Toán 2 - Tuần 25 - Luyện tập chung

Download (0)

Full text

(1)

Bài cũ Bài cũ

Bài 3/123:

Có 35 quyển chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở?

Bài giải:

Số quyển vở mỗi bạn có là:

35 : 5 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển vở

(2)

Luyện tập chung

(3)

Bài 1: Tính(theo mẫu):

3 x 4 : 2 = 12

= 10

a) 5 x 6 : 3 =

b) 6 : 3 x 5 =

c) 2 x 2 x 2 =

: 2

2 x 5 30 : 3

= 10

= 8

4 x 2

= 6

(4)

Bài 2: Tìm X:

a) X + 2 = 6 X x 2 = 6 X = 6 – 2

X = 4

X = 6 : 2 X = 3

b) 3 + X = 15 3 x X = 15 X = 15 – 3

X = 12

X = 15 : 3 X = 5

(5)

Bài 3: Hình nào đã được tô màu:

số ô vuông?

số ô vuông?

số ô vuông?

số ô vuông?

2 1

3 1

4 1

5 1

A B

C D

số ô vuông là hình C số ô vuông là hình A

số ô vuông là hình D số ô vuông là hình B

(6)

Bài 4: Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Tóm tắt:

? con thỏ Bài giải:

Số con thỏ có tất cả là:

5 x 4 = 20 (con)

Đáp số: 20 con thỏ

(7)

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật.

(8)

KÍNH CHÚC KÍNH CHÚC C C ¸c ¸c THẦY CÔ THẦY CÔ

SỨC KHOẺ SỨC KHOẺ HẠNH PHÚC HẠNH PHÚC

Chóc c¸c em

ch¨m ngoan,

häc giái.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in