• Không có kết quả nào được tìm thấy

Biến ( variable ) là đại lượng dùng để lưu trữ dữ liệu, dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình. Ví dụ biến x, y, z, …

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ " Biến ( variable ) là đại lượng dùng để lưu trữ dữ liệu, dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình. Ví dụ biến x, y, z, …"

Copied!
15
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

LỚP 8

SỬ DỤNG BIẾN VÀ TRONG CHƯƠNG HẰNG

TRÌNH

Bµi 4

(2)

Biến ( variable ) là đại lượng dùng để lưu trữ dữ liệu, dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình. Ví dụ biến x, y, z, …

 Muốn sử dụng biến thì phải khai báo.

 Khi khai báo biến phải khai báo kiểu dữ liệu mà biến lưu trữ.

 Biến chỉ lưu trữ được dữ liệu có kiểu dữ liệu thuộc kiểu dữ liệu của biến trong khai báo.

1./Biến là công cụ trong lập trình

KhaÝ niÖm

(3)

Muốn xuất ra màn hình tổng hai số 4 và 15.

Write(4+15); hoặc Writeln(4+15);

Muốn xuất ra màn hình tổng hai số bất kì . Ta cần phải khai báo 2 biến: ví dụ x, y

Write(x+y); hoặc Writeln(x+y);

(4)

2./Khai báo biến

 Các biến dùng trong chương trình cần phải được khai báo ngay trong phần khai báo.

Cách khai bào biến:

Var <tên biến1>,<tên biến 2>,… : <kiểu dữ liệu>;

Trong đó:

 Var là từ khóa

<tên biến> là do người dùng đặt phù hợp với nội dung cần sử dụng

<kiểu dữ liệu> là một trong những kiểu byte, integer, real, string...

u ý: Khi khai báo kiểu dữ lệu cho biến cần phải cân nhắc kỹ biến dùng trong chương trình là số nguyên, số thấp phân, kí tự hay chuổi kí tự và miền dữ liệu thuộc khoảng nào để biến có thể nhận được. Nếu cùng kiểu dữ liệu thì mỗi biến ngăn cách dấu ,(phẩy)

(5)

2./Khai báo biến

 Ví dụ : Viết chương trình cho hiển thi diện tích và chu vi đường tròn. Biết bán kính bằng r

Phân tích đề bài để khai báo biến:

Var r, DTht,CVht: real;

Biết bán kính r, số pi=3.14 thì

 Dt= r*r*31.4 ( Bình phương bán kính nhân pi).

 Cv= 2*r*3.14 ( Đường kính nhân pi)

Qua phân tích

 DTht : kết quả là số thập phân khai báo kiểu Real;

 CVht: Kết quả là số thập phân khai báo kiểu Real;

Như vậy bài toán trên khai báo như sau :

(6)

2./Khai báo biến

 VẬN DỤNG :

Bài 1: Viết chương trình nhập vào hai số nguyên và tính tổng, tích.

Hãy viết phần khai báo.

Bài 2: Viết chương trình nhập vào ba số thực. Tìm ra số lớn nhất Hãy viết phần khai báo.

Kết quả:

Bài 1: Var a,b,s,p: integer; hoặc var x,y,tong,tich:integer;

Bài 2: Var a,b,c, max: Real; hoặc var so1,so2,so3,max: Real;

(7)

3./Sử dụng biến trong chương trình.

a. Nhập dữ liệu cho biến :

Muốn nhập dữ liệu cho biến ta dùng lệnh Read(…); hoặc readln(…);

Read(tên biến); hoặc Readln(tên biến);

Ví dụ

Readln(a);

Tuy nhiên khi chỉ viết lệnh nhập readln(a,b); thì trên màn hình chỉ xuất hiện con trỏ nhấp nháy rất khó hiểu. Do vậy trước khi dùng lệnh readln(a,b); ta dùng thêm câu lệnh thông báo nội dung cần nhập.

Cụ thể:

Write(‘ Nhap vao so a= ‘); readln(a);

Lưu ý: lệnh nhập bao giờ cũng phải đi kèm câu thông báo nhập nội dung gì và được đặt phía trước lệnh nhập dữ liệu.

(8)

3./Sử dụng biến trong chương trình.

b. Gán giá trị cho biến :

Thao tác có thể thực hiện trên biến . - Gán giá trị cho biến

- Tính toán với các biến

Tùy theo ngôn ngữ lập trình, kí hiệu của phép gán có khác nhau - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kí hiệu :=

Cú pháp gán giá trị cho biến <tên biến> : = <biểu thức>;

- Trong các NNLT khác , kí hiệu 

(9)

3./Sử dụng biến trong chương trình.

b. Gán giá trị cho biến :

Cú pháp gán giá tr cho biến ị

<tên biến>  <biểu thức> cần gán giá tr cho biến. ị Ví d : ụ

X  -c/b (biến x nh n giá tr bằng tr biến c chia cho biến b); ậ ị ừ X  y (biến x nh n giá tr bằng biến y); ậ ị

L u ý: ư

 Trong đó: ki u c a biến ph i cùng ki u v i ki u c a bi u th c ho c ph i ể ủ ả ể ớ ể ủ ể ứ ặ ả bao hàm ki u c a bi u th c. ( ể ủ ể ứ

<Bi u th c> cũng có th là m t biến nào đóể

)

 Ho t đ ng c a l nh gán: Tính giá tr c a bi u th c sau đó ghi giá tr đó ạ ộ ủ ệ ị ủ ể ứ ị

vào tến biến cần đ ượ c gán.

(10)

3./Sử dụng biến trong chương trình.

b. Gán giá trị cho biến :

Thứ tự các

lệnh Câu lệnh gán Giá trị mới của biến sau câu

lệnh gán Ý nghĩa

1 a:=5; a có giá tr là 5ị Gán giá tr số 5 vào biến nh a

2 b:=a; b có giá tr là 5ị Gán giá tr đã l u trong biến nh a ư vào biến nh b

3 a:=7; a có giá tr là……ị Gán giá tr số 7 vào biến nh a.

4 b:=a+1; b có giá tr là ……ị Gán giá tr đã l u trong biến nh a ư c ng thếm 1 vào biến nh b

5 b:=b+1; b có giá tr là ……ị Tằng giá tr c a biến nh b lến 1 đ n ị ủ ơ v , kết qu gán tr l i biến b ở ạ

6 x:=2*4.5; x có giá tr là ……ị Gán giá tr tích 2*4.5 vào biến nh x

7 x:=x+1.5; x có giá tr là …………ị Tằng giá tr c a biến nh x thếm 1.5, ị ủ kết qu gán tr l i biến b ở ạ

7 8 9 9 10.5

(11)

3./Sử dụng biến trong chương trình.

b. Gán giá trị cho biến :

VẬN DỤNG:

Bài 1: (tr32) Giả sử biến a khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, biến x kiểu dữ liệu xâu kí tự. Các phép gán nào sau đâu không hợp lệ(chọn nhiều đáp án):

A a:=4; B) x:=3242; C) x:=‘3242’; D) a:=‘Hanoi’;

Bài 2: Nếu biến x khai báo kiểu dữ liệu số nguyên. Cho a=6, b=2. Các phép gán nào sau đâu không hợp lệ.

A x:=a*b; B) x:=‘a+b’; C) x:=a/b; D) x:=a+b;

Bài 3: Biến a,b khai báo kiểu dữ liệu số nguyên. Biến c khai báo kiểu dữ liệu số thực. Các phép gán nào sau đâu không hợp lệ.

A a:=c-b; B) b:=a*c; C) b:=c-a; D) a:=a+b;

x:=324

2 a:=‘Han

oi’

x:=‘a+b’ x:=a/b

a:=c-b b:=a*c b:=c-a

(12)

4./Hằng.

Khái niệm : Hằng là một đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

 Giống như biến trong chương trình muốn sử dụng hằng thì cần phải khai báo ở phần khai báo chương trình.

Cách khai báo hằng: Conts <tên hằng>=<giá trị>;

Trong đó:

 Const là từ khóa khai báo hằng.

 <tên hằng> tự đặt theo đúng qui tắc đặt tên.

 <giá trị> có thể là hằng số, hoặc một biểu thức toán hạng đều là hằng hoặc kí tự hoặc xâu kí tự, hoặc biểu thức logic.

Ví dụ: const pi=3.14(hằng thực); const max=15(hằng nguyên);

const L=False (Hằng logic) ; const a=(5*7)/3 (hằng thực);

const x=‘m’ (hằng kí tự); const ten=‘Nguyen Van An’(hằng xâu).

Lưu ý: <tên hằng> không được nhập dữ liệu vào hoặc gán dữ liệu.

(13)

4./Hằng.

VẬN DỤNG:

Bài 2: (tr32) Nêu sự khác nhau giưa biến và hằng cho vài ví dụ khai bào biến và hằng.

Giống nhau: Biến và hằng đều là đại lượng đặc trưng dùng để lưu trữ dữ liệu và phải được khai báo trước thân chương trình.

Khác nhau: Trong quá trình thực hiện chương trình biến có thể thay đổi (nhập, gán) còn hằng thì không thay đổi vẫn dữ nguyên giá trị ban đầu.

Hơn nữa khai báo hằng không cần xác định kiểu dữ liệu còn biến khi khai báo phải khai báo kiểu dữ liệu biến cần lưu trữ.

Ví dụ :

Khai báo biến: Var a,b,c: integer; x,y: real; thongbao:string;

Khai báo hằng: Const pi=3.14; max=15; giaban=1200;

(14)

Ghi nhớ

Khai báo biến :

Var <tên biến> : <Kiểu dữ liệu>;

Câu lệnh gán

<tên biến>:=<biểu thức cần gán giá trị cho biến>;

Thao tác nhập

read/ readln (<biến 1> [, <biến 2>, ..., <biến n>]);

Khai báo hằng:

Const <tên hằng> = <biểu thức>;

(15)

 Trong đó: kiểu của biến phải cùng kiểu với kiểu của biểu thức hoặc phải bao hàm kiểu của biểu thức. (<Biểu thức> cũng có thể là một biến nào đó)

 Hoạt động của lệnh gán: Tính giá trị của biểu thức sau đó ghi giá trị đó vào tên biến cần được gán.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

• Để máy tính phân biệt được chuỗi số nhị phân ứng với dữ liệu dạng số hay dạng ký tự, … các chương trình máy tính hoặc người sử dụng cần khai báo kiểu và cấu trúc dữ

− Trong Javascript khi khai báo biến không cần xác định kiểu dữ liệu cho biến, do đó khi một biến được khai báo thì nó có thể chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào... a)

Ye, Heidemann và Estrin mô tả trong bài báo &#34;Giao thức MAC hiệu quả năng lượng cho mạng cảm biến không dây&#34; về phương pháp S-MAC của họ.Theo đó,

Thuật ngữ đƣợc vay mƣợn trong bối cảnh này và định nghĩa lại nhƣ một tập hợp các ứng dụng sử dụng một số công nghệ cơ sở dữ liệu cốt lõi, và đây là kết quả rất có

⇒ cần phải biết thứ tự lưu trữ các byte trong bộ nhớ chính với các dữ liệu nhiều byte... Biểu diễn số nguyên theo mã BCD Binary Coded

Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ cột minh họa tổng doanh số của từng người bán hànga. Xem trước khi in và điều chỉnh vị trí của các dấu ngắt trang( nếu cần) để có

Để có thể sử dụng được biến và hằng trong chương trình, ta phải khai báo chúng trong phần khai báo.. Ta chỉ cần khai báo tên biến mà không cần khai báo kiểu dữ liệu,

Trong Pascal, câu lệnh điều kiện nào sau đây được viết đúng?. A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ

Ở chương trình này ta phải khai báo struct nhanvien là biến toàn cục, vì khi định nghĩa hàm input và output có sử dụng kiểu dữ liệu struct nhanviên.. Viết chương

Trong nghiên cứu này, để dự đoán hiện tượng đàn hồi sau biến dạng dẻo khi tạo hình biên dạng chữ U cho vật liệu tấm có độ bền cao DP590, ba mô hình hóa bền vật liệu:

Bài báo đã thu được kết quả sau khi ứng dụng công nghệ quét Laser 3D: (1) Hiển thị mô hình 3D của thửa đất cần cấp giấy phép xây dựng trên bản đồ quy hoạch; (2)

Tốc độ lớn: Các thiết bị y sinh tạo ra dữ liệu liên tục với tốc độ cao (tần suất 1 bản ghi dữ liệu/s) đòi hỏi hệ thống lưu trữ cần đảm bảo tính sẵn sàng cao, đáp

Hệ thống thiết kế đã ứng dụng và minh chứng các kĩ thuật truyền dữ liệu có dây và không dây, cùng với các cảm biến cần thiết có thể được sử dụng để theo dõi các

tiến hành các phân tích về diễn biến hạn hán trên toàn lưu vực sông Hồng - Thái Bình thông qua việc tính toán và đánh giá diễn biến của các chỉ số về hạn

Với mô hình kiến trúc như trên, hệ thống đảm bảo tại các vị trí robot di chuyển, dữ liệu thu từ cảm biến RPLidar gắn trên robot sẽ được khối MCU đóng gói và truyền

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu đó có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình, dùng cú pháp mở đầu “const” để khai báo. Hằng cũng dùng để lưu trữ

tốn khá nhiều thời gian xử lý. Giai độạn nàỹ tựợng đối đợn giản và tốn kém ít thời gian hợn sộ với giai độạn trên. Trộng thực tế, giai độạn thứ nhất chiếm hầu

- GV: Để chương trình luôn biết chính xác dữ liệu cần xử lí được lưu trữ ở vị trí nào trong bộ nhớ, các ngôn ngữ lập trỡnh cung cấp một cụng cụ lập trỡnh đó là biến nhớ..

- GV: Để chương trình luôn biết chính xác dữ liệu cần xử lí được lưu trữ ở vị trí nào trong bộ nhớ, các ngôn ngữ lập trỡnh cung cấp một cụng cụ lập trỡnh đó là biến nhớ..

”, …Để trả lời các câu hỏi như trên, dữ liệu thửa đất không những chỉ nên được mô tả bằng thành phần không gian, thuộc tính mà còn cần phải bao gồm cả thành phần

Trong các ngôn ngữ lập trình, người ta cũng dùng các kí tự hoặc nhóm các kí tự (được gọi là biến (variable) hay biến nhớ) để thay cho việc phải chỉ ra các giá trị

Chúng tôi đã hoàn thành việc nối kết và truyền thông mạng máy tính cho nhiều máy học viên (máy trạm) và máy giáo viên (máy chủ trung tâm) thành một phòng thí nghiệm điện

Xét về chỉ tiêu tổng lượng phốt pho thì các hồ Bảy Mẫu và hồ Tây đều bị phú dưỡng bởi phốt pho trong khi đó hồ Đại Lải không vi