TOÁN 5 - TUẦN 30 - Ôn tập về đo thể tích

15  Download (0)

Full text

(1)

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

Ôn tập về đo thể tích

KHỞI ĐỘNG

(2)

1. Trong bảng đơn vị đo diện tích:

Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

A. 1 lần

B. 10 lần

C. 100 lần

(3)

2. Trong bảng đơn vị đo diện tích:

Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

A. 1 10 B. 1 100 C. 1 1000

(4)

1m

2

=………….dm

2

…………..cm

2

…………mm

2

3. Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

A. 1m

2

= 10dm

2

= 100cm

2

= 1000 mm

2

B. 1m

2

= 1000dm

2

= 10 000 cm

2

= 100 000 mm

2

C. 1m

2

= 100dm

2

= 10000cm

2

= 10 00000 mm

2

(5)

Toán

Ôn tập về đo thể tích

(6)

Tên Kí hiệu Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau

Bài 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ trống:

1dm3 = ……. cm3 ; 1dm3 = ……. m3

1cm3 = ……. dm3

b/ Trong các đơn vị đo thể tích

Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ? Mét khối m3

dm3 Xăng-ti-mét khối cm3

1m3 = …….. dm3 = ………cm3

Đề-xi-mét khối

1 000 1 000 000

1 000 0,001

0,001

(7)

2 . Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3 = dm3 7,268 m3 = dm3 0,5 m3 = cm3 3 m3 2 dm3 = dm3

(8)

2 . Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3 = dm3 7,268 m3 = dm3 0,5 m3 = cm3 3 m3 2 dm3 = dm3

1000 7268

500 3002

(9)

3. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

6 m3 272 dm3 = m3 2105 dm3 = m3

b/ Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối:

8 dm3 439 cm3 = dm3

3670 cm3 = dm3

a/ Có đơn vị đo là mét khối:

(10)

3. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

6 m3 272 dm3 = m3 2105 dm3 = m3

b/ Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối:

6,272 2,105

8 dm3 439 cm3 = dm3

3670 cm3 = dm3

8,439 3,67

a/ Có đơn vị đo là mét khối:

(11)
(12)

1. Giá một khối nước là 1000 đồng. Nhà em trung bình mỗi tháng dùng 30 khối nước . Mỗi tháng trung bình nhà em trả bao nhiêu tiền nước?

A. 30 000đồng

C. 50 000đồng D. 60 000đồng B. 40 000đồng

HÃY CHỌN CHỮ CÁI ỨNG VỚI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

(13)

2. Vòi nước nhà em bị hỏng cứ mỗi phút chảy mất 10cm

3

nước. Vậy trong 1 giờ lượng nước bị chảy mất là bao nhiêu dm

3

?

A. 0,2 dm

3

B. 0,4 dm

3

C. 0,6 dm

3

D. 0,8 dm

3

(14)

3. Mỗi tháng trung bình nhà em dùng 30 khối nước, phải trả 30 000 đồng. Do vòi bị hỏng chảy mất một số nước nên tháng 3 vừa qua nhà em phải trả 120 000 đồng. Hỏi số nước bị chảy là bao nhiêu khối ?

A. 9 khối nước B. 90 khối nước

C. 900 khối nước

D. 9000 khối nước

(15)

Xem trước bài tiếp theo: Ôn t p về đo di n tích và đo th tích (Tiềp theo).

DẶN DÒ

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in