Lop 2 - TOAN - Tuan 26 - Bai - Tim so bi chia

Download (0)

Full text

(1)
(2)

Tìm x :

a) X - 28 = 14 b) X + 14 = 40 c) 3

x

x

= 24

(3)

Toán

Tìm số bị chia

6 : 2 = 3

2. Tìm số bị chia x chưa biết

Số bị chia Số chia Thương

Ta có : 6 = 3 x 2 3 x 2 = 6

6 = 3 x 2

1.Nhận xét

X : 2 = 5

X = 5 x 2 X =10

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

(4)

1 Tính nhẩm:

6 : 3 = 2 x 3 =

2 8 : 2 = 4 x 2 =

12 : 3 = 4 x 3 =

4 15 : 3 = 5 x 3 =

5

6 8 12 15

4

(5)

2

Tìm x:

a) X : 2 = 3 b) X : 3 = 2 c) X : 3 = 4

(6)

3

Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo.Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?

Tóm tắt: Bài giải

-

Có một số kẹo,chia đều :3 em

-

Mỗi em : 5 chiếc kẹo

-

Có tất cả :.. chiếc kẹo ?

Số chiếc kẹo có tất cả là:

3 x 5 = 15 (chiếc kẹo) Đáp số : 15 chiếc kẹo

(7)

x : 4 = 4 x : 5 = 8 x : 2 = 3

X

: 3 = 6

x : 5 = 7 18

35

6

16

40

(8)
(9)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in