• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài tập phương trình và hệ phương trình có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài tập phương trình và hệ phương trình có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247"

Copied!
44
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

CHỦ ĐỀ

3. PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH Bài 01

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH

I KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH 1. Phương trình một ẩn

Phương trình ẩn x là mệnh đề chứa biến cĩ dạng

( ) ( )

f x = g x ( )

1

trong đĩ f x

( )

g x

( )

là những biểu thức của x. Ta gọi f x

( )

là vế trái, g x

( )

là vế

phải của phương trình

( )

1 .

Nếu cĩ số thực x0 sao cho f x

( )

0 =g x

( )

0 là mệnh đề đúng thì x0 được gọi là một nghiệm của phương trình

( )

1 .

Giải phương trình

( )

1 là tìm tất cả các nghiệm của nĩ (nghĩa là tìm tập nghiệm).

Nếu phương trình khơng cĩ nghiệm nào cả thì ta nĩi phương trình vơ nghiệm (hoặc nĩi tập nghiệm của nĩ là rỗng).

2. Điều kiện của một phương trình

Khi giải phương trình

( )

1 , ta cần lưu ý với điều kiện đối với ẩn số x để f x

( )

g x

( )

cĩ nghĩa (tức là mọi phép tốn đều thực hiện được). Ta cũng nĩi đĩ là điều kiện xác định của phương trình (hay gọi tắt là điều kiện của phương trình).

3. Phương trình nhiều ẩn

Ngồi các phương trình một ẩn, ta cịn gặp những phương trình cĩ nhiều ẩn số, chẳng hạn

( ) ( )

2

2 2 2

3 2 2 8, 2

4 2 3 2 . 3

x y x xy

x xy z z xz y

+ = − +

− + = + +

Phương trình

( )

2 là phương trình hai ẩn (xy), cịn

( )

3 là phương trình ba ẩn (x y, và z).

Khi x=2, y=1 thì hai vế của phương trình

( )

2 cĩ giá trị bằng nhau, ta nĩi cặp

(

x y;

) (

= 2;1

)

là một nghiệm của phương trình

( )

2 .

Tương tự, bộ ba số

(

x y z; ;

) (

= −1;1;2

)

là một nghiệm của phương trình

( )

3 .

4. Phương trình chứa tham số

Trong một phương trình (một hoặc nhiều ẩn), ngồi các chữ đĩng vai trị ẩn số cịn cĩ thể cĩ các chữ khác được xem như những hằng số và được gọi là tham số.

II PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG V0 PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ

1. Phương trình tương đương

Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng cĩ cùng tập nghiệm.

(2)

2. Phép biến đổi tương đương

Định lí

Nếu thực hiện các phép biển đổi sau đây trên một phương trình mà không làm thay đổi điều kiện của nó thì ta được một phương trình mới tương đương

a) Cộng hay trừ hai vế với cùng một số hoặc cùng một biểu thức;

b) Nhân hoặc chia hai vế với cùng một số khác 0 hoặc với cùng một biểu thức luôn có giá trị khác 0.

Chú ý: Chuyển vế và đổi dấu một biểu thức thực chất là thực hiện phép cộng hay trừ hai vế với biểu thức đó.

3. Phương trình hệ quả

Nếu mọi nghiệm của phương trình f x

( )

=g x

( )

đều là nghiệm của phương trình

( ) ( )

1 1

f x =g x thì phương trình f1

( )

x =g x1

( )

được gọi là phương trình hệ quả của phương trình f x

( )

=g x

( )

.

Ta viết

( ) ( )

1

( )

1

( )

. f x =g xf x =g x

Phương trình hệ quả có thể có thêm nghiệm không phải là nghiệm của phương trình ban đầu. Ta gọi đó là nghiệm ngoại lai.

CÂU HỎI V0 B0I TẬP TRẮC NGHIỆM 10

NGUYỄN PHÚ KHÁNH – HUỲNH ĐỨC KHÁNH

Đăng ký mua trọn bộ trắc nghiệm 10 FILE WORD Liên hệ tác giả HUỲNH ĐỨC KHÁNH 0975 120 189 https://web.facebook.com/duckhanh0205

Khi mua có sẵn File đề riêng;

File đáp án riêng để thuận tiện cho việc in ấn dạy học CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Vấn đề 1. ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH Câu 1. Điều kiện xác định của phương trình 22 23

1 5 1

x

x − =x

+ + là

A. x≠1. B. x≠ −1. C. x≠ ±1. D. x∈ℝ. Lời giải. Chọn D. Vì x2+ ≠1 0 với mọi x∈ℝ.

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình x− +1 x− =2 x−3 là A. x>3. B. x≥2. C. x≥1. D. x≥3.

Lời giải. Phương trình xác định khi

1 0 1

2 0 2 3.

3 0 3

x x

x x x

x x

 − ≥  ≥

 

 

 

 − ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥

 

 

 

 − ≥  ≥

 

 

Chọn D.

(3)

Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình 2 5

2 0

7 x x

x

− + + =

A. x≥2. B. x<7. C. 2≤ ≤x 7. D. 2≤ <x 7.

Lời giải. Phương trình xác định khi 2 0 2

2 7.

7 0 7

x x

x x x

 − ≥  ≥

 

 ⇔ ⇔ ≤ <

 

 − >  <

 

 

Chọn D.

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình 1 2 1 0 x

x + − = là

A. x≥0. B. x>0.

C. x>0 và x2− ≥1 0. D. x≥0 và x2− >1 0.

Lời giải. Phương trình xác định khi 2 0 1 0 x

x

 >



 − ≥



. Chọn C.

Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình 2 8

2 2

x

x = x

− −

A. x≠2. B. x≥2. C. x<2. D. x>2.

Lời giải. Phương trình xác định khi x− > ⇔2 0 x>2. Chọn D.

Câu 6. Điều kiện xác định của phương trình 21

4 x 3

x = +

là:

A. x≥ −3 vàx≠ ±2. B. x≠ ±2.

C. x> −3 và x≠ ±2. D. x≥ −3.

Lời giải. Phương trình xác định khi 2 4 0 2 3 0 3

x x

x x

  ≠ ±

 − ≠ 

 ⇔

 

 + ≥  ≥ −

 

. Chọn A.

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình 2 1

4 2

x − =x

A. x≥2 hoặc x≤ −2. B. x≥2 hoặc x< −2.

C. x>2 hoặc x< −2. D. x>2 hoặc x≤ −2.

Lời giải. Phương trình xác định khi 2

2 2

4 0

2 2

2 0

2

x x

x x

x x

x

 ≥

   >

 − ≥ 

 ⇔ ≤ − ⇔

  

 − ≠  ≤ −

  

  ≠

. Chọn D.

Câu 8. Điều kiện xác định của phương trình 1 3 2

2 4

x x x x

+ = −

+ là

A. x> −2 và x≠0. B. x> −2,x≠0 và 3 2. xC. x> −2 và 3

2.

x< D. x≠ −2 và x≠0.

Lời giải. Phương trình xác định khi

2 4 0 2 3 2 0 3

0 2

0 x x

x x

x x

 > −

 + > 

 

 

 

 − ≥ ⇔ ≤

 

 

 

 ≠ 

  ≠

. Chọn B.

Câu 9. Điều kiện xác định của phương trình 1 4 3

2 2 1

x x

x x + − = −

+ + là A. x> −2 và x≠ −1. B. x> −2 và 4

3. x<

(4)

C. x> −2,x≠ −1 và 4 3.

xD. x≠ −2 và x≠ −1.

Lời giải. Phương trình xác định khi

2 0 2 4 3 0 4

1 0 3

1 x x

x x

x x

 > −

 + > 

 

 

 

 − ≥ ⇔ ≤

 

 

 

 + ≠ 

  ≠ −

. Chọn C.

Câu 10. Điều kiện xác định của phương trình 22 1 3 0 x

x x

+ = +

A. 1

2.

x≥ − B. 1

x≥ −2 và x≠ −3.

C. 1

x≥ −2 và x≠0. D. x≠ −3 và x≠0.

Lời giải. Phương trình xác định khi 2

1 2 1

2 1 0

0 2

3 0

3 0 x

x x

x x x

x x

 > −

 

 

 + ≥ 

   ≥ −

 ⇔ ≠ ⇔

  

 + ≠  

  

  ≠ −  ≠

. Chọn C.

Vấn đề 2. PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG – PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ

Câu 11. Hai phương trình được gọi là tương đương khi

A. Có cùng dạng phương trình. B. Có cùng tập xác định.

C. Có cùng tập hợp nghiệm. D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải. Chọn C.

Câu 12. Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình x2− =4 0? A.

(

2+x

) (

x2+2x+ =1

)

0. B.

(

x2

) (

x2+3x+2

)

=0.

C. x2− =3 1. D. x2−4x+ =4 0.

Lời giải. Ta có x2− = ⇔4 0 x= ±2. Do đó, tập nghiệm của phương trình đã cho là

{ }

0 2;2

S = − . Xét các đáp án:

Đáp án A. Ta có

( ) (

2

)

2

2 0 2

2 1 0 1 2

2 2 1 0 x x

x x x

x x x + = ⇔  = −

− + + =  = ±

 

+ − + + = ⇔ . Do đó, tập nghiệm của phương trình là S1= −

{

2;1 2;1+ 2

}

S0.

Đáp án B. Ta có

( ) (

2

)

2

2 0 2

2 3 2 0 1

3 2 0

2 x x

x x x x

x x

x

 =

 − =

− + + = ⇔ + + = ⇔ = − = −

. Do đó, tập nghiệm của phương trình là S2= − −

{

2; 1;2

}

S0.

Đáp án C. Ta có x2− = ⇔3 1 x2− = ⇔3 1 x= ±2. Do đó, tập nghiệm của phương trình là S3= −

{

2;2

}

=S0. Chọn C.

Đáp án D. Ta có x2−4x+ = ⇔4 0 x=2. Do đó, tập nghiệm của phương trình là

4

{ }

2 0

S = ≠S .

(5)

Câu 13. Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình x2−3x=0? A. x2+ x− =2 3x+ x−2. B. 2 1 1

3 .

3 3

x x

x x

+ = +

− −

C. x2 x− =3 3x x−3. D. x2+ x2+ =1 3x+ x2+1.

Lời giải. Ta có 2 0

3 0

3 x x x

x

 =

− = ⇔

 =

. Do đó, tập nghiệm của phương trình đã cho là

{ }

0 0;3

S = .

Xét các đáp án:

Đáp án A. Ta có 2

2

2 0 2

2 3 2 0 3

3 0

3 x x

x x x x x x

x x

x

 ≥

 − ≥

 

 

+ − = + − ⇔ − = ⇔ == ⇔ =

. Do đó,

tập nghiệm của phương trình là S1=

{ }

3 ≠S0.

Đáp án B. Ta có 2 1 1 2 3 0

3 0

3 3 3 0

x x x x

x x x x

 − ≠

+ − = + − ⇔ − = ⇔ =

. Do đó, tập nghiệm của phương trình là S2=

{ }

0 ≠S0.

Đáp án C. Ta có 2 2

3 0 3

3 0

3 3 3 0 3

3 0 3

x x

x x

x x x x x x

x x

 − ≥

  ≥

 

 

 − = 

− = − ⇔ − = ⇔ == ⇔ =

. Do đó, tập

nghiệm của phương trình là S3=

{ }

3 ≠S0.

Đáp án D. Ta có 2 2 2 2 0

1 3 1 3

3

x x x x x x x

x

 =

+ + = + + ⇔ = ⇔

 =

. Do đó, tập nghiệm của phương trình là S4=

{

0;3

}

=S0. Chọn D.

Câu 14. Cho phương trình

(

x2+1

) (

x– 1

)(

x+1

)

=0. Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình đã cho?

A. x− =1 0. B. x+ =1 0. C. x2+ =1 0. D.

(

x– 1

)(

x+1

)

=0.

Lời giải. Ta có

(

x2+1

) (

x– 1

)(

x+1

)

= ⇔0

(

x1

)(

x+1

)

=0 (vì x2+ >1 0,∀ ∈x .

Chọn D.

Câu 15. Phương trình nào sau đây không tương đương với phương trình 1 x 1

+x= ? A. x2+ x= −1. B. 2x− +1 2x+ =1 0.

C. x x− =5 0. D. 7+ 6x− = −1 18.

Lời giải. Ta có

2

1 0 1

1 0 x x

x x x

 ≠

+ = ⇔  − + =

(vô nghiệm). Do đó, tập nghiệm của phương trình đã cho là S0= ∅.

Xét các đáp án:

Đáp án A. Ta có

2

0 2

0 0

x x x

x

 ≥

 → + ≥

 ≥



. Do đó, phương trình x2+ x= −1 vô nghiệm. Tập nghiệm của phương trình là S1= ∅ =S0.

(6)

Đáp án B. Ta có 2 1 0

2 1 2 1 0

2 1 0

x x x

x

 − =

− + + = ⇔  + =

(vô nghiệm). Do đó, phương trình 2x− +1 2x+ =1 0 vô nghiệm. Tập nghiệm của phương trình là S2 = ∅ =S0.

Đáp án C. Ta có

5 0

5 0 0 5

5 0 x

x x x x

x

 − ≥

 =

− = ⇔ − = ⇔ =

. Do đó, phương trình

5 0

x x− = có tập nghiệm là S3=

{ }

5 ≠S0. Chọn C.

Đáp án D. Ta có 6x− ≥ 1 0 → +7 6x− ≥ > −1 7 18. Do đó, phương trình 7+ 6x− = −1 18 vô nghiệm. Tập nghiệm của phương trình là S4= ∅ =S0.

Câu 16. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 3x+ x− =2 x2 ⇔3x=x2x−2. B. x− =1 3x⇔ − =x 1 9x2.

C. 3x+ x− =2 x2+ x− ⇔2 3x=x2. D. 2 3 1 2 3

(

1 .

)

2

1

x x x x

x

− = − ⇔ − = −

Lời giải. Chọn A.

Câu 17. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. x− =1 2 1−x⇔ − =x 1 0. B. 2 1

1 0 0.

1 x x

x + = ⇔ − =

C. x2= x+ ⇔1

(

x2

)

2 =

(

x+1 .

)

2 D. x2= ⇔1 x=1.

Lời giải. Chọn D. Vì x2 = ⇔1 x= ±1.

Câu 18. Chọn cặp phương trình tương đương trong các cặp phương trình sau:

A. x+ x− = +1 1 x−1 và x=1. B. x+ x−2 = +1 x−2 và x=1.

C. x x

(

+2

)

= xx+ =2 1. D. x x

(

+2

)

=xx+ =2 1.

Lời giải. Xét các đáp án:

Đáp án A. Ta có

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

x x x x x x x x x

x

 ≥

+ − = + − ⇔ ⇔ = → + − = + − ⇔ =

 =

. Chọn A.

Đáp án B. Ta có 2 0

2 1 2

1

x x x x x

x

 − ≥

+ − = + − ⇔ ⇔ ∈ ∅

 =

.

Do đó, x+ x−2 = +1 x−2 và x=1 không phải là cặp phương trình tương đương.

Đáp án C. Ta có

( )

0

2 0 0

2 0

2 1 1

x

x x x x x

x

x x

 ≥

+ = ⇔ + = = ⇔ = + = ⇔ = −

. Do đó, x x

(

+2

)

= x

2 1

x+ = không phải là cặp phương trình tương đương.

Đáp án D. Ta có

(

2

)

0 1

2 1 1

x x x x x

x x

 = + = ⇔

 = −

 + = ⇔ = −

. Do đó, x x

(

+2

)

=x x+ =2 1 không

phải là cặp phương trình tương đương.

(7)

Câu 19. Chọn cặp phương trình tương đương trong các cặp phương trình sau:

A. 2x+ x− = +3 1 x−3 và 2x=1. B. 1 0 1 x x

x + =

+ và x=0.

C. x+ = −1 2 xx+ =1

(

2x

)

2. D. x+ x− = +2 1 x2x=1.

Lời giải. Xét các đáp án:

Đáp án A. Ta có

3 0 3

2 3 1 3 1

2 1

2 2 1 1

2

x x

x x x x

x x

x x

 ≥

 − ≥

 

+ − = + − ⇔ = ⇔ = ⇔ ∈ ∅

= ⇔ =

. Do đó,

2x+ x− = +3 1 x−3 và 2x=1 không phải là cặp phương trình tương đương.

Đáp án B. Ta có 1 1 0 1

0 0

0 0

1

x x

x x x

x x

x

 + >  > −

 

+ = ⇔ = ⇔ = ⇔ =

+  

. Do đó, 1 0 1 x x

x + = + và x=0 là cặp phương trình tương đương. Chọn B.

Đáp án C. Ta có

( )

( )

2

2 2

2 0 2 5 13

1 2 1 2 5 13 2

2 5 13

1 2 5 3 0

2 x x

x x x

x x x

x x x x x

 ≤

 − ≥ 

  −

 

+ = − ⇔ + = − ⇔ = ± ⇔ =

+ = − ⇔ − + = ⇔ = ±

. Do

đó, x+ = −1 2 xx+ =1

(

2x

)

2 không phải là cặp phương trình tương đương.

Đáp án D. Ta có 2 0

2 1 2

1

x x x x x

x

 − ≥

+ − = + − ⇔ ⇔ ∈ ∅

 =

. Do đó,

2 1 2

x+ x− = + x− và x=1 không phải là cặp phương trình tương đương.

Câu 20. Chọn cặp phương trình không tương đương trong các cặp phương trình sau:

A. x+ =1 x2−2xx+ =2

(

x1 .

)

2

B. 3x x+ =1 8 3−x và 6x x+ =1 16 3−x. C. x 3−2x+x2 =x2+xx 3−2x =x. D. x+ =2 2xx+ =2 4x2.

Lời giải. Chọn D.

Ta có 2

2

2 0 0 1 33

2 2 1 33

8 2 4

8 1 33

2 4

8 x x

x x x

x x x

x x x

 ≥

 ≥

  +

 

+ = ⇔ + = ⇔ = ± ⇔ =

+ = ⇔ = ±

.

Do đó, x+ =2 2xx+ =2 4x2 không phải là cặp phương trình tương đương.

Câu 21. Tìm giá trị thực của tham số m để cặp phương trình sau tương đương:

2x2+mx− =2 0

( )

1 2x3+

(

m+4

)

x2+2

(

m1

)

x− =4 0

( )

2 .

A. m=2. B. m=3. C. 1 2.

m= D. m= −2.

Lời giải. Ta có

( ) ( ) (

2

)

2

2 2 2 2 0 2 .

2 2 0

x x mx x

x mx

 = −

⇔ + + − = ⇔ + − =

(8)

Do hai phương trình tương đương nên x= −2 cũng là nghiệm của phương trình

( )

1 .

Thay x= −2 vào

( )

1 , ta được 2

(

2

)

2+m

(

− − = ⇔2

)

2 0 m=3. Với m=3, ta có

( )

1 trở thành 2x2+3x− = ⇔2 0 x= −2 hoặc 1 2. x=

( )

2 trở thành 2x3+7x2+4x− = ⇔4 0

(

x+2

) (

2 2x+1

)

=0 x= −2hoặc 1 x=2. Suy ra hai phương trình tương đương. Vậy m=3 thỏa mãn. Chọn B.

Cách trắc nghiệm. Thay lần lượt các giá trị m trong từng đáp án vào hai phương trình và tìm nghiệm.

Câu 22. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để cặp phương trình sau tương đương:

( )

2 2 1 2 0

mxmx+m− =

( )

1

(

m2

)

x23x+m215=0

( )

2 .

A. m= −5. B. m= −5; m=4. C. m=4. D. m=5.

Lời giải. Ta có

( )

1

(

1

)(

2

)

0 1 . 2 0 x mx m x

mx m

 =

⇔ − − + = ⇔

 − + =

Do hai phương trình tương đương nên x=1 cũng là nghiệm của phương trình

( )

2 .

Thay x=1 vào

( )

2 , ta được

(

2

)

3 2 15 0 2 20 0 5. 4

m m m m m

m

 = −

− − + − = ⇔ + − = ⇔ = Với m= −5, ta có

( )

1 trở thành 2 7

5 12 7 0

x x x 5

− + − = ⇔ = hoặc x=1.

( )

2 trở thành 2 10

7 3 10 0

x x x 7

− − + = ⇔ = − hoặc x=1. Suy ra hai phương trình không tương đương

Với m=4, ta có

( )

1 trở thành 2 1

4 6 2 0

xx+ = ⇔x=2 hoặc x=1.

( )

2 trở thành 2 1

2 3 1 0

xx+ = ⇔x=2 hoặc x=1.

Suy ra hai phương trình tương đương. Vậy m=4 thỏa mãn. Chọn C.

Cách trắc nghiệm. Thay lần lượt các giá trị m trong từng đáp án vào hai phương trình và tìm nghiệm.

Câu 23. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. x− = ⇒ − =2 1 x 2 1. B.

(

1

)

1 1.

1

x x x

x

− = ⇒ =

C. 3x− = − ⇒2 x 3 8x2−4x− =5 0. D. x− =3 9−2x⇒3x−12=0.

Lời giải. Chọn C.

Ta có:

(9)

( )

2

( )

2 2

3

3 0 3 5

3 2 3 4

8 6 5 0

3 2 3

1 2 x

x x x

x x x

x x

x x

x

 ≥

 − ≥  

  ≥  =

  

− = − ⇔ − = − ⇔ − − = ⇔ = − ⇔ ∈ ∅ .

2 1 11

8 4 5 0

x x x ±4

− − = ⇔ = .

Do đó, phương trình 8x2−4x− =5 0 không phải là hệ quả của phương trình 3x− = −2 x 3.

Câu 24. Cho phương trình 2x2− =x 0. Trong các phương trình sau đây, phương trình nào không phải là hệ quả của phương trình đã cho?

A. 2 0.

1 x x

x=

B.

4x3− =x 0.

C.

(

2x2x

)

2+

(

x5

)

2 =0. D. 2x3+x2− =x 0.

Lời giải. Ta có 2

0

2 0 1

2 x

x x

x

 =

− = ⇔

 =

. Do đó, tập nghiệm của phương trình đã cho là

0

0;1 S =  2. Xét các đáp án:

Đáp án A. Ta có

( )

1

1 0 0 0

2 0 1

2 1 0

1 1

2 2

x x

x x x

x x x x x x

x

 ≠  =

 − ≠ 

  = 

 

− − = ⇔ − − = ⇔ = ⇔ =

. Do đó, tập

nghiệm của phương trình là 1 1 0 0;2 S = ⊃S

.

Đáp án B. Ta có 3

0

4 0 1

2 x

x x

x

 =

− = ⇔ 

 = ±



. Do đó, tập nghiệm của phương trình là

2 0

1 1

2;0;2 S = − ⊃S .

Đáp án C. Ta có

( ) ( )

2 2

2 2

2 2 0 2 0

2 5 0

5 0 5

x x x x

x x x

x x

 

 − =  − =

 

− + − = ⇔ − = ⇔ =

(vô nghiệm).

Do đó, tập nghiệm của phương trình là S3 = ∅ ⊃S0. Chọn C.

Đáp án D. Ta có 3 2

0

2 0 1

2 1 x

x x x x

x

 =

 + − = ⇔ =



 = −

. Do đó, tập nghiệm của phương trình là

2 0

1;0;1

S = − 2⊃S .

(10)

Câu 25. Cho hai phương trình: x x

(

2

)

=3

(

x2

) ( )

1

( )

2

( )

3 2 2

x x x

− =

− . Khẳng

định nào sau đây là đúng?

A. Phương trình

( )

1 là hệ quả của phương trình

( )

2 .

B. Phương trình

( )

1

( )

2 là hai phương trình tương đương.

C. Phương trình

( )

2 là hệ quả của phương trình

( )

1 .

D. Cả A, B, C đều sai.

Lời giải. Ta có:

Phương trình

( )

1 2 0 2

3 3

x x

x x

 − =  =

 

⇔ ⇔

 =  =

 

. Do đó, tập nghiệm của phương trình

( )

1

{ }

1 2;3

S = .

Phương trình

( )

2 2 0 3

3

x x

x

 − ≠

⇔ ⇔ =

 =

. Do đó, tập nghiệm của phương trình

( )

2

2 3

S = .

S2S1 nên phương trình

( )

1 là hệ quả của phương trình

( )

2 . Chọn A.

Vấn đề 3. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH Câu 26. Tập nghiệm của phương trình x2−2x= 2xx2 là:

A. S=

{ }

0 . B. S= ∅. C. S=

{

0;2 .

}

D. S=

{ }

2 .

Lời giải. Điều kiện: 2 2 2

2 2

2 0 2 0 0

2 0 .

2 0 2 0 2

x x x x x

x x

x x x x x

  

 − ≥  − ≥ =

 ⇔ ⇔ − = ⇔

  

 − ≥  − ≤ =

  

 

Thử lại ta thấy cả x=0 và x=2 đều thỏa mãn phương trình. Chọn C.

Câu 27. Phương trình x x

(

21

)

x− =1 0 có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải. Điều kiện: x− ≥ ⇔1 0 x≥1.

Phương trình tương đương với 2

0 0

1 0 1.

1 0 1

x x

x x

x x

 =  =

 

 − = ⇔ = ±

 

  =

 − = 

Đối chiếu điều kiện, ta được nghiệm của phương trình đã cho là x=1.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Chọn B.

Câu 28. Phương trình x2+6x− +9 x3=27 có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải. Điều kiện: x2+6x− ≥ ⇔ −9 0

(

x3

)

2≥ ⇔0 x=3.

Thử lại ta thấy x=3 thỏa mãn phương trình.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Chọn B.

(11)

Câu 29. Phương trình

(

x3

) (

2 53x

)

+2x= 3x− +5 4 có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải. Điều kiện:

(

3

) (

2 5 3

)

0

3 5 0

x x

x

 − − ≥



 − ≥



.

( )

*

Ta thấy x=3 thỏa mãn điều kiện

( )

* .

Nếu x≠3 thì

( )

5

5 3 0 3 5

* 3 5 0 5 3

3 x x

x x

x

 ≤

 − ≥ 

 

 

⇔ ⇔ ⇔ =

 − ≥ 

  ≥

.

Do đó điều kiện xác định của phương trình là x=3 hoặc 5 x=3. Thay x=3 và 5

x=3 vào phương trình thấy chỉ có x=3 thỏa mãn.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Chọn B.

Câu 30. Phương trình x+ x− =1 1−x có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải. Điều kiện 1 0 1

1 0 1 1

x x

x x x

 − ≥  ≥

 

 ⇔ ⇔ =

 

 − ≥  ≤

 

 

.

Thử lại x=1 thì phương trình không thỏa mãn phương trình.

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. Chọn A.

Câu 31. Phương trình 2x+ x− =2 2− +x 2 có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải. Điều kiện:

0 2 0 2

2 0

x

x x

x

 ≥

 − ≥ ⇔ =



 − ≥



. Thử lại phương trình thấy x=2 thỏa mãn.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Chọn B.

Câu 32. Phương trình x3−4x2+5x− + =2 x 2−x có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải. Điều kiện: 3 4 2 5 2 0

(

1

) (

2 2

)

0 1

2 0 2 2

x x x x x x

x x x

   =

 − + − ≥  − − ≥

 ⇔ ⇔

  

 − ≥  ≤ =

  

 

. Thay x=1 và x=2 vào phương trình thấy chỉ có x=1 thỏa mãn.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Chọn B.

Câu 33. Phương trình 1 2 1

1 1

x x

x x

+ = −

− − có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải. Điều kiện: x≠1.

Với điều kiện trên phương trình tương đương x2− + =x 1 2x− ⇔1 x=1 hoặc x=2. Đối chiếu điều kiện ta được phương trình có nghiệm duy nhất x=2. Chọn B.

Câu 34. Phương trình

(

x23x+2

)

x− =3 0 có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

(12)

Lời giải. Điều kiện: x≥3.

• Ta có x=3 là một nghiệm.

• Nếu x>3 thì x− >3 0. Do đó phương trình tuong đương

(

x23x+2

)

x− = ⇔3 0 x23x+ = ⇔2 0 x=1 hoặc x=2.

Đối chiếu điều kiện ta được phương trình có nghiệm duy nhất x=3. Chọn B.

Câu 35. Phương trình

(

x2− −x 2

)

x+ =1 0 có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải. Điều kiện: x≥ −1.

• Ta có x= −1 là một nghiệm.

• Nếu x> −1 thì x+ >1 0. Do đó phương trình tương đương

2 2 0 1

x − − = ⇔x x= − hoặc x=2.

Đối chiếu điều kiện ta được nghiệm của phương trình là x= −1, x=2. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Chọn C.

(13)

Bài 02

PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI I ƠN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 1. Phương trình bậc nhất

Cách giải và biện luận phương trình dạng ax+ =b 0 được tĩm tắt trong bảng sau

( )

0 1

ax+ =b

Hệ số Kết luận

0

a

( )

1 cĩ nghiệm duy nhất b x= −a 0

b

( )

1 vơ nghiệm 0

a=

0

b=

( )

1 nghiệm đúng với mọi x

Khi a≠0 phương trình ax+ =b 0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

2. Phương trình bậc hai

Cách giải và cơng thức nghiệm của phương trình bậc hai được tĩm tắt trong bảng sau

( ) ( )

2 0 0 2

ax +bx+ =c a

2 4

b ac

∆ = − Kết luận

∆ >0

( )

2 cĩ hai nghiệm phân biệt 1, 2 2 x b

a

− ± ∆

=

∆ =0

( )

2 cĩ nghiệm kép 2 x b

= − a

∆ <0

( )

2 vơ nghiệm

3. Định lí Vi ét

Nếu phương trình bậc hai ax2+bx+ =c 0

(

a0

)

cĩ hai nghiệm x1,x2 thì

1 2 b, 1 2 c.

x x x x

a a

+ = − =

Ngược lại, nếu hai số uv cĩ tổng u+ =v S và tích uv=P thì uv là các nghiệm của phương trình

2

0.

xSx + P =

II – PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Cĩ nhiều phương trình khi giải cĩ thể biến đổi về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai.

Sau đây ta xét hai trong các dạng phương trình đĩ.

1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

Để giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối ta cĩ thể dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối hoặc bình phương hai vế để khử dấu giá trị tuyệt đối.

Ví dụ 1. Giải phương trình x− =3 2x+1.

( )

3

Giải Cách 1

a) Nếu x≥3 thì phương trình

( )

3 trở thành x− =3 2x+1. Từ đĩ x= −4.

(14)

Giá trị x= −4 không thỏa mãn điều kiện x≥3 nên bị loại.

b) Nếu x<3 thì phương trình

( )

3 trở thành − + =x 3 2x+1. Từ đó 2 3. x= giá trị này thỏa mãn điều kiện x<3 nên là nghiệm.

Kết luận. Vậy nghiệm của phương trình là 2 3. x=

Cách 2. Bình phương hai vế của phương trình

( )

3 ta đưa tới phương trình hệ quả

( ) ( )

2

( )

2

2 2

2

3 3 2 1

6 9 4 4 1

3 10 8 0.

x x

x x x x

x x

⇒ − = +

⇒ − + = + +

⇒ + − =

Phương trình cuối có hai nghiệm là x= −4 và 2 3. x= Thử lại ta thấy phương trình

( )

3 chỉ có nghiệm là 2

3. x=

2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

Để giải các phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai, ta thường bình phương hai vế để đưa về một phương trình hệ quả không chứa ẩn dưới dấu căn.

Ví dụ 2. Giải phương trình 2x− = −3 x 2.

( )

4

Giải. Điều kiện của phương trình

( )

4 3.

x≥2

Bình phương hai vế của phương trình

( )

4 ta đưa tới phương trình hệ quả

( )

2

2

4 2 3 4 4

6 7 0.

x x x

x x

⇒ − = − +

⇒ − + =

Phương trình cuối có hai nghiệm là x= +3 2 và x= −3 2. Cả hai giá trị này đều thỏa mãn điều kiện của phương trình

( )

4 , nhưng khi thay vào phương trình

( )

4 thì

giá trị x= −3 2 bị loại (vế trái dương còn vế phải âm), còn giá trị x= +3 2 là nghiệm (hai vế cùng bằng 2+1).

Kết luận. Vậy nghiệm của phương trình

( )

4 x= +3 2.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Vấn đề 1. HEM SỐ BẬC NHẤT

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

(

m24

)

x=3m+6

vô nghiệm.

A. m=1. B. m=2. C. m= ±2. D. m= −2.

Lời giải. Phương trình đã cho vô nghiệm khi 2 4 0 2 2 2

3 6 0

m m

m m m

  = ±

 − = 

 ⇔ ⇔ =

 

 + ≠  ≠ −

 

. Chọn B.

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình mxm=0 vô nghiệm.

(15)

A. m∈ ∅. B. m=

{ }

0 . C. m∈ℝ+. D. m∈ℝ. Lời giải. Phương trình viết lại mx=m.

Phương trình đã cho vô nghiệm khi 0 0

m m

m

 = ⇔ ∈ ∅

 ≠



. Chọn A.

Câu 3. Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình

(

m25m+6

)

x=m22m

nghiệm.

A. m=1. B. m=2. C. m=3. D. m=6.

Lời giải. Phương trình đã cho vô nghiệm khi 2

2

2

5 6 0 3

0 3

2 0

2 m

m m m

m m

m m

m

 =



 

 − + =  =

 ⇔ ⇔ =

 

 − ≠  ≠

 

  ≠

.

Chọn C.

Câu 4. Cho phương trình

(

m+1

)

2x+ =1

(

7m5

)

x+m. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đã cho vô nghiệm.

A. m=1. B. m=2; m=3. C. m=2. D. m=3.

Lời giải. Phương trình viết lại

(

m25m+6

)

x=m1.

Phương trình vô nghiệm khi 2

2 2

5 6 0

.

3 3

1 0

1

m m

m m

m m

m m

 =

   =

 − + = 

 ⇔ = ⇔

  

 − ≠  =

  

  ≠

Chọn B.

Câu 5. Cho hai hàm số y=

(

m+1

)

x2+3m x2 +my=

(

m+1

)

x2+12x+2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hai hàm số đã cho không cắt nhau.

A. m=2. B. m= −2. C. m= ±2. D. m=1.

Lời giải. Đồ thị hai hàm số không cắt nhau khi và chỉ khi phương trình

(

m+1

)

x2+3m x2 +m=

(

m+1

)

x2+12x+2 vô nghiệm

(

2

)

3 m 4 x 2 m

⇔ − = − vô nghiệm

2 4 0 2

2 2.

2 0

m m

m m m

  = ±

 − = 

 

⇔ − ≠ ⇔ ≠ ⇔ = −

Chọn A.

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

(

2m4

)

x=m2

có nghiệm duy nhất.

A. m= −1. B. m=2. C. m≠ −1. D. m≠2.

Lời giải. Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi 2m− ≠ ⇔4 0 m≠2. Chọn D.

Câu 7. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn

[

10;10

]

để phương trình

(

m29

)

x=3m m

(

3

)

có nghiệm duy nhất?

A. 2. B. 19. C. 20. D. 21.

Lời giải. Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi m2− ≠ ⇔9 0 m≠ ±3

[ 10;10] m

m

∈ −

→ có 19 giá trị của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn B.

Câu 8. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn

[

5;10

]

để phương trình

(

m+1

)

x=

(

3m21

)

x+m1 có nghiệm duy nhất. Tổng các phần tử trong S bằng:

(16)

A. 15. B. 16. C. 39. D. 40.

Lời giải. Phương trình viết lại

(

3m2− −m 2

)

x= −1 m.

Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi 2

1

3 2 0 2

3 m

m m

m

 ≠

− − ≠ ⇔ 

 ≠ −



[ ]

{ }

5;10 5; 4; 3; 2; 1;0;2;3; 4;5;6;7;8;9;10 .

m

m m

∈ −

 → ∈ − − − − −

Do đó, tổng các phần tử trong S bằng 39. Chọn C.

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

(

m2+m x

)

=m+1

có nghiệm duy nhất x=1.

A. m= −1. B. m≠0. C. m≠ −1. D. m=1.

Lời giải. Phương trình có nghiệm duy nhất khi 2 0

0 1

m m m

m

 ≠

+ ≠ ⇔ 

 ≠ −



.

( )

*

Khi đó, nghiệm của phương trình là 1 x=m. Yêu cầu bài toán 1

1 m 1

m= ⇔ = (thỏa mãn

( )

* ). Chọn D.

Câu 10. Cho hai hàm số y=

(

m+1

)

2x2y=

(

3m+7

)

x+m. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hai hàm số đã cho cắt nhau.

A. m≠ −2. B. m≠ −3.

C. m≠ −2;m≠3. D. m= −2;m=3.

Lời giải. Đồ thị hai hàm số cắt nhau khi và chỉ khi phương trình

(

m+1

)

2x− =2

(

3m+7

)

x+m có nghiệm duy nhất

(

m2 m 6

)

x 2 m

⇔ − − = + có nghiệm duy nhất

2 3

6 0 .

2 m m m

m

 ≠

⇔ − − ≠ ⇔ 

 ≠ −



Chọn C.

Câu 11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

(

m21

)

x=m1

có nghiệm đúng với mọi x thuộc ℝ.

A. m=1. B. m= ±1. C. m= −1. D. m=0.

Lời giải. Phương trình đã cho nghiệm đúng với ∀ ∈x ℝ hay phương trình có vô số nghiệm khi 2 1 0

1 0 1

m m

m

 − =

 ⇔ =

 − =



. Chọn A.

Câu 12. Cho phương trình m x2 + =6 4x+3 .m Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đã cho có nghiệm.

A. m=2. B. m≠ −2. C. m≠ −2 và m≠2. D. m∈ℝ. Lời giải. Phương trình viết lại

(

m24

)

x=3m6.

Phương trình đã cho vô nghiệm khi 2 4 0 2 2 2

3 6 0

m m

m m m

  = ±

 − = 

 ⇔ ⇔ = −

 

 − ≠  ≠

 

. Do đó, phương trình đã cho có nghiệm khi m≠ −2. Chọn B.

Câu 13. Cho phương trình

(

m2– 3m+2

)

x+m2+4m+ =5 0. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đã cho có nghiệm đúng với mọi x thuộc ℝ.

(17)

A. m= −2. B. m= −5. C. m=1. D. Không tồn tại.

Lời giải. Phương trình đã cho nghiệm đúng với ∀ ∈x ℝ hay phương trình có vô số nghiệm khi

( )

2 2

3 2 0 1 4 5 0 2 m m m

m m m m

m

 =

 

 − + = 

 ⇔ = ⇔ ∈ ∅

 

− + + = 

 

  ∈ ∅

. Chọn D.

Câu 14. Cho phương trình

(

m22m x

)

=m23m+2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đã cho có nghiệm.

A. m=0. B. m=2. C. m≠0; m≠2. D. m≠0.

Lời giải. Phương trình đã cho vô nghiệm khi 2

2

0

2 0 2

2 0

3 2 0

1 m

m m m

m m

m m

m

 =



 

 − =  =

 ⇔ ⇔ =

 

 − + ≠  ≠

 

  ≠

.

Do đó, phương trình đã cho có nghiệm khi m≠0. Chọn D.

Câu 15. Cho hai hàm số y=

(

m+1

)

x+1y=

(

3m21

)

x+m. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hai hàm số đã cho trùng nhau.

A. 2

1; .

m= m= −3 B. m≠1 và 2 3. m≠ −

C. m=1. D. 2

3. m= −

Lời giải. Đồ thị hai hàm số trùng nhau khi và chỉ khi phương trình

(

m+1

)

x+ =1

(

3m21

)

x+m có vô số nghiệm

(

3m2 m 2

)

x 1 m

⇔ − − = − có vô số nghiệm

3 2 2 0

1 0 1.

m m

m m

 − − =

⇔ ⇔ =

 − =



Chọn C.

Vấn đề 2. SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Câu 16. Phương trình ax2+bx+ =c 0 có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

A. a=0. B. 0

0

 ≠a



∆ =

hoặc 0 0. a b

 =

 ≠



C. a= = =b c 0. D. 0 0.

 ≠a



∆ =

Lời giải. Với a=0. Phương trình trở thành bx= −c. Khi đó, phương trình có nghiệm duy nhất khi b≠0.

Với a≠0. Khi đó, phương trình có nghiệm duy nhất khi ∆ =0. Chọn B.

Câu 17. Số −1 là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau?

A. x2+4x+ =2 0. B. 2x2−5x− =7 0.

C. −3x2+5x− =2 0. D. x3− =1 0.

Lời giải. Xét các đáp án:

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Các bài toán từ 15 đến 26 thuộc lớp phương trình chứa căn thức bậc ba cơ bản, các bạn độc giả có thể giải theo phương pháp biến đổi tương đương – nâng lũy thừa với chú

PP ĐẶT ẨN PHỤ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có cùng tập nghiệm. Phép biến đổi tương đương.. Nếu thực hiện các phép biển đổi sau đây trên một phương trình mà

Bình phương hai vế để đưa về một trong các dạng trên.. Giải các phương

+ Biết cách giải các phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hệ số thực + Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán tổng

Định nghĩa 1. Nếu thực hiện các phép biến đổi sau đây trên một phương trình mà không làm thay đổi điều kiện của nó thì ta được một phương trình mới tương đương:.. a) Cộng

Hôm nay bài viết này sẽ trình bày một số phương pháp đặt ẩn phụ để giải quyết các bài toán.. Nội dung: Đặt biểu thức chứa căn bằng biểu thức mới mà ta gọi là ẩn

Dạng toán tìm điều kiện của tham số để phương trình, hệ phương trình có nghiệm thường xuất hiện trong đề thi TSĐH dưới dạng áp dụng phương pháp xét tính đơn điệu của hàm

Để có phương trình (3) ta làm như sau : Dùng máy tính ta biết được phương trình có 2 nghiệm : 0 và 1và cũng là nghiệm của phương trình :... Suy ra hàm

Nhận xét : Vế trái của phương trình (1) không âm... Vậy hệ phương trình có

- Phương trình chứa ẩn ở mẫu: Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu đầu tiên ta cần tìm điều kiện xác định của phương trình, sau đó quy đồng mẫu số hoặc đặt ẩn phụ để

Nhận thấy việc nâng lên lũy thừa để khử dấu căn, ta được phương trình bậc 4, có thể giải được bằng cách phân tích đa thức thành nhân tử, song phức tạp... nên không

5 số sách giá thứ nhất. Hai anh An và Bình góp vốn cùng kinh doanh. Sau một thời gian kinh doanh lãi được 7 triệu đồng. Lãi được chia đều theo tỉ lệ góp vốn. Cho

(phép biến đổi này là phép biến đổi hệ quả nên khi tìm ra nghiệm x ta cần thay lại phương trình để kiểm tra).. - Đưa về phương trình chứa dấu giá trị tuyệt

46 VÍ DỤ PHÂN TÍCH CHI TIẾT TỪ DỄ ĐẾN KHÓ TÀI LIỆU SẮP PHÁT HÀNH - TUYỂN TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC SẮC NHIỀU CÁCH GIẢI - MỜI CÁC EM ĐÓN.. CÔNG PHÁ MÔN TOÁN THPT

Khi gặp một phương trình vô tỷ,ta biết rằng phương trình này có thể giải được bằng phương pháp liên hợp,dùng MODE 7 ta cũng biết rằng phương trình này chỉ

Các bài toán từ 19 đến 57 nằm trong lớp bài toán phương trình, bất phương trình chứa căn thức cơ bản, được giải bằng phương pháp đặt một ẩn phụ quy về phương

 Các bài toán từ 5 đến 8 độ khó đã tăng thêm một chút, với sự xuất hiện của các đa thức bậc hai và bậc ba phía dưới dấu căn, tuy nhiên phương pháp giải

Các thí dụ từ bài toán 57 đến bài toán 64 là dạng toán cơ bản của phương trình chứa một căn thức bậc ba, tương tự các phần trước, biểu thức phía trong căn không

[r]

Lý do tài liệu có sử dụng kiến thức về hệ phương trình nên đòi hỏi một nền tảng nhất định của các bạn đọc, thiết nghĩ nó phù hợp với các bạn học sinh lớp 9 THCS ôn thi

 Quan sát và thực hành các thí dụ phía trước một cách có hệ thống, dạng toán này có thể đã trở nên quen thuộc với một số bạn học sinh, hai bài toán 32 và 33 về hình

Lời giải.. Trong các tập hợp sau đây, tập nào có chứa phần tử không phải là nghiệm của bất phương trình. ỨNG DỤNG VỀ DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH