Đề thi HSG Toán 9 năm 2015 - 2016 phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai - Bạc Liêu - THCS.TOANMATH.com

Tải về (0)

Văn bản

(1)

Ho vh t6n thi s Chfr ky girlm thi 1:

Sii Ueo danh:.

pHoNG GD&DT THI XA

GrA

RAr rY rnr

CHQN HSG

Lop

e VONG THJ ON CTTINH THTIC

(GOm 01 trang)

NAM

HQC 20ts - 2016

* Mdn

thi:

TOAN

* Ngiry thi: 27 1121201.5

* Thoi gian: 150 phrit (Kh6ng k€ thdt gian giao

di) EE

Cffu 1: (5

tli6m)

a)

Tim

sO

tg

nhi6n a, biSt o + 10

vd

a

-

79 liL c6c s6 chinh phucrng.

b) Cho:

B

= a3 + 5a;Y a e Z . Chung

minh: Bi6

Cdu 2z (5

tli6m)

a) Gi6i phucrng trinh:

(z* *r)G

=

r'

+ 2

b) Giei hQ phucrng trinh: {@,'

- +')(zo -')

= 2

lu' -2Y -r =3

Ciu 3:

(5

tli6m)

r-

Cho bieu thuc: A

= "l';3 r-24r -3

,(J; -3) Ji +t

-Gi-1-G

a) Rrit ggn bi6u

thtc

A.

b) Tinh gia

tri

cua bieu

thlc

A

voir -

4

- 2J;

.

c)

Tim giatrinho

nh6t ciua A.

C6u4: (5

tli6m)

Cho

dulng trdn

(O;

R), dubng kinh AB

=

2R. Gqi C ld trung

diiSm cira

OA,

qua C

kA

ddy

MN

vu6ng.g6c

v6i

OA.

Ldy

di6m

K ld m6t

diOm

tuy y

tr6n cung nhb

BM,

gAi

H

ld giao di6m crta

AK

vit MIt{. Chimg minh:

a)

Tri

giSc

AMOAI

ld hinh thoi.

b)

Tf fiac ACTN

n6i ti6p dugc.

c) Tinh AH .AK theo R.

d) X6c dinh

vi tri

oiua di6m

K

dc

(*u

+

KI{ + Na) dg giStri

lcrn nh6t vd-

tinh gi6

tri

l6n nh6t d6.

---

nnr

---

(2)

PHONG

GD&ET THI XA GIA RAI KV THI

CHQN HSG LOP 9 VONG

THI

# --NANi*nq.2ots-zor6

on cniNn rntlc

, . ' *M6nthi:TOAN

(G6m 05 trang)

TIUONG OAN

CTTAVT

Cflu NQi dung tIi6mS6

1

(5 tli6m)

a)

Ta

c6:

o + 10

vd

a

-

79

lil

c6c s6 chinh phucrng

[a+10

=m2

DAt:

' { , \Ym,n

e

N

[a

-79

=

n' avnz -n'=89

o(*-")(*+n) =3e Md: rn-n<rn+n

lm-n=l

-l

'lm,*n=89

L

( lrn,:4) .-

^) - )n=44

t

=a+I0=452

<3a=2015

0,5d

0,25d

0,25d.

0,25d 0,25d

0,5d

0,25d 0,25d

b)

Md:(a - r)o(a

+

r):O $ich

cria 3 so nguyOn li6n

titip)

Yd,:6ai6

= (, - 1)r(, *,)

+ 6ai6;Y a e

z

YAry

Bi6;YaeZ

Ta c6:

B=a3+5a

=(o'-a)+6a

=

(r-l),(0+1)+64

0,75d 0,5d 0,25d

0,25d, 0,5d

6,zsa

2 (5 rli6m)

a)

DK: r>0

Ta

c6: (z* *r)G

=

r'

+ 2

o *J-,(l; -r)-(J; - z)

= o

0,25d

0,5d

(3)

.= (G - r)(..1; -')

= o

le-2=o

el '

lrlr-1=0 el fr=l

l*=4

VQy: S = {r;+}

0,5d

0,5d

0,5d

0,25d

b)

[t'-+r)(za-*)=z lu'-2v-r=3

qa)(za

-,)

= 2

or)*(rr-,)=3

'-4a=*

y-tr=n

lm,.n = 2 Ta c6 hQ phucrng

trinh:] .

lrn+n

= J

rn=l n=2 m=2

n=l

f*:1 -.. fy'-4y=l lr=2y-l

1 .Thi: {u u el -

ln=2 lZr-r=2 lu=2l...l5

lm:2 fr' -

4u

:2 lr

= 2y

-l

1 .Thi:lr u el

fn=l l2r-r=l lu=2x'10

Hp phllcrng

trinh

c6 04 nghiQm

z+2Ji l*=z-2Ji f,=t+zJ6 f*=t-2J6

r- i1 .;1 .;1 r

2+tl5 lu =2-.lS lu =2+tl6 lu =2-tl6

Ta c6:

(

)v

12

I

t

It,,

L(,,

D6t:

<=

v6i

v6i

vOy:

!*=

[u=

0,25d

0,25d

0,25d

0,5d

0,5d

0,5d

0,25d

,- -.73 (5 dreml

a)

DK:z>0;r+9

t. . Z(Jr-t'

' I f\f -J \

r ct u\J. .n -

-

* -zJ* -z J* *r) .5

0,25d

(4)

rl; _3 2(G -,) Ji +t

:@;ry61--G;--G=

_ "J " - t - z(J " - t)' -(Ji . z)(Ji . i

(.6.r)(C-:)

*Ji-h+sJ;-z+

=@

_ (".s)(G-:)

-(.'6.r)(c-:)

, r+8 Y?y:A=---

r/r+1

0,25d

0,25d

0,5d

0,5d

0,25d

b)

Ta

<)

e

=

co

trl

=q-zJ'

6-,)'

.6 -r

r-zJt +s

co: lx

* =(

\

J;=

A-

-I4

..6-t*t

=+Ji-

z

0,5d 0,25d

0,25C,

0,25d 0,25d

c)

laCO: )=7

r+8

.'.lr

+t

=../, -l+-J--

o

r,/r + I

r-

'g

=1.lr+l+---2

tlr +l

Ap

dpng bdt dhngthric

C6si

cho 2 sO duong

rg

Vz +

l:----.

Ta duoc:

Vr+1 A>

2

Vay: Mi,nA-

4

o J* *l= +- e r -

4

tlr +l

0,25d 0,25d

0,25d,

0,25d

0,5d

(5)

4

(s tli6m)

0,25d

a)

Ta

c6: AB L

MI'{ tai C (gt)

= CM

=

CN = U!

(ducrng kinh vd d6y cung)

2\e

Mir:CA=CO=94 7 let)

=

AMOIV

la hinh binh

hdnh

(tir gi6c c6 2

ducmg ch6o c6t nhau tpi trung di6m m5i ducrng)

C6:OA

L MI{ tpi

C (gt)

= AMON li

hinh

thoi

(hinh binh henh c6 2 dudns ch6o vu6ng g6c)

0,25d

0,5d

0,25d

b)

XetBCHK

co:

BCH

=

90' (MI'{ L

AB t?i

O

aiu = sr'Ji.

nQi ti6p

chin nta

(O))

=

BCH +

BKH

= l80o

= BCHK

nOi ti6p dudne trdn duln s,kinh

BH

0,25d 0,25d 0,25d 0.25d

c)

Xdt2Avu6ng,4

CH

vitAKB

co :

BAK

chung

= AvuOngACH

cn

Avu6ngAKB AH AC

AB AK

= AH.AK

=

AB.AC 22

= AH.AK -- 2R.!

2 =

R'

(1 goc nhon) 0,.25d

0,25d 0,25d 0,25d

(6)

Ta

c6: LOAM; LOAI{

l}r c5c tam gi6c d6u

= MOI'{ =

l20o

- fritt

=

ffElv

=

+ffoN

2 = 600

(g6c

nQi

ti5p vd g6c d

tAm cirng 0,25d

, * I

chdn

MAN )

|

Xet LMBI{ co:

BM

=

Blr

(tinh ch6t ducrng trung

tryc)

I|

MBI{

=

600

|

> LMBN ddu

I

o,zsa

d)

| Ct

rrre *inh

tucrne

yly**

= NME

+

EMB

=

BMK

+

EMB

= 600

= NME

=

BMK

= LNME

=

LBMK(g-r-g)

= NE

=

BK (2

canhtucrng

ug)

=KM+KB=KE+EI{=KN

Md: Kl[

<

AB

(ducrng kinh ld ddy cung lcrn nh6t)

= KM

+

KB

+

KI'{

<

AB

+

AB

=

2AB

= 4R

Vay: ttar(Ntw

+

KN +

Na) = 4R

e l{K di

qua O

0,25d 0,25d 0,25d

0,25d,

0,25d

e K

ld di6m

chinh sitlacta MB

---

HET---

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại