi6u thric:

o:(# 4Jr*fi) Jr-Ji

Ciu2.Khdng dirng

mdy tinhcAm

tay,

hdy giinhQ phuong

trinh: {'*-^'= .'

lx+3Y = 4 Cffu 3. Cho phucmg

trinh

2x2

-6x+2m-5

=

0

(1)

v6i

m ld tham s6.

a) Gi6i phuong

trinh

(1)

v6i m:2.

b)

Tim gi|tactra

m dO phucmg trinh (1) c6 hai nghiQm phan biQt x,,

xr thohmdn t1 '

+

j-

= 6

xt

x2

t- r-

Ciu

4. Cho

bi6uthirc:

p

= 2^l*;9 -+! *2tU

+1'

voi x)

0,x

*4,x+9

x-54x +6 tlx -2

...lx

-3

a) Rirt ggn bi6u

thirc P.

b) Tim t?rt cit

gi|tri oia x

dC p >

f

.

C6u 5.

Cho ducmgthSng

(d):y =(r-2k)x+3. Tim ei6tri cirak

AC

ducrngthing (d)

cAt tryc hodnh tpi mQt di6m c6 hodnh dQ

bing

- 2.

C6u 6. Hdng ngey bpn Lan di hgc bdng xe dap, queng ducrng tu nha d6n trudng ddi 4 km.

H6m nay, khi dA di du-o.

c

1 km thi xe dap bi h6ng, ngay

lfp

tuc Lan di nhd d6n truong bdttg xe m6y v6i van t6c lon hon van t6c khi di xe dpp ld24 krnlh,

vi

th6 Lan ddd5n trudng s6m hcvn 10 phirt. Tinh vQn t6c cria bpn Lan khi <Ii hgc

bing

xe dpp.

Ciu

7. Cho tam gi6c

ABC

vu6ng

tai A dulng

cao

AH,

c6

AB : 9

cm,

AC :

12 cm.

Tinh dO dai cludng cao

AH,

dopn HC vd s,5 do g6c

B

(ldm trdn d6n d0).

,

Cffu 8. Cho tam gi6c

ABC

ngopi

titip

tlucrng trdn (O;

r),

Gqi

I

ld ti6p cli6m

cta

cpnh BC

v6i

duong trdn (O).

Ve

dudng

kinh IN, tiiip

tuy6n cria dudrng

trdn

(O) tai

N cit AB

vd

AC

lAn luqt tpi D vd E. Chimg minh

ring: DN

.

BI :

12.

Cffu 9. Cho hai ducrng tron (O) vd

(O')

c8t nhau tai

A

vd

B.

VC hinh binh henh OCO'B.

Chrmg

minh ring

ACIIOO'.

C6u

L0. Cho tam gi6c nhqn

ABC

nQi ti6p dudng tron (O). C6c ducrng cao

AD,

BE,

CF

.

(D e BC, E e AC, F e

AB)

cria

tam

gi6c chtnhau tpi H. Chrmg minh

.irg'

a) Tir gi6c AEFtr' nQi ti6p dugc mQt dudng trdn.

b) DE + DF', < BC.

--- n6t

Hq vd

ftn

thi

sinh;

...Sd bdo danh;

(2)

UBND THANH PHO THAI NGUYEN PHdNG GrAo DUC

vA

DAo

rAo

nuoxc nAN

cHAnn

KrEM

TRA

xuAo sAr cnAr LtIgI,{G

HQC SINH

LOP 9

naON

roAN

I. Hudng din

chung

- Gi6m kh6o cA, n6.n

vimg

y6u cAu cria hu6ng d6n ch6m OC Aann giq dring bdi ldm cria

thi

sinh.

Thi

sinh ldrm c6ch

kh6c

dap 6nn6u dirng vdn cho di6m

t6i

da.

- Khi

vQn

dpng

ddp

6nvd

thang

di6m,

gi6m kh6o cdn chir dQng,

linh

ho4t

v6i

tinh th6n tr6n trgng bdi ldm ctra hgc sinh.

- N6u c6 viQc chi

titit

h6a

di6m

cdc

y

cAn

phii

d6m b6o kh6ng sai lQch

v6i

t6ng di6m vd dugc th6ng nh6t trong todn hQi d6ng ch6m thi.

- Di0m todn bdi ld t6ng

di6m

diua cilc c6u hoi trong dO

thi,

ch6m di6m 16 d6n 0,25 vitkh6ng ldm trdn.

II. Dfp

rin n vir Ya

th

tha eIi6m

Bni N6i

dung Di6m

1

o:(Jt -3Jr.Jo)"0-J-s

=

(rJi -3nry. fi)

.",!-2

- Ji

=(-.lr.Jo) Jr-Ji

=

-Jr.J, *

Jto

.Ji - J5

=

-(Jr)' * Jn - J5

T: I:

:-l+lV)-V) .,

17

--l,-r!J

chf j:

IYdu

thi

sinh

ra luin

bw6c

,rili cins,

khbng

bi\n

d6t cho 0,5 ctiAm.

0,25

0,5

0,25

2

Vfly he phucrng

trinh

co nghiQm

(*;y)= ''/ \7'7) f+,+)

Chri

f:

.

+

Niiu

thf sinh

gidi

theo phwong phdp thii

itfing

vdn cho

iliiim

t6i ita;

+

Nila

thi sinhiW atug-MTCT, ia

nghiQm

itfing

cho 0.5 tti6m;

+

Nilu

th{ sinh

sirti ittiis nhtng khilng *ih

tuAn cho di6m

fii

cta.

lZ*-r=-3 lZ*-!:-3 lty--tt

< <>< <f<

lx+3y=4 l2x+6y=8 lx+3y=4

t rt I ll

lr'-- lt'--

^)' t ^)"

7

e1 e1

_

l.r=+-3.11 l*=:l lzlz

0,5

0,5

(3)

Ja

Phuong

trinh:

2x2

-6x+2m-5 - 0

(1)

v6i

m ld tham s6.

a)

V6i m:

2 ta c6 phucrng

trinh:

2x2

-6x -

1 = 0

A'=11>0

Phucrng

trinh

c6 hai nghiQm phAn biQt:

:+J1 3-d1

"r= 2 i xz=

Z

;

chf f:

+ Ndu thi

sinh tfnh

theo

L itfing

vdn cho itihm

fii

ita.

+ Nhu HS sfr d4ng

MTCT, ra

nghiQm drtng

thi

cho 0,25 iti6m.

0,25

0,25

b) Phucrng

trinh

(1) co hai nghiCm phdn biet khi:

A' > 0 <>3' -212m-5)> o <>

*.*

4

[.. + r,

:3

Ap dung dinh

li Vi-et

ta

co:

]

^ ^' z) -s

l.'''t':

2

Theo Ae Uai ta

c6: l*l -

6 <+

xt+

x2 = 6xrx,

xt

x2

e

3

-

U.2m-5

2

e2m-5=1 em-3(rlm)

Vfly

m:3

thoa mdn y6u cAu cira AC Uai.

0,25

0,25

4

a)

V6i x)

0,x + 4,x +

9 ta

co

,_ zJi-g _..,[+g *2Ji+l x-s.'[+6 Ji-z J*-s

2.,[i -g (Ji * 3XJ; - 3)

,

e^[;

+

r;1Ji -

zy

:Grxf=;-m-rxf5-@

_zJi -g -d; +sLd; -zL+eJ; +ttrJ; -zt (# - zt<Ji -e)

_z^,li -s -(*-s)+(z*-sJ; -z)

(#

-

2)(J; -z)

0,25

(4)

x-J;-2 (J,-zltJi-sl

r,,!*

-zl(Ji -

gl

'[i +t

r/x

-3

0,25

b)Voi x)0,x+4,x+9

p

>le p_

1

>o e

Vx

r

+1 _1 > o

e_J-ro

Jx -3 Jx -3

oJr-3>0<>r>9

K6t ho. p

v6i

di6u

ki6n

x

)

O,x

*

4,x

*9 taduoc

x >9 .

0,25

0,25

5

Vi

ducrng thdng (d) c6t trpc hoirnh tai di6m c6 hodnh d0 - 2, thay x =

-2 , !

= 0vdo phuong

trinh

dudng thEng ta dugc:

.l

(l-2k).(-2)+3:0 oO:;

.l _l

Vav 'J

k:-

thoa man veu cau.

4 '

0,25

0,5

0,25

6

Ggi

vfn

t6c cria b4n Lan

khi

di hgc bdng xe dpp

lir x

(km/h), (

x

> 0) Thdi gian hdng ngey Lan di xe dpp

tt

nhd d6n trucmg ta:

1

1fr)

x Thdi gian Lan

di

1 km bdng xe dpp

h: l(ko/h)

x Vpn tdc ctra xe m6y ld:

x+

24

(ko/h)

Thdi gian Lan di nhd xe m6y i16n truong

a ld: 4 x+24 =-16<mltr) x+24\

/

Vi

h6m nay Lan d6n truong sorn hon trinh:

10

phrit: I

SiO n6n ta c6 phucrng

4 (t 3 )

l

--l -r- l-

x [r, ,+Z+)-O 331

rr x+24

6

e

x2

+24x-432=O

[x

= l2 (rh6a min)

,'-O

t\

I

lx=-36

(loai)

L

0,25

0,25

0,25

0,25

(5)

Vpy hdng ngay Lan di hgc

bing

xe dpp

v6i vfn

t6c 12 km/h

7

Ap

dung h6 thuc lugng trong tam gi6c vu6ng

ta

c6:

1 1 1 1 r (S)'

HA' - A# * Atr: Cn n':

t

;.,J

e

AH

:7,2(cm)

X6t AAHC vu6ng tai H c6:

AC2

:

AH2 + uC2

1or

Pytago)

e HC JAc'-AH'

<+

HC ,[r' J J :

e.6(cm )

X6t AABC vu6ng tai

A

c6

tanll: AC124 =0=530 AB93

0,25

0,25

0,25

0,25

8

Ke

oH

LAB. X6t (o)

c6:

(1) Hai titip tuy6n

DN

vd

DH

cdt nhau tai

D = DN: DH

(2) Haitii5p tuy6n

BH

vd

BI cit

nhau tpi

B = BI : BH

Tir (1)

vd

(2)

suy

ra: fdD =90'

(g6c tpo

bdi

hai

tia ph6n

gi6c

cinhai

g6c kC bu).

Xdt LD)B

vu6ng tpi O c6

dulng

cao OH, 6p dpng hQ !hit9 luqng trong tarfl gi6c vu6ng

ta

c6; OH2 = DH.BH = DN.BI = 12

0,25

0,25

0,25 0,25

(6)

Chri

f: Thf sinh kh6ns

vE

hinh

khdne cho cli6m.

9

Gqi

I

ld giao di6m cria

OO'

vd BC.

Vi tf

gi6c

OCO'B

le hinh binh hdnh n6n

I

ld trung di6m ctra BC.

(O) va

(O') clt

nhau tai

A vi B

n6n

OO'

ld

dulng

trung

trgc

cria

thdng

AB.

Gqi

H

ld giao di6m cria

OO'

vd

AB + H

ld trung diOm cria

AB X6t AABC

c6

H vd I

lAn

luqt

ld trung di6m cria

AB vi BC

n6n ducrng trung binh

cta

AABC.

=HI ll

AC

Vfy AC ll OO'

(dpcm)

Chf f

:

Thi sinh

kh6ng vE

hinh

kh6ng cho tli6m.

do4n

HI

1e

0,25

0,25

0,25

0,25

10

a) Ta c6:

0,25

(7)

BEIAC=ffi=900 CFIAB=ffi:9OO

Tri gi6c

AEHF c6: frpL: trA:

eo"

V4y

tir

gi5^

AEHF

n6i ti6p ducrng trdn duhng kinh

AH

(dpcm). 0,25

b) Gqi

F'

ld di6m doi xung

voi

F

quaBC

=DF:DF';0 :fr (f)

Vi ATa: ffia:

eoo

=

AFDC n6i

ti6p = fl :6Ib

Vi ffiE:

ADB:900

= AEDB

n6i

titlp = pDc:6IL

3

D,

: EDC

(2)

Tir (1) vd (2) suy

ra: 0 :

EDa

=

D, + BDE

^

= EDC + BDE:1800

=

E, D,

F' thing

hdng.

Do d6: DE + DF

:

DE +

DF' :

EF'

Vi F vdF'd6i xirng quaBC n6n 6FB:BFC=900vd tu

giirc BFEC n6i tiep duong tron duong ,i

kinh

BC.

3

B, F, E, C,

F'

cirng thuQc dudng trdn

dulng

kinh BC.

Gqi

M

ld trung di6m cua canh BC.

X6t ducmg trdn

(M)

duong kinh BC co:

EF'

le dAy cung BC ld duong kinh

Do do:

EF'

<

BC eDE

+

DF <BC

(dpcm) Ddu

":" xiy

ra

khi D :M =

AABC cdn tai A.

Chri

y:

-

Thi sinh

khdng vE

hinh

khdng cho tli6m.

- y b): Thf sinh kh6ng x6t d6u $-D

xay

ra khi D =M vin

cho

eli6m

t6i

Aa.

0,25

0,25

Lu'u rt

: Hgc

sinh lcim cdch khtic ctfing vdn cho ttiOm

tili

cta.t

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại