Tập viết 2 - Tuần 29 - Chữ A hoa kiểu 2

11  Download (0)

Full text

(1)

Tập νμĞt:

Chữ F viết hoa cỡ vừa cao mấy li, gồm mấy đường kẻ ngang?

Chữ F viết hoa cỡ vừa cao 5 li, gồm 6 đường kẻ ngang.

5 li

Đường kẻ ngang 4

Đường kẻ ngang 2 Đường kẻ ngang 6 Đường kẻ ngang 5

Đường kẻ ngang 3

Đường kẻ ngang 1

CȄữ hΞ ȱ

(2)

Chữ hoa

F

được viết bởi 2 nét.

Chữ hoa

F

được viết bởi mấy nét?

Chữ hoa F có nét nào giống với chữ cái viết hoa ta đã học?

(3)

Nét 1 của chữ hoa

F

giống chữ hoa

O

(4)

Nét 2 của chữ hoa F giống nét 2

của chữ hoa A

(5)

Đường kẻ ngang 6

Cách viết

(6)

Câu thành ngữ này muốn nói điều gì?

Câu thành ngữ có mấy chữ?

Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng ta nên viết thế nào?

Fo lΗϛn ǟuųƑ cả

(7)

Em hãy quan sát và nêu độ cao của các con chữ có trong câu?

Các con chữ F

, l, Ƒ

cao 2 li rưỡi.

Con chữ

ǟ

cao hơn 1 li.

Các con chữ còn lại cao 1 li.

Câu thành ngữ có mấy dấu thanh, được đặt ở những vị trí nào?

Câu thành ngữ có 3 dấu thanh: dấu

huyền đặt trên con chữ ê , dấu nặng đặt dưới con chữ ô ,dấu hỏi đặt trên con

chữ a của chữ cả

Fo lΗϛn ǟuųƑ cả

(8)

Khi viết chữ Fo

,

các em chú ý kín nét giữa điểm dừng bút của con chữ Trong câu, chữ nào chứa chữ hoa o.

F

ta vừa luyện viết?

Fo lΗϛn ǟuųƑ cả

Fo

(9)

Fo

(10)

1 dòng

1 dòng 2 dòng 1 dòng

F Fo

F

Fo lΗϛn ǟuųƑ cả

Fo

1 dòng

(11)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in