• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài giảng, giáo án - Trường MN Hồng Thái Đông #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài giảng, giáo án - Trường MN Hồng Thái Đông #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bo"

Copied!
21
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Tu n th 1: TÊN CH Đ :ầ Ủ Ề Th i gian th c hi n: 4 tu nờ ự ệ ầ Tên ch đ nhánh: Ngày h i đ n trủ ề ộ ế ường Th i gian th c hi n t ngày 07 ờ ự ệ ừ /09 /2020

A.T CH C HO T

Đ NG N I DUNG M C ĐÍCH YÊU C U CHU N B

ĐÓN TR .

TH D C SÁNG

1.Đón trẻ

- Cô đón tr vào l p ẻ ớ nh c tr c t đ ắ ẻ ấ ồ dùng cá nhân vào đúng n i quy đ nh.ơ ị

2. Đi m danhể

3.Trò chuy n ệ

-Trò chuy n v i trệ ớ ẻ v trề ường m m nonầ

4.Th d c bu i ể ụ sáng

- Cô đón tr đúng gi .ẻ ờ

- T o ni m tin tr khi đ nạ ề ở ẻ ế l p v i cô.ớ ớ

- Tr bi t chào h i l phép v iẻ ế ỏ ễ ớ m i ngọ ười. Bi t c t đ dùng ế ấ ồ đúng n i quy đ nh.ơ ị

-Cô bi t đế ượ ố ẻ ếc s tr đ n l p,báo ăn đ y đ .ớ ầ ủ

-Tr bi t quan tâm đẻ ế ến các b n trong l p.ạ ớ

- Cô bi t đế ượ ố ẻc s tr có và v ng m t trong ngày. Đ m ắ ặ ả b o an toàn cho trả ẻ

- Trò chuy n giúptr bi t ệ ẻ ế được tên trường, l p, cô, các ớ b n ạ

- Tr chú ý l ng nghe cô, vui ẻ ắ v tham gia các ho t đ ngẻ ạ ộ - Tr thích đ n trẻ ế ường, l pớ

-Bi t l i ích c a vi c luy n ế ợ ủ ệ ệ t p th d c.ậ ể ụ

- Tr bi t t p đúng các đ ng tác. Rènẻ ế ậ ộ luy n s khéo léo, d o dai, phátệ ự ẻ tri n th l c cho tr .ể ể ự ẻ

- Tr có ý th c t p th d cẻ ứ ậ ể ụ

-Tr ng l p s ch sẽ.ườ ớ ạ -Trang ph c ụ c a côủ g n gàngọ

-S đi m daổ ể nh

- Tranh nh v ả ề ch đủ ề

- Câu h i đàm ỏ tho iạ

-Nh c,các đ ng ạ ộ tác th d c.ể ụ

(2)

TRƯỜNG M M NONẦ

T ngày 07 /09 đ n 02 / 10 năm 2020ừ ế . S tu n th c hi n :01 tu nố ầ ự ệ ầ

đ n ngày ế : 11/ 09 / 2020

CÁC HO T Đ NG

HƯỚNG D N C A GIÁO VIÊN HO T Đ NG C A TR

1.Đón tr .ẻ

- Đón tr t n tay ph huynh, thái đ ân c n.ẻ ậ ụ ộ ầ - Cô nh c tr chào cô giáo, b m , các b n. ắ ẻ ố ẹ ạ - Nh c tr c t đ dùng cá nhân.ắ ẻ ấ ồ

- Trao đ i v i ph huynh xem tình tr ng s c kh e ổ ớ ụ ạ ứ ỏ c a tr nh th nào?ủ ẻ ư ế

2. Đi m danhể

-Cô g i tên t ng trọ ừ ẻ theo th t .ứ ự -Báo xu t ăn c a tr trong ngày.ấ ủ ẻ 3. Trò chuy nệ

- Cho tr vào l p xem tranh v ch đ ẻ ớ ề ủ ề

- Đàm tho i v i tr v trạ ớ ẻ ề ường m m non, đ a đi mầ ị ể tên trường, l p mình, và các ho t đ ng vui ch i t iớ ạ ộ ơ ạ trường

+ Con bi t trế ường mình h c có tên là gì?ọ

-Các con bi t trế ường M m non H ng Thái Đông cóầ ồ v trí và đi m trị ể ường nào? ( Trường Yên dưỡng, tân yên, thượng thông)

- Giáo d c tr bi t yêu m n trụ ẻ ế ế ường l p, vui ch iớ ơ trong ngày l ph i gi gìn s c kh e nghe l i , đoànễ ả ữ ứ ỏ ờ k t vui cùng các b n.ế ạ

4.Th d c sángể ụ .

* Kh i đ ng:ở ộ

- Cho tr hát và kh i đ ng theo bài “ Trẻ ở ộ ường chúng cháu là trường m m non” d n hàng x p đ i hình 3ầ ồ ế ộ hàng ngang dãn cách nhau m t s i tay.ộ ả

* Tr ng đ ng:ọ ộ

+

Hô h p: Gà gáyấ

- Tay: Hai tay ra trước lên cao - B ng, lụ ườn:

+ Quay người sang 2 bên k t h p tay ch ng hôngế ợ ố - Chân: Đ ng t i ch đ a chân ra trứ ạ ỗ ư ước lên cao - B t: B t t i chậ ậ ạ ỗ

* H i tĩnh:ồ

- Cho tr ch i TC: gieo h tẻ ơ ạ

Chào cô, chào b m , ố ẹ - c t đ dùng vào n i quyấ ồ ơ đ nh.ị

-Trẻ ng i theo t , ồ ổ đ ngứ lên d côạ

- Tr xem tranh nh.ẻ ả - Trò chuy n cùng cô.ệ

- Trường MN H ng tháiồ Đông

-T t trung thuế -Tr kẻ ể

-L ng ngheắ

-Tr kh i đ ngẻ ở ộ

-Tr t p th d cẻ ậ ể ụ -Tr ch iẻ ơ

(3)

A- T CH C CÁC

Ho t ạ

đ ng ộ N I DUNG HO T Đ NG M C ĐÍCH - YÊU C U CHU N B

HO T Đ NG NGOÀI TR I

1.Ho t đ ng có m c ạ đích.

- Quan sát d o ch i sânạ ơ trường:

Quan sát th i ti t, b u ờ ế ầ tr i, thiên nhiên mùa ờ thu Quan sát vườn cây, l ng nghe âm thanh ắ ở sân trường,

2.Trò ch i v n đ ngơ ậ -Bánh xe quay”;

“Chuy n ề bóng b ng haiằ chân”, “Giúp cô tìm b n”ạ .

- Trò ch i dân gian:ơ

“mèo đu i chu t”ổ ộ , r ngồ r n lên mâyắ

3.Ch i t doơ ự

Nh t lá, đ m láặ ế , chăm sóc cây.

- Vẽ t do trự ên sân.

- Tr vui v linh ho t trongẻ ẻ ạ m i ho t đ ng.ọ ạ ộ

- Rèn luy n kỹ năng quan sátệ so sánh, phân bi t.Tr nêuệ ẻ lên đ c nh ng gì mình quanượ ữ sát đ c b ng ngôn t rõượ ằ ừ ràng.

- Bi t l i ích c a cây đ iế ợ ủ ố v i đ i s ng con ngớ ờ ố ười và bi t cách chăm sóc, b oế ả v chúngệ

- Giúp tr bi t v mùa thuẻ ế ề - Bi t đ c đi m c b n mùaế ặ ể ơ ả thu- Giáo d c tr yêu cu c s ngụ ẻ ộ ố thiên nhiên ban t ng.ặ

- Tr bi t đẻ ế ược cách ch i,ơ lu t ch i và h ng thú khiậ ơ ứ ch i trò ch i.ơ ơ

- Rèn luy n s nhanhệ ự nh n khéo léo tr . ẹ ở ẻ - Phát huy tinh th n đoànầ k t, s h p tác nhóm.ế ự ợ - Tr bi t đoàn k t ph i h p ẻ ế ế ố ợ nh p nhàng v i b n trong khiị ớ ạ ch iơ

- Tr vui v tho i mái sau khiẻ ẻ ả ho t đ ng, bi t gi an toàn ạ ộ ế ữ trong khi ch iơ

Trang ph c : ụ Mũ,dép cho tr .ẻ - Đ a đi m quan ị ể sát.- Câu đố

- Vườn cây

-Đ ch i ngoài ồ ơ tr i an toàn s ch ờ ạ sẽ

(4)

- Ch i v i đ ch i ngoàiơ ớ ồ ơ tr i.ờ ( Xích đu, c u ầ trượt, đu quay...)

HO T Đ NG

HƯỚNG D N C A C A CÔ GIÁO HO T Đ NG C A TR

1.Ho t đ ng có m c đích: ạ - D o ch i quan sát:ạ ơ

- Cho tr đi đ n đ a đi m quan sátẻ ế ị ể - Cô cho tr quan sát b u tr i, th i ti t , ẻ ầ ờ ờ ế

- Hôm nay các con th y b u tr i nh th nào? ấ ầ ờ ư ế dâm, n ng, nhi u mây, ít mây.ắ ề

- Các con th y th i ti t hôm nay th nào?ấ ờ ế ế - Đàm tho i cùng tr .ạ ẻ

+ Con bi t trong sân trế ường có nh ng lo i cây gì?ữ ạ + Con bi t gì v các lo i cây này?ế ề ạ

+ Cây xanh có ích l i gì?ợ

+ Làm th nào đ b o v , chăm sóc các lo i cây này?ế ể ả ệ ạ - Giáo d c tr thụ ẻ ường xuyên chăm sóc các lo i cây tr ng.ạ ồ - Giáo d c tr yêu quý thiên nhiên, b o v môi ụ ẻ ả ệ

trương xanh s ch đ pạ ẹ 2.Trò ch i v n đ ngơ ậ .

* TC: “Mèo đu i chu t” Cách ch iổ ộ ơ

Tìm 1 b n mèo và 1 chu t, t t c các thành viên tham gia trò ộ ấ ả ch i đ ng thành m t vòng tròn khép kín, tay n m tay, gi ơ ứ ơ cao lên qua đ u. R i b t đ u đ c đ ng thanh bài bài đ ng ồ ắ ầ dao:

“Mèo đu i chu t M i b n ra đâyờ ạ Tay n m ch t tay Đ ng thành vòng r ng Chu t lu n l h ng ồ ỗ ổ Mèo ch y đ ng sau

Th r i chú chu t l i đóng vai mèoế ồ ộ ạ Co c ng ch y theo, bác mèo hóa chu t”

Mèo và chu t đ ng vào gi a vòng tròn, quay l ng vào nhau. ộ ứ ư Khi m i ng ười hát đ n câu cu i thì chu t b t đ u ch y, mèoế ộ ắ ầ ph i ch y đ ng sau. Tuy nhiên mèo ph i ch y đúng l h ng ỗ ổ mà chu t đã ch y. Mèo th ng khi mèo b t đ ắ ược chu t. R i hai ngườ ổi đ i vai trò mèo chu t cho nhau. Trò ch i l i đ ơ ạ ược ti p t c. Trong quá trình mèo đu i chu t, các thành viên ế ụ làm vòng tròn có th s p ô c a mình xu ng đ ngăn chu t ể ậ ho c mèo ch y qua b ng cách ph i h p v i nhau, 2 ng ố ợ ười li n k cùng h tay đang n m đ đóng l h ng ỗ ổ

*TC: “Bánh xe quay”; “Chuy n ề bóng b ng hai chằ ân”,

“Giúp cô tìm b n”ạ .

- Cô gi i thi u cách ch i, lu t ch i.ớ ệ ơ ậ ơ

- Tr d o ch iẻ ạ ơ - Tr d o ch i ẻ ạ ơ

quan sát th i ờ ti t,ế

- Tr l i câu h i ả ờ ỏ c a côủ

-K tên các lo i cây ể ạ tr bi t.ẻ ế

- Làm trong s ch ạ không khí, là th c ăn, ứ là n i c a m t s ơ ở ủ ộ ố con v t,..ậ

- Ph i nh c , bón ả ổ ỏ phân, tướ ưới n c...

-

Tr ch i trò ch i vui ẻ ơ ơ v tho i mái, đoàn k tẻ ả ế b n bè.ạ

(5)

- Cô t ch c cho tr ch i.ổ ứ ẻ ơ

3.Ch i t do.ơ ự - Nhặt lá, đếm lá, chăm sóc cây Chơi với đồ chơi ngoài trời.( Xích đu, cầu trượt, đu quay...)

- Cô cho tr dùng ph n vẽ lên sân nh ng gì tr thíchẻ ấ ữ ẻ

-Tr ch i t doẻ ơ ự

A-T CH C CÁC HO T

Đ NG N I DUNG M C ĐÍCH – YÊU C U CHU N B

(6)

HO T Đ NG GÓC

* Góc phân vai: Ch i phânơ vai cô giáo, l p h c, bác c pớ ọ ấ dưỡng, c a hàng bán sách....ử

* Góc xây d ngự : Xây d ngự l p ghép trắ ường MN, xây khuôn viên trường, x pế đường đ n trế ường.

Góc ngh thu t:ệ

Tô màu, vẽ, n n, c t, dánặ ắ v m t s đ dùng đ ch iề ộ ố ồ ồ ơ trong l p,ớ

+ Bi u di n các bài hát,ể ễ múa, th ,... v ch đ .ơ ề ủ ề

* Góc h c t p:ọ ậ

-Làm sách tranh, xem tranh nh, t p k chuy n theo

ả ậ ể ệ

tranh v trề ường, l p MN.ớ

*Góc thiên nhiên: Chăm sóc ch u cây c nh, tậ ả ưới nước cho cây,...

- Bi t th hi n vai ch i.ế ể ệ ơ - Bi t cách mô t v th mìnhế ả ề ứ c n (n u, u ng,…)ầ ấ ố

- M r ng s giao ti p cho tr .ở ộ ự ế ẻ Bi t công vi c c a ng i bánế ệ ủ ườ hàng,

.Bi t l i ích c a các lo i th cế ợ ủ ạ ự ph m….ẩ

- Rèn luy n kỹ năng xây d ngệ ự l p ghép.ắ

- Bi t s p x p phân b cácế ắ ế ổ khu v c cho h p lý khoaự ợ h c.Bi t b o v môi tr ngọ ế ả ệ ườ n i công c ngơ ộ

- Tr bi t tô màu, ph i h pẻ ế ố ợ màu

Phù h p v i tranh vẽợ ớ

- Rèn tính kiên trì,s khéo kéoự c a tr .Phát tri n trí t ngủ ẻ ể ưở t ng, kh năng t o hình choượ ả ạ tr .ẻ

- Bi t làm sách v các nùaế ề - Bi t đ c đi m c b n c aế ặ ể ơ ả ủ t ng mùa.ừ

- Tr bi t cách chăm sóc câyẻ ế xanh,

- Đ ch i bánồ ơ hàng

- Đ ch i c aồ ơ ử hàng bán th cự Ph m.ẩ

-Các lo i v chai ạ ỏ n c ng t,n c ướ ọ ướ l c…ọ

-G chạ xây d ng,cây xanh,ự hoa, hình kh iố

Gi y màu,hấ ồ dán.Gi y vẽ,ấ màu

-Gi y, băngấ dínhTranh nhả

-Ch u , vòi , caậ tướ ưới n c,

HO T Đ NG

HƯỚNG D N C A GIÁO VIÊN HO T Đ NG C A TR

(7)

1.Th a thu n ch iỏ ơ

- H i tr : các con đang h c ch đ gì? L p mình cóỏ ẻ ọ ủ ề ớ nh ng góc ch i gì?ữ ơ

-Cô gi i thi u góc ch i,đ dùng chu n b đ tr ch i.ớ ệ ơ ồ ẩ ị ể ẻ ơ -Các con thích góc ch i góc nào thì hãy v góc ch i đóơ ở ề ơ nhé.2. Quá trình ch iơ

* Góc phân vai

- Cô g i m trò chuy n v i tr xem làm nh th nào khiợ ở ệ ớ ẻ ư ế đi mua hàng.

+ C a hàng bác bán nh ng th gì?ử ữ ứ

+ Tôi mu n mua s n ph m n c gi i khát? Bác bánố ả ẩ ướ ả nh ng lo i n c gi i khát nào?ữ ạ ướ ả

+ Bác bán bao nhiêu ti n m t chai côca?ề ộ + Ch i gia đình n u ăn, t m r a gi t...ơ ấ ắ ử ặ

* Góc xây d ng:ự

- Các bác đang xây công trình gì th ? ế + Bác c n nh ng nguyên li u gì đ xây?ầ ữ ệ ể + Bác xây v nh th v n hoa nh th nào?ồ ư ế ườ ư ế + Đài phun n c bác d ki n xây đâu?ướ ự ế ở + Ai là ng i xây b b i?ườ ể ơ

+ Trong b b i c n có nh ng gì?ể ơ ầ ữ

* Góc ngh thu tệ :

+ Con sẽ làm gì t gi y màu này?ừ ấ

- Cô h ng d n cho tr tô màu tranh, vẽ sáng t o b c ướ ẫ ẻ ạ ứ tranh các mùa - Cô cùng tr vẽ ẻ

- G i ý tr vẽ đ c b c tranh hoàn thi nợ ẻ ượ ứ ệ

* Góc h c t pọ ậ

+ Con nhìn th y nh ng gì trong tranh này?ấ ữ + Các b n đ n trạ ế ường được làm gì?

+ Cô cho tr xem các b c tranh v hình nh l p h c,ẻ ứ ề ả ớ ọ môi trường ho t đ ng có trong tranh ạ ộ

-Cho tr làm sách tranh nh v ch đẻ ả ề ủ ề -T p k truy n theo tranhậ ể ệ

* Góc thiên nhiên

- Cho tr chăm sóc cây xanhẻ - Các bác đang làm gì?

-Cây xanh có ích l i gì?ợ

- Giao d c tr yêu cây xanh, b o v cây xanhụ ẻ ả ệ 3.K t thúc quá trình ch iế ơ

- Cho tr tham quan nh n xét s n ph m các gócẻ ậ ả ẩ ở ch i.ơ

- G i h i xem tr có ý tợ ỏ ẻ ưởng gì,sẽ làm gì khi được ch i ti p các góc.Khuy n kích tr hôm sau ch i sẽơ ế ở ế ẻ ơ

-Th a cô có góc phân ư vai,góc ngh thu t,xây ệ ậ d ng,khoa h c và góc ự ọ sách

- C a hàng tôi bán cácử lo i nạ ước

- Được bác ch tôi 1 lúc.ờ - Tr k tên s n ph mẻ ể ả ẩ tr bi tẻ ế

- Tôi bán 5 đ ng….ồ - Tr nêu ý tẻ ưởng … - Tôi c n g ch, hàng ràoầ ạ

- Con sẽ vẽ trường h cọ - gi y, sáp màu, tranh đ ấ ủ s lố ượng

- Tranh trường m m ầ non, các b n đi h cạ ọ - Tr xem tranh anh k ẻ ể v ề

Trường l p m m nonớ ầ

- Tr chăm sóc cây xanhẻ - Tr l i câu h i c a côả ờ ỏ ủ

(8)

c g ngố ắ

A.T CH C CÁC Ho t

đ ng N i dung ộ M c đích – Yêu c u ụ Chu n bẩ

Hoạt đ nộ g ăn

- Trước khi ăn

- Trong khi ăn

- Sau khi ăn

- Tr bi t các thao tác r aẻ ế ử tay.

- Tr hi u vì sao ph i r a tayẻ ể ả ử đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi v sinh, lauệ mi ng sau khi ăn.ệ

- Tr bi t tên các món ăn vàẻ ế tác d ng c a chúng đ i v iụ ủ ố ớ s c kh e con ngứ ỏ ười.

- Tr ăn ngon mi ng, ăn h t ẻ ệ ế xu tấ

- Tr bi t l y nẻ ế ấ ước u ng, đi ố v sinh sau khi ănệ

- Nướ ạc s ch bàn ăn, khăn - Bàn ăn, các món ăn

Ho t đ ng ngủ

- Trước khi ngủ

- Trong khi ngủ

- Sau khi ngủ

- Rèn cho tr có thói quen ẻ ng đúng gi , đ gi c.ủ ờ ủ ấ

- Tr ng ngon đúng t thẻ ủ ư ế

- T o cho tr có tinh th n ạ ẻ ầ tho i mái sau khi ng d y.ả ủ ậ

- Ph n, chi u, g i,ả ế ố phòng ngủ

-Tr yên tĩnh, ẻ phòng ng đ ánhủ ủ sáng

Bài t p ậ

(9)

HO T Đ NG

Hướng d n c a giáo viênẫ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ

* Trước khi ăn: V sinh cá nhânệ

- Cô gi i thi u các thao tác r a tay g m 5 bớ ệ ử ồ ước sau:

+ Bước 1: Làm ướt hai bàn tay b ng nằ ước s ch.ạ Thoa xà phòng vào lòng bàn tay. Chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.

+ Bước 2: Dùng ngón tay và lòng bàn tay

này cu n và xoay l n lố ầ ượ ừt t ng ngón c a bàn tayủ kia và ngượ ạc l i.

+ Bước 3: Dùng lòng bàn tay này chà xát chéo lên mu bàn tay kia và ngượ ạc l i.

+ Bước 4: Dùng đ u ngón tay c a bàn tay này mi tầ ủ ế vào kẽ gi a các ngón c a bàn tay kia và ngữ ủ ượ ạc l i.

+ Bước 5: Ch m 5 đ u ngón tay c a tay này c vàoụ ầ ủ ọ lòng bàn tay kia b ng cách xoay đi, xoay l i. ằ ạ

+ Bước 6: X cho tay s ch h t xà phòng dả ạ ế ưới ngu n nồ ướ ạc s ch. Lau khô tay b ng khănằ

- T ch c cho tr r a tay. ( Tr nào ch a th c hi nổ ứ ẻ ử ẻ ư ự ệ được cô giúp tr th c hi n)ẻ ự ệ

* Cô hướng d n tr r a m tẫ ẻ ử ặ

* Trong khi ăn:

- Cô gi i thi u các món ăn và các ch t dinh dớ ệ ấ ưỡng, nh c tr ăn g n gàng, ăn h t xu t.ắ ẻ ọ ế ấ

- Cô m i tr , tr m i cô và các b n ờ ẻ ẻ ờ ạ

- Cô đ ng viên khích l tr ăn, cô bao quát giúp độ ệ ẻ ỡ nh ng tr ch a bi t c m thìa, nh ng tr ăn ch m.ữ ẻ ư ế ầ ữ ẻ ậ

* Sau khi ăn:

- Tr ăn xong nh c tr u ng nẻ ắ ẻ ố ước,lau mi ng, đi vệ ệ sinh

- * Trước khi ng : Cô kê ph n d i chi u, l y g iủ ả ả ế ấ ố cho tr . ẻ

- Cô đi u ch nh ánh sáng nhi t đ phòng ng .ề ỉ ệ ộ ủ - Cho tr ng n m đúng t th .ẻ ủ ằ ư ế

- Cho tr đ c bài th gi đi ng .ẻ ọ ơ ờ ủ

* Trong khi ng :Cô bao quát tr ng chú ý nh ngủ ẻ ủ ữ tình hu ng có th x y ra.ố ể ả

* Sau khi tr ng d y: nh c tr c t g i đi v sinh.ẻ ủ ậ ắ ẻ ấ ố ệ

- Tr nghe và th c hành ẻ ự các bướ ửc r a tay cùng cô.

- Tr r a tay.ẻ ử

-Tr nghe côẻ

- Tr m i cô và các b n ẻ ờ ạ cùng ăn

-Tr u ng nẻ ố ước , v sinhệ

-Tr đ cẻ ọ -Tr ngẻ ủ

(10)

- T ch c cho tr v n đ ng nh nhàng bài: “Đuổ ứ ẻ ậ ộ ẹ quay”.- T ch c cho tr ăn quà chi u.ổ ứ ẻ ề

A.T CH C CÁC Ho t

đ ng N i dungộ M c đích – Yêu c uụ Chu n bẩ

Ch i,ơ Ho t đ ng Theo

ý thích

+ Tr ôn bài bu i ẻ ổ sáng

+ Tr vào ch i các ẻ ơ góc

-Bi u di n văn ngh ể ễ ệ v ch đề ủ ề

- Nh n xét, nêu ậ gương cu i ngày, ố cu i tu nố ầ

- Tr ôn l i bài sáng h cẻ ạ ọ - Tr bi t vào góc ch i theoẻ ế ơ ý thích

- giúp tr phát tri n ngônẻ ể ng , kh năng quan sát.ữ ả - Tr bi t x p đ ch i g nẻ ế ế ồ ơ ọ gàng sau khi ch iơ

- H ng thú tham gia bi uứ ể di n văn nghễ ệ

- Tr m nh d n t tin, yêuẻ ạ ạ ự thích văn nghệ

- Bi t nh n xét mình, nh n ế ậ ậ xét b nạ

- Bi t 3 tiêu chu n bé ngoanế ẩ

-Bài

hát,th ,truy nơ ệ -Đ ch i ồ ơ

- Đ ch i cácồ ơ ở góc

- D ng c âmụ ụ nh cạ

- C , b ng bé ờ ả ngoan

Trả

-V sinh cá nhân cho ệ trẻ

-Tr ra v ẻ ề

-Tr s ch sẽ tho i mái vuiẻ ạ ả s ẻ

- Tr bi t chào cô, chào b n ẻ ế ạ trước khi về

- Tr tr t n tay ph huynhả ẻ ậ ụ

- Đ dùng cáồ nhân c a trủ ẻ

(11)

trẻ

HO T Đ NG

H ướ ng d n c a giáo viên ẫ ủ Ho t đ ng c a tr ạ ộ ủ ẻ

-Ôn l i các ho t đ ng bu i sángạ ạ ộ ổ

+ H i tr sáng nay con đỏ ẻ ược h c nh ng gì?ọ ữ + N u tr không nh cô g i ý đ tr nh l i.ế ẻ ớ ợ ể ẻ ớ ạ + T ch c cho tr ôn bài.ổ ứ ẻ

+ Đ ng viên khuy n khích tr ộ ế ẻ - Ch i theo ý thíchơ

+ Cô cho tr v góc ch i theo ý thíchẻ ề ơ

+cô giáo d c tr ch i đoàn k t, không tranhụ ẻ ơ ế giành đ ch iồ ơ

+Cô bao quát tr , đ n ch i cùng trẻ ế ơ ẻ -Con đang ch i trò ch i gì? ơ ơ

- Con n u món gì v y? Cô ch i cùng trấ ậ ơ ẻ

+cô giáo d c tr ch i đoàn k t, không tranhụ ẻ ơ ế giành đ ch i.ồ ơ

- Bi u di n văn nghể ễ ệ:

+ Cô cho tr hát, bi u di n các bài hát v chẻ ể ễ ề ủ đề

+ Cô đ ng viên khuy n khích trộ ế ẻ

- Nh n xét – nêu gậ ương cu i ngày- cu i tu nố ố ầ + Cô m i t ng t đ ng lên các b n nh n xétờ ừ ổ ứ ạ ậ + Cô nh n xét trậ ẻ

+ T ch c cho tr c m c cu i ngàyổ ứ ẻ ắ ờ ố + Phát bé ngoan cu i tu nố ầ

-Tr đ c bài th , hát,..v ch ẻ ọ ơ ề ủ đề

- Tr tr l i câu h i c a côẻ ả ờ ỏ ủ -Tr ch i theo ý thích các gócẻ ơ

-Tr vui v tho i máiẻ ẻ ả

-Tr c m c .ẻ ắ ờ

- V sinh cho tr s ch sẽệ ẻ ạ

- Cô bao quát tr , hẻ ướng d n tr khi c n thi t ẫ ẻ ầ ế - T o thói quen v sinh cho tr s ch sẽạ ệ ẻ ạ

- Tr tr t n tay ph huynh. Trao đ i v i ph ả ẻ ậ ụ ổ ớ ụ huynh v tình hình c a tr trong ngàyề ủ ẻ

- Tr v sinh thân th s ch ẻ ệ ể ạ đúng cách

- Tr có ý th c t t trong ho t ẻ ứ ố ạ đ ngộ

(12)

- Nh c tr chào cô và các b n trắ ẻ ạ ước khi về -Tr chào cô chào b n ra v .ẻ ạ ề

Th 2 ngày 07 tháng 9 năm 2020ứ

TÊN HO T Đ NG : Th d c: ể ụ

- VĐCB: Đi trên dây

TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh

HO T Đ NG B TR : Nh c bài: Em yêu trạ ường em

I.M C ĐÍCH YÊU C U

1. Ki n th c: ế

- Tr bi t cách đi trên dâyẻ ế - Tr bi t cách ch i trò ch iẻ ế ơ ơ - T p đ u đ p BTPTCậ ề ẹ

2. Kỹ năng:

- Rèn Cho tre kh năng quan sát ghi nh có ch đ nhả ớ ủ ị - Rèn s khéo léo c a c th k t h p chân tay nh p nhàngự ủ ơ ể ế ợ ị 3. Giáo d c thái đ :ụ

- Tr thích t p th d c giúp c th kh e m nh ẻ ậ ể ụ ơ ể ỏ ạ

II. CHU N B Ị:

1. Đ dùng c a cô: ồ

- Trang ph c g n gàngụ ọ

- Nh c có bài hát “ạ Em yêu trường em”. X c xôắ 2. Đ dùng c a trồ

- V ch th d c, dây dài 3-4m đ t dạ ể ụ ặ ưới sàn . - V ch chu nạ ẩ

3. Đ a đi m t ch c:ị - Trong l pớ

III. T CH C HO T Đ NG:

HO T Đ NG C A CÔ HO T Đ NG C A TR

1. n đ nh t ch cỔ

- Cô trò chuy n cùng tr v ch đệ ẻ ề ủ ề - Tr tr l iẻ ả ờ

CôCôCô Cô Cô ki m tra s c kh e c a trể ứ ỏ ủ ẻ

2. Gi i thi u bàiớ

- Hôm nay cô hướng d n các con th c hi n bài t p ẫ ự ệ ậ

“Đi Trên dây”

3. Hướng d nẫ

a. Ho t đ ng 1: Kh i đ ngạ ở ộ

- Cô cho tr đi thay đ i các ki u chân theo nh c bài ẻ ổ ể ạ

hát - Tr th c hi nẻ ự ệ

(13)

“em yêu trường em” và v x p hàng thành 3 tề ế b. Ho t đ ng 2: Tr ng đ ngạ

* Bài t p phát tri n chung Tay: Hai tay ra trước lên cao - B ng, lụ ườn:

+ Quay người sang 2 bên k t h p tay ch ng hôngế ợ ố - Chân: Đ ng t i ch đ a chân ra trứ ạ ỗ ư ước lên cao - B t: B t t i chậ ậ ạ ỗ

- Tr t p cùng côẻ ậ

- Cô hướng d n tr t p m i đ ng tác 2 l n 8 nh pẫ ẻ ậ ỗ ộ ầ ị - Đ ng tác nh n m nh t p 3 l n 8 nh pộ ấ ạ ậ ầ ị

- Cô chú ý quan sát và s a sai cho tr k p th iử ẻ ị ờ

* Bài t p v n đ ng c b n: Đi trên dâyậ ơ ả

- Cô làm m u l n 1 (không phân tích)ẫ ầ - Tr quan sátẻ - Các con có nh n xét gì v cách th c hi n bài t p ậ ề ự ệ ậ

c a côủ

- Tr nh n xétẻ ậ

- Cô làm m u l n 2 (phân tích)ẫ ầ * T th chu n bư ế ẩ ị

- Cô đ ng trứ ở ước v ch chu n và đ u dây, hai tay ạ ẩ ầ ch ng hôngố

* TH: Cô sẽ bước đi trên s i dây, bàn chân luôn luôn ợ bước đúng trên s i dây, và gi thăng b ng hai tay ợ ữ ằ ch ng hông, và đi đ n h t đo n dây trên sàn và v ố ế ế ạ ề cu i hàng đ ngố ứ

- Tr ngheẻ

-Quan sát cô làm m u.ẫ

- Cô cho 2 tr lên làm m uẻ ẫ - Tr làm m uẻ ẫ - Cô cho c l p nh n xét v cách th c hi n m u c a 2 b nả ớ ậ ề ự ệ ẫ ủ ạ - Tr nh n xétẻ ậ - Cô cho tr th c hi n (2- 3 l n)ẻ ự ệ ầ - Trẻ th c hi nự ệ - Cô quan sát và s a sai cho tr k p th iử ẻ ị ờ

- Cô cho các t thi đua (1- 2 l n)ổ ầ - Tr thi đuaẻ - Cô đ ng viên tr nhanh nh n, tích c cộ ẻ ẹ ự

* TCVĐ: Thi xem đ i nào nhanhộ

- Cô gi i thi u cách ch i và ph bi n lu t ch i :ớ ệ ơ ổ ế ậ ơ

+ Cách ch i: Cô chia l p làm 2 đ i. L n lơ ớ ộ ầ ượ ừt t ng b nạ trong đ i đi trên dây h t đo n dây ti p t c b t qua ộ ế ạ ế ụ ậ 1 vòng th d c sẽ để ụ ược mang v cho đ i c a mình ề ộ ủ m t món quà. K t thúc b n nh c đ i nào có s ộ ế ả ạ ộ ố lượng quà nhi u h n sẽ chi n th ng.ề ơ ế ắ

+ Lu t ch i: M i lậ ơ ỗ ượt lên ch đỉ ược hái 1 qu . Đi trên ả dây không b l ch ra ngoài và b t qua đị ệ ậ ược 1 vòng th d cể ụ

- Tr ngheẻ

- Cô t ch c cho tr th c hi nổ ứ ẻ ự ệ - Tr th c hi nẻ ự ệ - Cô quan sát và đ ng viên tr k p th iộ ẻ ị ờ

- Ki m tra k t qu và nh n xétể ế ả ậ C Ho t đ ng 3: H i tĩnhạ

(14)

- Cô cho tr đi nh nhàng 1- 2 vòngẻ ẹ 4. C ng c - giáo d củ

- Các con v a th c hi n bài t p gì? Các con đừ ự ệ ậ ược ch iơ trò ch i gì?ơ

- Tr tr l iẻ ả ờ - Cô gd tr thích t p th d c giúp c th kh e ẻ ậ ể ụ ơ ể ỏ

m nh…ạ

5. K t thúc ho t đ ngế

*Đánh giá tr h ng ngày ( Đánh giá nh ng v n đ n i b t v tình tr ng s c kh e, ẻ ằ ề ổ ậ ề tr ng thái, c m xúc, thái đ và hành vi c a tr ; ki n th c, kỹ năng c a tr ):ạ ế

………

………...

...

Thứ 3 ngày 08 tháng 09 năm 2020 Tên hoạt động: KPKH

Trò chuyện về Trường Mầm Non Hồng Thái Đông

Hoạt động bổ trợ: - Hát :Trường chúng cháu là trường mầm non ,Vui đến trường

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

-Trẻ biết tên gọi,địa chỉ các khu vực trong trường.

- Biết tự giới thiệu tên mình,biết tên các bạn.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định, củng cố kỹ năng trả lời lưu loát, rõ ràng.

3. Thái độ:

-Trẻ chăm ngoan chú ý lắng nghe cô dạy, có tinh thần đoàn kết bạn bè.

- Yêu quý trường lớp biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng của cô.

- Một số đồ chơi về trường mầm non để vào các góc.

- Bài hát ,nhạc về trường mầm non.

2.Đồ dùng của trẻ.

- Trang phục thoải mái.

3. Địa điểm:

- Trong lớp học.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.

Hoạt động của cô. Hoạt động của trẻ 1. Ổn định tổ chức

- Cho trẻ hát bài “ Trường chúng cháu là trường mầm non” . -Trẻ hát 2. Giới thiệu bài

- Các con có biết chúng mình đang học trường gì không?

- Hôm nay cô và các con cùng tìm hiểu và trò chuyện về trường mầm non Hồng Thái Đông nhé!

3. Hướng dẫn

(15)

*Hoạt động 1: Trò chuyện về Trường mầm non.

+ Trường các con đang học là trường gì?

- Con đang học ở trường MN Hồng Thái Đông.

+Lớp con học ở thôn nào? - Lớp của con ở thôn Yên

Dưỡng

+ Trong trường có những khu vực nào? - Có khu vui chơi, vườn hoa...

+ Trong trường có những ai? -Có cô giáo, bác cấp dưỡng, Bảo vệ

+ Lớp con đang học là lớp mấy tuổi? -Lớp con là lớp 5 tuổi

+ Cô giáo con tên là gì? - Cô giáo con tên là cô

Hiền và cô Huân - Cô giới thiệu cho trẻ biết ngoài cơ sở các con đang học tại

trường còn có điểm Thượng Thông ở đó cũng có các lớp và có nhiều bạn học ở đó.

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ trường lớp của mình và chơi với các bạn đoàn kết.

* Hoạt động 2: Quan sát tranh về trường mầm non.

+ Con nhìn thấy trong tranh có những gì? - Có lớp học và đồ chơi

+ Các lớp học như thế nào? - Có nhà các lớp học

+ Ngoài sân có những loại đồ chơi nào? -Có đu quay và cầu trượt.

+ Bức tranh này có giống lớp các con đang học không? - Trẻ trả lời

- Cô giới thiệu thêm với trẻ về trường mầm non Trẻ nghe cô giới thiệu.

* Hoạt động 3: Hướng dẫn trẻ giới thiệu tên mình và làm quen với các bạn.

- Cô hướng dẫn trẻ tự giới thiệu về họ tên, tuổi, lớp mình đang học.

-Lần lượt cho trẻ giới thiệu về tên của mình. Thông qua đó cô giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ. Sự đoàn kết giữa các bạn trong lớp.

-Trẻ giớ thiệu tên, tuổi của mình

4. Củng cố- giáo dục:

- Hôm nay các con học những gì? -Tìm hiểu về trường MN

- Các con có yêu lớp học của mình không? Thưa cô con có.

- Yêu lớp học của mình thì các con sẽ làm gì? - Giữ vệ sinh lớp học...

-Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường lớp.

5. Kết thúc

- Cô và trẻ hát vận động bài “ Vui đến trường” - Trẻ hát.

Đánh giá tr h ng ngày ( Đánh giá nh ng v n đ n i b t v tình tr ng s c kh e, ẻ ằ ề ổ ậ ề tr ng thái, c m xúc, thái đ và hành vi c a tr ; ki n th c, kỹ năng c a tr ):ạ ế

………

………...

(16)

...

...

Thứ 4 ngày 09 tháng 09 năm 2020 Tên hoạt động: Văn học

Thơ : Gà học chữ Hoạt động bổ trợ:

Hát :Ngày vui của bé

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ: “Gà học chữ” của tác giả Phan Trung Hiếu. Hiểu được nội dung btrer1415 Trẻ thuộc bài thơ

2. Kỹ năng:

- Biết đọc thơ diễn cảm cùng cô, trả lời các câu hỏi rõ ràng - Kỹ năng quan sát, chú ý lắng nghe

3.Giáo dục:

- Giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng cô giáo và biết chăm chỉ học.

II. CHUẨN BỊ

1.Đồ dùng của cô và trẻ

-Tranh minh họa bài thơ, que chỉ,

-Các mảnh ghép đủ cho trẻ chơi trò chơi 2.Địa điểm:

- Trong lớp học

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1.Ổn định:

- Cho lớp hát: “Ngày vui của bé”:

- Các con vừa hát bài hát nói về điều gì?

- Khi đến trường các con thấy như thế nào?

- Đến trường có bạn bè, có cô giáo và được cô dạy cho các con học hát, học chữ...

- Cô giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi 2. Giới thiệu bài.

Vậy bây giờ các con cùng cô tìm hiểu bài thơ: “Gà học chữ” của tác giả Phan Trung Hiếu nhé!

3.Hướng dẫn

* Hoạt động 1: Cô đọc kết hợp trích dẫn, đàm thoại - Cô đọc diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe.

- Cô đọc lần 2 qua tranh trích dẫn

- Các con nhìn xem bức tranh vẽ gì nào?

+ Trích dẫn- giảng nội dung

- Đoạn 1: Từ: “Ngày đầu...rơm nằm”

- Cô cùng trẻ quan sát tranh và tìm hiểu về nội dung bức tranh

- Tác giả miêu tả khi cô dạy đọc chữ chú Gà Trống thì đọc được, đọc to rõ ràng và thương cho cô gà mái không biết đọc mà lại tìm ổ nằm.

- Trẻ hát - Trẻ kể

- Lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

Chú gà

-Trẻ lắng nghe và trả lời

(17)

- Đọan 2: Từ: “Đến môn...cũng thèm”

- Cô cùng trẻ đàm thoại về nội dung bức tranh.

- Đến môn tập viết thì sao?

- Đến môn tập viết thì gà Trống không biết viết, nét chữ xiêu vẹo hàng thấp hàng cao. Còn gà Mái thì viết chữ o rất tròn và đẹp ai cũng thích.

- Bài thơ đã kể về những chú gà rất chăm ngoan học giỏi và biết vâng lời cô giáo. Qua bài thơ này tác giả khuyên bảo các con phải siêng năng chăm chỉ học tập và biết vâng lời cô giáo.

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

- Cô cho lớp đọc tên bài thơ.

+ Đàm thoại:

- Ngày đầu đến lớp cô dạy những gì?

+ (Ngày đầu đến ...Chữ O) - Chú Gà Trống tỏ ra như thế nào?

+ (Gà Trống ...Vang ò ó) - Cô gà Mái thì thế nào?

+ (Thương cô gà ....rơm nằm)

- Khi cô dạy môn tập viết thì thế nào?

+ (Đến môn tập ...hàng cao) - Mái Mơ tỏ ra như thế nào?

+ (Mái Mơ hớn ...trứng tròn vo) - Thì ra gà Mái đã làm gì?

+ (Mới hay gà Mái...cũng thèm)

* Cô cho trẻ nhắc lại các câu trả lời.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 2: Trẻ đọc thơ

* Trò chơi: “Thi giọng đọc thơ hay”

- Cả lớp đọc cùng cô 2 lần

- 3 tổ lên đọc luân phiên từng câu

- Nhóm, cá nhân lên đọc bằng hình ảnh, động tác minh họa

- Cả lớp đứng dậy đọc làm một số động tác minh hoạ.

- Sau mỗi lần đọc cô chú ý sữa sai và nhận xét tuyên dương trẻ.

4. Củng cố- giáo dục:

- Hôm nay cô thấy mình chúng học ngoan, bạn nào cũng chú ý cô khen tất cả các con

- Các con đã cùng cô học bài thơ gì?

Giáo dục trẻ: Luôn ngoan ngoãn chăm chỉ học hành Về nhà các con đọc thơ cho mọi người cùng nghe nhé 5. Kết thúc:

- Cô cho trẻ ra chơi

câu hỏi

-Gà học chữ

-Hào hứng, vui, thông minh

- không biết đọc,Nằm ổ

-Tập viết

- Trẻ trả lời câu hỏi

-Trẻ đọc

- Trẻ chơi trò chơi

-Gà học chữ

(18)

*Đánh giá tr h ng ngày ( Đánh giá nh ng v n đ n i b t v tình tr ng s c kh e, ẻ ằ ề ổ ậ ề tr ng thái, c m xúc, thái đ và hành vi c a tr ; ki n th c, kỹ năng c a tr ):ạ ế

………

………...

...

...

Th 5 ngày 10 tháng 09 năm 2020 Tên ho t đ ng:Toánạ

Ôn s lố ượng trong ph m vi 1-2ạ Ho t đ ng b tr : ạ ổ ợ Quan sát hình nh trả ường l p m m nonớ ầ

I.M C ĐÍCH - YÊU C U: 1. Ki n th c:ế  

- Tr nh n bi t các đ i tẻ ậ ế ố ượng có s lố ượng 1và 2, t o nhóm 2 đ v t, đ ch iạ ồ ậ ồ ơ 2. Kĩ năng:

 - Rèn kỹ năng so sánh, quan sát, và nêu k t qu v s lế ả ề ố ượng - Kỹ năng thêm ho c b t t o s l ớ ạ ố ượng m i

- Phát tri n kh năng phân nhóm vào 1 đ c đi m cho tr ước 3. Giáo d c Thái đ :ụ

- Tr tích c c h ng thú tham gia ho t đ ng .ẻ ự ứ ạ ộ - Tr ý th c tr t t trong gi h c , gi ch i.ẻ ứ ậ ự ờ ọ ờ ơ

II. CHU N B Ị:

1. Đ dùng c a cô và trồ ẻ :

- Đ dùng đ ch i trong l p có s lồ ồ ơ ớ ố ượng 1-2

- Âm nh c bài hát có s lạ ố ượng 1-2( Cá vàng b i, 1 con v t, hoa bé ngoan)ơ ị 2. Đ a đi m t ch c: ị Trong l p h c.ớ ọ

III. T CH C HO T Đ NG:

Ho t đ ng c a côạ Ho t đ ng c a trạ 1. 1. n đ nh:Ổ

- Cho tr xem m t s hình nh v trẻ ộ ố ả ề ường l p m m ớ ầ non + Các con v a xem hình nhừ ả   gì ?

 + Giáo d c tr : chăm ngoan nghe l i cô giáo đoàn k t ụ ẻ ờ ế ch i cùng các b nơ ạ

-Tr xemẻ

- Đàm tho i v n i ạ ề ộ dung hình nh đả ược xem cùng cô.

2.Gi i thi u bài:ớ

- Hôm nay cô cùng chúng mình sẽ h c bài ôn s lọ ố ượng trong ph m vi 1-2 ạ

3.Hướng d n:ẫ

(19)

 *Ho t đ ng 1ạ : Ôn nh n bi t nhóm đ v t ế ồ ậ , đ ch i ơ có s lố ượng 1-2

  - C l p hát bài “ ả ớ M t con v tộ ị ” ( tr hát).ẻ

  - Bài hát nói v con gì? (con v tề ị ) có m y con v t?ấ ị

- B n nào gi i cho cô bi t con v t có m y cái m ,ạ ỏ ế ị ấ ỏ cánh

  -Con hãy tìm xung quanh l p có nh ng ớ ữ đ ch i gì có 1ồ ơ cái, 2 cái

- Cô t ch c cho tr ch i tìm đ ch i xem aiổ ứ ẻ ơ ồ ơ nhanh nh t ấ

- Cô cho t ng nhóm ch i 1: ( 5 b n ) ừ ơ ạ

  - Cô cho tr đ m đ ch i đúng theo yêu c u cô v aẻ ế ồ ơ ầ ừ tìm được

 * Ho t đ ng 2ạ  : T o nhóm  đ v t, đ ch i có 2 đ iồ ậ ơ tượng

- Cô sẽ t ng m i b n 1 r đ ch iặ ỗ ạ ổ ồ ơ

- Cô và Các con sẽ l y 1 món đ ch i ra b ngấ ồ ơ ả

-V i 1 món đ ch i các con đã có s n, bây gi n uớ ồ ơ ẵ ờ ế mu n đố ược 2 thì cô sẽ làm gì?

-Cô cho tr th c hi n t o nhóm 2ẻ ự ệ ạ - Cô cho tr đ m ẻ ế

- Có 1 món đ ch i r i n u thêm 1 thì mình sẽ đồ ơ ồ ế ược m y?ấ

- V y 1+1 b ng m y?ậ ằ ấ

* Cô cho tr t o nhóm đ ch i khác trong rẻ ạ ồ ơ ổ  * Ho t đ ng 3ạ : Trò ch i luy n t pơ ệ ậ .

  Trò ch i: “Thi xem ai nhanh h nơ ơ

Cách ch i: Cô m i 2 b n c m th s 1 và s 2 c aơ ờ ạ ầ ẻ ố ố ủ mình lên b ng khi cô nói m t ho c hai thì 2 b n tìm vàả ộ ặ ạ đ t th t nhanh s 1 và 2 vào nhóm đ v t có s lặ ậ ố ồ ậ ố ượng tương ng b n nào xong trứ ạ ước là th ng ắ

- Cô cho 3- 4 nhóm lên ch iơ

- Cô d ng viên khuy n khích tr ch i s a sai choộ ế ẻ ơ ử tr còn h c y u ẻ ọ ế

- Tr hátẻ - Có 2 - Tr l iả ờ

- Tr tìm , đ mẻ ế - Tr ch iẻ ơ

- Tr l y 1 đ ch i raẻ ấ ồ ơ - L y thêm 1ấ

- Tr t o nhómẻ ạ - Được 2

- B ng 2ằ

4.C ng c - giáo d củ

-Hôm nay chúng mình đã h c gìọ  ?

- Giáo d c tr hãy t p t o nhóm v i s l ng 1-2 cho ông ụ ẻ ậ ạ ớ ố ượ bà b m cùng xem nhéố ẹ

-Ôn s lố ượng trong ph m vi 1-2ạ

5.K t thúc:ế

Cho tr thu đ dùng đ ch iẻ ồ ồ ơ

*Đánh giá tr h ng ngày ( Đánh giá nh ng v n đ n i b t v tình tr ng s c kh e, ẻ ằ ề ổ ậ ề tr ng thái, c m xúc, thái đ và hành vi c a tr ; ki n th c, kỹ năng c a tr ):ạ ế

(20)

………

………...

...

Th 6 ngày 11 tháng 9 năm 2020

TÊN HO T Đ NGẠ : T o hình –Vẽ trường M m nonầ

HO T Đ NG B TR : Hát : Em yêu trường em I.M C ĐÍCH YÊU C UỤ

1. Ki n th c:ế

- Tr bi t đẻ ế ược thành ph n chính c a ngôi nhà: Mái nhà, tầ ủ ường, c a ra vào, c a ủ ử s …ổ

- Tr bi t đẻ ế ược đ c đi m, đ c tr ng c a t ng lo i nhà: Nhà mái ngói, nhà t ng, ặ ể ặ ư ủ ừ ạ ầ nhà sàn..

- Tr bi t b c c tranhẻ ế ố ụ 2. Kĩ năng:

- Rèn luy n kỹ năng tô màu m n, đ u tay, không ch m ra ngoàiệ ị ề ờ - Rèn luy n và phát tri n kh năng sáng t o cho trệ ể ả ạ ẻ

3. Giáo d c:ụ

- Tr bi t gi gìn, yêu quý s n ph m t o raẻ ế ữ ả ẩ ạ - Tr h ng thú, hăng say trong gi h cẻ ứ ờ ọ

- Thông qua ho t đ ng góp ph n giaó d c tr bi t yêu thiên nhiên, yêu đ t nạ ộ ầ ụ ẻ ế ấ ước II. CHU N B :Ẩ

1. Đ dùng c a cô và trồ - Màu sáp, gi y vẽ, bàn ghấ ế - Giá đ tranh, que chể ỉ

- M i tr 1 t gi y A4, bút màu, chìỗ ẻ ờ ấ 2. Đ a đi mị :

-Trong l p h c phòng r ng rãi thoáng mát s ch sẽớ ọ ộ ạ

III. T CH C HO T Đ NG

HƯỚNG D N C A CÔ HO T Đ NG C A TR

1. n đ nh Ổ

-Cô cùng tr hát bài : Em yêu trẻ ường em -Tr hát+ Trò chuy n v i tr v Ngôi trệ ớ ẻ ề ường em h c?ọ -Tr kẻ ể - Giáo d c tr bi t yêu quí trụ ẻ ế ường m m nonầ -L ng ngheắ 2. Gi i thi u bàiớ

- Cô m băng hình cho tr v a xem v a đàm tho iở ẻ ừ ừ ạ + Các con đang xem nh ng hình nh gì đây?ữ ả

+ Các con th y trấ ường m m non nh th nào?ầ ư ế + Còn gì n a đây?ữ

+ Các con hoc trở ường nào?

-Hôm nay cô cùng chúng mình t p vẽ v ngôi trậ ề ường nhé

-Quan sát

-Trò chuy nệ

3. Hướng d nẫ

* Ho t đ ng 1: Quan sát tranh.ạ ộ

+ Các con v a đừ ược xem nh ng hình nh v trữ ả ề ường Quan sát

(21)

h c r i. Các con đã đọ ồ ược quan sát v ngôi trề ường r iồ và hôm nay cô mang đ n nhi u b c tranh khác nhauế ề ứ v trề ường m m non.ầ

- Cho tr xem tranh cô vẽ v trẻ ề ường m m nonầ - Các con th y b c tranh nh th nào?ấ ứ ư ế

*Tranh 1

- Các con có nh n xét gì v b c tranh này?ậ ề ứ - À có r t nhi u ngôi nhà c nh nhauấ ề ạ

- Các con có nh n xét gì v nh ng ngôi nhàậ ề ữ

- B c tranh này cô dùng lu t xa g n đ vẽ đ y, ngôiứ ậ ầ ể ấ nhà thì cô vẽ to còn cành cây hoa lá trong sân trường cô vẽ nh h n- V y chúng ta nên đ t tên b c tranh nàyỏ ơ ậ ặ ứ là gì nh ?ỉ

- Các con có nh n xét gì v màu s c c a b c tranh nàyậ ề ắ ủ ứ nh ?ỉ

* Tranh 2:

- Các con th y b c tranh này nh th nào nh ?ấ ứ ư ế ỉ - Các con có nh n xét gì v màu s c tranh này?ậ ề ắ - Vì sao?

- B c tranh này cô vẽ và tô màu cho nh ng ngôi trứ ữ ường cao t ng , cùng v i đó là c nh cây xung quanh trầ ớ ả ường - Màu s c c a b c tranh th nào?ắ ủ ứ ế

- Khi tô màu cô tô th t m n và không b ch m ra ngoài,ậ ị ị ờ cô ch n r t nhi u màu s c đ tô cho b c tranh th tọ ấ ề ắ ể ứ ậ sinh đ ngộ

* Tranh 3:

- Các con cùng ng m b c tranh c a 1 b n trong l p đãắ ứ ủ ạ ớ vẽ

- Các con có nh n xét gì nào?ậ

- B c tranh c a b n r t sinh đ ng v i r t nhi u cácứ ủ ạ ấ ộ ớ ấ ề loài đ ng v t s ng dộ ậ ố ướ ưới n c

- Màu s c c a b c tranh nh th nào?ắ ủ ứ ư ế

- Các con th h i ch nhân c a b c tranh xem tên c aử ỏ ủ ủ ứ ủ tranh là gì?

* Cho tr nói ý đ nh c a tr :

- S p t i sẽ có m t cu c tri n lãm tranh , các con cóắ ớ ộ ộ ể mu n cùng nhau vẽ nh ng b c tranh th t đ p vố ữ ứ ậ ẹ ề trường m m non đ g i đ n tri n lãm không?ầ ể ử ế ể

- Cô h i ý đ nh c a tr : Con đ nh vẽ gì?ỏ ị ủ ẻ ị

- Con vẽ nh th nào? Mái trư ế ường con vẽ hình gì?

Tường c a...(b c c, màu s c)ử ố ụ ắ

- Cô nh c tr : Khi vẽ ng i ngay ng n , dùng bút đ mắ ẻ ồ ắ ậ nét đ vẽ và tô màu m n không ch m ra ngoàiể ị ờ

Tr kẻ ể

-Đàm tho i cùng côạ

-Đàm tho i cùng côạ

-Quan sát

-Đàm tho iạ

-Quan sát

-Đàm tho iạ -Nêu ý tưởng

* Ho t đ ng 2:Tr th c hi nạ ộ ẻ ự

(22)

-Cô đi xung quanh hướng d n tr cách vẽ các phong ẫ ẻ c nh, cách x p x p b c c b c tranh cách tô màu th tả ắ ế ố ụ ứ ậ khéo léo sao cho không ch m màu ra ngoài.ờ

- M nh c nh nhàng cho tr ngheở ạ ẹ ẻ

Tr th c hi nẻ ự ệ

* Ho t đ ng 3: ạ ộ Nh n xét s n ph mậ

- Cô hướng d n tr mang tranh lên tr ng bày .ẫ ẻ ư

- Cho tr đi xung quanh quan sát, nh n xét s n ph m ẻ ậ ả ẩ

c a các b n.ủ ạ Nh n xétậ

- Cho tr đi xung quanh quan sát s n ph m c a các ẻ ả ẩ ủ b n.ạ

- Cô nh n xét nêu lên nh ng s n ph m,nh ng đ dùngậ ữ ả ẩ ữ ồ cô thích .Đ ng viên khuy n khích tr k p th i.ộ ế ẻ ị ờ

4. C ng c giáo d củ

- Hôm nay chúng mình đã làm gì? Vẽ trường m m nonầ 5. K t thúcế

-Hôm nay v nhà các con hãy cùng trò chuy n h i b ề ệ ỏ ố m v quê hẹ ề ương n i mình sinh s ng các con đ ng ý ơ ố ồ

không nào ? -Vâng ạ

*Đánh giá tr h ng ngày ( Đánh giá nh ng v n đ n i b t v tình tr ng s c kh e, ẻ ằ ề ổ ậ ề tr ng thái, c m xúc, thái đ và hành vi c a tr ; ki n th c, kỹ năng c a tr ):ạ ế

………

………...

...

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Trò chuyện về các đồ dùng đồ chơi trong lớp, gợi ý xem trẻ sẽ xem tranh ảnh về các con côn trùng và chim.. - Trẻ chơi xong cô cho trẻ đi tham quan các góc chơi, cho trẻ

+ Cho trẻ kể về các món ăn được chế biến từ các loại rau -Giáo dục trẻ giá trị dinh dưỡng của các loại rau, trẻ biết yêu quí người lao động và các sản phẩm mà họ

- Các con ạ bạn nhỏ trong bài hát rất siêng năng đánh răng và bảo vệ răng miệng cô cũng có một câu chuyện kể về cậu bé mũi dài không biết quý trọng các bộ phận trên

Bài hát nói về đường bộ và bạn nhỏ chấp hành luật lệ giao thông khi tham gia giao thông trên đường, luôn đi đúng phần đường của mình là đường bên phải, còn đường bên

- Quan sát, trò chuyện xem tranh các loại phương tiện giao thông đường sắt đường hàng không, tìm hiểu luật lệ giao thông sắt, đường hàng

+ Nghề dịch vụ rất đa dạng và tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau đấy ?( Nghề dịch vụ như làm đẹp, du lịch, bán hàng…) - Giáo dục trẻ yêu quý người làm nghề dịch vụ, quý

+ Nghề dịch vụ rất đa dạng và tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau đấy ?( Nghề dịch vụ như làm đẹp, du lịch, bán hàng…) - Giáo dục trẻ yêu quý người làm nghề dịch vụ, quý

Để làm ra những hạt gạo, rau củ cho chúng mình ăn hàng ngày các bác nông dân đã rất vất vả đấy vì thế các con ăn cố gắng ăn hết xuất ăn, biết ơn bác nông dân các

-Nước biển không dùng để nấu ăn được do hàm lượng muối cao,nhưng vì có nước biển lên các loài tôm,cá,cua và các sinh vật khác sống trong nguồn nước mặn mới sinh sống

Với các bạn nhỏ như chúng ta thì sử dụng điện nước đúng cách và tiết kiệm, phân loại rác và vứt rác đúng nơi quy định, chăm sóc cây xanh là những việc làm gần gũi nhất

- Chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh cùng cô chính - Trò chuyện xem tranh cùng với trẻ về chủ đề - Chuẩn bị đồ chơi ở các góc, bao quát trẻ chơi - Cho trẻ chơi tự do theo

- Giầy thể dục, quần áo gọn gàng sạch sẽ - Quản lý trẻ, bao quát trẻ trong hoạt động học - Hỗ trợ đồ dùng cho giáo viên chính. - Chuẩn bị đồ dùng dạy học

- Hỗ trợ đồ dùng cho trẻ trong tiết học -Chuẩn bị nhạc giấy màu, keo dán cho trẻ - Động viên trẻ cùng nhau khéo tay -Quản lý bao quát trẻ trong

- Giầy thể dục, quần áo gọn gàng sạch sẽ - Quản lý trẻ, bao quát trẻ trong hoạt động học - Hỗ trợ đồ dùng cho giáo viên chính. - Chuẩn bị đồ dùng dạy học

- Giầy thể dục, quần áo gọn gàng sạch sẽ - Quản lý trẻ, bao quát trẻ trong hoạt động học - Hỗ trợ đồ dùng cho giáo viên chính. - Chuẩn bị đồ dùng dạy học

- Cô xắp xếp và cùng trẻ chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi như :Đồ dùng gia đình, đồ chơi bán hàng, gạch xây dựng,đồ chơi lắp ghép,cây hoa, màu, Giấy

- Kiểm tra đĩa nhạc,Chuẩn bị và mở máy tính cho cô chính dạy -Giúp cô chính Chuẩn bị đồ dùng trực quan cho trẻ quan sát - Quản lý bao quát trẻ trong

- Giầy thể dục, quần áo gọn gàng sạch sẽ - Quản lý trẻ, bao quát trẻ trong hoạt động học - Hỗ trợ đồ dùng cho giáo viên chính. - Chuẩn bị đồ dùng dạy học

- Giáo dục trẻ vệ sinh tay chân sạch sẽ sau khi hoạt động ngài trời - Cô xắp xếp và cùng trẻ chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi.. - Quản lý, bao quát

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học cùng cô chính cho hoạt động KPKH - Tranh ảnh về ngày các ngày lễ lớn trong năm của dân tộc,…. - Tranh ảnh một số đặc sản của tỉnh

- Quản lý bao quát trẻ trong giờ học - Động viên hướng dẫn trẻ trong giờ học - Giáo dục trẻ chơi

- Giầy thể dục, quần áo gọn gàng sạch sẽ - Quản lý trẻ, bao quát trẻ trong hoạt động học - Hỗ trợ đồ dùng cho giáo viên chính. - Chuẩn bị đồ dùng dạy học

- Tổ chức cho trẻ vận động bài đu quay - Chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh cùng cô chính - Trò chuyện xem tranh cùng với trẻ về chủ đề - Chuẩn bị sách tạo hình, sách