TẢI XUỐNG WORD

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ĐỀ CHÍNH THỨC

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN TỔ: SỬ - ĐỊA - CD

(Đề gồm có 02 trang)

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1- NĂM HỌC 2022-2023 Môn: GDKT-PL – Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 801

I. TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm)

Câu 1. Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất gắn liền với việc làm nào dưới đây ? A. Người nông dân phun thuốc trừ sâu. B. Đầu tư vốn mở rộng sản xuất.

C. Hỗ trợ lao động khó khăn. D. Bán hàng online trên mạng.

Câu 2. Mô hình kinh tế nào dưới đây là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, được thành lập trên tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung của các thành viên?

A. Mô hình hộ kinh doanh. B. Mô hình hợp tác xã.

C. Mô hình doanh nghiệp. D. Doanh nghiệp tư nhân.

Câu 3. Trong các chủ thể sau ,chủ thể nào không phải là chủ thể sản xuất?

A. Người ship hàng. B. Nhà sản xuất.

C. Nhà đầu tư. D. Nhà kinh doanh.

Câu 4. Hoạt động con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phầm đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội là nội dung của khái niệm

A. hoạt động phân phối. B. hoạt động sản xuất.

C. hoạt động tiêu dùng. D. hoạt động trao đổi.

Câu 5. Nội dung nào không phải là vai trò của ngân sách nhà nước?

A. Công cụ để kiềm chế lạm phát. B. Phân phối lại thu nhập cho người dân.

C. Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia. D. Công cụ điều tiết thị trường.

Câu 6. Những người sản xuất để cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội được gọi là

A. chủ thể sản xuất. B. chủ thể nhà nước.

C. chủ thể tiêu dùng. D. chủ thể phân phối.

Câu 7. Hoạt động nào dưới đây đóng vai trò trung gian , là cầu nối sản xuất với tiêu dùng ? A. Tiêu dùng và trao đổi. B. Trao đổi.

C. Phân phối và trao đổi. D. Phân phối.

Câu 8. Một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là

A. bộ máy quản lý gọn nhẹ. B. khó đầu tư trang thiết bị.

C. khó tăng quy mô. D. khó huy động vốn.

Câu 9. Một trong những ưu điểm của cơ chế thị trường là

A. tăng cường đầu cơ tích trữ. B. hủy hoại môi trường sống.

C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. D. xuất hiện nhiều hàng giả.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?

A. Giúp nền kinh tế trở nên linh hoạt hơn.

B. Tạo ra sản phầm phù hợp với nhu cầu của xã hội.

C. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

D. Tiết kiệm nguồn năng lượng, tài nguyên.

Mã đề 801/1

(2)

Câu 11. Loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế gọi là gì?

A. Thuế trực thu. B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.

C. Thuế giá trị gia tăng. D. Thuế gián thu.

Câu 12. Toàn bộ các khọản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được gọi là

A. tiền tệ nhà nước. B. kho bạc nhà nước.

C. tài chính nhà nước. D. ngân sách nhà nước.

Câu 13. Việc thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá và lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá đó, là thể hiện chức năng nào của thị trường?

A. Chức năng trao đổi . B. Chức năng thừa nhận.

C. Chức năng điều tiết. D. Chức năng thông tin.

Câu 14. Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó được gọi là

A. giá cả hàng hoá. B. phân phối sản phẩm.

C. tiêu dùng sản phẩm. D. giá trị sử dụng.

Câu 15. Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên phạm vi của quan hệ giao dịch, mua bán ?

A. Thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo. B. Thị trường gạo, cà phê, thép.

C. Thị trường tiêu dùng, lao động. D. Thị trường trong nước và quốc tế.

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) :

Hãy nêu và làm rõ các đặc điểm của tín dụng ? Câu 2 ( 2,0 điểm) :

Hãy cho biết nhân vật trong tình huống sau nhận thức về vai trò và đặc điểm của tín dụng đúng hay sai ? Vì sao?

Được tư vấn vay vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôi nhưng bác M đắn đo vì ngại phải lo nhiều thủ tục và nếu việc chăn nuôi không thuận lợi sẽ không có đủ tiền để trả nợ.

Câu 3 ( 1,0 điểm) :

Vận dụng kiến thức đã học hãy bày tỏ quan điểm của mình về việc sử dụng dịch vụ tín dụng trong trường hợp sau:

Khi thoả thuận với ngân hàng vay trả góp để mua nhà, vợ chồng chị Y muốn kéo dài thời gian trả góp để không có sức ép phải lo khoản tiền lớn trả nợ hằng tháng.

……….Hết………

Mã đề 801/2

(3)

Mã đề 801/3

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in