TOÁN 4-TUẦN 34-ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNGTT

21  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Toán:

1m = …dm2 2 1m = …cm2 2

1km = … m 1dm = … cm

2 2

2 2

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt)

(3)

Toán:

1m = … dm 2 2 1m = …... cm2 2

1km =…... m 1dm = … cm

2 2

2 2

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt)

100

100 100000 10000

(4)

15m = … cm2 2 103m = … dm 2 2 2110dm = … cm2 2

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm Toán:

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt)

(5)

15m = … cm2 2 103m = … dm 2 2 2110dm = … cm2 2

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm 10 300

211 000 150 000

Toán:

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt)

(6)

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm cm2

dm 2

m2 1

10 = ……

dm 2

1

10 = ……

1

10 m2 = ……

cm2

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt) Toán:

(7)

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm cm2

dm 2

m2 1

10 = ……

dm 2

1

10 = ……

1

10 m2 = ……

cm2

10 1000

10

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt) Toán:

(8)

500m = …dm2 2 1300dm = m 2 2 60 000cm = … m

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm

2 2

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt) Toán:

(9)

500m = …dm2 2 1300dm = m 2 2 60 000cm = … m

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm 13

5

6 2

2

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt)

(10)

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm 1cm = ... dm

1dm = ... m 1cm = ...m

2

2

2

2

2

2

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt)

(11)

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm 1cm = dm

1dm = m 1cm = m

2

2

2

2

2

2

1 1001 10000

1 100

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt)

(12)

5m 9dm = … dm2 2 8 m 50cm = … cm 2 2

700dm = …m

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm

2 2

2 2

50 000cm = …m2 2

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt) Toán:

(13)

5m 9dm = … dm2 2 8 m 50cm = … cm 2 2

700dm = …m

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm 80 050

509 7 2

2 2 2

50 000cm = …m2 5 2

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt) Toán:

(14)

2m 5dm … 25dm2 2

3 dm 5cm … 305 cm 2 2 65 m … 6 500dm

Bài 3

2 2

3 m 99 dm ….. 4m2 2 2

>

<

= 2 2

Toán:

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt)

(15)

2m 5dm 25dm2 2

3 dm 5cm 305 cm 2 2 65 m 6500dm

Bài 3

2 2

3 m 99 dm 4m2 2 2

>

<

= 2 2

>

<

=

=

Toán:

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt)

(16)

Bài 4: Trang 173 Chiều dài 64 m

Chiều rộng 25m Diện tích ? ?Tạ thóc Toán:

Tiết 144: Ôn tập về đại lượng (tt) Tóm tắt

(17)

Bài giải Diện tích thửa ruộng:

64 x 25 = 1600 (m )2

Khối lượng thóc cả thửa ruộng đó thu hoạch được là

1600 x = 800 kg1 800kg = 8 tạ 2

Đáp số : 8 tạ Bài 4

(18)

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 760 dm = ……m…..dm

A. 7 m 6 dm B. 70 m 6 dm C. 7 m 60 dm

D. 70 m 60 dm

2 2 2

2

2

2 2

2 2

2 2

Vận dụng

2 2

(19)

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 760 dm = ……m…..dm

A. 7 m 6 dm B. 70 m 6 dm C. 7 m 60 dm

D. 70 m 60 dm

2 2 2

2

2

2 2

2 2

2 2

Vận dụng

2 2

(20)

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 3m 5dm = …………..dm là:

a. 35 c. 350 b. 305 d. 3050

2 2

2

Chọn câu đúng nhất

(21)

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 3m 5dm = …………..dm là:

a. 35 c. 350 b. 305 d. 3050

2 2

2

Chọn câu đúng nhất

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in