Phiếu bài tập Toán 8 - Phương trình tích (tiếp)

Văn bản

(1)

PHƯƠNG TRÌNH TÍCH I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ.

* Để đưa phương trình về phương trình tích:

+ Chuyển hết các hạng tử sang một vế để phương trình có dạng f(x) = 0

+ Bằng các phương pháp phân tích đa thức f(x) thành nhân tử ta có phương trình tích.

* Để giải phương trình tích, ta áp dụng công thức:

A x B x( ). ( )A x( ) 0 hoặc B x( ) 0

B xA x( ) 0 ( ) 0

Ta giải hai phương trình A x( ) 0B x( ) 0 , rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.

II/ BÀI TẬP

Bài 1. Giải các phương trình sau:

a) (2x1)(x22) 0 b) (x24)(7x 3) 0 c) (x2 x 1)(6 2 ) 0 x d) (8x4)(x22x2) 0

ĐS: a)x

1

 2

b) x

3

7

c) x3 d) x

1

2

Bài 2. Giải các phương trình sau:

a) (x5)(3 2 )(3 x x4) 0 b) (2x1)(3x2)(5x) 0 c) (2x1)(x3)(x7) 0 d) (3 2 )(6 x x4)(5 8 ) 0 x e) (x1)(x3)(x5)(x6) 0 f) (2x1)(3x2)(5x8)(2x 1) 0

ĐS: a) S

3 4 5; ;2 3

b) S

1; 2; 5 2 3

c) S 1 ;3; 72

d) S

3; 2 5; 2 3 8

e) S   

1; 3; 5;6

f) S

1 2 8 1; ; ; 2 3 5 2

 

Bài 3. Giải các phương trình sau:

a) (x2)(3x5) (2 x4)(x1) b) (2x5)(x4) ( x5)(4x) c) 9x2 1 (3x1)(2x3) d) 2(9x26x 1) (3x1)(x2)

(2)

e) 27 (x x2  3) 12(x23 ) 0x f) 16x28x 1 4(x3)(4x1)

ĐS: a) x2;x 3 b) x0;x4 c)x 1;3 x 2

d)x x

1; 4

3 5

   

e) x x x

0; 3; 4

  9

f) x

1

4

Bài 4. Giải các phương trình sau:

a) (2x1)249 b) (5x3)2(4x7)2 0 c) (2x7)2 9(x2)2 d) (x2)29(x24x4)

e) 4(2x7)29(x3)2 0 f) (5x22x10)2 (3x210x8)2

ĐS: a) x4;x 3 b) x x

4; 10

  9

c) x x

1; 13

  5

d) x1;x4 e) x x

5; 23

    7

f) x x

3; 1

 2

Bài 5. Giải các phương trình sau:

a) (9x24)(x 1) (3x2)(x21) b) (x1) 12 x2  (1 x x)( 3) c) (x21)(x2)(x 3) (x1)(x24)(x5) d) x4x3  x 1 0

e) x37x 6 0 f) x44x312x 9 0 g) x55x34x0 h) x44x33x24x 4 0

ĐS: a)x x x

2; 1; 1

3 2

   

b) x1;x 1 c) x x x

1; 2; 7

  5

d)x 1 e) x1;x2;x  3 f) x1;x 3 g) x0;x1;x 1;x2;x 2 h) x 1;x1;x2 Bài 6. Giải các phương trình sau: (Đặt ẩn phụ)

a) (x2x)24(x2x) 12 0 b) (x22x3)29(x22x 3) 18 0 c) (x2)(x2)(x210) 72 d) x x( 1)(x2  x 1) 42

e) (x1)(x3)(x5)(x 7) 297 0 f) x42x2144x1295 0

(3)

ĐS: a)x1;x 2 b) x0;x1;x 2;x 3 c) x4;x 4 d) x2;x 3 e) x4;x 8 f) x 5;x7

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now