TOÁN 5 - TUẦN 13 - LUYỆN TẬP CHUNG (TR.61) (1)

14  Download (0)

Full text

(1)

MÔN TOÁN LỚP 5

( TRANG 63)

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THUỴ

(2)

Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021 Toán

Đặt tính rồi tính : 17,25 x 4,2

17,25 x 4,2

50 3 4

0

0 6 9 0

5 4 2, 7

(3)

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Ví dụ 1: Một sợi dây dài 8,4 mét được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét ?

8,4 m

?m

Ta phải thực hiện phép chia: 8,4 : 4 = ? (m) Ta có: 8,4 m = 84 dm 8 4 4

2

0 4 1

0 (dm)

21 dm = m Vậy: 8,4 : 4 = 2,1 (m)

Bài:

2,1 m

(4)

8,4

0 , * 8 chia 4 được 2, viết 2;

Vậy: 8,4 : 4 = 2,1 (m) 4

* 1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.

* Hạ 4;

2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.

* Viết dấu phẩy vào bên phải 2.

4

2 1 (m)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Ví dụ 1: Một sợi dây dài 8,4 mét được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét ?

0

4 chia 4 được 1, viết 1.

(5)

84 4 0 2

0 4 1

8,4 4 0 4 2,1

0

Em hãy tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa cách thực hiện 2 phép chia dưới đây

Giống nhau cách đặt tính và cách chia

Khác nhau là 1 phép tính có dấu phẩy 1 phép tính không có dấu phẩy.

Trong phép chia 8,4 : 4 ta đặt dấu phẩy ở thương 2,1 khi nào ?

Đặt dấu phẩy sau khi chia phần nguyên (8), trước khi lấy số đầu tiên của phần thập phân (4) để chia.

(6)

Ví dụ 2: 72,58 : 19 = ?

72,58 19 2

5 8

3 3

0 0

1 ,

8 5

Ta đặt tính rồi làm tương tự như ví dụ 1:

Vậy : 72,58 : 19 = 3,82

* 72 chia 19 được 3, viết 3

*3 nhân 19 bằng 57; 72 trừ 57 bằng 15, viết 15.

* Viết dấu phẩy vào bên phải 3.

* Hạ 5; 155 chia 19 được 8, viết 8.

* 8 nhân 19 bằng 152; 155 trừ 152 bằng 3, viết 3.

* Hạ 8;

* 2 nhân 19 bằng 38, 38 trừ 38 bằng 0, viết 0.

38 chia 19 được 2, viết 2.

(7)

0 0

, , 8,4 4 8,4 4 2 2 4 4

1 1 0 0

72,58 19 72,58 19

3,82 3,82 15 5

15 5 0 38 0 38 0 0

Ví dụ 1 Ví dụ 2

(8)

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau :

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên của phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như thế nào?

Bài: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

(9)

BÀI 1

Đặt tính rồi tính:

a) 5,28 : 4 = 5,28 4

128 08 0

1,32

b) 95,2 : 68 = 95,2

1,4

68

272 0

1,32 1,4

(10)

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

c) 0,36 : 9 = 0,36 9

36 0 0,04

d) 75,52 : 32 = 75,52

2,36

32

115 192 0

0

0,04 2,36

(11)

Bài 2

Tìm x:

a/ x x 3 = 8,4

x = 8,4 : 3

b) 5 x x = 0,25

x = 0,25 : 5 x = 0,05 x = 2,8

(12)

Bµi 3: Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Tãm t¾t:

3 giờ : 126,54 km 1 giờ : km ?

Bài giải

Trung bình mỗi giờ người đi xe máy đi được là:

126,54 : 3 = 42,18 ( km )

Đáp số : 42,18 km

(13)

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

Ai nhanh!

Ai đúng!

13,53 3

1 5 4,51

03 0

13,53 3 1 5 451 03

0

13,53 3 1 5 45,1 03

0

B C

A

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

A

Bài: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

HÃY CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG:

A

(14)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in