TÔN TRỌNG THƯ TỪ VÀ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI

SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

(4)

HÃY ĐÓNG VAI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

 Tình huống.

Nam và Minh đang học nhóm ở nhà thì có bác đưa thư ghé qua nhờ chuyển lá thư cho ông Tư hàng xóm vì cả nhà đi vắng.

Nam nói với Minh:

- Đây là thư của chú Hà con ông Tư gửi từ nước ngoài về chúng mình bóc ra xem đi.

Nếu là Minh em sẽ làm gì khi đó? Vì sao?

(5)

Xem đoạn phim sau:

(6)

Làm bài t p 2:

a. Điền những từ bí mật, pháp luật, của riêng vào chổ trống trong các câu sau cho thích hợp:

Thư từ, tài sản của người khác là ……… mỗi người nên cần được tôn trọng. Xâm phạm chúng là việc làm vi phạm………...

Mọi người cần tôn trọng ……… riêng của trẻ em.

của riêng pháp luật

bí mật

(7)

Làm bài t p 2:

b. Xếp những cụm từ sau đây vào 2 cột “Nên làm” hoặc “Không nên làm” liên quan đến thư từ, tài sản của người khác.

- Hỏi mượn khi cần.

Nên làm Không nên làm

- Tự ý bóc thư nếu quan tâm.

- Giữ gìn, bảo quản khi người khác cho mượn. - Tự ý sử dụng khi chưa được phép.

- Hỏi mượn khi cần. - Xem trộm nhật kí.

- Nhận thư dùm khi hàng xóm vắng nhà. - Sử dụng trước, hỏi mượn sau.

- Tự ý bóc thư nếu quan tâm.

- Tự ý sử dụng khi chưa được phép.

- Giữ gìn, bảo quản khi người khác cho mượn.

- Xem trộm nhật kí.

- Nhận thư dùm khi hàng xóm vắng nhà.

- Sử dụng trước, hỏi mượn sau.

- Tự ý sử dụng khi chưa được phép.

- Giữ gìn, bảo quản khi người khác cho mượn.

- Hỏi mượn khi cần.

- Xem trộm nhật kí.

- Nhận thư dùm khi hàng xóm vắng nhà.

- Sử dụng trước, hỏi mượn sau.

- Tự ý bóc thư nếu quan tâm.

(8)

Bông hoa bí m t. ậ

Nêu những việc nên

làm?

Nêu những việc không

nên làm?

Những ai cần phải tôn trọng thư từ, tài sản của người

khác?

Vì sao phải tôn trọng thư từ, tài

sản của người khác?

Tôn trọng thư từ, tài sản của

người khác

Không nên:

-Bóc thư người khác.

- Lục cặp bạn…

Nên:

- Hỏi mượn khi cần…

Tất cả mọi người.

Là tôn trọng họ và tôn trọng pháp luật

(9)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in