• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề kiểm tra học kỳ 1 Lịch sử 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hậu Giang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Đề kiểm tra học kỳ 1 Lịch sử 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hậu Giang"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra gồm 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 12 THPT

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề: 401

Câu 1. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ báo nào?

A. Báo Thanh niên. B. Người cùng khổ. C. Đời sống công nhân. D. Báo Búa liềm.

Câu 2. Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản là khi Người A. bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản.

B. trở thành ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân.

C. gửi tới hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

D. tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

Câu 3. Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là

A. thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, khu vực.

B. góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh và giải quyết các vấn đề mang tính quốc tế.

C. trung tâm giải quyết những mâu thuẫn về dân tộc, sắc tộc trên thế giới.

D. trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa.

Câu 4. Khó khăn lớn nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

A. Các tệ nạn xã hội cũ, có hơn 90% dân số mù chữ. B. Chính quyền cách mạng còn non trẻ.

C. Nạn đói tiếp tục đe dọa đời sống nhân dân. D. Ngoại xâm và nội phản đe dọa.

Câu 5. Chiến tranh lạnh chấm dứt đã ảnh hưởng đến tình hình các nước Đông Nam Á như thế nào?

A. Vấn đề Campuchia từng bước được giải quyết.

B. Các nước Đông Nam Á có điều kiện kiến thiết lại đất nước.

C. Các nước Đông Nam Á tham gia các khối liên minh quân sự.

D. Các nước ASEAN kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác.

Câu 6. Nhận xét nào sau đây là đúng về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928 - 1929?

A. Đã đấu tranh hoàn toàn tự giác. B. Có sức quy tụ và dẫn đầu phong trào yêu nước.

C. Có một tổ chức lãnh đạo thống nhất. D. Đã có đường lối đấu tranh hoàn toàn đúng đắn.

Câu 7. Năm 1929, Việt Nam Quốc dân đảng công bố Chương trình hành động gồm bốn thời kì, trong đó thời kì cuối là đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua nhằm

A. xây dựng xã hội tự do bình đẳng. B. thiết lập dân quyền.

C. giúp đỡ các dân tộc bị áp bức. D. thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.

Câu 8. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã dẫn tới sự xuất hiện của những giai cấp nào dưới đây?

A. Tư sản, tiểu tư sản. B. Địa chủ, tiểu tư sản.

C. Tiểu tư sản, công nhân. D. Nông dân, công nhân.

Câu 9. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ và phát triển của phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

B. Địa chủ phong kiến câu kết với Pháp đàn áp, bóc lột nhân dân.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng.

D. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Câu 10. Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị 5 - 1941 có điểm gì khác so với Hội nghị 11 - 1939?

(2)

Trang 2/4 - Mã đề 401 - https://thi247.com/

A. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

B. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước.

C. Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

D. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc là mục tiêu số một của cách mạng.

Câu 11. Trong giai đoạn 1960 - 1973, tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào?

A. Phát triển xen kẽ suy thoái. B. Phát triển thần kì.

C. Phục hồi và phát triển. D. Khủng hoảng và suy thoái.

Câu 12. Mặt trận được Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập năm 1936 có tên gọi là gì?

A. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

C. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Câu 13. Sự kiện trực tiếp nào đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp?

A. Pháp đánh úp Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn.

B. Hội nghị Phôngtennơblô thất bại do lập trường hai bên khác nhau.

C. Pháp chiếm đóng Bộ Tài chính, tàn sát phố Hàng Bún, phố Yên Ninh.

D. Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.

Câu 14. Lý do chuyển hướng chủ trương cách mạng của Đảng ta trong những năm 1936 - 1939 là gì?

A. Sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.

B. Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi.

C. Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt.

D. Chính phủ của Mặt trận Nhân dân Pháp đã lên cầm quyền ở Pháp.

Câu 15. Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ 1991 đến 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở

A. châu Mĩ. B. châu Phi. C. châu Á. D. châu Âu.

Câu 16. Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi?

A. Năm 1990 Namibia tuyên bố độc lập. B. Năm 1993, Cộng hòa Nam Phi ra đời.

C. 17 quốc gia giành độc lập trong năm 1960. D. Môdămbích, Ănggôla độc lập năm 1975.

Câu 17. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946 - 1949)?

A. Chấm dứt hơn 100 năm ách nô dịch của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến.

B. Đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. Lật đổ triều đình Mãn Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.

Câu 18. Tổ chức nào dưới đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa?

A. Hiệp ước Thương mại Tự do Bắc Mĩ (NAFTA). B. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

C. Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM). D. Khu vực Thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Câu 19. Khoảng năm 1950 là thời điểm

A. nền kinh tế Tây Âu phát triển nhanh chóng, vượt qua cả Nhật Bản.

B. kinh tế Tây Âu đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế - tài chính thứ ba thế giới.

C. nền kinh tế các nước Tây Âu về cơ bản đã phục hồi và đạt mức trước chiến tranh.

D. Tây Âu lâm vào tình trạng suy thoái do tác động của kế hoạch Mácsan.

Câu 20. Nhận xét nào sau đây là đúng về việc xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7 - 1936)?

A. Đảng đã xác định được chủ trương làm cách mạng giải phóng dân tộc.

B. Hội nghị đã xác định được mâu thuẫn chủ yếu của dân tộc.

C. Hội nghị đã xác định được mục tiêu trước mắt của cách mạng nước ta.

D. Phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Đông Dương và thế giới lúc bấy giờ.

(3)

Câu 21. Giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin đã chứng tỏ

A. chấm dứt hoàn toàn sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.

B. mở ra việc giải quyết khủng hoảng về đường lối cứu nước.

C. đánh dấu bước ngoặt trong lập trường tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc.

D. là bước chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời Đảng sau này.

Câu 22. Việc Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Hiệp định Sơ bộ 6 - 1 - 1946 với thực dân Pháp chứng tỏ

A. sự non yếu trong lãnh đạo của Đảng.

B. sự thỏa hiệp của Đảng và Chính phủ.

C. sự mềm dẻo của ta trong việc phân hóa kẻ thù.

D. Đảng đã thay đổi trong nhận định, đánh giá kẻ thù.

Câu 23. Phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 - 1939 ở Việt Nam như thế nào?

A. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

B. Kết hợp đấu tranh vũ trang của quần chúng nhân dân.

C. Đấu tranh công khai đối mặt quyết liệt với kẻ thù.

D. Hợp pháp và bất hợp pháp, công khai và bí mật.

Câu 24. Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

A. Hội nghị cấp cao ASEAN được tổ chức tại Bali. B. Inđônêxia, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập.

C. Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. D. Tổ chức ASEAN được thành lập.

Câu 25. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu 1930) đã chứng tỏ điều gì?

A. Giai cấp công nhân đã chính thức bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập.

B. Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân Việt Nam.

C. Đánh dấu phong trào đấu tranh của công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác.

D. Mở đường giải quyết khủng hoảng về đường lối, giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.

Câu 26. Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 là do A. sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. B. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

C. nghệ thuật khởi nghĩa linh hoạt, sáng tạo. D. thắng lợi của quân Đồng minh với chủ nghĩa phát xít.

Câu 27. Xã hội Việt Nam trong những năm 1930 - 1931 tồn tại mâu thuẫn chủ yếu nào?

A. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản mại bản.

B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và phản động tay sai.

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và chính quyền thực dân Pháp.

Câu 28. Sự kiện ngày 8 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ nhằm mục đích

A. diệt giặc dốt. B. chống giặc đói. C. bổ túc văn hóa. D. cải cách giáo dục.

Câu 29. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng nào sau đây không có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?

A. Thực dân Anh. B. Phát xít Nhật. C. Quốc dân đảng. D. Đế quốc Mĩ.

Câu 30. Điều nào sau đây không đúng về Chiến tranh lạnh?

A. Nổ ra các cuộc chiến tranh cục bộ trên thế giới. B. Diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực.

C. Làm thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng. D. Mĩ và Liên xô xung đột trực tiếp bằng quân sự.

Câu 31. Nội dung nào sau đây không thuộc Hiệp định Sơ bộ?

A. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

B. Ta đồng ý cho 15000 quân Pháp ra miền Bắc thay thế cho quân Tưởng.

C. Nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam.

D. Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ, chuẩn bị đàm phán chính thức.

(4)

Trang 4/4 - Mã đề 401 - https://thi247.com/

Câu 32. Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, quốc gia nào sau đây thực hiện chiến lược “Cam kết và mở rộng”?

A. Mĩ. B. Liên Xô. C. Nhật. D. Pháp.

Câu 33. Hành động của Pháp sau khi kí Hiệp định sơ bộ 6 - 3 - 1946 và Tạm ước 14 - 9 - 1946 là gì ? A. Nghiêm chỉnh thi hành những nội dung đã kí kết.

B. Tiếp tục tăng cường các hoạt động khiêu khích quân sự.

C. Tỏ rỏ thiện chí hòa bình với ta trên cả nước.

D. Thực hiện ngừng bắn lập lại hòa bình ở Nam Bộ.

Câu 34. Từ năm 1991 đến năm 2000, các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu vì

A. muốn tạo môi trường quốc tế thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế.

B. hợp tác chính trị - quân sự trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế.

C. muốn tiến tới giải thể tất cả các tổ chức quân sự trên thế giới.

D. cần tập trung vào cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc.

Câu 35. Hội nghị Trung ương Đảng 11 - 1939 đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ đạo chiến lược cách mạng vì

A. giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

B. giải quyết kịp thời vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C. xác định kẻ thù chủ yếu trước mắt là phát xít Nhật.

D. đặt vấn đề dân tộc cho toàn cõi Đông Dương.

Câu 36. Trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10 - 1930) qua chủ trương

A. thành lập chính phủ công - nông binh. B. sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng.

C. xác định động lực cách mạng là công - nông. D. tập hợp lực lượng toàn dân tộc chống đế quốc.

Câu 37. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5 - 1941) Nguyễn Ái Quốc đã chủ trương thành lập A. Mặt trận phản đế Đông Dương. B. Mặt trận Liên Việt.

C. Mặt trận Việt Minh. D. Mặt trận Đồng minh.

Câu 38. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với Việt Nam Quốc dân đảng là A. khuynh hướng cách mạng. B. đối tượng cách mạng đánh đổ.

C. thành phần tham gia. D. địa bàn hoạt động.

Câu 39. Đối với Cách mạng tháng Tám năm 1945, phong trào cách mạng 1930 - 1931 là A. cuộc biểu dương lực lượng đầu tiên. B. cuộc tập dượt trực tiếp.

C. cuộc tập dượt đầu tiên. D. căn cứ địa cách mạng đầu tiên.

Câu 40. Năm 1919, tại Pháp Nguyễn Ái Quốc đã

A. tham dự Đại hội V của tổ chức Quốc tế Cộng sản.

B. gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghi Vécxai.

C. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

--- HẾT ---

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:...Số báo danh:...

Chữ ký của giám thị 1::... Chữ ký của giám thị 2:...

(5)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 12 NĂM HỌC 2022 – 2023

(ĐỀ CHÍNH THỨC)

401 402 403 404

1 A B C D

2 A A D C

3 B C A D

4 D C B B

5 A B A D

6 B A D B

7 B C D B

8 A D C A

9 C B C A

10 B D B C

11 B B D D

12 C C C B

13 D A C D

14 B A D C

15 C B B D

16 D C A A

17 D B A D

18 B D D A

19 C B B C

20 D D B C

21 C B D B

22 C A D A

23 D D A C

24 B A C C

25 A C C A

26 D A A D

27 B B D D

28 A D B B

29 D D B B

30 D B C C

31 C C D A

32 A C A D

33 B A C A

34 A D B C

35 A D A A

36 D A B C

37 C C C A

38 A A B B

39 C C A B

40 B D A B

HẾT

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Cắt hình nón bởi mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón và tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón một góc 60 ta được thiết diện là tam giác vuông có diện tích là 0 8cm

Câu 89: Chủ thể áp dụng pháp luật là cán bộ công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh chấm dứt hoặc thay đổi yếu

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong dung dịch KOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp muối của các amino axitA. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m

Nuôi cấy tế bào (mô) để tạo ra các cây con, sau đó đem các cây con trồng trong những điều kiện môi trường khác nhau rồi theo dõi các đặc điểm của chúng.. Nuôi

Thực dân Pháp thực hiện chính sách nào sau đây nhằm kìm hãm sự phát triển của kinh tế Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.. Cấm các nước

Sau khi thay một số thiết bị điện đã cũ bằng các thiết bị mới tiết kiệm điện hơn và thực hiện sử dụng điện một cách hợp lí thì điện năng sử dụng tháng này của

A.. Thềm lục địa Việt Nam có độ cao trung bình là 65. Thềm lục địa Việt Nam có độ cao trung bình là 65 m dưới mực nước biển. Độ sâu trung bình của thềm lục địa

Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét đặc sắc của