• Không có kết quả nào được tìm thấy

TOAN 1- TUAN 27- LUYEN TAP CHUNG(T147)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "TOAN 1- TUAN 27- LUYEN TAP CHUNG(T147)"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

Toán

(2)

Viết số:

72, 66, 34, 81, 99 27, 96, 35, 68, 100

Các số tròn chục có hai chữ số bé hơn 80 là:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

(3)

Bài 1. Viết các số:

a, Từ 15 đến 25:

15,16, 17,18,19, 20,21,22, 23,24,25 b, Từ 69 đến 79:

69,70,71, 72,73,74, 75,76, 77,78, 79,

(4)

Bài 2. Đọc mỗi số sau:

35, 41, 64, 85, 69,70 35: ba mươi lăm

41: bốn mươi mốt 64: sáu mươi tư

85: tám mươi lăm 69: sáu mươi chín

70: bảy mươi

(5)
(6)

Bài 3. >

<

=

?

72…76 85 … 81 54 …47

85 …65 42…76 33…66

15… 10 + 4 16 … 10 + 6 18 … 15 + 3

a, b, c,

(7)

Bài 4. Có 10 cây cam và 8 cây chanh.

Hỏi có tất cả bao nhiêu cây?

Có : 10 cây cam

Có : 8 cây chanh Có tất cả : … cây ?

Tóm tắt:

Bài giải

Có tất cả số cây là:

10 + 8 = 18 ( cây)

Đáp số: 18 cây

(8)

Bài 5. Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Số lớn nhất có hai chữ số là:99

(9)

85…85 20 + 8

70 - 50 35…53

40...20

< =

28 20 >

(10)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

KiÓm tra bµi

* Bài 4: Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích của hình chữ

- Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp thì hơn hoặc kém nhau mấy đơn

Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?. Bác Hồ sinh vào thế

[r]

- Đối với phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia.. - Mỗi lần chia thì số dư cũng luôn nhỏ hơn

[r]

QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC